Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 3 (1891 - 1892) 1

Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for Aarene 1890 og 1891 og Virksomhed i Aarene 1891 og 1892.

Side 771

Foreningen har siden sidste offentlige Meddelelse udgivet:

For lste Halvaar 1891: Historisk Tidsskrift, (He Ra>kke; 3dje Binds
lste Hefte (S. 1—236). Juni 1891.

For 2det Halvaar 1891: Historisk Tidsskrift, Cite Raekke, 3dje Binds
•Met Hefte (S. 237—476). November 1891.

For lste Halvaar 1802: Historisk Tidsskrift, 6te Rsekke, 3dje Binds
3dje Hefte (S. 476—795). Juni 1893.

Paa Aarsmødet d. ste Maj 1891 udtraadte Professor J. Steenstrup af Bestyrelsen, men gjenvalgtes, og paa Aarsmødet d. ste Maj 1892 udtraadte Arkivar G. F. Bricka af Bestyrelsen, men gjenvalgtes. Bestyrelsen bestaar nu i Juni 1892 af Underbibliothekar, Dr. phil. J. A. Fridericia, Professor, Dr. phil. E. Holm, Bibliotheksassistent S. M. Gjellerup, Professor, Dr. jur. J. G. H. R. Steenstrup og Arkivar G. F. Bricka. Af disse er Professor Holm Foreningens Formand. Arkivar Bricka dens Sekretær.

Foreningens ene Revisor, Justitsraad J. Hannover, afgik ved Døden i Juni 1891, og da den anden Revisor, Varemægler M. Willer. frabad sig Gjenvalg, valgtes paa Aarsmødet 1892 to nye Revisorer, nemlig Kontorchef M. Rubin og Underbibliothekar J. Vahl.

Foreningen, som i November 1890 talte 908 Medlemmer, har siden ved Dødsfald mistet 28 Medlemmer, og 44 have udmeldt sig, men til samme Tid er der indtraadt 49 nye Medlemmer, saa at den i Juni 1892 har et Medlemsantal af 885, af hvilke 189 betale halvt Kontingent, de 128 som Medlemmer af den norske og 61 som Medlemmer af den svenske histoziske Forening.