Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 6 (1886 - 1887) 1

Fortegnelse over fremmed historisk Litteratur vedrørende Danmarks Historie for Aaret 1885.

W. Mollerup.

I. Samlinger og Tidsskrifter.

Jakresberioht der Geischichtswisseuschaft, irn Auftrage d. histor.
Gesellschaft zu Berlin herausg. von J. Hermann, J. Jastrow,
Edm. Meyer. IV. Jahrgang 1881. Berlin 1885.

Den dansk-norske Literatur behandles af H. Schjoth i Christiania
(11. 316-27 og HI. 164—75).

Saxonis Grammatici Gesta Danoritm. Herausgegebeu von Alfred
Holder. Strassburg 1886. LXXXVIII -y- 724 S.

Indhold: 1. Handschriften. 2. Ausgaben. 8. Ueborsetzuugon.
4. Quell3ii mid Hilfsraittel. Erlauterungsscnriften. 5. Critischer Apparat.
6. Text. 7. Index Nominum.

Symonis Monachii Opera omnia. Historia reguru. Vol. 11. Edidit
Thomas Arnold. London. Chron. a. memorials of G-roat
Britain and Ireland. Nr. 75. 2.

En ny "Udgave af detto vigtige Kildevajrk til Englanda aeldsto
Historie, hvori flndes'talrige Oplysninger om de Danskes Vikingetog
og Bossttelse i England.

W. WatteubacH. Deutschlands Geschichtsquollen im Mitteialter.
1.—2. Band. 5. Aufl. Berlin.

11. S. 305—315 findes Benuerknioger om Helmold, "S'iceliu, Arnold
fra Liibeck og Saxo.

O. Lorenz. Deutschlands Geschichtsyuellen im Mittelalter >seit
der Glitte des 13. Jalnh. 1. Bd. 0. Aufl. Berlin.

Eegesta pontificum Eomanoiuin ab condita ecclesia ad aninun post Christum natum AICXCVII. Edidit Pk.JaJfe. . Editionem secundam auspiciis G. "Wattenbach curaverunt S. Loewenfeld, F. Ealtenbrunner, P. Ewald. Tomus I. (ad MCXLIII.) Lipsiæ. 4°.

Side 464

£'. Loewenfeld. Epistolæ poutificum Romanoruni ineditæ. 28S S.
Lipsiæ.

S. 08 lindes et hidtil utrykt Pavebrev af 1061 til de dansko
Bisper om, at ingen Biskop kan afsættes uden Pavens Tilladelse.

P. Hasse. Schleswig-Holstein-Lauenburgische Regesten und
Urkunden. I. 3.-4. Lieferung. Hamburg. 4°.

Indeholder Rego&ter fra c. 1220-1248.

Elk Berger. Les registres d'lnnocent IV. 7. fase. S. 131
—262. Paris. 4°.

Juli 1250 til Juli 1251.

Pommersches Urkundenbuch. 2. Bd. 2. AWheil. 1278—1280
Hrsg. von Priimers. S. XX -4- 389—619. Stettin. 4°.

Los Registres de Boniface YIII. 2. fascicule. Publ. par M. Faucon
et Ant. Thomas. Paris. 4°.

Indeholder Aaret 1296.

C/i. Grandjeun. Les registres de Benoit XI. 3. fase. Paris. 4°.
Indeholder Breve fra Marts—Maj 1804.

(/. bilfverstolpe. Svenskt Diplomatarium från och med år 1401.
2. "Delen. 5. Haftet. S. 749-867. 3. Delen. 1. Haftet.
96 S. Sthlm. 4°.

Leonis X. Jpontificis maximi regesta, collegit et edidit Jos.
Cardtnalis llcrgenroethcr. Fase. 11. Friburgi Brisgoviæ. 4°.

1. Maj til 24. Aug. ihlX

O. *S. Rydbsrij. Sverges traktater med fniuimande magter.
4. Delen. I. 1521—1534. Stockholm. 160 S.

Forfatteren har paabegyndt Udgivelsen af fjerde Bind før det tredje,
.-.om skal omfatte Tiden 140!'—1520, fordi han vil oppebi Udgivelsen
af do vigtige Samlinger fra do hanseatisko Arkiver.

V. Granlund. Konuug Gustaf den forstes Registratur. IX.
L534. 2. Haftet. S. 241 — 393 -f 52 S. Stockholm.
(Handl. ror. Sveriges historia. 1. Serien.)

Letters and papers, foreign and domestic, of the reign of Henry
VIII. Arranged by James Gairdner. Vol. VIII. London.

Januar til Juli 1535. Et Appendix indeholder Uddrag af til Dels
trykte Aktstykker til Grevefejdens Historie.

C. Schirren. Neue Quellen zur Geschichte des TJntergangs livlandischer Selbstiindigkeit. Aus dem danischen Geh.-Archive zu Kopenhagen. Baud. 111. Reval. (Archiv f. die Gesch. Liv-, Est- und Curlands. Neue Folge. Band XI.)

Hermed er dette vigtige Værk afsluttet.

Side 465

E. W. Bergmann. Begister ofver rådslag i Konung Gustaf 11.
Adolfs tid 1612—1632. Meddelanden från Svenska riksarchivet.
IX. S. 105—160.

N. A. Kullberg. Svenska riksrådets protokoll. 111. 1633.
376 S. (Handl. ror. Sveriges historia. 3. Serien.)

Recueil des instructions données aux ambassadeurs et ministres de France depuis les traités de Westphalie jusqu'a la revolution frangaise. — Suéde. — Avec une introduction et des notes par A. Geffroy. CII -\- 516 S. Paris.

Foruden en indholdsrig Indledning findes i dette Vasrk Instruktioner fra Aaret 1652 (Pierre Chanut) til 1782 for do franske Geaandter i-Sverig, og deter selvfelgelig af storste Betydning ogsaa for dansk Historie.

