Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 2 (1909 - 1910) 1

Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for 1908 og 1909 og Virksomhed i 1909.


DIVLxxx1

DIVLxxx2

DIVLxxx3

Paa Grund af Hefternes Forsinkelse udgaves intet for 1908;
derimod er udgivet for 1909:

For Iste Halvaar 1909: Historisk Tidsskrift, 8. Række, % Binds
1.—2. Hefte. Maj 1909.

For Sdet Halvaar 1909: Historisk Tidsskrift, 8. Række, 2. Binds
3. Hefte. Oktbr. 1909, og 4. Hefte. Febr. 1910.

Paa Aarsmødet 11. Juni 1909 genvalgtes Museumsassistent, Dr. M. Mackeprang til Medlem af Bestyrelsen og Bibliotekar Gjellerup og Statsraadssekretær Koefoed til Revisorer. Bestyrelsen bestaar nu i Maj 1910 af Professor, Dr. Kr. Erslev, Professor, Dr. J. A. Fridericia, Dr. phil. Aage Friis, Museumsassistent, Dr. M. Mackeprang og Professor, Dr. Johannes Steenstrup. Af disse er Professor Steenstrup Foreningens Formand, Professor Fridericia dens Sekretær.

Foreningen, som 1. Januar 1909 talte 674 Medlemmer, har i Løbet af 1909 ved Dødsfald mistet 12, ved Udmeldelser 6 Medlemmer, hvorimod der i Aarets Løb er indmeldt 21. Den havde saaledes 31. Decbr. 1909 et Medlemstal af 677, af hvilke 145 betaler halvt Kontingent som Medlemmer af den norske og den svenske historiske Forening.