Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 3 (1910 - 1912) 1

Joh. Stp.

Den 19. Jan. 1910 døde Gehejmeregjeringsraad August Meitzen, 87 Aar gammel. Han havde beklædt høje administrative Stillinger i Preussen og været en virksom statistisk og landøkonomisk Forfatter; for Historien fik han især Betydning ved sin store Bog: Siedelung und Agrarwesen der Westgermanen u. Ostgermanen, der Kelten, Romer, Finnen u. Slawen (3 Bd. og 1 Atlas, 1895). Det omfattende Værk med dets mange Kort angiver ved sin Titel, hvad der var Hovedmaalet for Meitzens Studier, som han ogsaa forfulgte i mange andre Arbejder. Især paa Grundlag af hvad der vidstes om Bebyggelsens Karakter og Jordfordelingen i senere Tider og med Benyttelse af ældre og yngre Kort søgte han at drage Slutninger om Indvandringen i Landene, Overgangen fra Nomadevæsen til Agerbrug, Fordelingen af Jorden, Ejendomsrettens og Arverettens Historie og Landsbyfællesskabet. Om man end ikke har kunnet blive staaende ved alle Meitzens Resultater, har Værket dog givet et betydningsfuldt Tilskud til Belysningen af de ældste Samfund.