Calendar of State Papers. Domestic Series. 1658 —1659.
Edited by Marie Anna Green. London.

Sserlig beinaerkes en Beretning om Karl Gustafs Angreb Avg.
1658 (S. 130 — 137) foruden Oplysninger om den eng. Gesandt Philip
Meadows

Briefwechsel der Herzogin Sophie von Hannover mit ihrem Bruder dem Kurfiirsten Karl Ludwig von der Pfalz, und des letzteren mit seiner Schwagerin, der Pfalzgriifin Anna. Herausg. von Ed. Bodemann. Leipzig. (Publikationen aus den k. preuss. Staatsarchiven. 26. Band.)

Korrespondensen omfatter Aareno 16521680 og indeholder flere Bidrag til dansk Historie, saalodes til GrifFenfeldts (S. 241 og 268) og til Frederik Ill's Datters, Wilhelmiue Ernestines, g. med Kurprins Karl af Pfalz.

Kelacioni diplomatiche della monarchia di Savoia daila prima alla seconda resfcaurazione (15591814). Pubblicate da Antonio Manno o Pietro Yayra Francia. Periodo 111. Yolume 1. 1713-1715. Torino.

Indeholder bl. a. en Del Oplysninger til den nordiske Krigs
Historie.

Politisene Correspondenz Friedrich's des Grossen. 13. Band.
Berlin.

Juli—Octobr. 1756.

Correspondance du raarochal Davout prince d'Eckmiihl. 1801
—1815. Avec introduction et notes par C/i. de Mazade.
I—IV. Paris.

Af saerlig Interesse for dansk Historie or 4. Bind, som omfatter
Aarene 1813—1815, da D. kommanderede i Hamburg.

W. D. Macray. Report on libraries in Sweden. — W. H. Bliss.
Eecords of Sweden. Report to the master of the rolls on

Side 466

papers relating to the history of England, contained in the state-archives, Stockholm. 52 8. Appendix to the report of the deputy-keeper of records for tlie year 1881. London 1882.

Tl'. D. Macray. Report on the royal archives of Denraark, and further report on libraries in Sweden. 62 S. Appendix to the report of the deputy-keeper of records for the year 1883. London 1884.

Indeholder dels Uddrag-, dels "fuldstændige Aftryk af alle Dokumenter og Breve vedrør. Englands Historie i det danske Geheimearkiv fra 1358 til 1603. S. 61 —62 tindes nogle Meddelelser fra Univcrsitetsbibliothekot.

11". D. Macrai/. Second report on the royal archives of Denmark, and report on the royal library at Copenhagen. 75 S. Appendix to the report of the deputy-keeper of records for the -year 1884. London 1885.

Indeholder Fortsættelsen af den tbrste • Keport«, omfattende Tidsrummet 1603—1660. Endvidere Uddrag af - Auslandische Registrant« 15641628, samt alle Breve vedrørende Skotland fra 1460 — 1550. Fra det kongelige Bibliothek finde.-; særdeles interessante Uddrag og Meddelelser fra dets rige Haandskriftsamling.

Historical inanuscripts commission. Report on the manuscripts
of the carl of PJglinton etc. 680 S. London.

Indeholder mange værdifulde Bidrag til dansk Historie: Meddelelser om* Krignn 1611. Breve til og fra Christian IV. 1621 og 1627, et interessant Brev fra Greven af Stolberg til Kongen af Danmark fra Hannover la i 1740 (S. 435—87), Breve ha den engelske Gesandt i Kjøbenhavn Mr. Titley 1762.

Historisk Tidsskrift, udg. af den norske historiske Forening.
2. Kække. 5. Binds 1. Hefte. 144 S. Kristiania.

Indeholder foruden de særskilt nævnte Artikler: O. A. Øverland. Furviklinger paa Oplandene i Midten af det 17de Aarh. S. 1—50. — L. J. Vogt. Om Norges Udførsel af Trælast i ældre Tider. I. 8. sl—120. — Smaastykker. 8. 121—144.

Historisk Tidskrift, utg. af svenska historiska foreningen genoin
K. Hildebrand. 5. årgangen. 370 -f 92 S. Sthlm.

Af Indholdet bemærkes: C. Sprinchhorn. Om Sveriges forbindelser med ZNederlanderna från iildsta tider till år 1614. S. 105160. — Hans Hildebrand. Matt och vigt i Sverige. Ji. 190—224. — Brev fran frih. C. Bonde till Gustav IV. Adolf från en beskickning till Napoleon 1801—1802. S. 355—367.

Zeitschrift der Gesellschaft fta1 Schleswig-Holstein-Lauenburg.
Geschichte. 15. Band. Kiel.

Indeholder fru uden de særskilt liiuvnte Ai tikler: H. Handelmaun.
Antiiiuarisohe Miscellen (heribl. Xr. 3. Waldemarstoft og en Kongestuosmstds.,
Sagn om Kong Valdemar Atterdag'. ug Xr.

Side 467

14. Knudsgildet i Slesvig). S. 301—322. - Detlefsen. PhilologischantiquarischeBemerkungen zur alten Geographie Schleswig-Holsteins. S. 323—34. — "W. Sillein. Kleinere Mittheilung. Aufiiebung des Klosters Eeinbeck. S. 335-339.

Mittheilimgen cles Vereins filr Hamburgische Geschichte. 8.
Jahig. Hamburg.

Af Indholdet bemærkes: C. Walther. Hamburgensien in Konig Christian's IV. von Danemark Tagebiichern. S. 17—22, 26-29. — C. i\ Gaedeckens. Hamborgs Kriegsschiffe. S. 115 — 126. — J. Liebolt. Fiirstliche Hauser iii Hamburg. S. 145151.

De Narvorscher. 35. Jaargang. Amsterdam.

