Historisk Tidsskrift, Bind 9. række, 1 (1918 - 1920) 1

1. Helmuth von Moltke til Cai Hegermann-Lindencrone om Krigen 1864.

Ved Aage Friis.

Generalfeltmarskal Helmuth von Moltke stod siden sin Barndom i Venskabsforhold til Familien Hegermann-Lindencrone, hvis; Hjem havde aabnet sig for ham og hans ældre Broder Fritz (1799 —1874). da de under trange Kaar levede i København som Elever paa Landkadetakademiet1. De mange Søndage, Helmuth von Moltke havde tilbragt paa Rolighed paa Strandvejen hos Generallieulenant, Kammerherre Johan Henrik Hegermann-Lindencrone (1765 —1849) og hans Hustru, Forfatterinden Marie Louise, født Lindencrone, bevarede han til sin Død i trofast Erindring; det var Lyspunkterne i hans triste Liv i København. Med Hegermanns Sønner Cai Ditlev (1807—93) og Johan Frederik (Fritz) (1802—48) vathan Kammerat paa Landkadetakademiet og sluttede et Venskab, de bevarede Livet igennem, urokket af Adskillelse og af den dybe Modsætning, der siden opstod mellem Dansk og Tysk.

I 1848 faldt Fritz Hegermann ved Bov; i November 1863 kom Cai Hegermann-Lindencrone, der nu var Generalmajor og Generalinspektørfor det danske Kavalleri, gennem Berlin paa Tilbagerejsefra Rusland, hvor han havde notificeret Tronskiftet; han besøgte Moltke, der nu ogsaa var Generalmajor og Chef for den preussiske Generalstab2. De talte om det gamle Venskab og udveksledeFotografier1 Se f. Ex. Allg. Deutsche Biographic LII, 447-48. Moltke: Ges. Schriften I, 316—17 og V, 241 f.

2 Moltke: Ges. Schriften V, 249—50.

Side 283

veksledeFotografiermed hinanden. Hegermann mærkede, at noget tyngede Moltke. „Vil De virkelig ogsaa have et Portræt af mig?" spurgte Moltke sin Ven, og da de skiltes spurgte han yderligere* om det skulde være Slut med deres gamle Venskab, hvis deres høje Herrer kom i Ufred med hinanden. Hegermann svarede, at deres gensidige Følelser visselig vilde forblive de samme under alle Forhold, selv om de i den ydre Verden kunde blive skilt fra hinanden under Forudsætninger som den, Moltke havde nævnt.

De to Mænd havde set hinanden for sidste Gang. Den Krig, hvis Komme Moltke, der just i de Uger udarbejdede en Felttogsplanmod Danmark, havde forudset, udbrød. Han fungerede som Stabschef ved den preussiske Overkommando under en væsentlig Del af Felttoget. Hegermann-Lindencrone stod i Spidsen for en af de danske Divisioner, og efter Dannevirkes Rømning førte han de Tropper, der sendtes op gennem Jylland, for med Limfjorden som Operationsbasis at forsvare denne Del af Landet; Bekæmpelsenaf det Hegermannske Korps sysselsatte i Foraaret 1864 i høj Grad hans gamle Vens Tanker. Efter sin ærefulde, fra visse Sider uretfærdigt angrebne Deltagelse i Felttoget i Jylland, indtogHegermann endnu i et Par Aar en høj Stilling i Hæren. I 1867 efter Vedtagelsen af den nye Hærlov traadte han ud af aktivTjeneste, levede siden som Privatmand, men fulgte nøje med alt, hvad der foregik i det politiske og militære Liv. Kritiken af Begivenhederne i 1864 kaldte ham frem, og i Foraaret 1874 udgav han et Skrift „Om Krigsaaret 1864 og dets Indflydelse paa vort Hærvæsen", der gav Anledning til mange Indlæg og bl. a. til en Polemik med D. G. Monrad, der havde behandlet det i Nr. 4 af „De politiske Breve", Maj 1874; i 1875 udgav Hegermann „Betragtningeri Anledning af D. G. Monrads politiske Breve". Generalen sendte et Eksemplar af sit Skrift om 1864 til sin gamle Ven Moltke, der nu efter Bedrifterne i 1866 og 1870—71 var Greve, Generalfeltmarskalog Chef for den tyske Generalstab, og bad i et Brev af 11. Aug. Moltke udtale sig om hans Bog og de Forhold, den berørte.Svaret lod vente paa sig. Moltke tog Akterne om Krigen for sig, og Læsningen førte ham til at udarbejde en kort Fremstilling af hele Felttoget 9. Novbr. skrev han et otte Sider langt Brev til sin gamle Ven. Det vakte stor Interesse, saavel hos denne som hos de forskellige danske Officerer og Politikere, til hvem det

