Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 3 (1910 - 1912) 1

Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for og Virksomhed i 1910 og 1911.

Side 464

Foreningen har udgivet:

For lste Halvaar 1910: Historisk Tidsskrift, 8. Rtekke, 2. Binds
5.-6. Hefte. Juni 1910.

For 2det Halvaar 1910: Historisk Tidsskrift, 8. Rsekke,' 3. Binds
1. Hefte. Decbr. 1910, og 2. Hefte. Juni 1911.

For lste Halvaar 1911: Historisk Tidsskrift, 8. Rtekke, 3. Binds
3. Hefte. Juni 1911, og4. Hefte. Decbr. 1911.

Paa Aarsmødet 27. Juni 1910 genvalgtes Professor, Dr. Kr. Erslev til Medlem af Bestyrelsen og Bibliotekar Gjellerup og Statsraadssekretær Koefoed til Revisorer; paa Aarsmødet 15. Juni 1911 genvalgtes Museumsdirektør, Dr. Mackeprang til Medlem af Bestyrelsen; til Revisorer genvalgtes Statsraadssekretær Koefoed og valgtes Arkivsekretær Laursen; paa Aarsmødet 24. Juni 1912 genvalgtes Professor, Dr. Johannes Steenstrup til Medlem af Bestyrelsen, og de to Revisorer genvalgtes. Bestyrelsen bestaar Juli 1912 af Professor, Dr. Kr. Erslev, Professor, Dr. J. A. Fridericia, Dr. phil. Aage Friis, Museumsdirektør, Dr. M. Mackeprang og Professor, Dr. Johannes Steenstrup. Af disse er Professor Steenstrup Foreningens Formand, Professor Fridericia dens Sekretær.

Foreningen, som 1. Januar 1910 talte 677 Medlemmer, har i Løbet af 1910 og 1911 ved Dødsfald mistet henholdsvis 17 og 8, ved Udmeldelser henholdsvis 23 og 9 Medlemmer, hvorimod der 1910 er indmeldt 10 og 1911 15. Den havde saaledes 31. Decbr. 1911 645 Medlemmer, af hvilke 152 betaler halvt Kontingent som Medlemmer af den norske og den svenske historiske Forening.