Heise, A. (1879). Konrad Barner: Familien Rosenkrantz’s Hi- Storie. I. Fra de ældste Tider til Begyndelsen af det 16de Aarhundrede. Med 5 kobbertrykte Segltavler. Kjøbenhavn 1874. (290 Sider stor Octav, med tilhtørende Diplomatarium 1355—1499, 207 Sider.). Historisk Tidsskrift, 5. Hentet fra https://tidsskrift.dk/historisktidsskrift/article/view/54316