Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 1 (1907 - 1908) 1

Aage Friis

Side 181

Det sidst (1906) udkomne 7. Bind af L. Bobé's indholdsrigeog værdifulde Værk Efterladte Papirer fra den Bewentlowske Familiekreds i Tidsrummet 1770—1827 er at betragte som et Supplement til de tidligere, og af det meget

Side 182

forskelligartede Indhold vilde en Del have sin naturlige Plads i de foregaaende Bind. Det gælder de vigtige Breve fra Ernst Schimmelmann til Hertug Frederik Christian af Augustenborg, der egentlig hører hjemme i Bd. 4, og Louise Stolbergs i nationalpolitisk Henseende overordentlig indholdsrige Breve særlig fra Tiden efter 1810 til Sibylle Reventlow, der hører til 3. Bd. Dissse Breve er imidlertid først for nylig stillede til Udgiverens Raadighed. Andet i det foreliggende Bind ligger den hele Samling noget fjærnere, saaledes de stolbergske Søskendes Optegnelser, der dog giver et karakteristisk Billede af det stolbergske Familieliv og Temperament i 1760erne. Et ejendommeligt Bidrag, der næsten helt tilhører Udlandets Historie, er Brevene fra den franske Emigrant, Grev d'Angiviller, der havde spillet en stor Rolle ved Ludvig XV's og Ludvig XVl's Hoffer, og som under Revolutionen og Kejserdømmet boede i og ved Holsten og blev intim Ven af Stolbergerne. Udgiveren har særlig Viden om de franske Emigranters Forbindelse med hine dansk-tyske Adelskredse; her meddeler han i en biografisk Skitse og i Anmærkningerne en Række interessante Oplysninger derom.

Til 362 Sider Tekst bringer Bindet foruden halvhundrede Sider Indledning et Anmærkningsstof paa halvandet Hundrede Sider og en Række Stamtavler og Meddelelser om „Fremmed Adel i Danmark i det 18. Aårhundrede". I disse Afsnit nedlæggerUdgiveren efter sin Sædvane af et som det synes uudtømmeligtForraad en Rigdom paa personalhistoriske og litterærhistoriske Oplysninger, der for en stor Del er hentet fra fjærne og for andre vanskelig tilgængelige Kilder. Dette Materiales Betydning kan ikke vurderes højt nok; der skabes her efterhaanden et rent „Magazin" med Oplysning om personalhistoriskedansk-tyske Forhold i den nationale Overgangstid, Perioden 1750 1830. Der kan vel findes Fejl deri, men selv ved en vidtgaaende Brug kun meget faa, og man maa for hvert Bind paany anerkende den overordentlige Nøjagtighed, Flid og Sporsands, der præger Udgiverens Arbejde. — Desto værre vanskeliggøres Brugen af de reventlowske Papirer foreløbig i høj Grad, fordi der aldeles mangler Register, og fordi den hele

Side 183

Samling, hvis Stof under Udgivelsen er vokset over Forventning,har faaet et noget tilfældigt og ret usystematisk Præg, der dog ikke forringer dens Indholds store Betydning, men nødvendiggøromfattende og alsidig systematiserede Indholds- og Navnefortegnelser ved Værkets Afslutning.