Arkiver

2017

Forside

Årg. 12, Nr. 23 (2017): Nye perspektiver på evalueringsformer i universitetspædagogik

DUT 23 har temaet  Nye perspektiver på evalueringsformer i universitetspædagogik. Det indeholder 5 videnskabelige, fagfællebedømte artikler og 4 anmeldelser af aktuelle bøger

2016

Universitetspædagogikum og udvikling af undervisning - deltagerprojekter og underviserperspektiver

Årg. 11, Nr. 21 (2016): Universitetspædagogikum og udvikling af undervisning - deltagerprojekter og undervisningsperspektiver

DUT nummer 21 med temaet Universitetspædagogikum og udvikling af undervisning indeholder 17 temaartikler. Hertil kommer 3 artikler uden for tema samt 2 anmeldelser af aktuelle fagbøger. Ikke alene antallet af artikler er imponerende. Ligeså er variationen i temaer, metoder og fagdiscipliner.
De fleste artikler er forfattet af undervisere, som beskriver, analyserer og reflekterer over egen praksis. Nummeret er således med til at synliggøre den indsats, som universitetsundervisere lægger i at udvikle deres undervisning. Til inspiration, debat og eftertanke for undervisere, undervisningsudviklere, forskere, og beslutningstagere.

 

Kvalitet i universitetsundervisningen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats

Årg. 11, Nr. 20 (2016): Kvalitet i universitetsundervisningen – forskningsbasering, praksisrelevans og strategisk indsats

Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift nr. 20 indeholder denne gang 1 leder, 6 artikler samt anmeldelser af hele 3 aktuelle bogudgivelser. To artikler relaterer til temaet for den seneste DUN-konference: Kvalitet i universitetsundervisning. Derudover kan man læse om emner så som tværfaglighed, testbaseret studieoptag samt relationen mellem læringsudbytte og undervisningssprog. Endelig anmeldes nye bøger om så forskellige emner som klyngevejledning, eksamensangst og følelsers betydning for læring.

2015

Universitetspædagogik på mikro-, makro- og metaniveau

Årg. 10, Nr. 19 (2015): Universitetspædagogik på mikro-, makro- og metaniveau

DUT nr. 19 indeholder 1 leder, 6 artikler og 2 boganmeldelser. Artiklerne behandler ikke alene forskellige temaer. De vedrører også forskellige universitetspædagogiske niveauer. To artikler adresserer således på et mikroniveau de universitetsstuderendes oplevelse af deres læringsmiljø. Andre to artikler vedrører problemstillinger på makroniveauet, fx de udfordringer, der er knyttet til at være studieleder. På et metaniveau indeholder DUT nr. 19 en analyse af alle artikler publiceret i Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift. Fra begyndelsen og til i dag. Endelig bringer vi anmeldelser af to aktuelle bøger: Den ene en universitetspædagogisk lærebog. Den anden en lærebog om vejledning af læger under uddannelse.
Masseuniversitetets udfordringer – de studerendes vej ind i fagligheden

Årg. 10, Nr. 18 (2015): Masseuniversitetets udfordringer – studerendes vej ind i fagligheden

DUT18 handler om masseuniversitetets udfordringer, herunder de studerendes udfordringer med at agere inden for universitetets rammer og uddannelsens kultur, samt universitets opgave i at støtte de studerende på deres vej ind i en faglighed. Nummeret rummer 1 leder, 5 forskningsartikler og 1 boganmeldelse.


2014

Didaktikken – et svar på universitetspædagogiske udfordringer?

Årg. 9, Nr. 17 (2014): Didaktikken – et svar på universitetspædagogiske udfordringer?

DUT17 handler om didaktik som et svar på universitetspædagogiske udfordringer. DUT 17 indeholder en leder og 6 forskningsartikler, der hver især belyser didaktiske udfordringer i forhold til at planlægge undervisning, vælge indhold, skabe progression igennem studiet, rekruttere og vejlede de studerende.

Progression igennem universitetsuddannelsen

Årg. 9, Nr. 16 (2014): Progression igennem universitetsuddannelse

DUT16 handler om progression igennem universitetsuddannelse. Progression refererer her både til den studerendes oplevelse af sammenhæng i læringsforløbet og til progression som undervisere og uddannelsesplanlæggere tilrettelægger uddannelsen efter. DUT 16 indeholder en leder, 4 artikler indenfor temaet, 7 forskningsartikler udenfor temaet og 2 formidlingsartikler.

2013

Ph.d.-studerendes arbejdsmiljø og uddannelse

Årg. 8, Nr. 15 (2013): Ph.d.-studerendes arbejdsmiljø og uddannelse

I DUT15 sættes fokus på de ph.d.-studerendes arbejdsmiljø og uddannelse dvs. på den kultur, som de ph.d.-studerende uddannes i og til og på de udfordringer, der ligger i at være ph.d.-studerende. Nummeret indeholder en leder, 2 artikler inden for temaet, 9 artikler uden for temaet og 1 anmeldelse.

