Historisk Tidsskrift, Bind 6. række, 1 (1887 - 1888) 1

Fortegnelse over dansk historisk Litteratur fra Året 1887 vedrørende Danmarks Historie.

W. Christensen.

I. Tidsskrifter og Samlinger.

Danske Magazin. Udg. af det kongolige danske Selskab for
Faidrelandets Historie og Sprog. 5. Rsekke. 1. Bd. 1. — "2.
Hefte. Kjbhvn. 4°. S. 1—192.

A. D. Jørgensen. Kong Kristian II på Sønderborg slot. S. 1—26. — J. A. Fridericia. „Den borgerlige Stands onde Viikaar". Et Forslag til Handelens Fremme og Borgerstandens Opkomst, vistnok fra Midten af det syttende Aarbundrede. S. 2736. — H. F. Rørdam. Aktstykker til Universitetets Historie i Tidsrummet 1621—1660. S. 36-72. 133-157. -H.J. Huitfeldt-Kaas. Breve fra Iver Huitfeldt. S. 72-126. — S. B. Smitb. Nogle Optegnelser af Fru Kirsten Munk og bendes Slægt, fra Arkivet paa Ovesholm. S. 127-132. — Kr. Erslev. Kong Olufs Privilegium for Rodneby 1387. S. 157-161. — Kr. Erslev. Den danske Adels Hartkorn i Kristian den fjerdes Tid. S. 161—190. - Smaastykker. I. C. F. Bricka. En dansk Adelsmands Udtalelser om Tyge Brahe. S. 190—192 (sluttes).

Historisk Tidsskrift, udg. af den danske historiske Forening ved dens Bestyrelse. Redig. af G. F. Bricka. 5. Raikke. G. Bd. 3. Hefte. S. 485-934. G. Reekke. l.Bd. 1. Hefte. S.I— 238. Kjbhvn.

5. R. VI.: A. Heise. Bidrag til Familien Rosenkrantz's Historie i det 16. Aarbundredes sidste Halvdel. 2. Afsnit. 111—IX. S. 485-1>54.— C. H. R. Steenstrup. Nogle Undersøgelser om Fæstebondens Retsforhold i ældre Tid. S. 655—714. — J. A. Fridericia. Frederik 111 og Enevældens Indførelse. S. 715—816. — Litteratur og Kritik. Tliiset. V,. H. Tersmeden: Kalender ofver i Sverige lefvande ointroduceradAdel. S. 817—828. — J. C. H. R. Steenstrup. M. Pappenbeim:Die altdanischen Schutzgilden. S. 828—838. — W.Mollerup. Fortegnelse over dansk historisk Litteratur vedrørende Danmarks

Side 483

Historie for Aaret 1886. S. 839-850. - Smaastykker. 3. H. F. Rørdam.Efterslæt af Efterretninger om Historiografen Vitus Bering. S. 851—858. 4. W. Mollerup. Tillæg til Afhandlingen om Eaaert Frille i Hist. Tidsskrift 5. R. V. 1 ff. S. 858—860. 5. W. Mollerup. Et Bidrag til Peder Oxes Historie. S. 860-862. 6. C. Weeke. Om en gammel billedlig Fremstilling i Bethlehem af tvende nordiske Konger. S. 86-2—864.

6. R. I.: C. Th. Sørensen. Den politiske Krise i 1807. S. 1—57. — E. Holm. Et Tillæg om den politiske Krise i 1807. S. 58—78. — Thiset. Herluf Daa og Vinike Villumsdatter. S. 79—147. — A. D. Jørgensen. Undersøgelser vedrørende Dancbroge og det danske kongevåben. S. 148194. — L. Koch. Nogle bemærkninger om L. Holberg og Sorø akademi. S. 195207. — Litteratur og Kritik. Mollerup. Niels Baehe: Nordens Historie populært fremstillet. S. 208—211. — Mollerup. H. Hildebrand: Livonica, vornahmlieh aus dem 13. Jahrhundert, im Vaticanischen Archiv. S. 211214. — \V. Christensen. Fortegnelse over fremmed historisk Litteratur fra Aaret 1886 vedrørende Danmarks Historie. S. 215—238.

Perso-nalhistorish Tidsskrift. Udg. af Samfimdet for dansknorsk
Genealogi og Personalhistorie ved G. L. Wad. 2. Raekke.
2. Bd. Kjbhvn. ' 334 -|- Gl S.

D. S. Thrap. Af Provst Daniel Peter Smiths Optegnelser (Slutning). S. 1— 45. — F. Grone. Begravede paa Nyborg Kirkegaarde. S. 46-61. — Spørgsmaal og Svar. S. 62—78, 145-160. 233—240, 302—306. — Smaastykker' I. G. L. Wad. Tre Breve fra Baron Frederik Krag. S. 79—82. 11. H. Lund. En Portrætsamling. S. 82—84. 111. G. L. Wad. Om Mag. Laurits Jensen Bording. S. 8594. IV. F. G. Kiar. Notitser om Familien Clauson-Kaas og om Henrik Fuirens Svigersøn F. Moldenhover. S. 9597. V. D. H. Wulff. Notrie unge Adels Sønners Alder og Fødested. S. 9799. VI. F. Barfod. Et anonymt Brev til Baggesen. S. 99—101. VII. G. L. Wad. Af Christian" Gyldenkrones "Rejsebog. S. 101—104. — G. L. Wad. Af Justitsraad '.Jacob Gudes Optegnelser. S. 105—145. 180—201. — E. A. Thomle. Tvende Testamenter. S. Kil—168. — E. A. Thomle. Forskjellige Slægtebogs-Optegnelser. 1. Familien Schnitler. S. 169-180. — H. W. Harbou. Optegnelser om Slægten Harbou eller Hardebou, navnlig i det 17. og 18. Aarhundrede. S. 202—232, 241— 256. — O.Nielsen. Arent Berntsen, Raadstueskriver osj- Raadmand i Kjøbcnhavn. S. 257279. — M. Sundt. Indskrifter fra Rygge Kirke. 'Med Noter af E. A. Thomle. S. 279-286. - H. F. Rørdam. Mindre personalhistoriske Bidrag. I. Om nogle til Lysabbel paa Als knyttede Personligheder. 11. Dr. med. Michel Christensens Levned. 111. En Ansøgning fra Kaptajn Peder Grib. IV. To kjøbenhavnske Borgmestre. V. En Trolovelse paa Klingstrup. S. 286-301. - Tillæg. O. G. Lundh. Dødsfald i Norne ISB6. S. 1-38. - C. S. T. Adeler. Dødsfald i Danmark 1886. S^O-fil.

