Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 3 (1910 - 1912) 1

J. A. F.

Side 214

Hvad man end kan mene om Lord Rosebery som Politiker,sikkert er det, at han er en fremragende historisk Skribent.Stærkt optaget af den nuværende store politiske Kamp i England har han dog faaet Tid til at forøge Tallet paa de af ham tidligere udgivne Biografier af engelske Statsmænd med Chatham, his early life and connections (1910), støttet paa nye Kilder fra Privatarkiver. Det fører os paa en højst interessant Maade ind i den Tid, hvor Walpole havde Magten og efter hans Fald Whiggrupperne kæmpede om Indflydelse og Penge. Men ganske særlig knytter Interessen sig naturligvistil William Pitts Personlighed, og det er velgørende, i hvilken Grad Forf. trods sin store Beundring for, hvad Pitt har betydet for England i sin Stortid, dog har Blikket for de mange utiltalende Sider af hans Karakter; han udtaler endda, at det kunstlede i hele hans Optræden gør det umuligt at trænge til Bunds i, hvad der har været det ægte hos ham.

Side 215

Desværre omhandler Værket kun Tiden til 1756, er altsaa
kun en Art Prolegomena til Pitts Storgerning.