Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 5 (1885) 1

Sønderjyllands indlemmelse i den danske krone 1721.

Af

A. D. Jørgensen

Side 117

jjegivenheucrne i årene 172021 horer til do punkter i vor historie, som granskningen i de sidste menneskealdere jævnlig er vendt tilbage til. Og det med rette. Rent videnskabeligt skal hele opfattelsen af Sønderjyllands politiskeudviklingi de sidste fire århundreder her stå sin prove, eftersom vendepunktet ikke kan forstås uden nøje kendskab til de forhen gennemløbne stadier, og for nutidens •ig fremtidens offenlige mening hævder det endnu sin store betydning. Vel er nemlig Sonderjyllands statsretlige stilling tor 20 år siden igen bleven underkastet en fuldstændig forandring, men heller ikke denne kan dog anses for at være den sidste og endelige, så vist som den savner både le historiske og de nationale forudsætninger, som ellers udgør grundlaget for de moderne kulturstaters sammensætning.Ligesombefolkningen i hertugdømmets nordlige halvdel derfor ingenlunde har opgivet håbet om, at det tyske folk i en måske nær fremtid vil gøre sig fortrolig med tanken om at genoptage forholdet til sine nordiske frænder til fornyet overvejelse og endelig afgørelse, sålodes

Side 118

må Jet holden fast, at det endnu ingenlunde er ligegyldigt, men tværtimod i et givet øjeblik kan blive af den storste betydning, hvorledes den historiske ret for 1864 opfattes. Der ligger altid i retten, selv i den krænkede ret. en magt. Om denne magt er stor eller lille, om den kan gore sig gældende eller bliver overset, om den efterhånden taber sig og dor bort eller den pludselig rejser sig igen og vejer op imod andre magter i livet, det kan intet menneskeafgoreeller forudsige. Men den. som har rettens magt på sin bide, skal være den sidste til at lade hånt om den. Dersom det kunde lykkes at overbevise det tyske folk og dets ledende mænd om, at det ved at løsrive Sønderjylland fra moderlandet har krænket den historiske ret, da vilde meget være vundet, da vilde der kunne nås et grundlag for en fremtidig forståelse. Hos et folk, :>om selv har bragt så store ofre for at genvinde sin historiske ret, må nødvendigvis den fejlagtige tro, at det også i Sonderjylland havde en sådan adkomst, i hoj grad træde hindrende i vejen for en anerkendelse af den nationale ret, hvis tilværelse det ikke bestrider. Det er vistnok en fejl. at man fra dansk side efter den sidste ulykkelige afgørelse af vort lange mellemværende med Tyskland helt har forsømtatgenoptage dette spørgsmål til drøftelse. Det anses fra tysk side for en uomtvistelig kendsgerning, at Danmarks nye kongehus statsretlig ingen adkomst havde til Slesvig forud for aftalerne i London og at den danske nationalitet i Nordslesvig altså er at betragte som en fremmed plante på rigets grund. Kunde denne opfattelse bringes til at vige for en anerkendelse af det sande forhold,athertugdømmet var et dansk kronland halvandet hundrede år for Londonprotokollen affattedes, og et dansk len tilbage til den tidlige middelalder, da det udgjorde en

Side 119

del af det danske kongerige, uden nogensinde at hawværetknyttettil det tyske rige, endog blot forbigående, — så kan det håb ikke udelukkes, at denne erkendelse vilde kunne få betydning for fremtiden.

En fuldstsendig redegorelse for den historiske krisis 172021, eller rettere 171321, vil kun kunne gives i en udforlig Senderjyllands historie, som tillige omfatter do nsennest foregaende arnundreder. Mangfoldige trade er her saledes slyngede ind i hinanden og udviklingen er sa. mangeartet, at et kortfattet tilbageblik vil vsere utilfredsstillende. Her skal opgaven derfor indskrsenkes til en undersogelse af solve arvehyldingen ]>a Gottorp og hvad der star i forbindidse med den, medens det ma va^re forbelioldt et fremtidigt arbejde at indordne den i ra?kken af de politiske begivenheder.