Aarboyer for nordish Oldbyndighed o</ Ilistorie, udg. af dot
kongelige noL-diske Oldskrift-Selskab. 1887. 11. Ra^kke. 2. Bd.
Kjbhvn. 372 S.

G. Cedevschitild Stndier ofver islilndska Kyrkomaldagar fran
Filstatstiden. S. 1—72. — Middelalderens kirkelige Monumenter.

Side 484

Mindre Meddelelser. J. B. Løffler. Brahetrolleborg Kirke. S. 73—78. H.Petersen. Kong Svens Grav og Kapel paa Grathe Hede. S. 78—89. »S. Muller. Om en aaben Tae;stol i vore romanske Sinaakirker. S. 89—07. J. Kornerup. Om Afbildninger af „Lykkehjulet". 5.97—105. .1. B. Løffler. Danske daterede Gravstene fra Tiden indtil Aar 1400. S. 106124. — A.D.Jørgensen. Helgenskrinene i St. Knuds Kirke. 11. S. 125—170. — K. Bahnson. Ethnograiiske Museer i Udlandet S. 171292. — G. Storm. Studier over Vinlandsreiserne, Vinlands Geografi og Ethnograii. S. 293—372.

Samlinger til J//cfok Historic og Topografi. Udg. af dot
jydske liistorisk-topografiske Selskab. L2. Raikke. 1. Bd.
3.—4. Hefte. Aalborg. S. 201—392.

V. A. Secher og A. Thiset. Om Rig.sraad Niels (Uementssøn til Avnsbjerg og hans Børn. S. 201251. — V. Fribert. Historiske Efterretninger om Havnø og dens Ejere. S. 252 —300. — C. Mortensen. Minder fra 1848. S. 361—300. — J. S. Møller. Epitaphiuni i Sjorslcv Kirke over Steen Jørgensen til Avnsbjers. S. 367—308. — D. H. Wulff. En Hørers Afskedigelse fra Skolen. S. 309 - 381. —X. Winther. Kong Frederik den Tredjes Skjøde af 17de Juni 1007 til Boram ester Fedder Hansen i Skagen paa Tolderaaarden i Skagen. S. 382—383. — A. P. Gaardboe. Historiske Efterretninger (an Udtoningen at Gaardbo Sø i Raabjerg Sogn. Hjørring Amt. S. 384387. — Jylland. Studier oa1 Skildringer til Danmarks Geoaraii af E. Ei-slev. Anmeldt af J. Kincii. S. 388-389.

Kirkehistoriske Samlingev, udg. af Selskabci for Uanmarks
Kirkehistorie ved H. F. Rerdam. 3. Rwkke. 0. Bd. 1. —2.
Hefte. Kjbhvn. S. 1—400.

L. Kocli. Standsningen i A. S. Ørsteds Forfattervirksomhed i Aaret 1820. S. 1-23. — H. F. Rordam. Breve til og fra Holger Rosenkrands. S. 24-77, 292—338. - H. F. Rørdam. En dansk Mands Beretning om Menighedslivet i Herrnhut 1743. S. 78104. — A. K. Damaaard. Restaurationen af Set. Knuds Kirke i Odense i Aarene 1808-1875. S. 105—143. — Meddelelser fra Aalbora Bispern-kiv. S. 144 - 100. —H.F. Rørdam. Smaastykker. I. Om en Katholik kunde øve Kaldsret til en luthersk Kirke. S. 101167. 11. Smaating vedrørende Skoler i Ribe Stift. S. 1(57—184. 111. Indskrift paa en Brudekrone. S. 181 —185. IV. Noget om Præstedragten i ældre Tid. S. 180-189. V. Et Par Notitser om Præstekaldet i Grenaa. S. 189-192. — H. F. Rordam. Om Behandlingen af den almindelige Kirkehistorie i vor Litteratur fra Reformationen indtil Udgangen af forrige Aarhundrede. S. 193252. -■ V. Bang. En Bandsættelse. S. 253291. — B. C. Sandvig. Nogle Efterretninger om Ærkebiskop Jens Brostrup i Lund. S. 339—354. — Provst Vitus Berings Bidrag til Sunds Herreds Præstehistorie samt Oplysninger om den heringske Sla>gt. S. 355—370. - Smaastykker. VI. .1. Riehter. Præster i Grenaa i det første Hundredaar efter Reformationen. S. 371-377. VII. J. Riehter. En Hexesat? fra det 10de Aarhundrede. S. 377-381. VIII. D. H. Wulff. Præsters Forpligt til at læse flittig i Bibelen. S. 381—390. ]X. H. F. Rørdam. Bidrag til Degneembedets Historie. S. 390—397. X. Mindre Notitser. Meddelte af 1. C.H.Rrasch; 2. E.H.Møller; 3. H.F.Rørdam. S. 398-400.

Side 485

Historisk mdnedsskrift for folkelig og kirkelig oplysninq. Udg. af P. la Cour, H. Nutzhorn, Fr. Nygard og L. Schrader. VIII. Bd. (Jariuar—Juni 1887).' IX. Bd. (Juli—December 1887). Odense.

