Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 6 (1886 - 1887) 1

Fortegnelse over den danske historiske Forenings Medlemmer.

(Juni 1887.) De med * betegnede erlægge som Medlemmer af den norske eller svenske historiske Forening kun halvt Kontingent til den danske Forening.

*Åkerkielm, L., Friherre, Kancelliraad, Stockholm.

*Aall, D. M., Cand. juris, Christiania.

*Aars, J., Skolebestyrer, Christiania.

*Aas, P. N.. kgl. Fuldmægtig, Christiania.

*Aas, A. K., Skoleinspektør. Frederiksstad.

Adeler, C. S. T., Baron.

Adler, B. D., Grosserer.

Ad olph, Grosserer.

*Alin, 0., Professor, Upsala.

Andersen, S. C, Generalkonsul, Christiania.

Andersen, A. H., Sognepræst t. Tømmerup (Kallundborg).

Andersen, A., Handelsagent.

Andersen, V., Kand., Aalborg.

*Andresson, A., Kand., Upsala.

Ankjær, A. E., Overlærer, Aalborg.

*Annerstedt, C, Univcrsitetsbibliothekar, Upsala.

Arenstorff, C. J. v., Kammerjunker, t. Uronninggaard, Thygeslund
(Hadsund).

Arlaud, A., fhv. Kontorchef.

*Arnesen, K. A., resid. Kapellan, V. Thoten, Norge.

*Arnet, K. R., Provst, Sognepræst t. Vedø, Norge.

*Aubert, L. M. 8., Dr. jur., Professor, Christiania.

Aumont, A., Cand. phil.

Baagøe, Cand. theol., Aarhus.

:\Baashus, J., Grosserer, Christiania.

Bache, C. P. M., Departementsdirektør.

Baclie, N., Skoledirektør.

*Bachke, A. S., Overdirektør ved Røros Værk.

*Bachke, O. A., Dr. jur., Højeateretsassessor, Christiania.

*Bagge, A., Adjunkt, Nykoping.

Bagger, J. H., Højesteretssagfører.

Bang, F. S., Etatsraad, Kasserer i Privatbanken.

Bang, J. H., Professor.

Bang, P. C, Oberstlieutenant af Artilleriet.

Bang, H. V. T. F., Sognepræst t. Føvling (Kolding).

Bang, C, Kasserer.

*Bang, A. C, Dr. theol. Professor, Christiania.

Barfod, F.

Barfod, H. P., Hospitalsforstander, Aalborg.

Beauvois, E., Corberon, Frankrig.

Bech, P. F., Grosserer.

*Beer, M., Sorenskriver, Fron, Norge.

*Bendixen, B. E., Skolebestyrer, Bergen.

*Bergh, K., Overretssagfører, Bergen.

*Bergh, J., Høj oster etsadvokat, Throndhjem.

*Berghman, G., Dr. med., Stockholm.

*Bergstrom, P. A., Landshøvding, Orebro.

Berlien, J. H. F.. fhv. Arkivsekretær.

Bertouch-Lehn, J. J. S. E.. Karnmerherre, Hofjsegenn., Lensbaron
t. Sonderkarle.

Besthorn, R., Cand. philol.

Bidstrup, J., Lærer.

Bielko, J., Stiftsdame.

Bille, C. St. A., Kammerherre, Amtmand, Holbæk.

Bille, F. E., Kammerherre, Gesandt, Stockholm.

Bille-Brahe, J. C, Baron, Kammerherre, Stiftamtmand

Bille-Brahe, C S., Baronesse, Egeskov.

Bing, A., Proprietær, Mullerupgaard (Slagelse).

Bing, H., Fabrikant.

Bing, L., Vexellerer.

Biug, H. M., Bankkasserer.

*B ir keland, M., Rigsarkivar, Christiania.

Bischoff, P. J. J., Adjunkt, Randers.

Blangstrup, J. C, Premierlieutenant.

Bloch, V., Rektor.

Bloch, J., Arkivfuldmægtig.

Bl om, O. E., Oberstlieutenant af Artilleriet.

*Blom, A., Cand. mag., Skien.

*Boeck, Th., kgl. Fuldmægtig, Christiania.

Boldt, H.V., Translatør.

Bondesen, J. M. G., Provst.

Borch, G.F., Dr.med.

Bornemann, J. A., Lic.theol., Professor,

Borup, L. C, Borgmester.

Boye, P. H., fhv. Kontorchef.

Brandt, C. J., Præst.

*Brandt, F., Ur. jur., Professor, Christiania

Branner, V. J., Kommunelæge.

Branner, C, Stud. mag.

Brasch, C. H., Pastor emeritus.

Brasch, O. M., fhv. Kollaborator.

Bregendahl, K. A., Kammerassessor, Fuldmægtig i det stat. Bureau.

Bricka, C. F., Arkivsekretær.

Bricka, G. S., Adjunkt, Frederiksborg.

Brinck-Soidelin, F., Overretsassessor.

Brix, C. C, Etatsraad, Skolebestyrer.

*Brock, A., Skolebestyrer, Throndhjem.

Brock, P., Dr. phil., Slotsforvalter og Inspektør ved Rosenborg.

Brockenhuus-Schack, Grevinde, Giesegaard.

Bruun, C. W., Dr. phil.. Justitsraad, Bibliothekar ved d. st. kgl. Bibi.

Bruun, A. E., Hofbager.

Bruun, F. K. H. 8., Sognepræst t. Levring (Viborg).