Af Indholdet kan bemærkes: S. 218 og 644 omtales nogle Skuepenge
fra Kong Kristian Vs Tid.

Norsk inilitsert Tidsskrift. Udg. af Kristiania militaere Samfund.
48. 'Bind. Kristiania.

Af Indholdet bomærkes: Barstad. Aktstykker til norske Jægerkorps's historie. S. 28—33. — C. J. Anker. Brev fra Oberst Staffuidt til hans Hustru 12. Septbr. 1807 (angaar Begivenhederne lige før Kjøbenhavns Bombardement). S. 33—85. — Anker. Norges statholdere 1577—1856. S. 421—22. — Anker. Kommandanter i Trondhjem, Kongsvinger og Frederikssten. S. 384, 476, 520.

Arkiv for nordisk Filologi, udg. ved G. Storm. 1.—2. Bind.
Christiania 1883-85.

Af Indholdet bemærkes: I. Del. S. Bugge. Oplysninger om Nordens Oldtid hos Jordanes. S. 1—21.121. — G. Storm. Har Haandskrifterne af «Heimskringla» angivet Snurre Sturlassøn som Kongesagaernes Forfatter? S. 47- 61. —G. Storm. Om Redaktionerne af Jomsvikingasaga. S. 235—248.

11. Del. G. Storm. Om Thorgerd HolgebrucL. S. 124—135. — S. Bugge. Oldsvenske Navne i Rusland. S. 164—171. — G. A. Gjessing. Egils Saga's Forhold til Kongesagaen. S. 289—318. — G. Storm. Biskop Isleifs Krønike. S. 319—338.

II. Afhandlinger.

Chodzkicwicz. Archéologie scaudinave. Fers de lance avec
inscriptions runiques. 18 S. Paris.

H. Handelmann. 38. Bericht zur Alterthumskunde Schleswig- Holsteins. Zum 50jahr. Gedachtniss d. Eroffnung d. Schleswig- Holstein. Museums vaterlånd. Alterthumer zu Kiel (Mittsommer 1835). 32 S. m. Illustrat. Kiel. 4°.

Sophus Millier. Nordens forhistoriske archæologi i 1883—84.
Nordisk tidskrift for vetenskap etc. 1885. S. 163—79.

Side 468

O. Montelius. Oni tidsbestamning inom bronsåldern med sårskildt afseende på Skandinavien. 336 S. Sthlm. (Kongl. Yitterhets-, Historia- och Antiquitets-Akademiens Handlingar. Ny foljd. 10. delen.)

Fr. Losck. Runen unter den Steinrnetzzeichen. Wurttemberg.
Vierteljahrshefte f. Landesgesch. 8. Jahrg. Heft 1. —2.

A. Klemm. Runen, Steinmetzzeichen und Hausmarken. ibid.
Heft 1.—2.

ir. Berg. Om runsten från Nya Elfsborg. Ytterligare bidrag.
28 S. (Goteborgs kongl. vetenskaps- och vitterhets-sarahalles
handlingar. Ny tidsfoljd. 18. Hft.) Gøteborg.

Fritz Burg. Die alteren nordischen Runeninschriften. Eine
sprachuissonschaftliche Untersuchung. 176 S. Berlin.

Skriftet, som er dediceret Dr. Jul. Hoffory, indeholder foruden pn Fortegnelse mcd ForKlariug over de reldre oordisko Runeindskrifter, tillige et Brev fra Prof. Wimnier (S. 145—64). som heri meddeler Tiltbjelsor og Borigtigelser til sin 1874 udkomno Afhandliug om Runeskriftens Oprindelse i Nordeii.

Ccrquard. Taranis et Thor. Revne celtique. Aout 1-885.
Identificerer den keltiske Guddom Turanis med Thor.

Liedev der alten Edda. De'utseh durch die' Bruder Grimm.
Neu herausg. von Jul. Hqffbry. 95 S. Berlin.

J. Hoffory. Über zwei Strophen der Voluspå. Sitzungsber. d.
kon.-preuss. Akad. d. Wissenschaften zu Berlin 1885. 11.
551—558.

E. Mogk. Pas zweite Liederbuch des cod. reg. des Eddaliedes
Havamdl. Zeitschr. f. deutsche Philologie. 17. Bd. 3. Heft.

R. Heinzel. Ucber die Xibeluugensaga. Sitzungsber. d. philosoph.histor.
Classe d. Akad. d. Wissenschaften. 109. Band. S. 671
— 718. Wi.'n.

Undersogelsor angaaende Overensstommelsen mellem Historikernes Boretningcr om Burgundernes Undergang i Kampen med Hunnerne og Nibclungesagnet: Sammenligninger mcd nordiske Sagn og Sagaer, livorved Forf. bar modtaget Uuderstattelse af Dr. Kaalund.

A. U. Bååth. Studier ofver kompositionen i några islandska
iit^sagor. 160 S. Lund.

Undersogolser af Ljosvetuinga, Vatnsd*la, Laxdaela og Njals
Sagaer.

P. Fahlbeck. Forskningar rorande Sveriges aldsta hisioria. I.
Beowulfsqviidet såsom kalla for nordisk fornhistoria. 90 S.
Lund. (Antiqvarisk tidskrift for Sverige. VIII. 2.)

Side 469

Th. Mobiv.s. Bibelstellen in der altnordischen Literatur. Zeitschrift
f. deutsche Pbilologie, herausg. v. E. Hopfner u. Jul.
Zacher. 17. Bel. 2. Heft.

K. Lehuiann. Di«? altnordische (altnonvegisch, altislåndische) Auflassung. Zoitsehrift der Savigny - Stiftung fiir .Kechtsgeschichte. Herausg. v. Roth, Bekker u. A. 5. B. 2. H. (Germanistische Abtheil.).