Af Indholdet bemærkes: A. Nielsen. Minder fra trediverne. VIII. S. 10fi128. — F. Nygård. Løse mindeblade. I. Peter Andreas Fenger og den gudelige forsamling. 11. Præsten Engelbretb og strandingen ved Lund nytårsmorgen 1808. VIII. S. 171 — 192. 111. Grundtvig og den frivillige fattigpleje. VIII. S. 248—255. IV. Utrykte småbreve fra digteren Thomas Thaarup til Kamma Rahbek og Knud Lyne Rahbek. VIII. S. 376—378. — A. Fabricius. Gustav Adolfs og Kristian den 4des møde i Ulfsbæk i Februar 1629. VIII. S. 237 - 247. — Af „gamle Nielsens" levned. Opskrevet efter hans mundtlige meddelelser af hans søn A. Nielsen. VIII. S. 257 - 298. — L. Schrøder. O. Laubs brevvexling med H. Martensen. IX. S. 124128. — H. Nutzhorn. Kort udsigt over de nyeste granskninger til Nordens historie. IX. S. 129—153. — L. Schrøder. Henrik" Bech. En levnetstetrnin«1. IX. S. 154—191. — H. Begtrup. Politisk oversigt over sommeren 1887. IX. S. 193—204. — H. F. Feilberg. Fællesskab blandt folkene i skik, æventyr og leg. IX. S. 257—308. — J. P. Kristensen-Randers. Et bidrag til Rasmus Kristian Rask's levned. IX. S. 379-380.

Historisk Arkk. Et Maanedsskrift for populsere Skildringer
af historiske Personer og Begivenheder. Ny Ra^kke. Udg.
af F. C. Gramow og S. B. Thrige. 17. — IS.. Bd. Kjbhvn.

Af Indholdet bemærkes: R. Petersen. Werner Abrahamson (Slutning). XVII. S. 174—209. — V. Bang. „Gilde"væsenet fordum, særlig i Danmark. XVII. S. 401—413. XVIII. S. 18 33, 183-1!«). 333—347. — A. Andersen. Overtroiske Forestillinger nærmest vedrørende Dy i- os Planter. XVII. S. 414—434. XVIII. S. 113—130. 268-281. 348—871. - E. Petit. Kong Frederik IV i Firenze. XVIII. S. 173-182. 253—267.

Meddeleher fra Krigsarkiverne, udg. af Generalstaben. 3. Bd.
3. Hefte. Kjbhvn. S. 209—32()!

Tidsrummet mellem Sjællands Rømning af Englænderne og Frederik Vl's Tronbestigelse eller Perioden November 1807—Marts 1808. S. 209232. — Breve og Rapporter fra Norge i Perioden November 1807-Marts 1808. S. 283—273. — Uddrag af Kommandokontorets og Generaladjudantstabens Kopibøger. S. 274—320.

Vort Forsvar. Organ for Foreningerne til Forsvarssagens
Fremme. 7. Aarg. Kjbhvn.

Af Indholdet bemærkes foruden tiere Bidrag til de to slesvigske Kriges Historie: F. Barfod. Iver Huitfeldt. Nr. 163 A. - F. Barfod. Admiral Edvard Suenson. Nr. 168. — A. J. Råvad. Nogle Bemærkninger om Kjøbenhavn som Fæstning. Nr. 170171. — O. Vaupell. Hans Helgesen. Nr. 174175. — O. Vaupell. Julius Theodor Hein, Oberst i Fodfolket, født 1817. død 1887. Nr. 176.

Side 486

Theologisk Tidsskrift for den danske Folkekirke. Udg. af H.
V. Sthyr. IV. Bd. Kjbhvn.

Af Indholdet bemærkes: Schiødte. Grundtvigs Betragtning af den chvistne Menigheds Levnetsløb og Udviklingsgang. S. 1—62.162. — Fr. Helveg. I anledning af „biskop Otto Laubs levnet ved F. L. Mynster". S. 90—106. - Nogle Breve til Biskop P. G. Braminer udgivne af J. Kok. S. 584-312, 469—492. — V. Bang. Nogle statistiske Oplysninger om Bispeembeder os: Biskopper i Danmark (om Norge). S. 497-532.

(reografisk Tidsskrift, udg. af Bestyrelsen for det kongelige
danske geografiske Selskab og redig. af 0. Irminger. 9. Bd.
1887—88. Hefte I—IV. Kjbhvn. 4°.

Af Indholdet bemærkes: P. Lauridsen. Johannes Mejers Kaart over Helgoland. S. 50—59. — P. Lauridsen. Et nyt historisk Kaart 11 ver Hertugdømmernes Vestkyst. S. 61—62. — P. Eberlin. Sundet, der i gamle Dage skal have gaaet tværs over Nordgrønland. S. 7375.

Vor Ungdom. Tidsskrift for Opdragelse og Undervisning.
Udg. af H.Trier og P. Voss. 1887. Kjbhvn.

Af Indholdet bemærkes: G. Brøchner-Larsen. Kjøbenhavns Skolevæsens Udvikling og nuværende Tilstand. S. 125—153. — Holberg our Schuppius. S. 159—160. — Fra Balth. Schuppius1 Skrifter. S. 430-432.

Tidsskrift for Kunstindnstri. Udg. af Industriforeningen i
Kjebenhavn. Redig. af G. Nyrop. 3. Aarg. 1887. Kjbhvn. 4°.

Af Indholdet bemærkes: A. Feddersen. Islandsk Kunstindustri. S. 14—27. — E. Løffler. Nogle Bemærkninger om Maleren Abildiiaard som Kunstner og Menneske. S. 90 —95. — F. ft. Friis. Den blinde Snedker Johan Bielefeldt. S. 122—124. — C. N. En Teq-ning af Hof-Guldsmed J. B. Dalhoff. S. 125—126. — V. Boye. Prøver af Træskjærer- og Malerkunsten i "Vikingetiden. S. 151 —156. — G. N. liii gammel dansk Fajanceskaal. S. 180.

Tilskuere/i. Maanedsskrift for Literatur, Samfundssporgsmaal
og almenfattelige videnskabelige Skildringer. Udg. af N.
Neergaard. 4. Aarg. Kjbhvn.

