Rühl, Otto. “Hagen Schulze: Otto Braun Oder Preussens Demokratische Sendung. Eine Biographie. Frankfurt A. M., Propyläen, 1981. 1094 S.”. Historisk Tidsskrift 140 (januar 1, 1984). Set september 29, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52670.