Side 284

blev vist. Da Moltke 1890 fejrede sin 90aarige Fodselsdag, udveksledede to Oldinge hjaertelige Breve, og Moltke udtalte sin Glaede over, at Hegermann havde vrcret tilfreds med den preussiske Generalstabsi 1888—89 udgivne Vserk om den dansk-tyske Krig; dette var ham et Bevis paa, at den var „upartisk og retfserdig opfattet "1. „Hoffenlich narben die Wunden, welche den Ueberlebendengeschlagen sind". „Ich habe Hire kleine Photographic vor mir," skrev Moltke, „und denke — wunderbar! wir haben uns im Leben so selten gesehen, nur in friiher Kindheit, dann standen wir uns gewaffnet als Feinde gegeniiber, und doch haben wir treue Freundschaft bis ins hochste Alter bewahrt. Es sind die unausloschlichen Jugendeindrucke, und, wie ich glaube, dieselben loyalen und konservativen Grundsatze, welche uns verbinden, jeden von seinen nationalem Standpunkt aus." Moltkes Brev om IBfi/l Kitov rtrtliovQroi cnm fn-rtT-nlirtt PiMvathrpv af General Ile-Crmann-Lindencroneog efter hans Dod 1893 af hans Son Johan Henrik Hegermann-Lindencrone, der som Gesandt i Berlin fra 1902—12 genoplivede Familievenskabet med Moltkes Slsegt, sa^rlig med Moltkes Navne og Brodersan Generalstabschef Moltke. Da der nu efter saa mange Aars Forleb ikke var Grund til at tilbageholdeBrevet onskede Gehejmekonferensraad Hegermann- Lindencrone kort for sin Dod i 1918 at lade det offentliggore i del danske historiske Tidsskrift, og denne Tanke udfores hermed. Det gengives ordret, kun med Rettelse af et Par Skrivefejl.

Ved de uforbeholdne Udtalelser om Krigen 1864 har Brevet politisk-historisk og militær-historisk Interesse og fortjener at sammenholdes med, hvad der tidligere er fremkommet fra Moltkes Haand om Krigen mod Danmark. Af Moltkes Privatbreve under Felttoget er i hans Gesammelte Schriften offentliggjort flere, der indeholder Bidrag til hans Bedømmelse af dansk Politik og dansk Krigsførelse; særlig Interesse har et Brev til hans Broder Ludwig af 23. Apr. 1864 2. I Udgaven af hans Militårische Werke, I, 1. Th. findes de offentlige Akter vedrørende hans Virksomhed som Generalstabschefunder Krigen mod Danmark. Nr. 130 (S. 213 f.) indeholder bl. a. en Række Bemærkninger, der svarer nøje til, hvad der udtales i Brevet til Hegermann-Lindencrone. Men endviderefindes1 GCs. Schriften I, 316—17.

2 Ges. Schriften IV, 297 f.

Side 285

viderefindesi samme Værks 11, 71—117 „Eine kurze Uebersicht des Feldzuges 1864 gegen Danemark", der øjensynlig er den „gedrångteGeschichte des ganzen Feldzuges", som Moltke omtaler i Brevet til Hegermann, og som Tilsendelsen af dennes Bog om Krigen 1864 og hans Henvendelse havde foranlediget. I et Forord af Generalstaben til denne krigshistoriske Oversigt oplyses det, at Moltke 12. Jan. 1875 overleverede Manuskriptet til Generalstabsarkivetsom „Anhalt fur die amtliche Geschichtsschreibung", og at han i første Halvdel af Aaret 1881 endnu engang gennemsaa det skrevne. En nøje Sammenligning af de forskellige Udtalelser i dette mere officielle Expose med det fortrolige Brev til den gamle danske Ven og Modstander og med de Udtalelser af Moltke, der er nedskrevet under selve Felttoget, vil være af Interesse, men kan ikke gøres her. Det bør endnu nævnes, at i det tyske iGeneralstabsværkom Krigen, der udkom 188687, spores ogsaa MoltkesTanker; alle Forarbejder fra hans Haand blev benyttet ved Affattelsen af dette Værk.

Hochgeehrter Herr Generallieutenant!

Ich håbe Ihr freundliches Schreiben von 11. August c. lange unbeantwortet gelassen, nicht sowohl wegen mehrfacher Abwesenheit von hier, als weil Sie mir die Ehre erzeigen, meine Meinung über die, in Ihrer Schrift „Krigsaaret 1864" beruhrten Verhåltnisse zu verlangen. Dies veranlasste mich die Kriegsacten aus jener Zeit erst wieder einzusehn, u. fiihrte schliesslich dazu, dass die Ausziige, welche ich mir machte, sich zu einer gedrångten Geschichte des ganzen Feldzugs gestalteten.

