Rühl, O. (1984) “Hagen Schulze: Otto Braun oder Preussens demokratische Sendung. Eine Biographie. Frankfurt a. M., Propyläen, 1981. 1094 s.”, Historisk Tidsskrift, 140. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52670 (Set: 28september2020).