Af Indholdet bemærkes: Kr. Erslev. Ludvig Holberg: Kong Valdemars Lov. S. 86—90. —J.A. Fridericia. L. Koch: Kong Kristian den Sjettes Historie. S. 90—96. E. Schiødte. Kristian Arentzen: Fra yngre og ældre Dage. S. 178 — 181. — N. Neergaard. Grev Beusts Memoirer. S. 406-41(5. — J. Hoffory. Om Holbergs Komediedigtning. S. 423-438, 589-606. — H. P. Hansen-Nørremølle. De nationale Forhold i Sønderjylland. S. 472—498. — V. I'ingel. I Anledning af J. N. Madvigs Livserindringer. S. 557570. — O. Borchsenius. Af og om M. Goldschmidt. S. 633—656. — G. Th. Sørensen. Den preussiske Krigsførsel 1864, belyst af den tyske Generalstab. S. 732—757. - W^ Behrend. Niels \V. Gade. "En Studie. S. 797—817. — N. Neergaard. Smaaskrifter tilegnede A. F. Krieuer af nordiske Forfattere." S. 818—823 (jfr. S. 824—826). — Breve fra J. P. Jacobsen. Meddelte af G. Brandes. S. 842-872.

Side 487

Illustreret Tidende. 28. Bind (Oktober 1886—Oktober 1887).
Kjbhvn.

Af Indholdet bemærkes: A. L. Gasse. Nr. 9. — C. V. Holten. Nr. 11. - Vilhelm Rode. Nr. 11. — J. N. Madvig. Nr. 12. — G. Bruun. Juleaften i Kjøbenhavn 1658. Nr. 12. — A. Hammerich. En gammel dansk Folkemelodi. Nr. 13. — Th. Siersted. St. Nicolai Kirke i Kolding. Nr. 14. — Johannes Kok. Nr. 18. — H. Ploug. Niels W. Gade. Nr. 21. — Schumann om Gade. Nr. 21. — Jul. Lange. Nicolaj Abraham Abildgaard. Nr. 22. — C. Bruun. Et Interiør fra Frederik ll.s Tid. Nr. 22. — To Jubilarer (Tømmermester Kayser og Etatsvaad W. Petersen). Nr. 28. — D. G. Monrad. Nr. 27. - Vilhelm Birkedal. Nr. 28. — General Haffner. Nr. 32. — Brygger Jacobsen. Nr. 32. — Sophus Schandorph. Nr. 33. — Niels Møller. Schandorphs Lyrik. Nr. 33. — G. Bruun. Viceadmiral Edouard Suenson. Nr. 34. — B. Olsen. Ewaldsbysten i Dansk Folkemuseum. Nr. 34. — Politidirektør Grone. Nr. 39. — Frøken Schneider. Nr. 40. — Pastor G. J. Brandt Nr. 46. — M. Goldschmidt. Nr. 47. — Fra Goldschmidts sidste Ophold ved Blokhus. Nr. 48. — Dronning Louise. Nr. 49. — Thomas Lange. Nr. 49. — Professor G. T. Barfoed. Nr. 50. — Høgholt. Nr. 52.

Nutiden i Billeder og Text. Illustreret Familieblad. Redig. af
V. Mailer. ll.Aarg. (1886 — 1887). Kjbhvn.

Af Indholdet bemærkes: Phister. Nr. 524. — Peder R. Møller. Ni'. 525. — R. Målline-Hansen. Nr. 526-527. — Det kerl. Theater. Nr. 529. — A. L. Gasse. Nr. 532. — A. H. H. Worsaae. Nr. 532. - G. V. Holten. Ni1. 534. — Vilhelm Rode. Nr. 534. —J.N. Madvig. Nr. 535. — Fru Julie Sødring. Nr. 537. — O. F. Olsen. Nr. 540. — G. J. E. Hornemann. Nr. 548. — D. G. Monrad. Nr. 550. — Carl Wulff. Nr. 551. — Wolfgang v. Haffner. Nr. 555. — Kaptajn og Brygger J. G. Jacobsen. Nr. f 55. — Sejrherren ved Helgoland. Nr. 557. — Franz Neruda. Nr. 559. — Viggo V. Holm. Holberu'iana. Nr. 568, 570, 573. — Pastor G. J. Brandt. Nr. 570. — V. M. Fra Goldschmidts Hjem. Nr. 570. — Politidirektør Eugen Petersen. Nr. 571. — V. M. Thomas Lange. Nr. 572.

Norden. Illustreret skandinavisk Revue. Kjbhvn.

Af Indholdet bemærkes: G. Brandes. Hans Brøchner. — J. Bruun. Vilhelm Wiehe. — K. Warburg. Anna Maria Lenngren og den dansk-norske Skjemtedigtning. — G. St. A. Bille. En Studenter- Vagt i 1848.

Danmark. Illustreret Kalender for 1888. *2. Aarg. Udg. at'
Journalistforeningen i Kjabenhavn. Kjbhvn.

Af Indholdet heniærkes: Minderuner 1.887: V. Birkedal. D. G. Monrad. S. 21—31. V. Hansen. Edouard Suenson. S. 32-35. G. Bruun. J. G. Jacobsen. S. 35—40. M. P. Friis. Wolfgang v. Haffner. S. 41—48. H. R. Hiort-Lorenzen. Carl Bekker. S. 48-50. S. Bauditz. Thomas Lange. S. 51-56. G. St. A. Bille. Rudolf Prahl. S. 57—62. — N. Bøgh. Erindringer om M. Goldschmidt. S. 70-104.

Side 488

1888. Jule-Kalender. 4. Aarg. Redig. af E. Reumert. Kjblivn.

Af Indholdet bemærkes: B. Pedersen. Et Par Erindringer om
Frederik Madsen. S. 21—31. — X. Bogb. Oehlensehlas'cr som Oplæser.
S. 1-21-124.

Dagbladet. Redaktør: P. V. Grove. Kjblivn.

Af Indholdet bemærkes: Johannes Steenstrup. Christian Olufsen og „Gulddaasen". (4. Xovbr.) — H. Schwanenlliigel. Endnu ot Par Ord om Forfatterskabet til „Gukldaasen-1. (9. Novhr.) — Johannes Steensirup. Xogle Bemærkninger om Sladder som historisk Vidnesbyrd. (15. Xovbr.) — A. D. Jørgensen. Forfatteren til „Gulddnasen". (15. Xovbr.)

Xat ionalt idende. Redaktør: H. R. Hiort-Lorenzen. Kjblivn.