Was die politische Seite der Frage betrifft so fehlt mir die Einsicht in die Motive des Handelns der dånischen Regier ung u wiirde es mir daher von grossem Interesse sein die Briefe Monrads u. Ihre Entgegnung zu kennen. Der Erfolg hat gezeigt dass das Copenhagener Cabinet eine allzu kiihne Politik befolgte. Man kannte dort die ganze Unbehiilflichkeit und Schwåche des Deutschen Bunds, aus dem vorangegangenen Feldzug. Aber 1864 hatte man das Misgeschick, statt auf den Bund, auf Oestreich u. Preussen zu stossen, welehe entschlossen waren, ohne u. trotz des Bunds, den hingeworfenen Fehdehandschuh aufzunehmen1.

Ich sage trotz des Bunds. Die grosse Bewegung von 1848
hatte iiberall, mehr oder weniger den Parlamentarismes gefordert.In1 Sml. Ges. Schriften IV, 297 f.

Side 286

dert.InPreussen hatte man scitdem offen mit dicser Richtung gebrochen, in Oestreich war man in Begriff es zu thun; in den deutschen Kleinstaaten aber war sie maasgebend u. in Danemark, wie ich glaube, zur Herrschaft gelangt. Wie sehr dort die hoehsteGewalt auf die Volksvertretung iibertragen war, beweist wohi dass i'iber einen so wichtigen Schfitt, wie die Raumung der Dancwirke,der Konig, welcher dock 24 Stunden vorher zur Stelle war, gar nicht einmal gefragt worden zu sein scheint.

Die „Befreiung der norddeutschen Bruder" war seit lange das Feldgeschrei der deutschen Democratic gewesen, sie wollte in Holstein einen neuen Kleinstaat gegriindet sehn, u. dabei, wenn es nicht ånders sein konnte, allenfalls den Augustenburger in den Kauf nehmen, keineswegs aber in Copenhagen erschutterl wissen, was sie selbst in der Heimath anstrebte.

Die Interessen Preussens und der deutschen Bundesstaalen, welche sammtUch unter der Herrschaft der Demokralie standen, trennten sich schon an der Eider, die Preussens u. Oestreichs an der K6nius?.u. Coslitionen holten stefs nur hsis ?\\ fitipm fowisson Punkt.

Das Wiener Cabinet hatte dem Berliner die Action in einer eminent deutschen Sache nicht wohl allein iiberlassen konnen aber es mogte durchaus nicht wiinschen den Krieg itn fernen Norden in dem Maasse auszudehnen, dass dadurch eine europåische Verwicklung entstiinde. Es war von seinem Standpunkt erklårlich u. gerechtfertigt dass es zogerte die jutische Grenze zu überschreiten, dass es zu einer Unternehmung gegen Fuhnen nicht die Hand bot, u. dass es schliesslich seine Flotte nicht in die Ostsee einlaufen liess.

Um so kråftiger musste1 Preussen auf treten.

Die Stårke der aufzubietenden Mittel war nicht bloss zu bemessen nach der Stårke des dånischen Heers, sie mussten a usreichen beim weitern Vorschreiten auch im Rucken die Bundesgenossen in Zaum zu halten, und schliesslich sie mit Gewalt aus Holstein entfernen zu konnen.

Bei der vorhandnen Uebermacht war es nicht schwer Krieg zu fiihren, wohl aber ihn zu beenden. Der Sitz der dånischen Regierung war, bis nach der Schlacht von Helgoland vollkommen unerreichbar. Solange die Drangsale einer feindlichen Occupation nur auf die Herzogthiimer lasteten, konnte dies wenig Eindruck in Copenhagen machen, nur die dauernde Besetzung moglichst ausgedehnter Gebiete des eigentlichen Danemarks, vermogte eine wirksame Pression zu iiben.

In Betreff des Passus pag. 24 Ew. Excellence Schrift2 gestalte2 Det ses ikke, hvilken Sætning S. 24 i Hegermanns Skrift, der har foranlediget denne Bemærkning af Moltke.

Side 287

ich tnir daran zu erinnern dass, abweichend von den iibrigen deutschen Staaten, Preussen u. Oestreich dem Londner Vertrag von 1852 bei getreten waren, welcher ihnen internationale Rechte in Schleswig einråumte. Am 16. Januar forderten sie die Wiederaufhebungder, von Konig Christian IX gleich nach seiner Thronbesteigungsanctionirten Gesamt Verfassung fiir Danemark und Schleswig, d. h. die thatsåchliche Incorporation, u. erst nachdem diese abgelehnt, erfolgte der Einmarsch.~

Um die Leitung des Ganzen in der Hand zu behalten, musste der damals einzige Feldmarschall der preussischen Armee, trotz seines nonen Alters v. 81 Jahren, mit dem Obercommando betraut werden3.

