J. V. Jespersen, K. (1980) “Hans Ulrich Rudolf (Hrsgb.): Der dreissigjährige Krieg. Perspektiven und Strukturen. Wege der Forschung, Bd. CCGCLI. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1977. 555 s.”, Historisk Tidsskrift, 140. Tilgængelig hos: https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/52344 (Set: 31maj2020).