Bruun, A., Adjunkt, Herlufsholm.

Bruus, J. C. S., Kaptajn.

Bræstrup, C. L. T., Assistent i Overretten.

Brønniche, H. F., Skibslæge.

Bugge, G. N., Sognepræst t. Torrild (Aarhus).

Bu hl, C.E. M., Frederikshavn.

Busck, A., Cand. polyt.

Busk, Lærer, Odense.

Bøgh, K, Cand. phil.

Calundan, C. C. F., Arkivfuldmægtig.

Carstens, P. A., Fabrikdirektør, Aalborg.

♦Gaspari, J., Cand. mag., Christiania.

Cederfeld de Simonsen, C. C. S., Provst, jNTykjebing p. M.

Cederfeld de Simonsen, H. C. J., Kammerherre, t. Erliolm og
Sflndergaarde (Odense).

Christensen, C, Kammerraad, Hørsholm.

Christensen, Skræddermester.

Christensen, W., Stud. mag.

*Christie, H., Cand. mag., Christiania.

Cold, D. H. 0., Dr.med., Justitsraad.

*Collett, A., Bureauchef, Christiania.

*Collett, J., Amtmand, Christiania.

*Collin, J., Postexpeditør, Molde.

Crone, M. A. C, Sognepræst t. Herrested (Odense).

Crone, F., Exam.juris, Nyburg.

*Daae, L., fhv. Statsraad, Ørskog, Norge.

*Daae, L., Dr. phil., Professor, Christiania.

Dahl. F. P..].. Sognepræst t. Kallehave.

Dahl, N. S.. Grosserer.

Dahl, Kammerherreinde, Moesgaard (Aarhus).

Dahlenborg, J. C. L., Rektor, Aarhus.

Dahlerup, C. E., Amtmand, Herredsfoged, Odense.

Dahlerup, C. G., Pastor emeritus.

Dahlerup, M. H. L.. Stiftsprovst, Pastor emeritus.

Dahlerup, H. V., Sognepræst t. Ørbæk, Fyn.

*Dahll, L. C, Oberst, Christiania.

Damgaard, A. K.. Stiftsprovst, Odense.

Danueskjold-Samsoe, 0. S., Greve, Gehejinekonferensraad, Nordfeld

*Delgobe, C, Generaldirektør, Ødegaarden.s Værk ved Brevig.

Deuntzer, J. H., Professor ved Universitetet.

Dithmer, L. N. M., Auditør, Odense.

Dons, Kaptajn, Daurup.

Dorph, H. P. K., Sognepræst t. Øster-Ege&borg. (Foren. Korresp.)

Drev er, F., Kancelliraad, kgl. Hof-Bogtrykker.

*Drolsum, A. C, Universitetsbibliothokar, Christiania.

Diiring-Rosenkrantz, E. F., Baron, Hofjægermester, Fredensborg.

Eb er li n, A. E. C, fhv. Birkedommer. Viborg.

Eegholm, H. A., Isenkræmmer.

Ehlers, E. D., Konferensraad.

*Ekstrand, A., Oppebørselskommissær, Stockholm.

Elmqvist, A. F., Adjunkt, Nykjøbing p. F.

Enge 11, C, Caud. phil.

*Engelschiøn, E. A., fhv. Sorenskriver, N. Aurdal, Norge.

Engelstoft, C. T., Dr. theol., Biskop, Odense.

Engelstoft, F. D. T., Sognepræst t. Munkebo (Kjærteminde).

♦Eriksen, AE, Rektor, Tromsø.

Erslev, K., Dr. phil., Professor ved Universitetet.

Esman, V. A., Sognepræst t. Karise (Kjøge).

Estrup, J. B. S., Konseilspræsident, Finansminister.

*Falsen, C, Generalkonsul, Arkangel.

Fenger, H. M., Lic. theol., Præst.

Fer slev, H. C. L.V., Protokolfører i Kriminalreten.

Feveile, K. S., Kaptajn, Klokker.

Fibiger, J.H.F., Sognepræst t. Ønslev, Falster.

Finsen, V. L., Dr.jur., Højesteretsassessor.

Fischer, C, Entreprenør.

*Fliflet, N., Overretssagfører, Hamar.

Fog, L. F., General.

Fog, B. J., Dr. theol. & phil., Biskop.

Fogh, E., Bogholder.

Forchhammer, J. N. G., Dr. phil., Rektor, Herlufsholm.

*Forseth, O. G., Gaardbruger, Øxendalen, Norge.

Fridericia, J. A.. Dr. phil., Bibliotheksassistent.

Friederichsen, P., Jægermester, Kjærstrup (Maribo).

Friis, C.C.J., Cand phil.

Frijs, C. E. Krag-Juel-Viml- Kammerherre, Hofjsegerinester.
Lensgreve t. Frijsenborg.

*Fritzner, J., Dr. phil.. fhv. Provst, Christiania.

*Ftirst, V., Grosserer, Christiania.

Gaardboe, A. P., Sognefoged, Aalbæk (Frederikshavn).

Gad, G. E. C, Universitets-Boghandler.

Gamél, A., Grosserer.

Giede, C. V., Overlærer.

Gjellerup, S. M., Bibliotheksassistent.

Gi gas, V. T., Grosserer.

Gigas. E., Dr. phil., Bibliotheksassistent.

Gislason, K., Dr. phil., Professor.

Gløerfeldt, B. V. V., Havneoppebørselskontrollør.