In dem weitern Vordringen stand zunåchst das befestigte
Danewerk entgegen, in welchem. die dånische Armee sich versamraelt

Der Gedanke gleich anfangs, am 3. oder 4. Febr. aus dieser Stellung offensiv hervor zu treten lag nahe. Der Gegner war unmittelbar herangeriickt, was die Ueberraschung erniichterte. Bei dem kurzen Vorstoss, senkrecht auf der Front, konnte der Riickzug nie gefårdet werden. Die Stårke der beiden Korps, welche man vorfand, betrug thatsåchlich 28,000 M.

Aber selbst bei gleicher Stårke u. gleicher Tapferkeit musste die festere Fiigung u. die bessre Bewaffnung des Gegners schwcr ins Gewicht fallen. (Das spåtere Gefecht bei Lundby am 3. Juli hat die vernichtende Feuerwirkung der preussischen Infanterie in der Defensive dargethan). Im Fall eines Miserfolgs konnte man kaum verhindern dass die Deutschen mit den Dånen zugleich in die Verschanzungen eindrangen. Nichts wåre jenen erwunschter gekommen, als eine Entscheidungs Schlacht im freien Felde.

Der frontale Angriff auf di© verschanzte Stellung von Schleswig konnte, selbst bei den blutigsten Opfern, schwerlich Erfolg haben. Aber die Stellung hatte den Fehler, dass sie zu stark war, sie mus's te umgangen werden. Am gefåhrlichsten war, wenn es dem Gegner gelang durch Angeln gegen Flensburg vor zu dringen, wårend man Schleswig hielt, denn dann konnte das dånische Heer von den Håfen der Ostsee ab, u. gegen die Westkiiste gedrångt werden, wo es kein Ausweichen mehr gab. Diesen Auftrag hatte das 1. Korps.

Die Recognoscirung gegen Missunde am 2. Febr. war in einen Artillerie Kampf unter den ungunstigsten Bedingungen ausgeartet.Der Uebergang iiber die Schlei wurde am. 6. bewirkt; aber an diesem Tage war die Stellung vor Schleswig bereits geråumt.3 Den preussiske Overkommandør, Generalfeltmarskal Wrangel var født 1784.

Side 288

Man hatte gefunden dass sie in nachster Nåhe wcstlich angegriffenwerden

In dem spater bekannt gewordenen Protocol vom 4. Febr.
sind Griinde fur die Raumung aufgefiihrt, die raeiner Ansicht
nach nicht alle gleich stichhaltig sind4. Die Nothwendigkeit der bestiindigen
Kampfbereitschaft war gleich gross auf b ei d e n Seiten,
u. ein Theil der danischen Truppen war wrohl in der nahen Stadt
besser untergebracht als die Deutschen auf der Kropper Haide.
Auf den Geschiitzkampf, bei 117 Positions und 64 Feldgeschutzen
gegen 76 letzter Art konnte man es getrost ankommen lassen.
Aber vollkommen gerechfertigt war der Entschluss, weil der
Frost den Schutz, welchen die Wasser gewahrten — nicht jeden
Augenblick aufhoren lassen konne sondern aufgehoben hall e,
u. weil man sich sagen musste dass:
„die Zusammensetzung u. Ausbildung der Armee den Anfordrungen
nicht entspreche"5.

Danach war es gewiss richtig die absolut sperrende Stelzu erreichen war, eine Stellung von noch grosserer fortificatorischer Starke und unterstutzt durch ein Element, welchem der Feind nichts gleiches entgegen zu stellen hatte, unterstutzt durch die Flotte. Die Danen hatten Unrecht gethan, wenn sie ihre Armee der verbundeten direct entgegen warfen, ihr Vortheil erheischte den Kampf in die Lange zu ziehn, wofiir alle Bedingungen giinstig. Nur die Deutschen hatten die grossen Waffenentscheidungen zu suchen.

Schon in diesetn ersten Stadium des Kriegs machte sich ein
hochst bedenklicher Dualismus in der obersten Heeresleitung
auf dånischer Seite fuhlbar6.

Der Parlamentarismus macht den Konig „unschådlich", indem er ihn fiir „unverantwortlich" erklårt; er darf danach nicht der Kriegsherr sein, obwohl Niemand beim Kriege mehr einsetzt als er, nichts geringeres als Scepter u. Krone. An seine Stelle tritt ein, der Volksvertretung verantwortlicher Minister Conseil dessenOrgan, der Armee gegeniiber, der Kriegsminister ist. An seine Instructionen ist der Commandirende gebunden. Gliicklicherweisewaren diese zunåchst so gefasst, dass sie sich gegenseitigaufhoben, u. daher dem Commandirenden einigermassen freie Hand liessen. Denn wenn sie auf der einen Seite die åusserste Wichtigkeit betonten die Danewirke zu behaupten,4 Krigsraadsprotokollen er trykt bl. a. i det danske Generalstabsvserk I. 257 f.