F. C. Juelsberg (ved Nyborg). Xr. 4027. — F. C, Et gammelt.
Gravsted (i Xyborg Kirke).' Xr. 4071.

Swaaskrifter tilegnede A. F. Krieger den 4. Oktober 1887 at'
nordisko Forfattere. Kjbhvn. 407 S. og 1 Portrait.

Af Indholdet bemærkes: T. H. Aschehoug. De for Danmark og Xorge fælles Regeringskollegier fra 1000—1814. S. 1-77. - E. Holm. Povl Løvenørn og Konseljet i Kristian Vis første Regeringsaar. S. 78 — 97. — Y. Xielsen. Christian Frederik og Conventionen fil Moss 14. August 1814. S. 118-141. — J. H. Deuntzer. Hema;rkninger om Arrest for Dom i civile Sager og dette Retsmiddels Udvikling efter 1083. S. 145 — 184. -— M.'Birkeland. Det norske Postva'sen i dets Oprindelse og første Begyndelse. S. 185—559. — Johanne Louise Heiberg. Et Liv. gjenoplevet i Erindringen. Et Brudstykke. S. 530-558. — A. D.Jørgensen. To Foredrag om Sønderjylland. (I. Den danske Rejerings Politik overfor Slesvig i Kong Frederik Vll's Tid. 11. Sønderjyllands særegne Plads i vor historiske Udvikling) S. 308—340. —'C. St. A. Bille. Grundloven af ste Juni 1849 og dens Ordforer. S. 379—407.

Opuscula philologica. Mindre Afliandlinger Lidg. af det philologisk-historiske
Sam fund. Kjbhvn. 20!) S.

Af Indholdet bemærkes: A. Olrik. Middelalderens vandrende spillemand i Xorden og deres visesang. S. 7484. 205500. — K. Xyrop. Xavnets maut En f'olkepsykolouisk studie. S. 118—509. 507—509.

II. Særskilt udgivne Skrifter.

X. BacJte. Nordens Historie. 2. omarbejdede Udg. 51. — SH.
(Slutnings-) Hefte. Kjblivn.

L. C. Muller. Danmarks Historie, fortsat. (34. — 35. Hefte.)
5. Dels 2. —3. Hefte. Danmark - Norge under Adelsvælden.
Udg. under Ledelse af J. T. A. Tang. Kjblivn. 128 S.

V. Dreyer. Danmarks Forhistorie i Omrids. Stenalderen.
(Studentersamfundets Smaaskr. Nr. 55 — 56.) Kjbhvn. 32 S.

Side 489

H. Petersen. Danske gejstlige Sigiller fra Middelalderen.
Tegnede og lithograferede af Th. Bergh. 7. (sidste) Hefte.
Kjbhvn. 60 S. og 5 Tavler. Folio.

11. 31. Rosenørn. Greve Gert af Holsten og Niels Ebbesøn af
Nørreris. 7. —8. Hefte. Randers. 144 S.

Kancelliets Brevbøger vedrørende Danmarks indre Forhold 15561560. I Uddrag udg. ved C. F. Bricka af de under Kirke- og Undervisningsministeriet samlede Arkiver. 1. Halvdel. 'Kjbhvn. 224 S.

Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve. Danmarks Lovgivning vedkommende. (Corpus constitutionum Daniæ.) 1558 — 1660. Udg. ved V. A. Secher af Selsk. for Udgiv, af Kilder til dansk Hist. l.Bd. 1. —2. Hefte. Kjbhvn. 320 S.

13. Decbr. 1558—22. Deebr. 1566.

T. Lund. Danmarks og Norges Historie i Slutningen af det
16de Aarhundrede. I. Indre Historie. 8. Bog. Dagligt
Liv: Fødsel og Daab. Kjbhvn. 424 S.

Historiske Kildeskrifter og- Bearbejdelser af dansk Historie. især fra det 16. Aarhundrede. Monumenta historiæ Danicæ. Udg. med Understøttelse af Carisberg-Fondet af 11. Rørdam. 2. Række. 2. Bd. 3. Hefte. Kjbhvn. S. 385-576.

Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve. Udg. ved
C. F. Bricka og J. A. Fridericia af Selsk. for Udgiv, af Kilder
til dansk Hist. 13. — 14. Hefte (1589—1623). Kjbhvn. 3205.

Danske Kirkelove samt Udvalg af andre Bestemmelser vedrørende Kirken. Skolen og de Fattiges Forsørgelse fra Reformationen indtil Christian V's Danske Lov (1536 —1683). udg. af H. F. Rørdam. 3. Bd. 1. Hefte. Kjbhvn. 192 S.

17. August 159(5—2. April 1631.

Samling af Kongens Rettertings Domme. Judicia placiti regis
Daniæ justitiarii. Udg. af V. A. Secher. 9. (2. Binds sidste)
Hefte. Kjbhvn. 170 S.

Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermødernes Historie i Kristian IV.s Tid. Udg. ved Kr. Erslev af Selsk. for Udgiv, af Kilder til dansk Hist. 2. Bd. 1. Hefte. Kjbhvn. 320 S.

C. Bruun. Enevældens Indførelse i Danmark og Kongelovens
Tilblivelse. Nogle Bemærkninger i Anledning af Skriftet:
Kongeloven og dens Forhistorie. Kjbhvn. 126 S.

Side ¦WO

-/. A. Fridericia. Enevældens Indførelse i Danmark 1660.
(Studentersamfundets Smaaskrifter Nr. 49—50.) Kjbhvn.
36 S.

K. Wittieh. Struensee. Med Forfatterens Tilladelse bearbejdet og forøget med hidtil utrykt Materiale ved G. Blangstrup. Med et Forord af E. Holm. Med Struensee's Portræt. Kjbhvn. 230 S.

.1/. Koch. Store og gode Handlinger gjennem hundrede Aar.
301 S.

I. Thorsoe. Kong Frederik den Syvendes Regering. 32.—35.
Hefte. Kjbhvn. 192 S.

S. X. Mouritsen. Vor Forfatnings Historie fra 1849 til 1858.
Kjbhvn. 200 S.

(r.Fr.A.Graae. Mellem Krigene. (1851 — 1864.) Efterladte
Optegnelser og Breve. Kjbhvn. 204 S.

