Mogensen, C. (1988) “Peter Heinacher: Der Aufstieg der NSDAP im Stadt- und Landkreis Flensburg (1919-1933). 1. Textband, 381 s. 2. Anmerkungs- und Dokumentenband, 264 s. + 41 fotoplancher. Schriften der Gesellschaft fur Flensburger Stadtgeschichte e. V. Nr. 38. Flensborg, 1986.”, Historisk Tidsskrift, 150. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/53074 (Set: 2juli2020).