5 I Motiverne til Tilbagetoget nsevnedes som Punkt 4: >At Armeens Sammensaetning og Uddannelse ingenlunde endnu svarede til de Fordringer, som stilles til en velorganiseret Haer«.

6 Sml. Militar. Werke 111, 2. Th., 81 f.

Side 289

sollte auch im letzten Augenblick alles Material verloren gehn, so hoben sie auf der andern die unbedingte Nothwendlgkeit hervor, dem Friihjahr mit einem nicht geschlagenen Heer entgegenzu gehn. Dennoch bedurfte es der ganzen Charakter Festigkeitdes Generals de Meza utn das Richtige zu ergreifen, unbeachtetdes Sturms in der offentlichen Meinung, welcher'gegenuber dann das Cabinet die Schwåche hatte, ihn fallen zu lassen.

Verderblicher aber, u. nicht bloss fiir die Person des Commandirenden sondern fiir die Sache selbst, wurden die Instructionen vom griinen Tisch bei spåtern Gelegenheiten, wo sie bestimmt gefasst waren in Fallen wo nur an Ort u. Stelle und augenblicklich Entschlusse gefasst werden konnen.

Mir scheint, nachdem am 4. Abds. der Entschluss gefasst, nur noch wårend der Tagesstunden des 5. in der Stellung auszuharren, konnten auch såmmtliche Trains alsbald in Bewegung gesetzt werden. Ihr Abmarsch erst am Abend veranlasste Stokkungen am 6., bei welchen sogar Feldgeschiitz verloren ging. Die ZuriickTassung einer Arriergarde in der Stellung konnte diese kaum ernstlich gefården, den Gegner aber vielleicht noch langer tåuschen, als es ohnehin schon geschah. Nur das oestreichische Korps folgte, das preussische zu benachrichtigen hatte einer seiner Generate — vergessen7. Die Dånen wurden bei Oeversee erreicht u. nach tapferm Widerstand durch blutigen Frontalangriff zuriick gedrångt, aber nur in der von ihnen selbst gewåhlten Richtung. Sie erreichten Flensburg u. das war entscheidend. Der Weg nach Alsen konnte nicht mehr verlegt werden.

Ew. Excellence wurden damals mit hochstens 2000 M., grossen Theils Kavallerie, nach Jutland abgeschickt. Keinen tn ilitårischen Schwierigkeiten unterlag es dieser kleinen Schaar mit zehnfacher Ueberlegenheit bis an die åusserste Spitze der Halbinsel zu folgen. Bei solchem Vorgehn behielt man zwei grosse Ausfalls Thore des Gegners im Riicken, sie mussten beide beobachtet, keines angegriffen werden. Die Beobachtung konnte die nothige Zeit verschaffen hinreichende Kråfte zur Schlacht im freien Felde zu versammeln, die man vor allem wiinschen musste um eine endliche Entscheidung herbei zu fiihren. Statt dessen hat man an beiden Punkten den Gegner da bekåmpft, wo er am stårksten war.

Das Wiener Cabinet hatte sich nåmlich zu einer Ueberschreitungder jiitischen Grenze nicht entschlossen, u. so blieb in der That nur der Angriff auf Duppel. Wollte man das HerzogthumSchleswig direct in Pfand nehmen, so musste man es zuvor in Besitz genommen haben. Allerdings gestalteten sich die7 Sml. det tyske Generalstabsværk I, 196 og Militår Werke 111, anf. St. 82, Note 2.

Side 290

Verhåltnisse im Norden sehr bald ånders als man erwartet hatte. Wårend der Befehl die Grenze nicht zu i'iberschreiten unterwegs,war die Avantgarde des 3. Korps ohne viele politische Skrupel eingeriickt. Die vollendete Thatsache musste acceptirt werden, und die diplomatischen Besorgnisse waren durch das Vorgehn ciner Husaren Abtheilung zerstreut. Nachdem aber Diippeleinmal angefasst war, wurde es zur Ehrensache, namentlich des preussischen Korps, nun auch das Unternehmen durch zu fvihren.

