Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 1 (1907 - 1908) 1

Joh. Stp.

Side 176

Lærer Severin Kjær, f. 1843, er død 25. Febr. 1907. Han har udfoldet en betydelig Virksomhed som historisk Forfatter, og hans Arbejder har, om end der knytter sig adskillige Mangler til dem, deres Betydning ved en omfattende Benyttelse af Tingbøger, Skifteprotokoller og Kirkebøger, som lader dem kaste Lys over flere Sider af Adelens, Bondestandens og enkelte ejendommelige Personers Liv og Forhold i det 17. og 18. Aarh. Vi skal imellem dem nævne: Fra Stavnsbaandets Dage (1888), Gjøngehøvdingen Svend Povlsen og Snaphanerne (1892), Fra Vornedskabets Tider. Kulturbilleder. 1—2(1899 — 1900), For to hundrede Aar siden (1903) og Erik Grubbe og hans tre Døtre (1904).

For den danske Kirke var det et betydeligt Tab, da en af dens mest fremragende Mænd, Biskop i Aarhus Fredrik Kristian Nielsen tidligt kaldtes bort (f. 30. Okt. 1846, d. 24. Marts 1907); men ogsaa Videnskaben led et stort Tab. Fr. Nielsen var Landets lærdeste og kyndigste Videnskabsmandpaa den almindelige Kirkehistories Omraade, og han har i dette Fag udfoldet en Forfattervirksomhed saa rig som faa Danskes før ham. Fra sin Lærerstol — han var Professor i Kirkehistorie fra 1877 til 1900 — havde han som livlig og beaandet Foredrager undervist og paavirket talrige Studerende, og han havde for dem skrevet den i flere Oplag udkomne Ledetraad i Kirkens Historie, sin Kirkehistorie. I. Oldkirken og Middelalderen, samt den store Haandbog i Kirkens Historie(2. Udg. 189398); disse Værker ere ved deres Fremstillingsaa let tilgængelige, at de have fundet en stor Læsekredsogsaa udenfor den theologiske Verden og derfor bredt kirkehistorisk Kundskab i Folket. Dybest og med mest Selvstændighedhavde Fr. Nielsen vel nok arbejdet i sit store Værk Pavedømmet i det 19de Hundredaar (2. Udg. 189598), der ogsaa er udkommet i tydsk og engelsk Oversættelse. Her som i alle Nielsens Skrifter mærker man hans vidtfattende Læsning og opmærksomme Følgen med i Litteraturen, hans gode Overblik, Sans for Troslivets Forhold til den almindelige

Side 177

Kultur samt Evne til at skildre Personer. Man kunde maaske undre sig over, at Fr. Nielsen i Forhold til, hvad han har udrettet indenfor Christendommens universelle Historie — og her er kun nævnt en lille Del af hans Skrifter — har ofret saa lidt af sin Arbejdsevne paa Danmarks særlige Kirkehistorie, men dog maa her nævnes foruden talrige Levnedsskildringer hans Bidrag til den evangelisk-kristelige Salmebogs Historie (1895) og N. F. S.Grundtvigs religiøse Udvikling (1889).