Danske Traktater efter 1800. 2. Bd. 1863 — 1879. Fortsættelse af ,1. Samling, l.Bd. Politiske Traktater (1800 — 1863)" og af „2. Samling, l.Bd. Handels- og andre Traktater (18001863)". Udg. paa Udenrigsministeriets Foranstaltning. Kjbhvn. (1885). 592 S.

.1/. P. Friis. Revolutionære Tilløb. Et politisk Materiale, ordnet
og bearbejdet. Kjbhvn. 1886. 172 S. Ikke i Boghandelen.

//. Wulff. Skinforhandling. Et politisk Materiale, samlet og
bearbejdet. Manuskript for Meningsfæller. Kjbhvn. 90 S.

,/. Møller. Valgsvingningerne 1884-—87 grafisk fremstillede.
Kjbhvn.

K. Clausen. Valget i Holbæk Amts ste Valgkreds den 28de
Januar 1887, historisk fremstillet og belyst ved Aktstykker.
Kjbhvn. 119 S.

Danmark i Skildringer og Billeder af danske Forfattere og
Kunstnere, udg. af M.Galschiøt. 17. — 24. Levering. Kjbhvn. 4°.

Tegninger af ældre nordisk Architektur. Samlede og udg. af
O. V. Koch, V. J. Mørk-Hansen og E. Schiødte. 6. Række.
5. —6. Hefte. Kjbhvn. Folio.

Kjøbenhavns Diplomatarium. Samling af Dokumenter, Breve og andre Kildei1 til Oplysning om Kjøbenhavns ældre Forhold før 1728. Udg. ved Kjøbenhavns Kommunalbestyrelses Omsorg af O. Xielsen. 8. Bd. 1. —2. Hefte. Kjbhvn. 733 S.

Side 491

Register til Kjøbenhavns Diplomatarium. 5. —8. Bd. Udg. ved
Kjøbenhavns Kommunalbestyrelses Omsorg af O. Nielsen.
Kjbhvn. 136 S.

C. Bruun. Kjøbenhavn. En illustreret Skildring af dets Historie, Mindesmærker og Institutioner. 12. —13. Levering. Kjbhvn. 1886. (l.Del S. 525 —626 -f X S.) 14. —IS. Levering. Kjbhvn. 1887. (2. Del S. 1—224.)

C. Nicolaisen. Dragørs Fortid og Fremme. Kjbhvn. 30 S.

Beretning om Frederiksborg Slots Gjenopførelse og Restaurering efter Branden d. 17. December 1859. Udg. ved Indenrigsministeriets Foranstaltning. Kjbhvn., 84 S. og 3 Planer.

F. Petersen. Grevinge Sogn, en historisk-topografisk Skildring.
Paa Grundlag af og med delvis Gjengivelse af et gi. Haandskrift
fra 1750, forf. af Lyder Høver. Kjbhvn. 218 S.

De ældste Slægter i Grevinge Sogn. Tillæg til „Grevinge Sogn,
en historisk-topografisk Skildring" ved F. Petersen. Trykt
som Manuskript. (Uden Sted og År.) 12 S.

Statistiske Bidrag til Aalborg Stifts Historie i Slutningen af
det 17de Aarhundrede. Udg. af D. H. Wulff. 1. —2. Hefte.
Aalborg. 128 S.

F. R. Friis. Trefoldighedskirken i Christiansstad. Et Bidrag
til dansk Bygningshistorie. Kjbhvn. 40 S.

G. Holm og V. Garde. Den danske Konebaads-Expedition til
Grønlands Østkyst. Popnlairt beskreven. Kjbhvn. 379 S.

Dansk biografisk Lexikon, tillige omfattende Norge for Tidsrummet
1537—1814. Udg. af C.F.Bricka. 1.—8. Hefte.
(I. Bd. Aaberg—Beaumelle.) Kjbhvn. XV + 617 S.

//. R. Hiort-Lorenzen og A. Thiset. Danmarks Adels Aarbog
1888. 5. Aarg. Kjbhvn. 470 S. og 1 Portræt samt 12
farvetrykte Blade.

S. Elvnis. Danmarks Præstehistorie i Aarene 1869 —1884.
Personalhistofiske Undersøgelser. 8. —11. (sidste) Hefte.
Kjbhvn.

Rigsdagskalender 1887, indeholdende biografiske Oplysninger
om Folkethingets og Landsthingets nuværende Medlemmer.
Udg. af P. Sveistrup. Kjbhvn. 52 S.

Side 492

X. Davidsen. Johan Christian Bjørn. Et Bidrag til Randers
Haandværkerforenings og Fællesrepræsentationens Historie.
(.Særtryk af ,Haandværkerbladetu.) Kolding 1886. 80 S.

,/. Bidstr-up. Stamtavle over Slægten Boesen. (Trykt som
Manuskript.) Kjbhvn. 32 S.

11. Brøunlehe. Tillæg til Hundrups Stamtavler over Familierne
Borch og Briinnich eller Brønniche. Roeskilde. 16 S. 4°.

Tychonis Brahei et ad eum doctoruni virorum epistolae, ab , anno 1568 ad annum 1 587 nunc primuni collectae et editae a F.B. Friis. Fase. IV. Havniae 1886. S. 97 —112 -4- VIII S.

A. 1). Jørgensen. Hans Adolf Brorson. (Smaaskrifter til Oplysning
for Kristne, udg. af F. Nielsen. 11. 1.) Kjbhvn.
64 S.

h'lLia Bøg/i. Frederik Bøgh. En Levnedsskildring. Trykt
som Manuskript for Venner. Kjbhvn. 491 S. og 1 Portræt.

Jfr. Dagbladet for 12., 22. og 25. Januar 1888

11. Holm. Balthazar Christensen. (Studentersamfundets Smaaskrifter
Nr. 57 — 58.) Kjblivn. 48 S.

C. Nyrop. Johan Frederik Classen, Skaber af Frederiksværk
og Stifter af det Classenske Fideikominis. Med et Fototypi
og flere Træsnit. Kjbhvn. 582 S.