A. Baumgartner. Ans Islands heidnischer Yorzeit. Stinimeu
aus Maria-Laach. Katholische Blåtter. 28. Bd. 2.-5. Heft.

A. Baumgartner. Islands niittelalterliclie Litteratur. Stimmen
aus Maria-Laach. Katholische Blatter. 29. Bd. 2. Heft.

A. Baumgartner. Islands Verfall nach der Glaubeustremiung
und Wiederaufleben ira 19. Jahrh. Stimmen aus Maria-
Laach. 29. Bfl. ■). Heft.

Johan Vibe. Om normanniske Stednavne. (Norsk) Historisk
Tidsskrift. 2. Eække V. S. 51—80.

Svar paa E. Togaers Replik i det Letterstedtsko Tidsskrifts Bde
Hefte (1884) angaueii'le Striden nm de normanniske Stednavnes danske
eller norske Oprindelse.

Georg Waitz. JahrMeher des deutschen Reicli? unter Konig
Heinrich I. 8. Aufla&e. 294 S. Leipzig.

S. 15962 behandler W. Kong Henriks Kamp mod de Danske 934, og i to vidtløftige Exonrser (Xr. 23 og 24) S. 273—81 søger han at bevise, saa vol at denne Kamp har fundet Stod. som at Henrik oprettede et Markgrevskab ved Slien.

G. Storm. Om en Olavs-legende fra Ribe. 18 S. (Christiania
Yidensk. Selsk. Forhandl. 1885. Nr. 3.)

Rich. Muller. Erzbiscbof Adalbert von Hamburg-Bremen und
die Idee des nordischen Patriarchats. 22 S. Stade (ftealgymnasiumprograin).

O. v. Heliviiuann. Goschichte von Braunschweig und Hannover.
2. Band. 498 S. Gotha.

Gaar fra det 13de AarLundrede indtil Slutningen af det 16de.
Om Albeit af Brunsvigs Rigsforstanderskab i Danmark, S. 13—15.

Dietrich Schå'fer. Die Hanse und ihre Handelspolitik. Vortrag.
32 S. Jena.

Forfatteren paapegei i denne med megen Aand og Skarpsindighed skrevne Afhandling Aarsagerne til Hansens glimrende politiske Stilling og dens senere Forfald, med særlig Henblik paa Tysklands nye Forsøg paa at spille en Rolle som Søhandelsmagt.

Side 470

A'. G. Grandinson. Studier i Hanseatisk-Svensk Historia. 11.
1332—1305. Akademisk Afhandling. 160 S. Sthlin.

Arthur Wmckler. Die deutsche Hausa iji Euszland. Herausg.
mit Unterstiltzung d. Vereins f. hansische Gesch. 153 S.
Berlin.

Indeholdor j;t3vnlig ogsaa Oplysninger til dansk Handelshistorie
i Middelalderen og dot 16dc Aarhundredo.

,/. Kreiiger. Bidrag till upplysuing om Wisbys sjftrattsliga
forhallande under medeltiden. 5o S. Lund.

Om Visby for og efter Valdemars Tug handler Kap. 2 og 4. De
ovrige behandle do seretlige Bostenimclscr i Visby Stadslov og Soret.

K. Lcchner. Das grosse Sterben in Deut.schland in den Jahren 1348 bis 1351 und die folgenden Pestepidemien bis zum Schlusse des 14. Jahrhuuderts. IX -j- 162 S. Innsbruck ISB4.

A. Koppuwnn. Aus der Geschichto Hamburgs im Mittelalter.
K. Koppmann. Aus Hainburgs Vergangenheit. S. 345—63.

S. 351—53 Kudos Bemarkninger om Hamburgs Forhold til de
bolstonsko Grever og do forstc oldenborgske Konger.

li. Ehrenberg. Hamburger Handel und Handelspolitik im 10.
Jahrkundert. K. Koppmann. Aus> Hamburgs Vergangenheit.
S. 281—321.

G. v. Buchwald. Zur Bilduugsgeschicliti' im endenden Mittelalter.
Zehn Vortiage. Kiel. (O. ni. T. Deutsches Gesellschaftsleben
im endenden Mittelalter. I.)

Indeholder jævnlig Exoinplor hentede fra dansk Historie; vi nævne
cxempelvis Dronning Dorotheas Besog ved det brandenburgske Hof
og Christiern I's Sammenkomst med Hertug Karl d. dristige.

F. Prien. Van den Detinarschen is dyt gbedicht. Jahrbuch
d. Vereins f. niederdeutsche Sprachforschung. Jahrg. 1884.
X. Heft.

Et Digt om Slaget ved Hemmingstcdt 1500.

Bremisches Jahrbuch. 2. Serie. 1. Band. Bremen.

Heri findes S. 1—1701—170 en Samling Dokumonter fra Bremens Arkiv
omfattende Aarene 1523 —1535, hvoraf mango berore Kong Cbristiern
ll's og danake Forbold.

A. T/i. Wenzetbiuyer. Geschicbte der Niederlande. I— 11.
Gotha 1879 og 1885.

I. Del behandler N.'s Hist. indtil 1556; 2. Del indtil den westphalske

Side 471

Tagebuch iiber Dr. Martin Luther, gefiihrt von Dr. Conrad
Cordatus 1537. Herausg. v. H. Wrampelmeyer. 521 S.
Halle.

Conrad Cordatus, bekjendt tysk Reformator, har i en Kække af Aar nedskrevet Udtalelser af Luther 02: samlet dem i en Dagbog 1537. No. 848, 854 o# 888 indeholde Bemærkninger om Christiern 11. og Danmark.

K. Hartfdder. Der Historiker Hubertus Thomas Leodius.
Forsch. z. deutsch. Gesch. 25. Band. S. 273—90.

Biographie af den bokjendte Forfatte)" til Pfalsgrov Frederiks Levnetsbeskrivelse, hvis Sekretær og meget betroede Underhandler han var. Det var ham, som forhandlede gjennomforte Pfalsgreven3 Ægteskab med Christiern IL's Datter Dorotliea.

