Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 1 (1907 - 1908) 1

J. A. F.

Side 395

Med det nylig (1907) udkomne 2.-3. Hæfte er Iste Bind sluttet af det af Arkivsekretær L. Laursen paa GarlsbergfondetsBekostning udgivne Værk: Danmark—Norges Traktater 1523—1750 med dertil hørende Aktstykker. Som Udg. oplyser i Forordet, skal Udgaven inden for de nævnte Aar omfatte alle de af den dansk-norske Krone samt af den danske Konge som Hertug i Slesvig og Holsten afsluttede Traktater og Overenskomster med fremmede Magter eller med de andre Hertuger i Hertugdømmerne, endvidere Unionerne med Hertugdømmerne samt de danske Kongers gteskabstraktaterog af dem sluttede Overenskomster om Valg af danske Prinser til Fyrstbiskopper i Nordtyskland eller andetsteds.Saa vidt der kan skønnes uden en nøje Undersøgelse af Enkeltheder, foreligger her en fortræffelig Udgave, udarbejdet med stor Omhu og Sagkundskab. Teksterne er trykte efter forstandige Principper, for hvilke der er gjort udførligt Rede i

Side 396

Forordet, og foran hver Traktat findes en historisk Indledning, der paa den fyldigste Maade giver Oplysning om de Forhandlinger,der er gaaet forud for den. Det maa i høj Grad ønskes, at Udgiveren maa kunne fortsætte og fuldføre det værdifulde Værk. J. A. F.