Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 6 (1929) 1

Ax. L.

Side 322

Videnskabernes Selskabs Kommission til Undersøgelse af de i dansk Privateje bevarede Kilder til dansk Historie har siden sidste Omtale her i Tidsskriftet (9. R. IV 201) udsendt Beretninger om sin Virksomhed i Aarene 192527.

Kommissionens Sammensætning er stadig den samme. Prof.

Side 323

Aage Friis er Formand og Medlemmerne fhv. Rigsarkivar Kr.
Er slev, fhv. Overbibliotekar, Lektor H. O. Lange og Prof.
Joh. Steenstrup, medens Raadstuearkivar Axel Linvald
er Sekretær. Derimod har Arbejdsudvalget mistet et af sine virksomsteMedlemmer,
Kammerherre Baron J. Wedell-Neergaard,som
4. Januar 1926 afgik ved Døden, og er derefter bleven
suppleret med Hofjægermester, Lensgreve Bent Holstein-
Holsteinborg, MF. I nogen Grad har Kommissionen udvidet
sin Virksomhed, idet Videnskabernes Selskab 3. December 1926
har givet den Bemyndigelse til — for saa vidt Arbejdet med de
indenlandske Arkiver og Biblioteker levner den Tid og Midler
ogsaa at undersøge udenlandske Privatsamlinger, som indeholderPapirer,
efterladt af høje Statsembedsmænd og andre,
der har spillet en Rolle i Landets Historie. Som det er blevet
understreget i de tidligere Meddelelser, fremhæver ogsaa de
senere, at Kommissionen hos saa godt som alle Arkivbesiddere,
Godsejere og andre, har fundet fuld Forstaaelse for sit Arbejde
og Villighed til at imødekomme alle Ønsker. Da det jævnlig vil
være vanskeligt for den at finde det rette Tidspunkt for sin Indgriben—
Ejerskifter, Dødsfald etc. kommer undertiden førsl
til dens Kundskab, naar den gunstige Lejlighed er gledet forbi
— har Kommissionen sat sig i Forbindelse med Kredse, som i
særlig Grad ejer Betingelser for i denne Henseende at bistaa den.
Det danske Sagførerraad har saaledes i sit Medlemsblad optageten
Meddelelse om Kommissionens Formaal og Virksomhed,
medens Sekretæren ved et Møde i Godsforvalterforeningen har
haft Lejlighed til at give Oplysninger om dens Bestræbelser.

I Løbet af de tre Aar er følgende Arkiver bleven undersøgt: Frijsenborg, Fussingø, Gaunø, Gjorslev, Glorup, Giesegaard og Gram, Holckenhavn, Hvedholm, Knabstrup, Lerchenborg, Lindenborg (og Ahrensburg ved Hamburg), Løvenborg, Moesgaard, Nørre Vosborg, Rathlousdal, Ryegaard, Steensgaard paa Langeland, Tjele, Torbenfeldt, Valdemars Slot, Vemmetofte og Voergaard. Ved Kommissionens Omsorg er desuden bleven ordnet og registreret en Række Samlinger, som ikke er knyttet til Herregaarde, men findes i anden privat Besiddelse: Familien Adlers. og Herman Triers, Politikeren Christen Bergs og Familien von Eggers3 Papirer, det Miillerske Familiearkiv, Oberst N. P. Jensens Dagbøger og Forf. Redaktør Vilh. Topsøes Papirer.

Over nogle af de nævnte Arkiver og Samlinger fandtes der
i Forvejen brugbare Registraturer. Af disse har Kommissionen

Side 324

erhvervet Afskrifter, som er bleven henlagt blandt dens Fortegnelser.En Del af Arkiverne er bleven undersøgt paa Stedet, hvor de opbevares, de fleste har været indsendt til Ordning og Registrering i København.

Selvfølgelig kan der ikke være Tale om i denne korte Meddelelse at gøre Rede for de forskellige Samlingers Indhold og Værdi. Næsten i dem alle fandtes Arkivalier af videnskabelig Betydning for Landets politiske eller kulturelle Historie. Blot som Eksempler skal nævnes Slægten Schacks Papirer paa Gram (med Breve bl. a. fra Historikeren Hans Gram, General Gåhler, Marskal Løvendal), det righoldige Løvenborg-Arkiv, som indeholder en stor Samling Breve fra Kong Christian VI, fra Biskop N. E. Balle, Statsministrene Chr. D. Reventlow og F. J. Kaas, Charlotte Schimmelmann f. Schubart, Louise Stolberg og mange andre. Paa Moesgaard findes Stiftamtmand F. J. C. Giildencrones (1765—1824) og Politikeren Stiftamtmand T. C. Dahls (1807—72) efterladte Samlinger. I den sidste er der værdifulde Optegnelser om den grundlovgivende Rigsforsamlings Begivenheder. Paa Lindenborg findes talrige Schimmelmannske Papirer, som supplerer Rigsarkivets Samlinger, paa Valdemars Slot en righoldig Manuskriptsamling med et Eksemplar af »Kong Valdemars sjællandske Lov« (fra ca. 1560). Paa Tjele fandt man Adkomstdokumenter og Retsakter 1540ICF96 vedrørende Hemmestrup, som er Dele af et stort Arkiv, der ved Midten af forrige Aarhun drede er blevet splittet, og hvoraf enkelte Dele tidligere er kommen til Landsarkivet i Viborg og bleven udgivet af A. Heise. Den nyere og nyeste politiske Historie oplyses særlig ved Politikerne Jacob Brønnum Scavenius', Christen Bergs og Vilh. Topsøes Papirer. Til Lærdomshistorien findes der et særlig rigt Materiale i det Miillerske Familiearkiv.

Som tidligere fremhævet, er det alene Kommissionens Opgave at undersøge og registrere de forskellige Privatarkiver. Adskillige Arkivbesiddere har dog ønsket yderligere at sikre deres Samlinger og desuden at gøre dem lettere tilgængelige for Forskningen. Efter deres Anmodning har Kommissionen derfor ved flere Lejligheder ydet sin Medvirkning til, at deres Samlinger er bleven deponeret i de offentlige Arkiver og Biblioteker. I Reglen har Ejeren forbeholdt sig Ejendomsretten og kan saaledes til enhver Tid kræve hele Samlingen eller Dele af den udleveret. Undertiden er Adgangen til at benytte de paagældende Papirer gjort afhængig af en særlig Tilladelse enten af vedkommende Institutionschef eller af den, der har deponeret Arkivet.

Det kgl. Bibliotek har saaledes under Kommissionens Medvirkningfaaet

Side 325

virkningfaaetoverdraget Vilh. Topsøes Papirer og Overførster Kammerherre P. E. Mullers Embedssager og videnskabelige Korrespondance. Rigsarkivet har modtaget Familien von Eggers' Arkiv (enkelte Dele er dog afleveret til Botanisk Museums Arkiv),Oberst N. P. Jensens Dagbøger, Firmaet D. B. Adlers ældre Forretningsarkiv og Herman Triers Papirer. Til Landsarkivet for Sjælland er bleven afgivet omfattende Godsarkiver fra Gjorslev, Lerchenborg og Løvenborg, til Landsarkivet for Fyn fra Holckenhavn,Hvedholm og Steensgaard, medens Landsarkivet for Nørrejyllandhar modtaget Godsarkiverne paa Voergaard og Rathlousdal(det sidste i 1928). Ax. L.