Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 1 (1907 - 1908) 1

Kr. E.

Side 327

Den svenske Genealog Gabriel Anrep er død i en høj Alder 12. Marts 1907. Hans vigtigste Arbejder, der trods Mangler er gode Hjælpemidler for Forskningen, er Svenska Adelns Åttar-Taflor, 1—4. Bd., 1858—64, byggede væsenligst paa Genealogierne paa Ridderhuset, og Svenska Slåktboken, 1—3. Bd., 1871 — 75, behandlende ikke adelige eller ikke paa Ridderhuset introducerede adelige Slægter.

Den tyske Historiker Moritz Brosch er død 14. Juli 1907, 78 Aar gi. Han arbejdede navnlig med Italiens og Englands Historie; her skal anføres hans Geschichte des Kirchenstaates, 1—2. Bd., 1880—82, der omfatter Tiden fra det 16. Aarh. til 1870 og delvis er bygget paa Studier i det venetianske Statsarkiv; hans Fortsættelse af Lappenberg— Pauli's Geschichte von England, 6— 10. Bd., 1890—97, der gaar fra Reformationen til 1846, og hans Oliver Cromwell und die puritanische Revolution, 1886. De to førstnævnte Værker hører til Heeren's og Ukert's Samling.

30. April 1907 døde Prof. Paul Hasse i Liibeck, hvor han var født 1845 og hvor han havde virket som Stadsarkivar siden 1892; forinden havde han i 12 Aar været knyttet som extraordinær Professor til Universitetet i Kiel. Her havde han i sin Ungdom studeret under Schirren, en højtbegavet Særling, der udøvede en stærk, men farlig Indvirkning paa sine Lærlinge.Man

Side 328

linge.Manmærker dette tydeligt i Hasses første Skrifter, der drejer sig om Slesvigs Stadsret (1879) og Kilderne til Ribe Byret (1883); ved Siden af Samlerflid og megen Skarpsindfinder man her en Lyst til at opstille Hypotheser, der er lige saa dristige som uholdbare og som med god Grund blev skarpt afviste af A. D. Jørgensen og Secher. Hasse var ført ind paa dette Omraade ved i Danmark at samle Stof til Schleswig-Holstein-Lauenburgische JRegesten und Urkunden, som i 3 Bind tilsigter at udtømme Dokumentstoffet indtil 1340 og er. hans fortjenstfuldeste Arbejde, selv om Benyttelsen i alt Fald af de danske Arkiver ikke er daddelløs. Under sit Ophold i Kiel havde Hasse redigeret det slesvigholstenske historiske Tidsskrift, og da han flyttede til Liibeck, fortsatte han her de to lybske historiske Tidsskrifter og selve Urkundenbuchder Stadt Liibeck. Kr. E.