Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 2 (1909 - 1910) 1

J. A. F.

Forh. Registrator i Gehejmearkivet Frederik Krarup er død 13. April 1910. Han, der var født 1841, blev 1863 ansat i Arkivet og 1882 Registrator, fra hvilken Stilling han afskedigedes 1889 ved Rigsarkivets Oprettelse. Han var Medlem af Historisk Forenings Bestyrelse 1870—77, Redaktør af Personalhistorisk Tidsskrifts første 3 Bind (1880—82) og deltog i Redaktionen af det 1878 udgivne Register til Scriptores. Af selvstændige Skrifter har han udgivet et om det engelske Arkivvæsen (1876) og Oplysninger om Kong Frederik IFs gteskabsforhandlinger Det sidste var en Omarbejdelse af en af de ikke faa Anmeldelser, han skrev til Historisk Tidsskrift. I Geografisk Tidsskrift's 2. Bd. skrev han en Afhandling om Zeniernes Bejser. Hans sidste Aar blev meget tunge paa Grund af stor legemlig Svaghed. J. A. F.