Sitzlaff. D. Johannes Bugenhagen, Pomeranus. Sein Leben
und Wirken. 143 S. Wittenberg.

S. 93 ff. Bugenhagen in Danemark, Hilde^hjim und Braunschweig.

F. 3ertlie.au. Bugeiihagen's Beziehungen zu Schleswig-Holstein
und Danemark. Zeitschr. d. Gesellschaft f. Sehleswig-Holstein-
Lauenburg. Gesch. XV. 189—242.

Bearbejdet efter trykte Kilder.

F. W. Schirrmacher. Johann Albrecht L. Horzog von Mecklenburg.
1—2. Theil. Wismar.

Danmarks og Mocklenburgs politiske Forhold i det 16de Aarli. berøre hinanden saa ofte, at der i et Værk som ovennævnte jævnlig maa findes Oplysninger til dansk Historie. Foruden Bidrag til vor politiske Historie kan fremhæves et Haandskrift af Jacob Bording, Prof. i Medicin i Kjubenhavn, hvori findes Oplysning'jr om hans huslige Forhold.

G. Schmidt. Zur Geschichte des Schraalkalcler Bundes. Forschungen
zur deutschen Gesch. 25. Band. S. t\9—98.

Behandler Mødet i Frankfurt Dec. 1545 til Febr. 1546, hvor og3aa danske Sendebud mødte. Forhandlingerne mod disse meddeles S. 9192. De førte ikke til Kong Christians Indtranlelse i Forbundet, men kun til en Overenskomst ang. Udryddelsen af den saak. «Vergardung", Lejetropper, som røvede og plyndrede.

S. Issleib. Moritz von Sachsen gegen Karl Y. bis zum Kriegszuge
1552. Xeues Archiv f. sachs. Gesch. VI. 210—50.

Indeholder forskjellige Steder Oplvsninger om Kong C'lnistian lIFs
Politik.

J. Buhring. Venedig, Gustav Adolf und Rohan. Ein Beitrag zur allgemeinen politischen Geschichte im Zeitalter d. SOjilhrigen Krieges. Aus venezianischen Quellen. 382 S. Halle. (Hallesche Abhandl. zur ueuercn Geschichte. Heft 20.)

Side 472

H. Reynald. Le baron de Lisola. Sd jeunesse et sa premiere
ambassade en Angleterre (1613—1645). Kevue historique.
T. 27. S. 300—351.

Handler væsentligst om den kejserlige Gesandt Lisolas Ambassade i England 1640, 1641 og 164345 efter dennes Indberetninger til Hoffet i "Wien og kaster ogsaa Lys over Christian IV's Politik i disse Aar.

P. de Witi. Vii patricien au XVIIe siécle. Louis de Geer.
Étudc biographique. 177 S. Paris.

Smlgn. Anni. i Svensk historisk Tidskrift 1885. S. 31—32. ■
J. Geflroy. Nok diploniates sous Louis XIV. France et Suéde.

Revne de deux mondes. 1885. 1. avril.

H. de Beaucnh'i'.. Uno mesalliance dans la maison de Bruuswick
16(55—1725. Éléouore Desmier d'Olbreuze duchesse
de Zell. Yin+ 317 S. Paris 1884.

I TilLvget. hiim indeholder Hertugindens Korrespondenso, findes
flere Bidrag til Danmarks politiske Historie under-den skaanske Krig.

Johan Thyrén. Den forstå viipnadc neutraliteten. Akad. Afhandl.
"l-02 S. Lunds Universitets Arsskrift 1884—85.

Indeholder do svensk-danske Forbund af 1690, 1691 og 1693.
tillige med en indledende Oversigt af Europas politisko Stilling ved
den store Krigs (jdbrud 1688—1689.

Feldziige des Prinzen Engen von Savoyen. (Geschichto der Kiimpfe Osterreichs.) X. Band. Wien. (O. m. T.: Spanischev Successions-Krieg. Feldzug 1708. Bearb. v. Alexander Kirchhammer. 11. Serie. 1. Band.)

S. 92--93 lindes ileddelelscr om det danske Hjælpekorps, og
spredt træffes Efterretninger om dets Optratlon og Virksomhed samt
om danske Oflicercr. hvortil et fortrinligt Kegister letter Oversigten.

Fr. Carlsoih Sveriges historia under- konung-arne af pfalziska
huset. 7. delen. Carl XII. 2. delen. 524 S. Sthlm.

Mémoire sur les négociations entre la France et le Czar de la Grande l'ussie Pierre L, fait en L726 par mr. le Le-Dran, premier cornmis des affaires étrangéres. 172224. (Continuation.) Documents relatifs å l'histoire de Russie. XLIX.

Er af stor Vigtighed for Kjondskabet, til Nordens politiske Historie
i de omtalte Aar.

Joh. Steenstnip. Borgerlig- frihed i England og i Danmark-
Xorge i forrige århundrede. En sammenlignende undersøgelse.
Nordisk Tidskr. for vetenskap etc. 1885. S. 655—79.

C. T. Odhner. Sveriges politiska historia under Konung Gustaf
lll's regering." I. 1771—78. 607 S. Stockholm.

Smlgn. Anm. i Svensk hist. Tidsskrift 1885. S. 43—49.

Side 473

The political memoranda of Francis fifth duke of Leeds.
Edited by Oscar Browning. Westminster 1884. 266 S.
Printed for the Camden Society. New Series. XXXIV.

