Historisk Tidsskrift, Bind 8. række, 1 (1907 - 1908) 1

Kr. E.

Side 330

Rigsarkivar Se c her har paabegyndt Udgivelsen af Meddelelserfra det danske Rigsarkiv, som skal udkomme efter Tid og Lejlighed; foreløbig foreligger de to første Hæfter (1906—07). Heri skal optages Aarsoversigter over Arkivets Forhold af samme Art som allerede tidligere meddelt, og Beretningenomfatter denne Gang Femaaret 1901—05; den gaar langt mere i Enkeltheder end de foregaaende og giver et yderst lærerigt Indblik i de store organisatoriske Arbejder i Arkivet. Yderligere er det dog Meningen at bringe Af handlingerom

Side 331

lingeromalt, hvad der vedrører Arkivvæsen og arkivalske Spørgsmaal, og smukke Prøver paa, hvad dermed menes, foreligger i de to Hæfter. Rigsarkivaren selv har meddelt den klare Oversigt over Arkivvæsenets Indretning i Norden, som han foredrog paa det tyske Arkivarmøde i 1905, og han har fyldigt belyst, hvorledes den ledende Tanke ved Arkivordningmaa være Proveniensen, Hjemhørsprincipet, som han kalder det, og paavist, hvorledes det er naaet til Danmark og gennemføres her. Blandt de mindre Afhandlinger finder man en morsom Undersøgelse af Arkivar Thi set om nogle falske Aktstykker fra Kongstedlunds Arkiv; to Breve, der udgives for at være fra 1464 og 1561, viser sig at være skrevne ved Aar 1700, men paa ægte Breve fra d. 15. Aarhundrede, af hvilke det er lykkedes at læse det ene næsten fuldstændigt. Endelig finder man en af de Vejledninger til at benytte Arkiverne,som det er Rigsarkivarens Hensigt efterhaanden at give; hvad der denne Gang meddeles, drejer sig om Akter om Tiendeafløsning, Forhold, der er kommet paa Dagsordenen ved Tiendeloven af 1905. Fortsat som her begyndt vil det nye arkivalske Tidsskrift faa en smuk Plads i vor historiske Litteratur. Kr. E.