Gode undervisnings- og vejledningspraksisser - hvordan?

Årg. 8, Nr. 14 (2013): Gode undervisnings- og vejledningspraksisser - hvordan?

Dette nummer af DUT har samme tema som DUN-konferencen 2012, nemlig Gode undervisnings- og vejledningspraksisser – hvordan? Inden for dette tema bringes artikler om vejledning af ph.d.-studerende med flere vejledere, om specialevejlederes erfaringer med specialevejledning på seks måneder, om forskellige former for studenteraktiverende undervisning bl.a. ved inddragelse af cases, om udvikling af nye eksamensformer, der modsvarer nye læringsmål og om udvikling af undervisning gennem kollegial supervision. Uden for tema bringes to artikler om erfaringer med den særlige optagelsesprocedure i kvote 2 på Sundhedsvidenskab, Syddansk Universitet. Fokus er på frafald og karaktergennemsnit.


2012

Forside

Årg. 7, Nr. 13 (2012): Studiemiljø

Temaet for DUT 13 er studiemiljø. Igennem 8 artikler sættes der fokus på problemstillinger dokumenteret i studiemiljøundersøgelser og på hvilke faktorer, der virker fremmende på studerendes trivsel. Nummeret indeholder såvel artikler, der rapporterer fra store kvantitative undersøgelser, som kvalitative studier af betydningen af enkelttiltag. Emner, der behandles er bl.a. betydning af velorganiseret undervisning, kontakt til medstuderende og undervisere, fysisk miljø, anvendelsen af studiefacilitatorer og internationaliseringsudfordringer. Arts' Undervisermetro introduceres som ressource til forbedring af studiemiljø og kvalificering af undervisning.

Udvikling af undervisning - rammer, barrierer og muligheder

Årg. 7, Nr. 12 (2012): Udvikling af undervisning - rammer, barrierer og muligheder

Temadelen i dette nummer af DUT indeholder artikler fra DUN-konferencen 2011. Konferencens tema var Udvikling af undervisning – rammer, barrierer og muligheder. Den første temaartikel giver et overblik over konferencen igennem en præsentation af den hvidbog, der blev lavet efter konferencen. De øvrige temaartikler omhandler tendenser og strategier i uddannelsesudvikling i et europæisk perspektiv, konsekvenser af krav om kortere studietider og nyudvikling af projektarbejdsformen på Roskilde Universitet. I artiklerne uden for tema sættes der bl.a. fokus på vejledning, kønsforskelle i specialekarakterer og tiltag til mindskelse af frafald.


2011

Forside

Årg. 6, Nr. 11 (2011): It, læringsressourcer og nye undervisningsmiljøer

Dette nummer af DUT har fokus på forskellige teknologiske muligheder og barrierer for læringsunderstøttende ressourcer og nye undervisningsmiljøer samt hvilke faldgruber, der kan opstå. Der er artikler, der tematiserer universiteternes it-løsninger, hvor nogle har valgt en fælles platform som fundament, andre en hybrid, hvor gratis tjene­ster og værktøjer hentes fra ‘skyen’. Der er også eksempler på teknologiske løsninger, der netop har ‘skyen’ som omdrejningspunkt.
Forside

Årg. 6, Nr. 10 (2011): Almenpædagogik og fagdidaktik

DUT 10 indeholder en række artikler fra DUN-konferencen 2010, hvor temaet var ”Den faglige vending i universitetspædagogikken: fra almen pædagogik til fagdidaktik”. Der er således artikler, der tematiser fagdidaktikken inden for sprog, idræt og naturvidenskab, og begrebet Pedagogical Content Knowledge berøres også. På det almenpædagogiske felt er der fokus på emner som frafald, motivation, forståelse, studiekompetencer og specialeskrivning.

 


2010

Forside

Årg. 5, Nr. 8 (2010): Kvalitet i undervisning og uddannelse

Dette nummer er det årlige konferencenummer, hvor temaet var ”Kvalitet i Undervisning og Uddannelse” – et tema, der kan stå som overskrift for de fleste af DUNs aktiviteter og DUTs artikler. En række af artiklerne bygger på papers og indlæg fra konferencen og handler om kvalitetssikring, studerendes undervisningsevaluering, god vejledningspraksis, studieplanlægning og forskellige konkrete kvalitets-undervisningsforløb.

Forside

Årg. 5, Nr. 9 (2010): Overgange i uddannelsessystemet

I dette nummer af DUT er der fokus på overgange fra grundskole til gymnasium og videre til universitetsuddannelser. Artiklerne er skrevet ud fra forskningsrapporten Overgangsproblemer som udfordringer i uddannelsessystemet set i didaktisk perspektiv og omhandler emner så som progression, undervisningsorganisering og -former. Der er fokus på fagene matematik, naturfag, fransk, tysk og engelsk.


