Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 3 (1925) 1

Meddelelser om Dansk Historisk Forening i Aaret 1923.

Paa Aarsmødet 10. Oktober 1924 genvalgtes Museumsdirektør Dr. ptiiJ- M. MacKeprang og nyvalgtes Redaktør cancl. mag. Jtink Møller og Underinspektør ved Nationalmuseet Dr. phil. Poul Nørlund (i Stedet for Professor Dr. phil. Erik Arup, som ønskede at udtræde af Bestyrelsen, og Minister Fontenay, der var fratraadt paa Grund af Embedsforflyttelse). Revisorerne Professor Frantz Dahl og Rigsarkivar L. Laursen genvalgtes. Paa det nærmest følgende Bestyrelsesmøde valgtes Museumsdirektør Mackeprang til Formand, Underbibliotekar Dr. phil. Ellen Jørgensen til Sekretær og Raadstuearkivar Axel Linvald til Kasserer.

Foreningen havde 1. Januar 1923: 652 kontingentydende Medlemmer, af hvilke 113 betalte halvt Kontingent som Medlemmer af den norske og svenske historiske Forening. Hertil kom 57 Bidragydere til Fonden af 1919. I Løbet af Aaret 1923 har den ved Dødsfald og Udmeldelser mistet 30 Medlemmer, medens 19 har indmeldt sig. Den talte saaledes 31. Decbr. 1923: 641 Medlemmer, af hvilke 112 betalte halvt Kontingent som Medlemmer af den norske og svenske historiske Forening. Desuden er 63 livsvarige Medlemmer.

Som det fremgaar af efterfølgende Regnskabsuddrag, har Foreningen ogsaa i 1923 oppebaaret Statstilskud paa ialt 4000 Kr. og har desuden som sædvanlig i Bidrag fra Videnskabernes Selskab modtaget 1000 Kr., samt fra det Classenske Fideicommis 200 Kr. Bestyrelsen tillader sig at bringe Statens Bevillingsmyndigheder saavelsom de nævnte Institutioner sin ærbødigste Tak for de tilstaaede Understøttelser, der har gjort det muligt at levere Medlemmerne Tidsskriftet mod det samme Kontingent som tidligere.

Foreningen har i 1923 udgivet:

For Aaret 1920—21: Hist. Tidsskrifts Litteraturhefter 1919—20

For Aaret 1922: — 9. Rk. 3. Bd. 1. Hefte.


DIVL3715

Regnskabet for 1923:


DIVL3718