Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 2 (1909 - 1910) 1

J. A. F.

Side 439

Som bekendt naaede Samuel Rawson Gardiner ikke at fuldføre sit store Værk om den første engelske Revolution og Cromwells Historie. Arven maatte naturligt tilfalde den nulevendebedste Kender af Cromwell, Professor i Oxford G. H. Firth. Han har ogsaa nu udgivet The last years of the Protectorate 1656—58, V. 1—2 (London, 1909). Bogen er en tro Fortsættelse af Gardiners i udtømmende Kendskab til Kilderne, grundig kritisk Behandling, levende Sympathi for Cromwellforenet med en besindig Dom over hans Modstandere,

Side 440

endelig ogsaa i den noget vidtdrevne kronologiske Ordning. Det er Forf.'s Hensigt at knytte hertil en Fremstilling af Tiden til Restaurationen og i den at optage en meget savnet Skildring af Englands sociale og økonomiske Forhold i hele den GromwellskePeriode. Størst Interesse har de Partier, der behandlerCromwells Stilling til Forslaget om hans Overtagelse af Kongetitlen og den ny Forfatning, samt hans udenrigske Politik,i hvilken jo ogsaa Krigen mellem Danmark og Sverige spillede en stor Rolle. J. A. F.