C. Bruun. Til Erindring om Jon Erichsen, Dr. jur., Konferentsraad, Bibliothekar ved det store kongelige Bibliothek, paa Hnndrede-Aarsdagen efter hans Død. Den 29. Marts 1887. (Trykt som Manuskript i 50 Expl.) Kjbhvn. 38 S. Ikke i Boghandelen.

(r. J. A. Gravenhorst. Stamtavle over den danske Linie af
Slægten Gravenhorst. Kjbhvn. 1 Blad.

//. Pjetursson. Nikolai Frederik Severin Grundtvig. Fyrirlestur.
Reykjavik 1886. 24 S.

C'. V. Langkilde. Stamtavle over Familien Gotzsche. Fortsættelse
af Capt. Lengnicks Stamtavle over samme Familie.
Kjbhvn. 1886. 40 S.

L. B. Husum, et Mindeskrift samlet og udgivet af L. Hertel.
Thisted 1886. 56 S. og 1 Portræl.

IL Petersen. Thomas Kingo og hans Samtid. Kjbhvn. 472 S.
samt 1 Portræt og 1 Mindetavle.

J. Bidstr-up. Stamtavle over Familien Koefoed. Kjbhvn.
1886. 186 S. og 2 Tavler. 4°.

Side 493

,/. Bidatrup. Stamtavle over Familien Koefoed fra Koefoedgaard
i Østermarie Sogn paa Bornholm. (B.) Kjbhvn. 124
S. og 1 Oversigtstavle. 4°.

Biskop Otto Laubs Levnet. En Livsskildring i Breve. Samlet og udg. af F. L. Mynster og G. Schepelern. Andet Tidsrum 1855 —1882. 2. Afdeling: 0. Laubs Brevvexling med Forskjellige. Med et Billede af Laub samt Musikbilag. Kjbhvn. 382 S.

A. von Lowzoir. Slægttavle Lowzow. 2 Blade.

(T. Løgstrup.) Slægten Løgstrup. (Uden Titelblad.) Kjbhvn.
(uden År). 25 S.

-/. N. Madvig. Livserindringer. Kjbhvn. 384 S. og 1 Portræt.

./. L. Ussing. J. N. Madvigs videnskabelige Betydning. (Oversigt
over det Kongelige Danske Vidensk. Selsk. Forhandl.
1887. Kjbhvn. 1887—88. S. 97 — 127.)

O. Siesbye. Nogle ord til minde om Johan Nicolai Madvig.
Foredrag holdt i det filologisk-historiske samfund. (Nord.
fidsskr. f. Filologi. Ny Række. 8. Bd. S. 81 —150.)

F.Meisler. Opfostringshusdrengen Nr. 101. En Livshistorie.
Kjbhvn. 156 S.

F. Meisler. Mine sidste Læreaar. (Fortsættelse af Opfostringshusdrengen
Nr. 101.) Kjbhvn. S. 157 —203.

Forf. var en Tid efter den forste slesvigske Krig Skolelaerev i
Angel og senere Folketingsmand.

A. Heckscher. Stamtavlen Melchior. Kjbhvn. 24 S. 4°.

T. Graae. D. G. Monrad. En biografisk Skitse. Nykjøbing F.
52 S.

A. F. Brandt. Biskop Monrad som Vejleder i Kristendom.
Kjbhvn. 48 S.

F. Hvass. Neergaard-Hvasses Familielegat, oprettet af Johanne
Margrethe Hvass født de Neergaard. Kjbhvn. 1886. 32 S.
Ikke i Boghandelen.

/. Vahl. Slægtebog over Afkommet af Christjern Nielsen,
Borgmester i Varde o. 1500. 7.—8. Hefte. Kjbhvn. HOS.

Til Minde om Pianofortefabrikant Johannes Albert Petersen.
1851—1887. Trykt som Manuskript for Slægt og Venner.
Kjbhvn. 19 S. "ikke i Boghandelen.

L. F. A. Wimmev. Rasmus Kristian Rask. Mindetale ved
Universitetets Reformationsfest på Hundredårsdagen efter
Rasks Fødsel den 22. Novbr. 1887. Kjbhvn. 20 S.

Side 4(J4

F. Ronniug. Rasmus Kristian Rask. Et Mindeskrift i Anledning
af Hundredårsdagen for hans Fødsel. Kjbhvn. 160 S.
og 1 Portræt.

Famile-Erindringer. Rreve og Meddelelser samlede af Mathilde
Reinhardt. 1800 — 1831. Manuskript for Venner. Kjbhvn.
VIII -f 217 S. Ikke i Boghandelen.

Udgiverindens Fader var Naturforskeren J. G. H. Reinhardt; hendes
Moder var en riser Veninde af Christiane Oehlenschlager, fra
hvein der meddeles flere Breve.

Stamtavle over Simon Carstensen Schjøtts og Anna Kirstine
Harboes Efterkommere. Trykt som Manuskript for Familien.
Kjbhvn. 26 S. 4°. Ikke i Boghandelen.

A. Andersen. Historikeren Vedel Simonsen. En litterærhistorisk-biografisk
Skildring. Kjbhvn. 120 S.

A. Ph'dipsen. Efterretninger om Slægten Stampe. Udarbejdet
paa Foranstaltning af P. V. Stampe. Viborg. 17 S.

./. Lange. Sergel og Thorvaldsen. Studier i den nordiske
Klassicismes Fremstilling af Mennesket. Kjbhvn. 1886.
XIV -f 220 S.

Indhold: Sergei, med Indledning om den seldre Kunst i Norden.
— Germansk og klassisk. — Thorvaldsens Fremstilling af Mennesket.

W. Carstensen og O. Liltken. Tordenskjold. Populair-historisk
Fremstilling. 2. —17. (Slutnings-) Hefte. Kjbhvn. 4°.

V. Trier. Stamtavle over Familien Trier. Trykt som Manuskript.
Kjbhvn. (1887). Folio.

Leonora Christina Grevinde UlfekWs Jammers - Minde. En egenhændig Skildring af hendes Fangenskab i Blaataarn i Aarene 166385. Udg. med oplysende Anmærkninger af S. B. Smith. Folkeudgave med nyere Retskrivning. Kjbhvn. 270 S. og 2 Billeder.