Goos, A. H. F. C, Dr.jur., Professor ved Universitetet.

Gotschalck, E. G., Ritmester.

*Grandinson, K. G., Dr. phil., Bibliotheksamanuensis, Stockholm.

Groothoff, A. V. H., Fuldmægtig i Indenrigsministeriet.

Grove, G. L., Arkivassistent.

Grundtvig, J.D.N.8., fhv. Kontorchef.

Griiner, A. P., Kontorchef i Justitsministeriet.

Grtinfeld, F., Dr. med., Overlæge.

*Gude, H., Professor, Karlsruhe.

Gyth, P. A., Herredsfuldmægtig, Kallundborg.

Haagen, Frøken.

Hage, A., Hofjægermester, Oremandsgaard.

Hage, J., Godsejer, Nivaagaard.

Hagerup, E., Boghandler.

*Halvorsen, J. 8., Bibliotheksamanuensis, Christiania.

Harnann, V., Student.

Ham bro, Baron, London.

*Hammar. A. N., Lektor, Karlskrona.

Hammershairub, V. U., Provst, Sognepræst t. Lyderslev.

Hannover, J., Underbibliothekar ved Universitetsbiblioteket

*Hansen, J., fhv. Provst, Christiania.

Hansen, L. C, Provst, Sognepræst t. Ramløse.

Hansen, J. P., Etatsraad, Hjørring.

Hansen, J. S.. Sognepræst t. Husby (Ringkjøbing).

*Hansen, N. S., Overretssagfører, Ibestad, Nordland.

*Hansen, 0., Cand. pb.il., Christiania.

Hansen, C. B. Y., Amtsfuldmægtig, Thisted.

Hansen, H. H. E., Apotheker, Hobro.

Hansen, C. N., Cand. phil., Kolding (Skive).

Harbou. P. H.W, Kaptajn.

Harder, F. C. C, Kancellist i Civillisten.

Harrassowitz, 0., Boghandler, Leipzig.

*Hartmann, G. A., Bankdirektør, Throndhjem.

*Hartmann, H. K., Distriktslæge, Vadsø, Norge.

Hasselager, A. K., Overlærer, Herlufsholm.

*Hauan, J. A., Lensmand, Hammerfest.

Hauch, A. G. 0., Skolebestyrer.

Heering, A., Grosserer.

*Heffermehl, A. V.. Sognepræst t. Hisø (Arendal).

Hegel, F.V., Justitsraad,Universitets-Boghandler. {Foren,

Kasserer.

Heiberg, G. T. S. E., Provst, Roskilde.

Heiden, F., Præst, Fredericia.

Heise, C. A. L., Dr. phil., Overlærer, Roskilde.

Heise, C, Bnggeribestyrer, Helsingør.

Helm s, J., Skolebestyrer.

*Henrichsen, C, Rektor, Bergen.

Herbst, C. F., Justitsraad, Musæumsdirektør.

*Hermanstorff, L., Cand. mag., Christiania.

*Hildebrand, H., Rigsantikvar, Stockholm.

*Hildebrand. E., Dr. phil., Stockholm

Hindenburg, G. T., Overretsassessor.

Hjort, J. M. L., Provst, Sognepræst t. Elmelunde.

Hiort, H. .1., Grosserer.

*Hiortdahl, T., Professor, Christiania.

Hirschsprung, H., Dr. med., Professor, Kommunelæge.

Holberg, L., Dr. jur., Overretssagfører.

Holck-Winterfeldt, G. C. F., Greve, Hofjægermester, t. Stam
huset Fjeliebro.

Holm, P. E., Dr. phil., Prufessor ved Universitetet.

Holm, J. J., Boghandler.

Holm, J. H. T., Læge.

Holm, F. C. J., Grosserer.

Holst, J., Boghandlerkommis.

Holstein, L. H. C. H., Kammerherre, Hofja^gennester, Lensgreve
t. Holsteinborg. (III)

Hol ten, J. J., Kammerjunker, Birkedommer, Hørsholm.

Hoppe, J. C, Amtmand, Kanders.

*Horn, H., Eaadmand, Christiania.

*Horn, J. 0., Toldkasserer, Moss.

Hornemann, G. M., Cand. mag.

*Hornemann, J. H., Forstander, Throndhjem.

Hoskiær, Overretssagfører, Godsforvalter, Frederikslund (Odense).

*Huitfeldt-Kaas, H. J., Arkivfuldmægtig, Christiania.

Hvass, A. N., Cand. juris.

*Hølaas, A., Statsrevisor, Christiania.

Høst, A. F., Justitsraad, Universitets-Boghandler.

Høst, C, kgl. Hof-Boghandler.

Jacobsen, Godsforvalter ved Stamhuset Tjele (Viborg).

Jacobsen, C, Brygger.

*Jacobson, L. T., Landmaaler, Eskilshem, Sverrig.

Jansen, C. J., Forpagter, Hverringe (Kjærterninde).
.

Jantzen, A. T., Sognepræst t. Gjentofte.

Ibs en, E., Overlærer, Sorø.

Jensen, C, Godsejer, Fredsholm (Xakskov).

Jensen, K., Boghandler.

Jensen, S. H., Distriktslæge, Fanø.

Jensen, C. C, Bogholder.

Jermiin, H. H., Kaptajn, Stamhusbesidder, Ausumgaard

Jespersen, E. J. M., Boghandler, Nakskov.

Jetsmark, J., Generaldecisor.

