Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 2 (1909 - 1910) 1

Joh. Stp.

Dr. Knud Berlin har udgivet et stort Arbejde Islands statsretlige Stilling efter Fristatstidens Ophør. Første Afdeling.lslands Underkastelse under Norges Krone (1909). Dette Værk har sin tidsmæssige Baggrund i det politiske Spørgsmaal om Islands Stilling i den danske Stat og Omdannelsen af dets Forfatning. Dr. Berlin har taget sit Udgangspunkt i den Tid, da ved Fristatens Ophør Island for første Gang kom til at høre under en fremmed Krone. Et udførligt Værk om dette Emne havdes ikke før paa Dansk, saa at Bogen kommer til stor Nytte, tilmed da der om Spørgsmaalet er fremsat saa mange urigtige Paastande, især fra islandske Politikeres Side. Men Dr. Berlin ønsker ikke at skrive et politisk Indlæg; han vil i en strængt videnskabelig Fremstilling ædruelig fremlægge alt, hvad der kan belyse Spørgsmaalet. Med hvilken sindig Grundighed Forf. arbejder sig prøvende frem, vil ses af at han paa disse 270 Sider kun naar en Snes Aar ud over Underkastelsen under Norge 126264. Undertiden er Forf.s Gang lidt for skridtmæssig, og med juridisk Omstændelighed redegjør han for de mange fremsatte Anskuelser. Sin Kritik holder han i en rolig Tone, endog naar Paastandene, for Ex, af Arkivar Jon Thorkelsson, synes at gaa ud over det videnskabeligt tilbørlige. Blandt de mange fortrinlige Paavisninger, som Dr. Berlins højst fortjenstfulde Bog indeholder, kan nævnes hans Belysning af det fuldstændige Anarki, der raadede paa Island før Underkastelsen, hans Tolkning af Artiklerne i det berømte Gamli Sdttmåli, hans Redegjørelse for, hvorledes Island blev et Skatland under Norge og indgik under Styrelsen gjennem det norske Rigsraad, i hvilket Islands Bisper jævnlig havde Sæde, endvidere mange oplysende statsretlige Paralleler.