Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 1 (1887 - 1888) 1

Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for Aaret 1887 og Virksomhed i Aarene 1887 og 1888.

Foreningen har siden sidste offentlige Meddelelse udgivet:

For iklet Halvaar 1887: Historisk Tidsskrift, (Ste Rsekke, lste Binds
lste Hefle (S.I— -238). December 1887.

For lste Halvaar 1888: Historisk Tidsskrift, 6te Rsekke. lste Binds
2det Hefte (S. 239—496). Maj 1888.

For -2det Halvaar 1888: Historisk Tidsskrift, fite Rsekke, lste Binds
3dje Hefte (S. 497—870). December ISBB.

Paa Aarsinodet d. 14deMaj 1888 udtraadte Kontorehef J. Grundtvigaf Bestyrelsen, og i Stedet for ham valgtes Bibliotheksassistent. Dr. phil. J. A. Fridericia ind i den. Den bestaar nu i November 1888 af Professor. Dr. phil. E. Holm, Bibliotheksassistent S. M. Gjellerup,

Side 846

Pvofessov, Dr. jur. J. C. H. R. Steenstrup, Arkivsekretær CF. Bricka og Biblioteksassistent, Dr. phil. J. A. Fridericia. Af disse er ProfessorHolm Foreningens Formand, Arkivsekretær Bricka dens Sekretær.

Foreningen, som i Juni 1887 talte 738 (ikke 739) Medlemmer, har siden mistet ved Dødsfald 21 Medlemmer, og 31 have udmeldt sig. men til samme Tid er der indtraadt 189 nye Medlemmer, saa at den i November 1888 har et Medlemsantal af 875, af hvilke 191 betale halvt Kontingent, de 132 som Medlemmer af den norske og de -~)9 som Medlemmer af den svenske historiske Forenins.