J. HNITFELDT-KAAS, H. A. Heise: Familien Rosenkrantz’s Historie. II. Erik Ottesesen Rosenkrantz’s Efterkommere c. 1500—1550. (O. m. T.: Familien Rosenkrantz’s Historie i det 16de Aarhundrede. Første Halvbind. Hovedlinierne til c. 1550. Med Diplomatarium 1500 — 1572.) Kbhvn. 1882. (297 + 204 SS.). Historisk Tidsskrift, v. 5, 1 jan. 1887.