So katn cs zu dem vierwochentlichen Ringcn um den Besitz der Hohen von Diippel. Ein Versuch die letztc Entscheidung, die blutige Ersturmung, durch directe Landung bei Ballegaard zu umgehn scheiterte an der Gewalt der Elemente. Aber das preussische gezogne Geschiitz hatte schwere Verwiistungen angerichtet, die Angriffsarbeiten waren nahe herangeruckt, die Vorposten des Vertheidigers bis unter seine Werke zuriickgedrangt. Tagliche Verluste, unausgesetze Kampfbereitschaft von 2/z der Starke u. gcix±Zii\_-i±cr j-Tictii^^x cixx »jviiiiw' xVII* *_ii^sc, i^t*.ccCix rmcn oitincineuter u. opferwilliger Erduldung so vieler Leiden die Krafte der diinischen Armee erschopft.

General v. Gerlach iibersah die ganze Gefahr seiner Lage. Er hatte sie den Machthabern in Copenhagen nicht vorenthalten. Nach seiner Ansicht musste nach langem, tapfern Widerstand nunmehr die Stellung gegen eine noch stårkere auf Alsen vertauscht werden, u. Niemand als er vermogte den richtigen Moment dafiir zu beurtheilen. Allein diese Freiheit des Handelns wurde ihm nicht gewåhrt; nicht einmal der Escadre Chef war unter seine jjciOiiie gestein gewesen. iiine ganz jjesLimmtC >» cisung des Kriegsministers verpflichtete ihn zum Ausharren bis zum åussersten.

Aus der ruhigen Sicherheit Copenhagens glaubte man jedes Opfer der Armee ansinnen zu diirfen, utn in den bevorstehenden Conferenzen geltend zu machen, dass man noch festen Fuss auf dem Continent des Herzogtums behaupte, welches den eigentlichen Zankapfel bildete. Aber der Sturm am 18. April brachte der Armee eine schwere Niederlage bei.

Fiir die preussischen Truppen war es eine glånzende Waffenthat, aber materiell hatte man nur einige Morgen Land schleswigen Bodens erobert, u. stand vor einem Abschnitt starker als der eben mit betråchtlichen Opfern erkaufte. Dagegen lag im Norden Jutland offen, fur dessen Occupation jetzt zwei Armee Korps verfiigbar geworden waren.

Es war keine gliickliche Eingebung gewesen, als das Obercommandobald nach der ersten Ueberschreitung der jutischen Grenze die preussische Garde gegen Fredericia vorschob, dessen Besitz fur die Deutschen geringen Werth hatte, das ocstreichische

Side 291

Korps hingegen in Jutland eindringen liess, welches in seinen Unternehmungen durch die politischen (Bedenken des Wiener Cabinets gelåhmt war. Die Garden wurden sehr bald nach dem Sundewit berufen, und General v. Gablenz konntc nur mit einem Theil seiner Kråfte den Krieg im freien Felde fiihren, da ihm zugleich die Sicherung der Einschliessung von Fredericia oblag.

Am 8. Mårz traf er die auf 5000 M. verstår'kte dånische Division in einer der Vertheidigung ungemein gimstigen Stellung nordlich Veile. Die beabsichtigte Umfassung ihres rechten Fliigels verzogerte sich durch die angeschwollenen Wasser u. man musste sich zum frontalen Angriff entschliessen, wollte man die Nacht in Veile verbleiben. Die Dånen konnten es, gegen mehr als doppelte Ueberlegenheit, nicht auf eine åusserste Entscheidung ankommen lassen, sie behaupteten sich aber bis zum Eintritt der Dunkelheit u. zogen sich dann. in guter Ordnung zuruck. Nach starkem Marsch u. blutigem Gefecht komite von einer unmittelbaren Verfolgung nicht die Rede sein u. erst zwei Tage spåter stiess man vor Skanderborg wieder auf den Gegner, welcher aber auch hier die Umgehung nicht abwartete, welche man ihm fur den nåchsten Tag zugedacht hatte. Mit Benutzung von Wagen u. der Eisenbahn ging die dånische Division auf Skive zuruck urn dort auf die Insel Mors iiber zu treten u. tåuschte sihren Gegner dureheine Detaschirung auf Aarhus, wohin eine Infantr. u. zwei Kavall. Brigd. folgten.

Die Fiihlung am Feind war verloren, u. Gen. v. Gablenz fuhlte sich nicht berufen sie weiter aufzusuchen, sondern conzentrirte seine Truppen um Horsens u. Veile,. um gegen Fredericia zur Hand zu sein. So war es der schwachen dånischen Abtheilung gelungen sich wårend vier Wochen sudlich des Liimfjord gegen weit iiberlegene Kråfte durch Umsicht, Thåtigkeit und Kiihnheit ihres Fiihrers zu behaupten. Indess wurde ein fortgesetztes Vorriicken der Oestreicher grosse Verlegenheit gebracht haben. da ein heftiges Unwetter drei Tage lang den Uebergang nach Mors unausfiihrbar machte. Statt dessen liess man sich jetzt auf ein vollig unfruchtbares Bombardement v. Fredericia ein, ein an sich grausames Mittel welches nur der Erfolg rechtfertigt.

