Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 6 (1905 - 1906) 1

Joh. Stp.

Den 5. April 1905 døde Etatsraad, Censor ved det kgl. Theater Hans Christian Peter Hansen (f. 1840). Som fin Smagsdommer og ypperlig Journalist ligesom ogsaa ved sin mesterlige Oversættelse af Gothes Faust og andre Gjengivelser af Udlandets Digterværker havde P. Hansen store Fortjenester. Historikerne ville særlig være ham taknemlig for hans Illustreret dansk Litteraturhistorie (2 Bind, 1886, 2. Udg. 1902). Om end dette Værk i Fremstillingen af Tiden før Øhlenschlågers Fremtræden mangler original Selvstændighed , giver det dog en beaandet og for det store Publikum godt tilrettelagt Skildring af Litteraturens Udvikling i disse Tidsrum, og i Skildringen af det 19. Aarh. viste P. Hansen sit indgaaende Kjendskab til de enkelte Forfatteres Arbeider og sin store Evne til at forstaa og med Skjønsomhed bedømme ogsaa saadanne skjønlitterære Retninger, der ikke stemmede med hans eget æsthetiske Syn. Et fortjenstligt Arbeide af lignende Karakter var hans Den danske Skueplads. Illustreret Theaterhistorie (1889 — 96).