Historisk Tidsskrift, Bind 7. række, 5 (1904 - 1905) 1

Kr. E.

Da Upsala Ærkebispestol blev ledig 1432, valgte Domkapitlet den ny Ærkebisp uden at spørge Erik af Pommern, og dette førte til en fleraarig Strid, under hviken man ogsaa kom ind paa Sveriges statsretlige Stilling til Unionskongen, paa en vis Maade et Forspil til Engelbrecht Engelbrechtsons Rejsning. De talrige Akter fra denne Strid har hidtil dels henligget utrykt, dels været trykt rundt om paa meget spredte Steder. Nu foreligger de samlede og fortræffeligt udgivne af Lie. Al got Lindblom under Titelen: Akter ror ånde årkebiskopsvalet i Uppsala 14.32 samt striden dår om mellan konung Erik och svenska kyrkan (Upsala 1903). Kr. E.