[1]
N. M. Saxtorph, “ (kun i subskription)”., ht, bd. 14, jan. 1984.