Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 3 (1910 - 1912) 1

M. M.

Side 291

1. Juli 1911 døde fhv. Museumsinspektør G. F. Herbst, 93 Aar gammel (født 1818). Allerede i 1843 blev han knyttet til vore historiske Museer og fik i 1848 Udnævnelse som Sekretær ved Kommissionen for Oldsagernes Opbevaring. Efter dennes Opløsning i 1849 blev han først Sekretær, senere Inspektørved Oldnordisk Museum, for hvilket han efter Worsaaes Død (1885) blev Direktør (Kgl. Udnævnelse 1887). ligesom han overtog Worsaaes Stilling som Direktør for Rosenborgsamlingenog

Side 292

samlingenogFormand i Bestyrelsen for det nationalhistoriske Museum paa Frederiksborg. Ved Nationalmuseets Oprettelse i 1892 beholdt han de to sidstnævnte Hverv, ligesom han udnævntestil Direktør for Møntsamlingen, til hvilken han længe havde været knyttet. I 1898 tog han sin Afsked. Herbsfs litterære Virksomhed er lidet betydelig, bestaar væsentlig i forskellige mindre arkæologiske og numismatiske Afhandlinger. 1 sin Embedsstilling viede han vistnok Møntsamlingen sit bedste Arbejde og skaffede den flere værdifulde Forøgelser, men ogsaa for Oldnordisk Museum har han haft Betydning, saaledes bl. a. ved den fyldige og omhyggelige Maade paa hvilken han i o. 25 Aar førte dets Forøgelsesprotokoller.