1.
J. V. Jespersen K. Hans Ulrich Rudolf (Hrsgb.): Der dreissigjährige Krieg. Perspektiven und Strukturen. Wege der Forschung, Bd. CCGCLI. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1977. 555 s. HT [Internet]. 1. januar 1980 [henvist 31. maj 2020];140. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52344