2009

Forside

Årg. 4, Nr. 7 (2009): 15 år med Dansk Universitetspædagogisk Netværk

DUT nr. 7 indeholder som jubilæumstidsskrift en artikel, der debatterer og opridser DUNs 15-årige historie. Det fremgår, hvorledes DUN har udviklet sig fra at være en græsrodsbevægelse til i dag at være en strømlinet organisation med vedtægter, opdateret hjemmeside, lang medlemsliste, fast årlig konference, internationalt samarbejde og et tidsskrift. Endvidere tegnes der et billede af, hvorfor den politiske diskurs for undervisningen nødvendiggør, at der er et talerør som DUN, hvor uddannelsesudviklere og undervisere kan hente inspiration og debattere.

2008

Forside

Årg. 3, Nr. 6 (2008): Feedback og gode undervisningspraksisser

DUT nr. 6 er temanummer om feedback og god undervisningspraksis, og hovedparten af artiklerne handler om forskellige formater for feedback i forskellige undervisningssammenhænge. To eksempler er Hanne Nexø Jensens artikel om erfaringer med kollektiv vejledning af studerende på bachelor og kandidatprojekter og Christian S. Høiers beskrivelse af “debriefing” efter simulationsøvelser i den lægevidenskabelige uddannelse.
Forside

Årg. 3, Nr. 5 (2008): Videre- og efteruddannelse på de højere læreanstalter - En ny pædagogik?

DUT nr. 5 rummer to temaartikler, der begge forholder sig til spørgsmålet om forholdet mellem teori og praksis i masteruddannelser. Desuden rummer nummeret en række forskelligartede artikler om bl.a.  vejledning, projektpædagogik, portfoliobedømmelse, samt hvad der karakteriserer gode virtuelle læringsmiljøer.

2007

Forside

Årg. 2, Nr. 4 (2007): At gøre de studerende til studerende

Dette nummer indholder 6 artikler og et debatindlæg. Artiklerne anlægger filosofiske og praktiske synsvinkler på temaet og omfatter både diskussion af teoretiske positioner og konkrete erfaringer. I Mads Hermansens artikel om HA (psyk) på CBS citeres for eksempel en karakterisering af unge i senmoderniteten "De agerer mere paradoksalt i en pendlen mellem 'ikke at ville finde sig i noget' til 'relativt uproblematisk at indordne sig'".

Forside

Årg. 2, Nr. 3 (2007): Vejledning

Dette nummer indeholder 10 artikler om vejledning. Det har undertitlen "Udvikling af vejledning fra tavs viden og privatpraktiserende kultur til italesættelse og institutionalisering". Undertitlen illustrerer fint bredden i temanummeret, der spænder fra en indledende oversigt skrevet af de anerkendte norske universitetspædagoger Gunnar Handal og Per Lauvås over to artikler om forventningsafstemning til en artikel om vejledningspraksis i tekniske fag.

2018

24

Årg. 13, Nr. 24 (2018): Studerende som medskabere i undervisning og forskning

DUT 24 indeholder 1 inviteret lederartikel, 7 videnskabelige artikler og 3 faglige artikler.


2006

Forside

Årg. 1, Nr. 2 (2006): Udvikling af underviserkompetencer - Efter- og videreuddannelse for universitetsundervisere

Dette nummer giver en række eksempler på udviklingen af universitetspædagogikken efter indførelsen af adjunktpædagogikum og efter Globaliseringsrådets rapport i 2006. Dette nummer giver endvidere en række eksempler på »Kvalitet i undervisningen« – den rapport som Ministeriet
for Videnskab, Teknologi og Udvikling udgav i marts 2006, og som er en opfølgning på bl.a. ENQA
– Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education Area (2005). Tidsskriftet indeholder blandt andet artikler om pædagogiske temamøder og forløb med kollegial supervision som et led i adjunktpædagogikum.
Forside

Årg. 1, Nr. 1 (2006): Bedømmelse og censur

Første nummer af Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er starten på et nyt tidsskrift, der har som mål at blive forum for udveksling af universitetspædagogisk forskning, udvikling og refleksion for derved at øge undervisningskompetencen, kvaliteten af undervisningen og i sidste ende de studerendes læring ved danske universiteter.
En række andre lande etablerer i disse år universitetspædagogiske udviklingsenheder og i forlængelse heraf udgives tidsskrifter, der som udgangspunkt opfatter det didaktiske
aspekt som en del af fagligheden. Dansk Universitetspædagogisk Tidsskrift er et bud på et dansk tidsskrift i denne række af tidsskrifter og er at betragte som et udvekslingsforum for dansk universitetspædagogisk forskning og praksis.

1 - 24 af 24 elementer    
Denne webside bruger cookies til at lave statistik over trafikken på siden. Ved at klikke videre accepterer du brugen af cookies.
OK