Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 6 (1905 - 1906) 1

Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for 1904 og 1905 og Virksomhed i 1905.

Foreningen har i 1905 udgivet:

For 2det Halvaar 1904: Historisk Tidsskrift, 7. Række, 5. Binds
5.-6. Hefte. April 1905.

For lste Halvaar 1905: Historisk Tidsskrift, 7. Række, 6. Binds
1—2. Hefte. Septbr. 1905.

Paa Aarsmødet 14. Juni 1905 genvalgtes Professor,.Dr. Kr. Erslev til Medlem af Bestyrelsen. Til Revisorer genvalgtes Bibliotekar Gjellerup og Statsraadssekretær Koefoed. Bestyrelsen bestaar nu i Septbr. 1906 af Professor, Dr. Kr. Erslev, Professor, Dr. J. A. Fridericia, Museumsassistent, Dr. M. Mackeprang, Generaldirektør M. Rubin og Professor, Dr. J. G. H. R. Steenstrup. Af disse er Professor Steenstrup Foreningens Formand, Professor Fridericia dens Sekretær.

Foreningen, som 1. Jan. 1904 talte 715 Medlemmer, har ved Dødsfald og Udmeldelser mistet i 1904 49 og i 1905 27 Medlemmer; derimod er i 1904 indtraadt 5 og i 1905 10. Den havde saaledes 31. Decbr. 1905 et Medlemstal af 654, af hvilke 137 betaler halvt Kontingent som Medlemmer af den norske og den svenske historiske Forening.