Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 2 (1909 - 1910) 1

Kr. E.

Side 103

Prof. Joh. Ste ens trup har udgivet: Tidsregning, en kort
Oversigt over Kronologien, 1908. Klart og klogt fremstilles

Side 104

heri de væsentligste Punkter af den historiske Kronologi, og Skriftet vil være meget nyttigt for enhver, som sysler med herhen hørende Spørgsmaal, saa meget mere som Forf. til sin egen Fremstilling har føjet en udførlig Litteraturoversigt. — Paa det Problem, der ligger folkelig Fantasi saa meget paa Sinde: med hvilket Aar begynder et nyt Aarhundrede, giver Steenstrup selvfølgelig det eneste rette Svar: det tyvende Aarhundrede begyndte den 1. Januar 1901, og det ligger i, at kun Astronomerne, men ikke Historikerne kender et Aar 0. Men det lyder ganske vist meget underligt, naar han siger, at det Aar, hvori Kristus fødtes den 25. Decbr., betegnessom Aar 1 efter Kristi Fødsel. Det lader sig vel næppe med Sikkerhed oplyse, hvorledes den kristn? Æras Opfinder, Dionysius den Lille, egentlig har regnet. Men der synes dog kun fornuftig Mening i at sige, at Kristi Fødsel, sat til 25. Decbr., er Grænsen mellem de to Tidsaldere, før og efter Kristi Fødsel; det Aar, der gik forud, hedder det første Aar før Kristi Fødsel, det følgende bliver det første efter, idet man regner Aaret fra Juledag Overhovedet bør det betones, at det egentlig hedder „det, tørste, det andet" osv., ikke Aar 1, 2 osv. Men saa kan man ganske vist ikke forsvare at kalde det Aar, der slutter med den Julenat, hvori Kristus fødtes, for Aar 1 efter Kr.