Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 3 (1900 - 1902) 1

Joh. Stp.

Rigsarkivar G. T. Odhner i Stockholm er, efter at have fyldt sit 65de Aar, under 21. Juni 1901 traadt tilbage fra sin Embedsstilling. Han havde beklædt den siden 1887, og under hans Styrelse har det svenske Rigsarkiv faaet sin ny, store Bygning, ligesom ogsaa Organisationen af Landsarkiverne er begyndt; ikke mindst er der dog Grund til at fremhæve den Liberalitet og Elskværdighed, som han sammen med Arkivets øvrige Embedsmænd altid har vist imod Forskere, ogsaa de fremmede. Til hans Efterfølger er fra 1. Juli s. A. udnævnt Lektor Emil H ildebrand, en af Sveriges mest fremragende nulevende Historikere og længe knyttet til Rigsarkivet, tillige særlig bekendt som den ihærdige Redaktør af Svensk Historisk Tidskrift.

Den 15. August 1901 døde Karl We inhold, Professor i tydsk Sprog og Litteratur ved Berlineruniversitetet. Han var født 1833 i Schlesien og havde med særlig Forkærlighed studeret schlesisk Sprog og Litteratur. Fra 1861 til 1876 var han Professor i Kiel, men blev derpaa kaldet til Breslaus Universitet, hvor han virkede indtil han ved Miillenhoffs Død overtog dennes Professur i Berlin. Weinholds største Fortjenester ligge vistnok indenfor Studiet af de tydske Dialekter, men hans mythologiske Undersøgelser og hans sagn- og kulturhistoriske Skrifter — saaledes Die deutschen Fran en in dem Mittelalter — ere ogsaa komne Norden til gode; hans underholdende og indholdsrige Bog Altnordisches Leben (1856) har bidraget meget til at sprede Kundskab om Nordens Aandsliv og Skikke i Tydskland. Joh. Stp.