RÜHL, O. Hagen Schulze: Otto Braun oder Preussens demokratische Sendung. Eine Biographie. Frankfurt a. M., Propyläen, 1981. 1094 s. Historisk Tidsskrift, v. 14, 1 jan. 1984.