J. V. Jespersen, Knud. “Hans Ulrich Rudolf (Hrsgb.): Der dreissigjährige Krieg. Perspektiven Und Strukturen. Wege Der Forschung, Bd. CCGCLI. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1977. 555 S.”. Historisk Tidsskrift 140 (januar 1, 1980). Set juli 7, 2020. https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52344.