• Foruden de i dette Tidsskrifts 3. Kække V. 255—455 meddelte Beretninger om Regeringsforaudringen i Danmark 14. April 1784 af Geheimeraad Slanbusch og Charlotte Dorothea Eiehl tindes der — som allerede omtalt af Prof. Holm (4. Bække. I. 793—826) — i Lady Mintos Eiographie af don daværende engelske Gesandt i Kjøbenhavn. Hugh Elliot, en Fremstilling af samme Begivenhed, som udelukkende er støttet paa Beretninger fra Elliot selv. De mange karakteristiske Smaatræk, som ere meddelte her, maatte gjøre dot særlig ønskeligt at lære Indberetningerne at kjende i deres fulde Udstrækning. Dette Ønske er nu opfyldt, idet Udgiveren af ovennævnte Værk — den daværende engelske Udenrigsministers politiske Memoranda — i et Tillæg har trykt tre Indberetninger fra Elliot om Regeriugsforandringen. alle datorode 1. Septbr. 1784, altbaa næsten 5 Maaneder efter Begivenheden. Man bliver ikke skuffet ved Gjennemlæsningeu af disse interessante Breve. De stemme i Hovedtrækkene med Dor. Biehls Fremstilling, men indeholde desuden mange nye ukjendte Træk &aa vel til Statskupets Forhistorie som til de Begivenheder, der fulgte umiddelbart efter. Elliot ses at have været indviet i Planen allerede et helt Aar.forud, og har paa en Kejse, lian 1783 foretog i Tyskland, besøgt Grov Bernstorff og er af ham ble von instrueret i den Rolle, han selv skulde spille ved Udforeisen. I Kjøbenhavn var Elliot nær knyttet til den Schimmelmannske Kreds, og Beretningen indeholder bl. a. en lille Billet fra S. skrevet umiddelbart efter den lykkelige Udførelse af Statskupet. Af særlig Interesse er hans Fremstilling at Schack-Rathlovs Stilling til Regeringsforandiingen og dennes Opfatta.se af den politiske Stilling, der i saa høj Grad synes at have muliggjort Planens heldige Udførelse. — I samme Værk nu des S. 108 et vigtigt Bidrag til Danmarks politiske Historie 1784, indeholdende et Memorandum angaaande et Forbund mellem Danmark og Englaud.

C. D. af Wirsen. Minne af skalden, riksniarskalken grefve
Johan Gabriel Oxenstierna. Svenska Akademiens Handlingar.
61. Delen. S. 31—301. Stockh.

Sora Bilag folgor en Del Aktstykker fra Aarene 1788—1790, som
indeholde Oplysninger til Nordens politisko Historie i disso Aar.

Herm. Petrich. Aus dem Zeitalter der Befreiung. Pommersche Lebens- u. Laudosbilder. X+ 281 S. Stettin 1884. (0. in. T.: Petrich. Pommersche Lebens- u. Landesbilder. 2. Th. 1. Halbbd.)

Behnndler bl. a. Gustav IV. Adolfs Deltagelse i Krigen 1807 og
hans Bcroring med P. v. Schill.

H.J. Barstad. Bergens Forsvar i 1801 og 1807 — 1814. Med
Kart over Bergen i 1801. Bergen.

Y. Nielsen. Bidrag til Norges Historie i 1814. Afhandlinger
og Aktstykker. 2. Binds 3. Hefte. S. 257—384. Christiania.

Indeholder: IV. De allierede Stormagters Cummissærer i Norge
Juni og Juli 1814. V. Jørgen Aalls Dagbog under (let første overordentlige
Storthing October—November 1814.

Side 474

Yillamiis. Souvenirs d'un ambassadeur auprés de la cour de
Suéde au temps de Bernadotte (1822 — 23). Le Correspondent.
1885. 10. mårs.

Die vormarzlichen Scbleswig-Holsteinischen Officiere am 24. Marz
1848. 64 S. Schleswig.

Tre Insurgentofficere, v. Fiirsen-Bachraann, v. Jesz og v. Zeska
forsoge i ovennsevnte HHo Skrift at rense deres og Karamoraters Optraden
under Oproret 1848-50.

Minnen fran Carl XlV's, Oscar I's och Carl XV's dagar af
Gencrallotjaaut C. Akrell ocli LandsbOfding S. G. von Troil.
1.—11. Sthlm. 1884—85.

I. 81—84 omtalcs Akrells Ecjse gjennom Danmark 1814. 11.
indoholder Troils Memoirer, og heri findes mange interessante Bidrag
til Danmarks nyoste Historic, isser efter 185S.

A. Trinius. Geschichte des Krieges gegeu Danemark 1864.
Mit Karten und Abbildungen. 462 S. Berlin.

ITcinr. Martens. Die politische Krisis in Danemark. Unsere
Zeit. Herausg. v. 11. v. Gottschall. 1885. 9. Heft.

Allgemeine deutsche Biographie. 21.—22. Band. (Maximilian
—Munchhausen.) Leipzig.

Af Biogra pinerne bemærkes: KartDgraphen Job. Meier f. 1606 i Husum; den frankiske Digter Paul Melissus f. 1539 (der ibl. a. bar skrevet Digte til Frederik 11. og Tyge Brabe); Markus Meyer, henrettet 1536; Naturforskeren Ludewig Meyn, d. 1859: Orientalisten Job. David Michaelis, f. 1717 i Halle. f 1791 i Gøttingen (Projekt til den 1761 af don danske Regering foranstaltede videnskabelige Rej.se til Arabien); Juristen og Historikeren A. Michelsen, f. 1801 i Sundeved d. 1881: G. Mobnike. Theolog og Literaturbistoriker, f. 1781 j 1841 (bekjendt af sine Oversættelser af nordiske Folkesange og Digte); I). G. Moldenhawer, f. i Kønigsberg 1753, d. 1821 som Bibliotbekar ved dot st. kgl. Bibi. i Kjøbonhavn; Præsten Chr. Mollenhof, f. 1698 i Liibeck, d. 1/48 (var fral7o6- 1735 i Danmark): Literaturbistorikeren O. H. Møller, f. i Flensborg 1715, d. 1796; Digteren A. G. Moltke, f. i Odense 1705, d. 1843 i Liibeck; Generalen Montecuccoli, f. 1609. d. 1680.

