Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 5 (1914 - 1915) 1

E. A.

Københavns Brandforsikring har som Efterslæt efter sit 175 Aars Jubilæum 1906 udsendt et 668 Sider stort, pragtfuldt udstyret og smukt illustreret Skrift, indeholdende en Skildring af Brandforsikringens Historie fra dens Oprettelse 1731 til 1911, en Oversigt over dens Aarsregnskaber og en Samling biografiske Oplysninger om Medlemmerne af dens Bestyrelse og Personale i samme Tidsrum. Der er Grund til her at nævne dette Skrift, fordi Brandforsikringens Direktion i Modsætning til, hvad der er Tilfældet med saa mange andre Jubilæumsskrifter, der fremkommer mellem Aar og Dag, er gaaet den rigtige Vej at overgive Udarbejdelsen af de to store historiske Partier til faglærte Historikere. Oversigten over Aarsregnskaberne er, som det var naturligt, udarbejdet af Fuldmægtig i Brandforsikringen, cand. jur. W. Olsen, men afdøde Arkivsekretær Grove og Arkivsekretær West har med største Omhyggelighed og Viden fra alle tænkelige Kilder samlet Stoffet til de mange udførlige Levnedsskildringer, der vil være af betydelig Værdi for den, der studerer det københavnske Borgerskabs og Erhvervslivs Historie i det 18. og 19. Aarhundrede, og af selve Brandforsikringens Historie har Magister Axel Linvald paa Grundlag af dettes eget Arkiv og med Benyttelse af mange trykte og utrykte Kilder givet en meget god, omend alt for omstændelig Fremstilling.