*Johansen, S., Stud., Christianssand.

Jonquiéres, J. A. F. de, Justitsraad, Kontorchef.

Irminger, C. L. C, Viceadmiral, Kammerherre.
.

Isberg, S. V., Grosserer.

Juel, C. J. H. 8., Etatsraad, Overretsprokurator

Jørgensen. T. A. 8., Herredsfoged, Odense.

Jørgensen, A. D., Gehejmearkivar.

Jørgensen, B. S., Professor.

Jørgensen, C. P. J., Adjunkt.

Jørgensen, S., Lærer, Kistrup (Faaborg).

Jørgensen, P., Vinhandler.

Kaki, Provst, Sognepræst i Lund.

Kaikar, K. O. H. T., Sognepræst t. Himmelev (Roskilde).

Kali, M. D. N., Postmester.

Kampmann, H. C, Fuldmægtig i Indenrigsministeriet.

*K ar de 11, S. J., Lektor, Ostersund.

Kauffmann, H., Adjunkt, Randers.

*Kempe, J. A., Cand. phil., Lund.

Kiellerup, J., Godsejer, Visborggaard (Aalborgi.

Kielsen, S.T., Overlærer, Herlufsholm.

Kjer, CL., Overretssagfører, Aarhus.

Kinch, J. F., Overlærer, Ribe.

*Kjær, A., Underbibliothekar. Christiania.

Klein, C. S.. Dr.jur.. Gehejmeetatsraad, Højesteretsassessor.

*Klemming, G. E., Overbibliothekar, Stockholm.

Klubien, A. H. F., Højesteretsadvokat.

*Knobelauch, 0., Boghandler, Christiania.

Knudtzon, N. H.. Grosserer.

Koch, E. F., Dr. phil., Provst. Sognepræst t. Hovlbjerg (Aarhus)

Koch, J. G. C. F., Etatsraad, Borgmester, Odense.

Koch, P. F., Højesteretsassessor.

Koch, H. L. S. P., Provst, Sognepræst t. Brønshøj.

Koch, P. F., Etatsraad, Godsforvalter, Vemmetofte.

Koefoed, J. L. R., Statsraadssekretær.

*Koron, C. 8., Stud. philol., Christiania.

Korner up, L. F., Skibsbygmester.

Kranold, C. J. C. F., Oberstlieutenant, Odense.

Krarup, J. F., Registrator i Gehejmearkivet.

Krarup, T. F., Stud. jur.

Kri eger, A. F., Dr. jur. & phil., Højesteretsassessor.

Krieger, W., Partikulier.

Kriugelbach, G.. Kontorchef i Kongerigets Archiv.

Krogh, C. C. v., Kammerjunker, Ritmester.

Kruse, M., InstitutbestjTerinde.

*Kulsberg, 0.. Cand. mag., Christiania.

Købke, J. P.. Oberst, Generalintendant.

*Langaard, C, Kontorchef, Christiania.

Langballe, J. ]•].. Prokurator, Randers.

Lange. C. V., Generaldirektør for Skattevæsenet.

Langkilde, H. P., Godsejer, t. Juulskov (Odense).

Langkilde, C. Y., Student.

Larsen, H. F., Overretssagfører.

Larsen, E. F., Overretsassessor.

Larsen, V. L., Sognepræst t. Seest (Kolding).

Larsen, A., Kaptajn, Fredericia,

Larsen, C. L.. Grosserer.

*Lassen, W., fhv. Bureauchef, Christiania.

Lassen, J. M., Oberstlieutenant af Artilleriet.

Las son, T. 0., Grosserer.

Laursen, L. R., Stud. mag.

Lau trup, C. L. Å„ Auditør.

Leemejer, J., Inspektør.

Levin, S., Distriktslæge, Farsø.

Lev in sen, N., Højesteretsadvokat.

Levy, M., Konferensraad, Bankdirektør.

Levy, M. A., Grosserer.

Liebe, C. C. V., Høj ester etsadvokat.

Liebenberg, F. L., Litterat.

Liisberg, H. C, Assistent ved Samlingen paa Eosenborg.

Lillelund, Skolebestyrer, Holstebro.

Lillienskiold, P. A. M., Højosteretsassessor.

Lind, H. 0., Adjunkt, Randers.

Lind, Th., Boghandler.

Lind, H. D., Sognepræst t. Rynkeby (Kjærteminde).

Lindberg, C. J., Justitsraad, Borgmester, Assens.

Linde, A. C. P., Kammerherre, Konferensraad, Departementschef.

Linde, T., Overretsassessor.

'Linder, N., Lektor, Stockholm.

*Linnell, L., Stud., Lund.

Linnemann, S., Konferensraad, Bankdirektør

*Lj unggren, G., Professor, Lund.

Lohse, O. C, Overlærer, Horsens.

Lomborg, Lærer, Vordingborg.

Lollesgaard, Proprietær, Hannesborg (Odense).

Lorenzen, M., Cand. mag.

Lorenzen, H. R. Hiort-, Redaktør.

*Lous, K., Højesteretsadvokat, Christiania.

Lund, C. C, Postinspektør.

Lund, H. C. A., Cand. mag.

Lund, T. P., Borgmester, Svendborg.

Lund, T., Dr. phil.

Lund, T. A., Birkedommer, Silkeborg.

Lund, F. C, Proprietær, Aldersro (Kallundborg).

*Lund, A. D., Forstmester, Namsos, Norge.

