1.
Jensen B. Osteuropa-Handbuch Sowjetunion: Aussenpolitik II. 1955-1973. Hrsgg. v. Dietrich Geyer. Köln-Wien, Böhlau, 1976. 878 s. DM 166. Osteuropa-Handbuch Sowjetunion: Aussenpolitik III. Völkerrechtstheorie und Vertragspolitik. Hrsgg. v. Dietrich Geyer und Boris Meissner. Köln-Wien, Böhlau, 1976. 334 s. HT [Internet]. 1. januar 1978 [henvist 14. december 2019];130. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52059