Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 6 (1886 - 1887) 1

1. To Varianter til Chronicon Skibyense.

L. Daae

Side 226

Da det norske Universitetsbibliothe'k oprindelig er dannet ved en stor Del forskjellige Donationer, besidder det undertiden endog meget gamle og sjeldne Yerker i paafaldende mange Exemplarer. Editio princeps af Saxo Grammaticus (Christiern Pedersens Udgave, Paris 1514) forefindes saaledes i dette Bibliothek i ikke mindre end syv Exemplarer, vistnok ikke saa faa Procent af samtlige endnu existerende af denne Udgave.

Et af disse Exemplarer, skjænket allerede 1811 af Justus Hansen, dengang Capelian i Frederikstad, siden Bureauchef1), er det samme, som Nyerup har omtalt i Luxdorphiana S. 115 118 og i Fortalen til sin Udgave af „Peder Syvs kjernefulde Ordsprog", Kbhvn. 1807. S. LXXX. Exemplaret er nemlig af en fordums Eier, Anders Jensen Bredkjær, Sognepræst til Bredkjær i Aalborg Stift, i Begyndelsen af det 17de Aarhundrede,forsynet med en ikke ringe Samling i Marginen tilskrevneOrdsprog som frie Gjengivelser af Vendinger hos Saxo. Det er derhos forsynet med en Notits, der viser, at dets første1) Om denne Mand, der var en god Bogsamler, se B. Moes Tidsskrift for den norske Personalhistorie I, S. 233 Rgg. og J. H. Wessels Digte, udg. af I. Levin, S. 839. De paa det sidste Sted forekommende Oplysninger — saavelsom mangfoldige andre i samme York forekommende — har jeg i sin Tid selv havt den Ære at meddele Levin.

Side 227

Eier har været en Munk, der kalder sig „Frater Matthias
Diest, ordinis Sanctissimi Virginis Marie de Carmelo".

Hærkeligere er dog et andet Exemplar, der oprindelig har tilhørt ingen anden end den i Danmarks Reformationshistorie saa stærkt fremtrædende Paulus Eliae eller Heliae („Poul Helgesen"), hvem Samtiden kaldte Povel Vendekaabe.

Han har paa Exemplarets sidste Side skrevet Følgende:

P. Helye.

Anno domini MDXV dominica proxhna ante festum assumptionis virginis Marie celebrate sunt nuptie serenissimi ae invictissiwi Danorum rer/is Cristierni Secundi et spetiosisshne nate Philippi regis Hijspanie nobilissirni atqite Burgimdiorum ducis Ysabelie neptisque imperatoris Maxindliani victoriosissimi.

Quo anno in die1) visitationis oppetiit mortern prestantissimus
Magister noster Martinus Petri qvondam prior Assensis
cujns anima in Christi pace requiescat.

Undersøger man den Skibyske Krønike, der, som nu Enhver veed, er et Verk af Paulus Heliae, vil man gjenfinde begge disse Notitser2); om (ind ikke ganske ordret, saa dog saaledes, at Indholdet bliver det samme. Krøniken er noget udførligere, men Antegnelsen i Exemplaret af Saxo har nøjagtig oplyst den Dag, paa hvilken Prioren i Assens er død.

Jfotitøerne faa en Smule Interesse først derved, at de — utvivlsomt nedskrevne samtidig med vedkommende Begivenheder, altsaa 1515 — vise os, at Paulus Heliae strax har skaffet sig den nysudgivne Saxo, og dernæst fordi vi see, at P. H., allerede før han gav sig af med at vaire Chronist, har havt en naturlig Trang eller Lyst til at nedtegne, hvad der foregik i hans Samtid. Ved et Tilfælde ere disse to Optegnelser bevarede. I andre Bøger o. s. v. hat han sandsynligvis gjort lignende, nu tabte Annotationer.1) deletum ost: vigilia.

2) H. P. Eordani, Monum. Hist. Dan. I, 31—82.