*Lundgreen, H., Bankdirektør, Throndhjem.

*Lundh, O. G., Arkivfuldmægtig, Christiania.

Lunn, V., Ingeniør, Knabstrup (Kallundborg).

Lyngbye, C. A., Skolebestyrer.

Lynge, H. H. J., Boghandler.

Liitken, C. F.. Dr. phil., Professor ved Universitetet.

Løffler, J. 8., Arkitekt.

Løvenskiold, C. L., Gehejmeraad, Kammerherre, Overhofmarskal

Løvgreen, Kontorchef, Næstved.

*Løvvig, C, Lensmand, Sveen, Norge.

*Månsson, L., fhv. Rigsdagsmand, Tranemåla. Sverrig.

Madsen, A. J. C. E., Oberst af Artilleriet.

*Malmstrom, C. G., Rigsarkivar, Stockholm.

Mansa, C, Godsejer.

Mantzius, Skolebestyrer, Birkerød.

*Martinsen, G.. Brugsejer, Hougsund, Norge.

Matzen, H., Dr. jur., Professor ved Universitetet.

Mazar de la Garde, D., Cand. phil.

Mejborg, R.

Meidell, F.. Kaptajn.

Meinert, A. V., Sognepræst t. Flødstrup (Nyborg).

Melbye, C. C, Cand. jur., Frederikshavn.

Melchior, Gro sserer.

Meldahl, F., Etatsraad, Direktør for Kunstakademiet.

Meyer, A., Justitsraad, Amtsvejinspektør, Randers.

Meyer, F., Højesteretsassessor.

*M cyer, T., Grosserer, Christiania.

*M ic hel se n, J. A., Konsul, Bergen.

Michels en, A., Lærer, Hobro.

Mollerup, W., Dr. phil.

Mollerup, H., Læge.

Moltke, E. G., Kammerherre, Greve, t. Nørager (Slagelse).

Moltke, F.. Hofjægermester, Lensgreve t. Bregentved.

Moltke, C. C. H., Kammerherre, Greve, t. Lystrup.

Moltko, F., Overauditør, Birkedommer, Fredensborg.

*Monaen, M. G., Grosserer, Stavanger.

♦Mnntan. E. V., Dr. phil., Professor, Stockholm.

Mor es co, J. A., Kommerceraad, Grosserer.

*Morgenstierne, 8., Bureauchef, Christiania.

*Munk, S., Stud. philul., Christiania.

Muffelmann, H.. Proprietær, Lyngby.

Muller, CL., Dr. phil. & Lic. theol., Etatsraad, Musæumsdirektør.

Muller, H. C. D., Sognepræst t. Herfølge (Kjøge).

Muller, V. T. C, Kontorchef.

Moller, A., Kancelliraad, Overretsprokurator, Viborg.

Møller, O. L., Dr. med., Physicus, Aalborg.

Møller, E., Forretningsfører.

Møller, Th., Cand. phil.

Møller, M. L., Lærer, Bælum (Mariager).

Møller, N., Stud.jur.

Mørch, B. H., Overlærer, Kanders.

Xeergaard, de, Frue, t. Oxholm (Aalborg).

Neergaard, G. V., Stud. jur.

Neergaard, C. P., Stud. mag.

Nellemann, S., Højesteretsadvokat.

Nellemann, J. M. V., Dr. jnr., Justitsminister.

*Nerman, A., Boghandler, Karlstad.

*Nicoll, J., Cand. jur., Christiania.

Nielsen, 0., Dr. phil.. Raadstue-Arkivar.

Nielsen, G., Fabrikant.

Nielsen, H., Cand. theol., Aarhus.

Nielsen, H. J., Cand. mag.

Y., Dr. phil., Universitetsstipendiat, Christiania.

*Nielsen, K. K., Overlærer, Lillehammer.

*Nilsson, A., Lieutenant, Malmo.

Nissen, A., Grosserer.

*Nisson, IV., Kedaktør, Christiania.

Nutzhorn, H., Cand. theol., Askov Folkehøjskole.

Nyholm, C. C. V., Højesteretsassessor.

Nyrop, C, Cand. juris.

*Nystroni, J. F., Docent, Upsala.

Næ gi er, M. 8.. Kammerherre, Generalmajor, Hofchef.

Nørregaard. J. P.. Direktør.

*Odhner, C. T., Dr. phil., Professor, Lund.

*Olbers, M,, Kamcrér, Goteborg.

Oldenbur g, V., Byfoged, Odense,

Olrik, A., Stud. mag.

Olrik, P. C. S., fhv. Konsul.

Olsen, J. L., Hof bager.

*Olsen, J. K., resid. Kapellan, Ølve (Terøen).

*Olsen, F., Bibliotheksamanuensis, Christiania.

Otto, Y. F. T., Stempelpapirforvalter.

Oxholm, Hofjægermester, Rosenfeldt.

Paludan, J., Dr. phil., Docent ved Universitetet.

Pappenheim, M.. Dr.jur., Privatdocent, Breslau.

*Paus, C, Proprietær, Kjellestad (Brevig).

*Pedersen, S., Klokker, Bragernæs (Drammen).

*Pedroso, Z. C, Professor, Lissabon.

Petersdorff, C. A., Kammerherre, Lensgreve t.Køepstorff(Odense).

Petersen, H. G., Overpostmester.

Petersen, H. H., Sognepræst t. Tiset (Aarhus).

Petersen, A., Lærer, Kjøge.