S. B, Smith. Leonora Christina Grevinde Ulfeldts Levned. Til
Almenlæsning fremstillet. Kjbhvn. 260 S.

C. Goos, J. Nellemann og H. Øllgaard. Anders Sandøe Ørsteds Betydning for den danske og norske Retsvidenskabs Udvikling. 2. Afdeling. (Også med Titel: H. Øllgaard. A. S. Ørsteds Indflydelse paa den videnskabelige Behandling af den dansk-norske Privatret.) Kjbhvn. 360 S.

Side 4<)5

Edda Snorra Sturlusonar. — Edda Snorronis Sturlæi. 3. Bd.
2. Hefte. Kjbhvn. 498 S.

L. F. A. Wimmer. Døbefonten i Åkirkeby Kirke. Kjblivn.
90 S. og 11 Tavler. Folio.

O. Kaikar. Ordbog til det ældre danske Sprog (1300—1700).
13. Hefte. Kjbhvn. 2. Bd. S. 273—336. (Hovurt—hægen.)

H. F. Feilberg. Bidrag til en Ordbog over jyske Almuesmål.
Udg. af Universitetsjubilæets danske Samfund. 2. —3. Hefte.
Kjblivn. 1886 —1887. S. 65—240. (besanse—elefant.)

Blandinger til Oplysning om dansk Sprog i ældre og nyere Tid. Udg. af Universitets - Jubilæets danske Samfund ved Samfundets Sekretær. 5. (I. Binds sidste) Hefte. Kjbbvn. S. 285-397 og XLI-L.

Af Indholdet bemserkes: 0. Nielsen. Biding til Fortolkiiiiiy al'
diinske Stednavne (Fortsfettelse). S. 326—346.

J. Lauritsen. Vort bogmål for. et hundredår siden og nu, et
samlerarbejde med over tusinde efterdømmer (exempler) på
forskællen imellem dansk da og nu. Odense. 48 S.

F. Bønning. Den danske Literaturs Historie i Grundrids. Til
Brug i Skole og Hjem. Kjbhvn. 156 S.

J. Paludan. Fremmed Indflydelse paa den danske Nationalliteratur i det 17. og 18. Aarhundrede. En Hteraturhistorisk Undersøgelse. I. Renaissancebevægelscn i Danmarks Liieratur, især i det 17. Aarhundrede. Kjbbvn. 532 S.

B. Schmidt. Fra Liv og Litteratur. Syv Foredias. Kjbbvn.
226 S.

Af Indholdet beniferkes: Om „Erasmus Montanus". S. 55—7:>.
— Goethe og ohlenschl'<cger. S. 163—206. — To Breve fra ohlenschlseger
til Goethe. S. 21:?—

C. Elberling. Oehlenschlåger og de østerlandske Eventyr.
Kjbhvn. 130 S.

C. Christensen. Sædskiftet før og nu her i Landet. Et Forsøg.
Trykt som Manuskript. Kjblivn. 92 S.

//. Y. Mansfeld-BtiUner. Afbildninger af samtlige hidtil kjendte
danske Mønter fra Tidsrummet 1241 — 1377. Kjbhvn. 92 S.

P. Ilauberg. Til Bedømmelse af H. V. Mansfeld-Bullncr's Afbildninger
af samtlige hidtil kjendte danske Mønter fra
Tidsrummet 1241 — 1377. Kjbhvn. (1887). 7 S.

Side v.w

P. 11. W. Lange. Den danske Generalstabs Historie, udarbejdet
ved Generalstaben. Udg. ved Krigsministeriets Foranstaltning.
I. Hefte. Kjbhvn. 1886. 97 S. 4°.

./. Carlsen. Nogle Oplysninger om Medicinallbrholdene, specielt Jordemodervæsenet i Danmark i Begyndelsen af dette Aarlumdrede. (Ugeskr. f. Læger. 4. Række. XV. Bd. S. 565 — 573, 593 — 601.)

//. Land. Borgerdydsskolen i Kjøbenhavn 1787 — 1887. Et
Mindeskrift i Anledning af Skolens Hundredaarsfest. Kjbhvn.
346 S.

,/. Helms. Borgerdydsskolen paa Kristianshavn i dens Barndom og Ungdom 1787 —1837. Udg. i Anledning af Skolens Hundrede-Aars Fest. Kjbhvn. 106 S. og 7 Billeder samt 2 Bilag.

O. H. Delbanco. Festskrift i Anledning af Boghandlerforeningens Halvhundredaarsdag den 18. Januar 1887. Udg. af Boghandlerforeningen i Kjøbenhavn. Kjbhvn. 182 S. Ikke i Boghandelen.

.Meddelelser om Silke-, Ulden- og Lærredskræmmerlavet 1651 — 1861 samt Manufakturhandlerforeningen 1862 — 1886. Udg. af Manufakturhandlerforeningen i Anledning af Foreningens 25-aarige Jubilæum den 6. Februar 1887. Kjbhvn. 448 S. og 4 Billeder.

C. Nijrop. Kjøbenhavns Tømmerlav. Industrihistoriske Meddelelser.
Afbildningerne tegnede af E. Rondahl. Kjbhvn.
368 S.

J. Batter. Snedkeres Tegneforening af 1837. Bidrag til
dansk Haandværkerundervisnings og Snedkeris Historie.
Kjbhvn. 104 S., 1 Portræt og 8 lithograf. Tavler. 4°.

A. Petersen. Festskrift ved Kjøge venskabelige Klubs Hundredeaarsfest
den 5. December 1887. Kjøge. °29 S.

-Holbæk Amts økonomiske Selskab. 1812 til 1887. Kallundborg.
31 S.

Louisestiftelsen ved Sorø i dens første 25 Aar. Iste Juli
1862-Iste Juli 1887. Udg. ved Bestyrelsen. Kjbhvn. 20 S.
Ikke i Boghandelen.