Mogensen, Carsten. “Peter Heinacher: Der Aufstieg Der NSDAP Im Stadt- Und Landkreis Flensburg (1919-1933). 1. Textband, 381 S. 2. Anmerkungs- Und Dokumentenband, 264 S. + 41 Fotoplancher. Schriften Der Gesellschaft Fur Flensburger Stadtgeschichte E. V. Nr. 38. Flensborg, 1986.”. Historisk Tidsskrift 150 (januar 1, 1988). Set juli 2, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53074.