Ij. Daae. Matrikler over nordiske Studerende ved fremmede
Universiteter. 1. Hefte. 149 S. Christiania.

Dette interessante Arbejde vil ndkoiniue i flere Haefter. 1. Ha?fte
indeholder Efterretninger fra Universiteterne i Prag (1872—1413), Erfurt
(1395—1508) og Rostock (1418—1758).

C. J. Anker. Biografiske data om 830 norske, norsk fodte
eller for nogen tid i den norske arme ansatte generalspersoner,
1628—1885. Med 60 Portraeter. 402 S. Christiana.

Side 475

J. B. Tlcdvorsen. Norsk Forfatter-Lexikon 1814 — 1880.
9.—11. Hefte. Bugge—Danchertsen. 1. Bind S. 513—69;
2. Bind S. 1—128. Kristiania.

Biographische Notizen iiber die Offiziere, Militair-Aerzte und Bearaten der ehemaligen Schleswig-Holsteinischen Armee und Marine, herausgegeben nacli Aufzeichnungen des verstorb. preusz. Major Liibeck von F. Moller. Zeitschr. d. Gesellsch. f. Schksw.-Holst.-Lauenb. Gesch. XV. 35—134.

Ul. Chemlier. Repertoire des sources historiques du nioyenage.
Bio-Bibliogi-aphie. Paris 1877—1883,

Indeholder Biografier ;if alle bekjendte Personer i Middelalderen
indtil 1500 rued bibliografiske Henvisninger.

F. Wigger. Stammtafeln des groszherzoglicheu Hauses vou
Meklenbiirg. Jahrb. f. ineklenb. Gescli. 50. Jahrg. S.
HI—842.

Som Tillaeg findes en Fortegnelse over den storhertagelige Families
Gravsteder, hvoriblandt findes Frue Kirke i Kjabenhavn, Eoskilde
Domkirke, Visby og Upsala Kirker.

Steinmann. Die Grabstarten der Fursten des Welfenhauses etc.
1.—8. Abth. 388 S. B°. Bramisclnveig 1884.

D. Thrap. Familien Bonnevie 1715—1885. Stamtavle. Ny
Udg. 61 S. Christiania.

Carteggio inedito di Ticone Bralie, Giovanni Keplero et di altri celebri astronomi e matematici dei secoli XVI. e XVII. con Giovanni Ant. Magini, pubblicato et illustrato da Antonio Favaro. Bologna.

Foruden en Levnetsbeskiivelse af den italienske Astronom Magini
indeholder Bogen dennes Korrespondense. Iblandt de aftrykte Breve
findes 10 fra og til Tycho Brahe omfattende Aarene 1580—1601.

W. Goldhaum. Georg Brandes. Die Gegenwart. Hrsg. v.
Th. Zolling. 27. Bd. Nr. 2G.

Conrad Varrentrapp. Zur Erinnerung an Friedrich Christoph
Dahlmann. Preuszische Jahrbiicher. 55. Band. S. 485—510.

Hille. Aus Dahlmann's Personalacten. Zeitschr. d. Gesellsch.
f. Schleswig-Holsteiii-Lauenburg. Gesch. XV. 1—34.1—34.

Indeholdnr Ansognmger fra Dablmann til Kancelliet og forskjellige
Universitetsaktstykker vedrorende ham.

Ernst Schmidt. Briefwechsel der Gebriider Grimm mit nordischen
Gelehrten. 312 S. Berlin.

Indeholder Korrespondensen med Nyerup, Rask, Thorlacius,
P. E. Miiller, Rafn, Molbech, Magnussen og Munch, foruden en Del
svenske.

Side 476

C. von Liitzow. Zur Charakteristik Theophil Freiherrn von
Hansen's. Zeitschrift f. bildende Kunst, hrsg. v. C. v. Liitzow.
20. Bd. 5. Heft.

K. Kroman. Der dåniscke Philosopk und Padagoge Sophus
Heegaard. Rheinische Blåtter f. Erziehung u. Unterricht.
60. Jahrg. 1. Heft.

G. Brandes. Ludvig Holberg und seine Zeitgenossen. Berlin.

K. Winter-Hjehu. Holbergjubileet och Holbergliteraturen. LTr
Dagens Kronika, utg. af A. Ahnfeldt. V. 648—62.

G. af Geijerstam. Holberg om qvinnan och tryckfriheten.
Smstds. V. 64—70.

Warburg. Holberg i Sverige janite meddelanden om hans
svenske ofversattare. Litteraturhistoriska anteckningar. Skrift
utgifven till Holbergsjiibiléet. 102 S. Goteborg.

Paul Schiitze. Anna Ovena Hoyers und ihre niederdeutsche
Satire „De Denische Dorp-Pape'1. Zeitschr. d. Gesellsch. f.
Schlesw.-Holst.-Lauenb. Gesch. XV. 245—299.

Et satirisk Digt. rettet mod Gejstligheden og skrevet af en slesvigsk Kvinde Anna Ovens. Datter af en Astronom og gift med Hermann Hover i Eiderstedt. Hun drjg efter sin Mands Død til Stockholm, hvor hun døde, og i hvis Bibliothek Manuskriptet til ovennævnte satiriske Digt findes.

Paul Schiitze. Anna Ovena Hoyers, eitn> holsteinische Dichterin
des 17. Jahrlmnderts. Zeitschr. f. allgem. Geschichte, hrsg.
v. Zwiodineck-Sudenhorst. 1885. No. 7.

Le livre de Peintres de Carel van Mander (1604). Traduction,
notes et commentaires par Henri Hi/mans. Tome I.—11.
Paris 1884—85.

