Historisk Tidsskrift, Bind 10. række, 1 (1930 - 1931) 1

E. J.

Side 373

Omtrent samtidig med at Carsten Henrichsen gennem Selskabettil
historiske Kildeskrifters Oversættelse har givet en Oversættelseaf
Adam af Bremen: De hamburgske Ærkebispers Historie,

Side 374

er der fremkommet et Par mindre Undersøgelser vedrørende Overleveringshistorien. Den ene er af Sture Bo lin, trykt i rsbok(1930) af Vetenskaps-Societeten i Lund under Titel C-Varianterna av master Adams text. Forfatteren hævder mod Schmeidler, at GI. kgl. S. 2296 er Moderhaandskrift i C-Gruppen; det Fragment, der i sin Tid tjente som Omslag om Nyborg Lens Regnskab for 1628, nu Ny kgl. S. 1463 fol., gaar tilbage til dette gode Haandskrift, og det samme gælder Lindenbrogs Udgave, ved hvilken dog ydermere to andre Manuscripter og Yedels Udgave er taget i Brug.

Den anden Undersøgelse skyldes Alfred Otto, som i Beitråge zur Textgeschichte des Adam von Bremen (Neues Archiv der Gesellschaft fur åltere deutsche Geschichtskunde Bd. 49) viser, at den Barptolomæus Cypræus Slesuicensis, der nævnes i Vedels Fortale til Udgaven af Adam af Bremen (1579), ikke er nogen anden end Hieronymus Cypræus, Forfatteren til »Chronicon episcoporum Slesvicensium ex multis vetustatibus collectum«, og at GI. S. 1175 fol. netop er det Haandskrift, der er paa Tale. Det er en Afskrift fra 16. Aarh. af Adams Værk med Textrettelser og Tilføjelser af Hieronymus Cypræus. — Til det Vidnesbyrd om Bekendtskab mellem den lærde Kannik i Slesvig Domkapitel og Anders Sørensen Vedel, som Hr. Otto har bragt, kunde andre føjes. Der var i det 16. Aarhundredes Slutning en livlig Forbindelse mellem de forskellige Historikere og Samlere, mest levende mellem de Mænd, der sad ved de gamle Domkirker, hvor værdifuldt Materiale gemtes.

Til Bemærkningen om Hieronymi Cypræi Adam af Bremen Manuscript slutter sig ny Oplysninger om Adam-Texten i Sorøhaandskriftet, som var Grundlag for Vedels Udgave. Dette Haandskrift brændte i 1728, men vi ved dog en Del om det udover hvad Vedel giver, takket være det 17. og 18. Aarhundredes flittige Granskere og Afskrivere. Alfred Otto har haft den gode Idé at søge iblandt Ami Magnussons efterladte Bøger, og i Lindenbrogs Udgave af 1595 har han fundet Arni Magnussons Collationer efter Texten i Manuscriptet fra Sorø Kloster. De bekræfter den almindelige Mening, at Vedel efter Humanisters Skik har pyntet paa Adams Stil. E. J.