Petersen, T. E., Overformynder.

Petersen, J., Apotheker.

Petersen, Lærer, Østermaria? (Nexø).

Petersen, E., Sognepræst t. Grevinge.

Petersen, K. N. H., Dr. phil., Insp. ved de autikvar. Mindesma?rkers
Bevaring.

*Peterson, Tli., Konsul, Moss.

Pip er, V. C, Bagermester.

Ploug, C.P.. Dr. phil.

Plum, P. A., Dr. med.. Professor ved Universitetet.

*Posse, A., Greve, Stockholm.

Povlsen, A.. Folkehøjskoleforstander, Ryslinge (Odense).

*Prebensen, X., Cand.jur., Christiania.

Prytz, F., Grosserer.

Quaade, G.J., Gehejmekonferensraad, Karamerhen-e.

Rabon-Levetzau, J., Gehejmekonferensraad, Kanimerherre, Hofjaegermestor,
Lensgreve t. Ckristiansholm.

Kandrup, F. E. M., Prokurator.

Rasmussen, R. C, Musikus.

Rasmussen, L. A. F., Provst, Sognepræst t. Stenstrup (Odense).

Rasmussen, O. F. C, Etatsraad, Godsforvalter, Gisselfeld.

Regenburg, T. A. J., Dr. phil., Stiftamtmand, Skanderborg.

Reiersen, C. F. K., Pastor emeritus.

Reitzel, C, Boghandler.

Reitzel, Th., Boghandler.

Ricard, C.F., Departementschef i Justitsministeriet.

Richter, J. C. L., Præst, Vejle.

Rietz, A., Stud., Lund.

Rime stad, C, Højesteretsassessor.

Ring, H. H., Bankkasserer.

Rist, P. F., Kaptajn, Helsingør.

Rosendahl, O. W.. Premierlieutenant, Bogholder.

Rosendal, Folkehøjskoleforstander, Vinding (Vejle).

Rosenkrantz, I. G. L. A., Baron.

*Rosenkrone, G. Hoff-, Stamhusbesidder t. Rosendal, Norge.

Rosenstand, F.V. F., Etatsraad, Kabinetssekretær hos H.M.Kongen.

Rosenørn, E. E., Gehejmekonferensraad, Kammerherre.

Rosenørn, M. H., Gehejmekonferensraad, Kammerherre.

Rosenørn-Lehn, E., Hofjægermester, Baron, t.Hvidkilde.

Rosenørn-Lehn, O. D., Udenrigsminister, Lensbaron t. Guldborgland
og- Lehn.

Rosenørn-Lehn, Baronesse.

Rosenørn-Teilinann, I. C, Frøken, t. Stamhuset Nørhohn (Varde).

Rosing, H. P. M., Overlærer, Sorø.

Rothe, V., Konterensraad.

Rothe, P. C, Dr. theol., Stiftsprovst.

Ræder, J. G. F., Kontorchef under Kjøbenhavns Magistrat.

Ræder, G.. Proprietær, Dyrhavegaard (Kolding).

Rørdam, H. F., Dr. phil., Sognepræst t. Lyngby.

Rørdam, T. S., Dr. phil., Provst.

Rørdam, G.. Fuldmægtig ved Landbohøjskolen.

*Sars. J. E., Dr. phil., Professor, Christiania.

Scavcnius C. S., Godsejer, t. Klintholm.

Scavcnius, H. S. B. E., Hofjægermesteriude, Basnæs (Skjelskør.).

Scavenius, L., Kammerherreinde, Gjorslev.

Schade, A. H.. Kjøbmand, Nykjøbing p. 31.

*Schartau, E. W. 8., Sognepræst t. Stro, Sverrig.

*Scheel, A.V., Højesteretsassessor, Christiania.

Scheol, L.V., Toldforvalter, Nakskov.

Scheel, F. C. R., Kammerherre, Hofjægermester, Greve, t. Stamhuset
Rosenkrantz, Rygaard.

*Schjelderup, W. M., Sagfører, Bergen.

*Schirmer, H. M., Arkitekt. Christiania.

*Schjøth, H„ Adjunkt, Christiania.

Schlegel, J. F., Gehejmekonferensraad.

Schleisner, P. A., Dr. med., Etatsraad.

*Schmidt, L., Bogtrykker, Laurvig.

Schmidt, L. H., Sognepræst.

Schmidt, V., Dr. phil., Professor.

Schmidt, W. G., Mægler.

Schmidt, C. P. Christensen, fhv. Kollaborator.

Schmidt, L. F., Adjunkt, Horsens.

Schousboe, V. C, Sognepræst.

Schrøder, L., Cand. theol., Folkehøjskoleforstander, Askov.

Schurmann, J. C, Dr. theol., Professor, Seminarieforstander, Sognepræst,
Skaarup (Svendborg).

Schwartzbrem, L. H. P., Provst, Sognepræst t. Slagslunde.

Schwenn, P. R. H. T„ Overretssagfører, Aarhus.

*Schybergson, M. G., Professor, Helsingfors.

Schiifer, D., Dr. phil.. Professor, Breslau.

Schøller, Kammerherreinde, t. Margaard (Odense).

Schønberg, K., Boghandler.

♦Schøning, S. J., Telegrafstationsbestyrer, Namsos, Norge.

Secher, V. A., Ur. jur., Arkivassistent.

Sehested, H., Hofjægermester, Brændeskov (Svondborg).

Sehested, Th., Froken.