Jacques de Poindre. nederl. Maler, der dode c. 1570, har opholdt sig i Danmark (ko I. 8.2(31). I. S. IG—17 fortælles om Familien van Mandor i Danmark. 11. 2. Anni. 1 findes en Notis om Mabuses Malerier paa Dronning Elisabeths, Chri.-t. ll"s Gemalindes Grav i Gent. Under Itubriken ■ Copenhajrue- i Registret vil man finde Oplysninger om de i Kjøbenhavns Malerisamlinger opbevarede Billeder af ældre hollandske Kunstnere.

Leop. Witte. Hans Lassen Martensen. Daheim. Hrsg. von
K. Konig u. Th. Pantenius. 21. Jhrg. No. 17.

Franz Ei/ssex/tardt. Barthold Georg Niebubr. 286 S. Gotha.

Den beromte tyske Historieskriver er fodt i Kjabonhavn af frisisk Slsegt, kom 179-4 til Universitetet i Kiel, var 17961798 Sekretasr bos Schimmeliuann og blev 1800 ansat som Assessor i Conimercekollegiet, bvilken Post ban forlod 1806 for at begive sig i preussisk Tjeneste. (Jvfr. S. 27-01, 37—43.)

Side 477

K. Kroman. Der dånische Philosoph Basmus Nielsen. Rhein.
Blatter f. Erziehung u. Unterricht. 59. Jhrg. 3. Hefte.

AdolpK Meyer. Die Medaillen der Familie Rantzau. Mit einer
Tafel. 8 S. Wien. (Separatabdr. a. d. XVI. Bande d.
„Numismatischen Zeitschrift" in Wien 1884.)

Indekolder Medailler over Jolian Eantzow og Hustru Anna Walstorp,
Heinrich Eantzow og Christina von Halle, Gerhard Eantzow
og Dorothea Brucktorf.

Th. Distél. Urtlieil Thorwaldsen's tiber seinen Schtiler den
Bildhauer Josepli Hermann aus Dresden. Beiblatt zur Zeitschr.
f. bild. Kunst. XX. Sp. 219—20.

Encyklopådie der neueren Geschichte. Herausg. von W. Herbst.
1.—4. Halbbd. Gotha 1882—84.

Er naaet til »Karl

Beauchet. Formation et dissolution du mariage dans le droit
islandais au nioyen age. Nouvelle Revne liis'torique de droit
francais et étranger. 1885. No. 1.

Arvid Kempe. Studier ofver den islilndska juryn enligt Grågås.
Akad. Afhandl. 70 S. Lunds Univers. Aisskrift 1884—85.

Max Påpyenhehn. Die altdilnischen Schutzgilden Ein Beitrag
zur Rechtsgesch. cl. germanisclien Genossenschaft. VIII +
513 S. Breslau.

P. Hasse. Danenrecht und Fremdenrecht in Danemark zur
Zeit Waldeniars 11. Als Manuseript gedvuckt. Kiel 1883.

Joh. Hjelmérus. Bidiag till svenska jordeganderiittans historia.
Akad. Afhdl. 94 S. (Acta Univers. Lund. 1883 — 84:
Tome 20.)

Indeholder Paralleller til dansk Eetshistorio i Middelalderen.

J. C. Poestion. Island. Das Land und seine Bewohner nach
den revesten Quellen. Mit einer Karte. 4RO S. Wien.

Ph. Schiveitzer. Island, Land und Leute, Geschichte, Litteratur
und Sprache. 203 S. Leipzig, Berlin.

E. Key. Anteckningar om Helsingborgs stad och grai'skap.
238 S. Helsingborg.

Biskop Jens Nilssøns Visitatsbøger og Reiseoptegnelser 1574
—1597 Udg. efter offentlig Foranstaltning ved Yngvar
Nielsen. 3. Hefte. S. 561—696 4- CCVIII SS. Kristiania.

Side 478

Helland. Kongsberg Sølvværks Drift før og nu. Archiv f.
Mathematik og Naturvidenskaberne. 1885. 101 S. Christiania.

M. Weibull. Lunds och Lundagårds minnen, historiskt festtåg
utfordt af Lunds Studenter vid invigningen af Lunds nya
universitetsbygnad. 11 ark toxt og 7 pi. Sthlm. Fol. 1884.

.4. C. Bang. Norges hellige Kilder efter Eeformationen. Christiania
Yidensk. Selskabs Forhandl. 1885. No. 6. 10 S.
Christiania.

.4. C. Bang. Gjengangere fra Hedenskabet og Katholicisinen blandt vort Folk efter Eeformationen. Norsk theologisk Tidsskrift, udg. af E. Caspavi og G. Jonson. Ny Række. 10. Bind. S. 161—218.

(r. r. Hansen. Die Kirchen und ehemaligen Kloster Revals.
3. verm. Aurl. V + 212 S. Eeval.

Ernst Hasse. Geschichte der Leipzigi?r Messen. Gekronte
Preisschrift. Herausg. v. d. fiirstlich. Jablonowski'schen Gesellschaft
zu Leipzig. Nr. XXY. XII -4- 516 S. Leipzig.

Heri findes ikke uvigtige Oplysninger om danske Handelsforhold i furrigo Aarbundrede. bedonite i Udlandet. Saerlig udtales det flere Steder, at dor i Danmark ingen Storhandel findes, og at man lader den paa Grund af Sokrigen (1780) gunstigo Lejlighed til at skaffe sig storre Handel, gaa over til Hamburg. S. ROD308 findes Oplysninger om Antal og Bostad for dem, som besogte Messen fra 1740 — 1840, deriblandt ogsaa fra Danmark.

T. Falbe-Hansen. Skitse af formuens fremvækst i Danmark i
indeværende århundrede. Nordisk Tidskrift for vetenskap etc.
1885. S. 596-609.

M. W. Feilberg. Norsk Bogfortegnelse 1873—1882. 458 S.
Kristiania.