Ew. Excellence Vorschlag Anfang April aufs neue die Offensivein Jutland zu ergreifen, hat jedenfalls das Verdienst einer kråftigen u. unternehmenden Initiative8. Derselbe basirte indess auf eine nothwendige Verstårkung, denn Graf Miinster stand seit dem Ueberfall in Assendrup am 29. Mårz durch Brigd. Dormusverstårkt mit 8 Bataillonen, 13 Schwadronen, 18 Geschiitzen,u. ausser einer gegen Fredericia vorgeschobenen, standen noch andre zwei oestreichische Brigaden u. die Kavall.8 S ml. Krigsaaret 1804 72 f.

Side 292

auf Entfernung eines halben Marsches dahinter, als Reserve verfiigbar.Selbst wenn der Kommandant der Festung sich entschloss einen Theil seiner Besetzung in Aarhus oder Horsens zu landen, wiirde man in offener Schlacht einer betråchtlichen Uebermacht entgegen zu treten gehabt haben. Eine erhebliche Verstårkung aber von der hartbedrångten Hauptarmee war wohl kautn moglich,selbst wenn man sich entschlossen hatte, datnals schon Diippel zu råumen u. sich auf die Behauptung von Alsen zu beschrånken, vielmehr wurden aus Fiihnen u. selbst aus Fredericiaum diese Zeit die irgend entbehrlichen Truppen heran gezogen, um dem Andringen des 1. preussischen Korps Widerstandzu

Am 20. April war statt der oestreichischen, eine preussische (21.) Brigade dem Grafen Minister unterstellt worden, u. nun riickte dieser unverziiglich vor. Seine Avantgarde legte in 5 Tagen 17 Meilen zuriick, u. obgleich alle Briicken erst hergesteiit werden mussten, stand er am 5. Mai vor Aaiborg. Die im Sundewit abkommlich gewordne Garde Division folgte, das oestreichische Korps hatte keinen Feind mehr vor sich. Unter diesen Umstånden wiirde ein Debouschiren iiber den Liimfjord u. ein offensives Vorgehn, selbst des, nach der Råumung von Fredericia (29. April) verstårkten jiitischen Korps (9000 M.) nicht leicht haben gelingen konnen.

Am 12. Mai trat dann der Waffenstillstand, und mit demselben
ein Wechsel im Ober Comando der verbiindeten Armee
Korps ein.

Ich hatte bisher in iJeriin die Ansicht vertreten, dass Alsen in Jutland u. auf Fiihnen zu erobern sei9. Der Uebergang iiber den kleinen Belt war damals mindestens nicht schwieriger als der iiber den Alsen Sund. An letzterem waren die Hauptkråftedes Gegners versammelt, Fiihnen hingegen lange Zeit hindurchåusserst schwach besetzt u. man durfte auf vollige Ueberraschungrechnen. Das Belagerungs Geschiitz, welches nach der Einnahme von Duppel zum Zweck einer Bielagerung v. Fredericiaherangezogen wurde, konnte von der letzten Etappe aas, in die, in aller Stille erbauten Stande bei Snoghoi u. siidlich dirigirtwerden, um die Halbinsel Hindsgavl u. den Belt vollståndig unter Feuer zu nehmen. Als ich bei Ablauf des Waffenstillstands im Hauptquartier zu Veile eintraf standen aber die preussischen Divisionen im Sundewit u. im Norden Jiitlands, keine derselben war zunåchst verfiigbar, u. mit welcher Lebendigkeit auch Gen. v. Gablenz auf das Unternehmen einging, musste sich doch bald geltend machen, dass die oestreichische Regierung noch weniger9 Sml. Militar Werke anf. St., 103 og det tyske Generalstabsvserk 11, 179*.

Side 293

ein Interesse hatte, sich weiter auf Fiihnen, als in Jiitland zu engagieren. Die Sache unterblieb bis man auf dånischer Seite seine Gegenmassregeln getroffen hatte. Es wurden Batterien erbaut,schwimmende Balken gelegt u. Truppen aus Nordjiitland herangezogen. Das preussische 111. Korps fand dort keinen Feind mehr vor.

Da nun die Besetzung des ganzen dånischen Continents das Copenhagener Cabinet nicht zutn Nachgeben bestimmte, so blieb nichts iibrig als, trotz aller entgegenstehender Schwierigkeiten die Landung auf Alsen ins Werk zu setzen, was durch die Ueberraschung am 29. Juni gelang.

