Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 2 (1909 - 1910) 1

J. A. F.

H. O. Meredith, Lektor ved Universitetet i Manchester, har 1908 udgivet et mindre Skrift: Outlines of the economic history of England. A study in social development. Skønt Bogen ikke er bygget paa nye Kildeundersøgelser, men støtter sig til andre økonomiske Historikeres Arbejder, er den dog helt igennem et selvstændigt Arbejde, der forfølger Englands økonomiske og sociale Udvikling fra den ældste Tid til vore Dage. Dens Styrke er dens Problemstilling; altid stræber Forf. at udfinde Aarsagerne til de indtraadte Forandringer og disses Virkninger. Der kan herved komme noget abstrakt over Fremstillingen, men paa alle Punkter er den højst lærerig og tankevækkende. J. A.F.