*Silfverstolpo, C. G.U., Kammerherre, Stockholm.

*Simousen, P., Kjøbmand, Christiania.

Skeel, V. S., Kammerherre.

Skovboe, C. F., residereude Kapellan, Nyborg.

Skrike, A.. Gehejnielegationsraad.

Slomann, E., Skolebestyrer.

*Smerling. C. F., Kancelliraad, Stockholm.

S mit h, C. N.. Provst.

Smith, F. L. E., Læge, Vejle.

Smith, S. 8., Universitetsbibliothekar.

*Smith, J. J., Lensnotar, Jonkoping.

Sommer, C, fhv. Distriktslæge.

Sommersted, A. \V., Overkrigskommissær.

Spor s én, S., Cand.jur.

*Stabell, H., Redaktør. Frederiksstad.

Stadfeldt, S. A. N.. Dr. med., Professor ved Universitetet.

Stage, C, Boghandler.

*Stang, E., Højesteretsadvokat, Christiania.

*Steen. F. M. 8., Sorenskriver, Førde, Norge

Steenstrup, J. C. H. K., Dr.jur., Professor ved Universitetet

Steenstrup, M. G. G., Dr. phil.

Steffensen. H. C, Generalauditør.

*Steinnordh, J., Dr. theol. & phil., Lektor, Linkoping.

Stemann, Hofjægermesterinde, Helsingør.

Stephens, G., Dr. phil., Professor ved Universitetet.

Sthyr, H. V., Lic. theol., Biskop, Nykjøbing p. F.

Stoltenberg, R. v. Plade, Frøken.

*Storm. G., Dr. phil., Professor, Christiania.

*Strokirk, W. T., Kancelliraad, Stockholm.

Strunk, C. A. F., Justitsraad, Musæumsinspektør.

*Strøm, C. A., Lensmand, Throndenæs, Norge.

Strøm, Th., Overlærer, Jægerspris.

♦Strøm, F., Overretssagfører, Moss.

*Strøm, H. M., Sorenskriver, Stavanger

Strøm, Stud. jur.

Stub, C. F., Sognepræst t. Glostrup.

*Svedelius, W. E., Professor, Upsala.

S vegaard, P., Folkehøjskoleforstander. Sorø.

Sødring, E.. Cand. phil.

*Søraas, Cand. mag., Christiania.

Sørensen, S. A., Kaptajn.

Sørensen, L. S., Sognepræst t. Kjeldby.

Sørensen, C. T., Kaptajn.

Sørensen, A., Cand. mag., Hobro.

Sørensen, N., Lærer, Frederikshavn.

*Sørenssen, X. E., Sorenskriver, Tønsberg.

*Tamm, 0., Godsejer, Tvetaberg (Sodertelje).

*Taube, 8., Friherre, Arkivar, Stockholm.

*Thaulow, F., Læge, Ringeriko, Norge.

Theilade, P. A. F., Provst.

Theisen, K., Skoledirektør.

T herkel s en, A., Cand. jur. & polyt.

Thiele, F. A., Borgmester, Skanderborg.

Thiele, J. R., Cand. jur., Assistent ved den kgl. Kobberstiksamling

Thiset. A., Arkivassistent.

Thomasson, C. F., Lærer.

*Thomle, .1. S., Dr. jur., Justitiarius i Højesteret, Christiania.

*Thomle, A., Højestoretsassessor, Christiania.

Thorkelin, B. F. J., Oberst.

Thorson, E. M., fhv. Bibliothekar.

*Thrap, D., Sognepræst. Christiania.

Thrige, S. 8., Professor, Skolebestyrer.

"*Thuesen, J., Sorenskriver, Bergen.

Thyregod, C. A., Lærer.

Tietgen, C. F., Etatsraad, Bankdirektør.

*Tischendorf, G. L., Cand. theol., Christiania.

Tommer up, P., Sognepræst t. Toksværd (Na^tved).

Trier, E., Folkehøjskoleforstander, Vallekilde.

Trier, L., Cand. phil.

»Trågårdh, L. J., Sognepræst t. Kjerstorp, Sverrig.

Tuxen, N. E., fhv. Direktør.
.

Tuxen, A., Kaptajn, Helsingør

Tvermoes, R., Grosserer.

Tiichsen, P. C, Sagfører.

*Unger, C. R., Dr. phil., Professor, Christiania.

*Urbye, C. A., Sorenskriver, Stenkjær, Throndhjem.

Urne, A., Fuldmægtig i Finansministeriet.

Ussing, J. L., Dr. phil., Professor ved Universitetet.

Ussing, T. Algreen-, Stud. jur.

Waage, 0., Lic. thcol., Provst, Sognepræst t. Herlufrnagle (Næstved)

*Wachtmeister. H. G-., Greve, Arup, Sverrig.

Wad, G.L., Cand. polit.

Wad. C. U., Assistent ved Statsbanerne, Fredericia.

Vahl, J., Underbibliothekar ved det st. kgl. Bibliotliek.

Valeur, C. T., Enkefrue.

Wallick, C. W. J. N.. Justitiarius i Kriminalretten.

Warburg, C. A., Fabrikejer.

*Warinuth, C, kgl. Hof-Musikhandler, Christiania.

Vaupell, O. Fv Oberst.

Yaupell, F. L., Sognepræst t. Lunde (Varde).

*Wedborg, J. 0., Justitsraad, Stockholm.

Yedel, E., Kaminerherre, Amtmand, Sorø.

