Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 3 (1900 - 1902) 1

I høj Grad til Nytte for Studiet af Frankrigs Middelalders Historie vil blive: A. Mol in i er: Les Sources de l'histoire de France. Skriftet tilsigter at give hvad Wattenbachs bekendte Værk er for Tyskland, en indgaaende Angivelse af alle de middelalderlige Kilder med Undersøgelse af deres Proveniens, Omraade, Værdi og Udgaver. Foreløbigt er udkommet 1. Del, omfattende den ældste Tid, Merovingerne og Karolingerne (Paris 1902), men Hensigten er at gaa videre til 1494.

Af Professor i Leiden P. J. Bloks meget fortjenstfulde: Geschiedenis van het Nederlandsche Volk, er udkommet 5. Del (1902), omfattende Tiden fra den westfalske Fred til VilhelmIll's Død (1648 — 1702). Foruden en Skildring af selve de store Begivenheder i denne Periode med træffende og

Side 632

upartisk Vurdering og Karakteristik af de ledende Mænd, især Jan de Witt og Vilhelm 111, gives der i to omfattende Kapitler Udsigter over Landets og Folkets Tilstande i social, økonomisk og aandelig Henseende, henholdsvis ved Aar 1060 og ved Aarhundredets Slutning. Forholdet til Norden er dog kun kort behandlet.

Et vigtigt Bidrag til Napoleonslitteraturen er fremkommet i England ved John Holland Rose's Værk: The Life of Napoleon I, V. 1—21—2 (London, 1901). Om der end savnes en dybere gaaende Karakteristik af Kejseren, har Bogen dog en særdeles stor Værdi ved Forfatterens meget omfattende Kundskab til den trykte Litteratur paa alle Punkter og ved hans indsigtsfulde Kritik; tillige har han i ikke ringe Grad udnyttet utrykt Stof fra de engelske Arkiver.