Was Fredericia betrifft so hat es wohl, als Ausgangspunkt einer Offensive bei weitem nicht die Bedeutung wie Diippel sie hatte, von wo die'feindliche Operationslinie gleich anfangs bedroht wird. Die Festung liegt seitwårts der eigentlichen Ueberfarthstelle Snoghoi, die Verbindung mit Fiihnen ist durch eine Artillerieaufstellung wirksatn zu unterbrechen und das Hervortreten aus dem Platz, wird wesentlich durch das Vorterrain erschwert. Aber indeni derselbe (ohne einmal Bedingungen zu stellen) aufgegeben wurde, verzichtete man auf jede fernere Offensive. Es war wohl die Besorgnis vor der allerdings sehr ernst gemeinten Drohung einer Landung auf Fiihnen, welehe zu diesem Schritt bestimmte.

Ich sehe mit Schrecken, dass ich statt eines Briefs eine Abhandlung geschrieben håbe, u. noch dazu eine solche, die nur fur Sie allein bestimmt sein kann, da sie einige auch fiir juns wunde Punkte rucksichtslos beriihrt. Vollkommen begreife ich dass Ew. Excellence nicht iiberall mit dem gesagten einverstanden sein werden, aber ich glaube, dass grade die Anschauung des Gegenparts noch am ehesten ein Interesse fiir Sie haben konnte. Darin auch stitntne ich ganz mit Ihnen überein, dass die Armee nothwendig einen Fiihrer, u. schon im Fried en, haben muss der in steter u. naher Beruhrung mit den Truppen, ihre Bedurfnisse erkennt u. vertritt10. Es kann ja der Kriegsminister sein, wenn er die dafur nothigen Eigenschaften besitzt, aber dann muss er mit ins Feld riicken. Sonst liegt ihm nur die Verwaltung des Heeres ob, u. im Augenblick des Krieges muss er das sorglich gepflegte Instrument in die Hajid des Fiihrers zur vollig freien Verfiigung legen, denn der Krieg låsst sich nicht aus der Schreibstube leiten, das hat die Erfahrung gelehrt, vom Wiener Hofkriegsrat bis auf Gambetta herab.

Nach meiner Ansicht kaan dem Kommandierenden nar eine
sehr allgemeine Instruktion, mehr die politische als die militairische,ertheilt
werden. Es ist unmoglich einen Operationsplan10 Sml. for det følgende Militår. Wefke anf. St., 81 f.

Side 294

aufzustellen. von welchem nicht im Lauf des Feldzugs, selbst in wesentlichen Punkten, abgewichen werden wird. Es stehen unsernAbsichten die Absichten des Gegners gegeniiber, der einen ebenso starken Willen hat wie wir. Tausend Zufålligkeiten entziehensich jeder Vorausberechnung u. eine gewonnene oder verloreneSchlacht kann die ganze Kriegslage åndern.

Der geborne Fiihrer der Armee ist in der Monarchic der Monarch. Man mag ihn in Theorie fur unverantvvortlich erklåren, er tragt doch die schwerste Verantwortung u. er allein kann sie tragen, der mehr als jeder andre alle Kråfte des Lands fur das Wohl des Lands aufzubieten vermag. Ich weiss nicht ob das herrschende System, in Danemark eine solche Machtvollkommenheit vertrågt, wenn nicht so scheint mir dies System nicht auf die Moglichkeit eines Kriegs berechnet zu sein.

Ich wiirde mich sehr freuen wenn ich Gelegenheit hattc miindlich Gedanken mit einem so erfahrenen General, wie E\v. ExCCllf>T!fP nnKts!llSr.hfin 7.V. trnnnen Vi*»lW^nht fiihrt Kip Thr Wf>o einmal wieder nach Deutschland, u. ich gebe mich der Hoffnung hin, dass Sie aus alter Freundschaft mich aufsuchen wurden, hier oder in Schlesien11.

Mein Bruder, der friihere Amtmann auf Fehmarn war unlångst
hier, u. ist sehr dankbar, dass Sie Sich seiner so wohlwollend
erinnert haben12.

Das Bild Ihres trefflichen Bruders, dem ich aus meiner Kindheit
schon soviel Dank schulde, wird jederzeit seinen Ehrenplatz
in meiner Familie bewahren13.

Indeni ich nochrnals wcgcn der ujiverzeihlichen Liinge memos Briefes um Entschuldigung bitte, empfehle ich mich Ihrem fernern Wohlwollen u. giitigen Andenken, u. verharre in al ler Freundschaft u. aufrichtiger Hochachtung

Ew. exellence

treu ergebener

Gr. Moltkc.

Feldmarschall.

Berlin d. 9. Novbr. 1874.11 Moltke ejede Godset Creisau i Schlesien.

12 Ludwig Moltke (1805—86) Amtmand paa Femern 1841—46.

13 Fritz Hegermann-Lindencrone, død 1846.