Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 2 (1909 - 1910) 1

Joh. Stp.

Side 277

Skoleinspektør P. Lauridsen har udgivet første Bind af et Værk Da Sønderjylland vaagnede, Skildringer og Breve (1909), som man læser med største Glæde ikke blot fordi det behandler et Emne, som bevæger enhver Dansk, men fordi Forf. fortæller med en uimodstaaelig Friskhed og vækkende Djærvhed om Mænd og Forhold, som han ved sin sønderjydske Herkomst og sine grundige Studier er trængt ind i til Bunds. Forholdet mellem de meddelte Breve, der udgjøre Bogens større Halvdel, og den indledende Skildring er desuden lagt vel til Rette. I Forf.s Fremstilling træde især to Personer lyslevende frem for os, den utrættelige Haderslev-Kjøbmand P. Ghr. Koch med de mylrende Ideer, med den høje Flugt, det praktiske Greb og den naturlige Svada, som kun var saa mangelfuldt skolet, og dernæst Kieler-Professoren Ghr. Flor, der var Reisningens mest bevidste Kraft. Især maa Forf.s ypperlige Portræt af denne sidste fremhæves. Fra Universitetsbyenforetog Flor paa sin norske Skimmel stadige Reiser mod Nord for at paavirke og organisere, og med Tøile og Spore ledede han ogsaa sikkert og myndigt sine slesvigske Medarbejderetil de Maal og ad de Veje, som han ved sin mangesidigeIndsigt og store Menneskekundskab maatte anse for de

Side 278

rette. Alene som Karakterskildring har denne Bog høj Værdi, men de righoldige Breve lære os ogsaa mange interessante Personligheder at kjende, ligesom de belyse hele det Vaarbrud, der fandt Sted, den Gang i Haderslev „Dannevirke" begyndte at udkomme. Det er ikke blot en lærerig, men en hjærtevindendeBog. Joh. Stp.