Yedel, P. A. F. S., Dr.jur.. Geh.-Legationsraad. Direktør i Udenrigsministeriet.

*Yedeler, G. F.. Kaptajn, Horten.

Weeke, F. H. C, Underbibliothekar vod det st. kgl. Bibliotliek.

Wegener, C. F., Dr. phil., Gehejmekonferensraad.

*Weibull, M., Dr. phil., Professor, Lund.

Weis, A., Cand. polyt, Mølle]', Aarhus.

Woitemeyer, H., Cand. mag.

Vestergaård, F. C. B. S., Borgmester, Aarhus.

Westergaard, C. J.. Justitsraad, Fuldmægtig i Krigsministeriet.

Westesen, B. Q., Pastor emeritus.

*Westling, G. O. F., Docent, Stockholm.

•Westrin, T.. Dr. phil., Stockholm.

*Westruin, A., Lærer, Stavanger.

Westrup, J. S., Kaptajn.

Wichfeld, J., Kammerherre, t. Stamhuset Engestofte.

Wiese, G. C. C, Overretssagfører.

*Wieselgren, H., Bibliothekar, Stockholm.

Willer, M., Yaremægler.

*Willmann, A.. Premieraktor, Stockholm.

AVimmer, L. F. A., Dr. phil., Professor ved Universitetet.

Yind, S. G. H., Hofjægermester, t. Sanderumgaard (Odense;.

*Winge, A., Konsul, Christiania.

Winstrup, L. A., Justitsraad, Bygningsinspektor. Kolding.

Winther, CM., Overretsprokurator.

Yinther, J. N., Lærer, Birkerød.

Winther, N., Prokurator, Hjørring.

*Winther, T.. Overlærer, Drammen.

Yogelius, E., Eedaktionssekretær, Frederikshavn.

*Vogt, L. J., Toldinspektør, Frederikshald.

Worm. K. T., Pastor emeritus.

Wroblewsky, O. 8., Boghandler.

Wulff, E.L.* Cand.jur.

van Wylich, P. F. N., Herredsfoged, Viborg.

*Væringsaasen, H., Gaardbruger, Elverum, Norge.

Zalile, N., Institutbest)Terinde.

Zahle, P. C, Sognepræst t. Vallensved (Næstved).

Øllgaard, Y. A. M., Borgmester, Slagelse.

Østerberg, F., Cand. phil.

*Østgaard, H. K., Lensmand, Lom, Norge.

*Øverland, O. A., Stipendiat, Christiania.

Kjøbenhavn. Arbejderforeningen af 1860.
Athenæum.
Garnisonsbibliotheket.
Gehejmearkivet.
Generalstaben.
Japetus, Læseforening.
H. M. Kongens Haandbibliothek.
Krigsministeriets Bibliothek.
Metropolitanskolen.
Musaion, Læseselskab.
Officersskolen.
Rigsdagens Bibliothek.
Det statistiske Bureau.
Studenterforeningen.
Studentersamfundet.

Aalborg Garnisons Officera-Bibliothek.
Kathedralskolen.
Stiftsbibliotheket.

Aarhus Garnisonsbibliothek.
Kathedralskolen.

Bergen. Den gode Hensigt, Selskab*.
Kommnnebibliotheket*.
Musæet*.

Christiania. Athenæum*.
Det Deichinanske Bibliothek*.
Den kgl. norske Marinekommando*.
Det norske Eigsarkiv*.
Storthingets Bibliothek*.
Studentersamfundet*.
Det kgl. norske Frederiks Universitet*.

Christianssands Stiftsseminarium*.

Christianssunds lærde og Keal-Skole*.

Drammens lærde og Eeal-Skole*.
Do Unges Samfund*.

Fredericia Garnisonsbibliotkek.

Frederiksborg lærde Skole.

Frederikshalds Stadsbibliotbek*.

Goteborgs Musæunih Bibliothek*.

Herlufsbolms Skole.

Horsens lærde Skole.

Jellinge Seminarium.

Karljohansværns Marinebibliothek*.

Kolding Latin- og Realskole.

Kronborg Garuisonsbibliothek.

Lund. Den akademiske Forenings Bibliothek*.
Den kistori&ke Forening*.
Smaalands Nations Bibliothek*.
Universitetsbibliotheket.

Nykjøbing Kathedralskole.
Lolland-Falsters Stiftstidende.

Odense Folkebibliothek.
Kathedralskole.
Fyns Stifts Læseforening.
Det militære Bibliothek.

Randers lærde Skole.

Reykjavik lærde Skole.

Ribe Kathedralskole.

Ringsted-Alsted Herreders theologiske Læseforening.

Roskilde Kathedralskole.

Rønne højere Realskole.

Skiens Latinskole*.

Sorø Akademi.

Stavanger Kommunebibliothek*.

Stockholm. Hogre Lararinneseminariet*.
Jakobs lagre Elementar-liiroverk*.
Xorra Latinliiroverket*.
Det kgl. svenske Rigsarkiv*.

Kgl. Vtttf flets-, Historie- ocli Åntiqvitets-Akadernien*.

Strø og Hdbo Herreders Læreres Læseforening (Frederiksværk).

Throndhjem. Det kgl. Videnskabernes Selskab*.

Upsala. Den historiske Forening*.
Studenterkorpsets Bibliothek*.

Vemmetofte Klosters Bibliothek.

Vexio hogre Elementar-laroverk*.

Viborg Kathedralskole.
Laeseselskab