For at få et klart billed af hvad der tildrog sig på Gottorp den 4. Sept. 1721 vil det være nodvendigt at opredeselve begivenheden og forberedelserne til den i deres mindste enkeltheder. Hvert ord i de pågældende aktstykker må vejes og provos efter tidens sprogbrug; hver historisk forestilling, som i dem påberåbes, må fores tilbage til hvad der dengang forelå og1 var almenheden tilvæns'eligt. Forst ad denne vej vil det være muligt at overvinde de uklarhederog tilsyneladende modsigelser, som efter den nyere tids talrige og modstridende fortolkninger skulde synes af måtte lindes både i aktstykkerne og selve akten. Alle disse kommentarer fra årene 1844 til 1804, som oftest affattede i en skarp polemisk form, gor et næsten forvirrendeindtryk, når man gennemgår dem under i't. Diselvsammeord tages i modsat mening, de historiske allusioneropfattes

Side 120

sioneropfattesforskelligt, og de kendsgerninger, som ikke lader sig afvise, kong Fredrik IV's hele optræden ved denne lejlighed, angribes på det heftigste fra helt modsattesynspunkter. Der er under slige omstændigheder intet andet for end at begynde undersøgelsen fra grunden af, uden andet hensyn til foregående arbejder i samme retning end det, der i hvert enkelt tilfælde kan tilkomme de tilvejebragte positive oplysninger, eller det, der nodvendigvismå tages til almen bekendte, fra dansk eller tybk side så at sige officielt fremsatte påstande.

Den 3. Juni 1720 sluttedes freden i Fredriksborg (^tokholin), ved hvilken Sverig lovede ode ne s'opposer direeteinent ni indirectement å ce qui sera stipulé en faveur du roi de Dannemarc, concernant le dit duché de Slesvig, par les deux puissances mediatrices, qui ont concouruau present traité —». Disse to mæglende magter, Frankrig og England, garanterede herefter den danske krone den evige besiddelse af hertuo'dommet. Den 26. Juli lovede kong Georg for sig og efterfølgere «de lui (å sa majeure de Daanemark) garantir et conserver dans une pos&ession continuelle et paisible la partie du duché tie Sleswik, hujuellc Sa Maj. Danoise a entre les mains, et de la déiWidre le mieux possible contre tous et chacun, qui tacheroit de la troubler», og den 18. Avgust ratificerede kong Ludvig XV sin afsendings Lofte i Stokholm, at «le roi a bien voulu ... accorder å cette couronne (de D.) ... la garantie du duché de Sleswik, promettant ... de maintenirle roi de D. dans la possession paisible de la partie ducale du dit diu-hé —». Denne sidste garanti ankom dog forse så sent, at traktatens ratifikationer kunde udvexlesden 23. Oktober og freden kundg^res den 13. Xovembe

Side 121

vember1). Samtidig var hertugen af Gottorp ved et kejserligtedikt
af 9. Avgust genindsat i sin inedejendomsret
til Holsten fra årets udgang.

Strax: efter begyndte man i det kongelige tyske kancelli at overveje, hvorledes Sønderjyllands fremtidige stilling skulde være og under hvilke former den skulde modtage sin højtidelige indvielse. Disse overvejelser fakler i to snipper, den første i vinteren 172021, den anden i eftersommeren 1721, umiddelbart forud for hyldingens iværksættelse. Imellem begge falder uden al tvivl et sidste fors og på at opnå en mindelig overenskomst med Gottorperne.

Det måtte påhvile det tyske kancelli, som på én gang var udenrigsministerium og højeste regeringskollegium for hertugdommerne og grevskaberne, at fremkalde og formulere disse overvejelser, og det ses da også, at man her har sat siy i bevægelse strax efter fredens endelige stadfæstelse. -Alan henvendte sig forst til de statsretlige rådgivere, som havde stottet regeringen i dens langvarige kampe mod huset Gottorp. Justitsråd Frans v. Hagen, som indtog •len fersto plads i kancelliet næst efter oversekretæren, gehejmeråd Kristian Sehestedt, opsøgte den kongelige historiograf Amthor, som dengang opholdt sig i København. De to mænd repræsenterede i forening omtrent al ■ien viden om Sønderjyllands forhold i de sidste menneskeuldere, som overhoved på den tid fandtes.

Hagens fader var 'kommen ind i kancelliet 1(3(37 og havde her været eu betroet mand indtil sin død 1701; han selv havde i en række år stået i den diplomatiske tjeneste og var derpå bleven kancelliråd og arkivar i kancelliet(1705).1) A.Hojer, Friedrich IV. Leben, II 20.

Side 122

celliet(1705).Amthor var juridisk professor i Kiel, indtil lian i året 1713 sluttede sig til den danske sag og blev medlem af den ny oprettede regeringskommission for hele hertugdømmet Slesvig; året efter udnævntes han til kongelig historiograf og fik adgang til de gottorpske og kongelige arkiver for at fore den literære kamp mod hertughuset. I denne lagde han megen dygtighed, stor historisk kundskabog et ivrigt dansk sindelag for dagen. Han dode iovrigt, for forhandlingerne om indlemmelsens form og udstrækning var tilendebragte (den 21. Februar 1721).

Amthors skriftlige svar på Hagens mundlige forespørgsler er bevaret (Tillæg 1, dat. 21. Tsov. 1720). Han har bedet ham om at gjennemgå sine optegnelser for at se, hvilke former der forhen havde jværet i brug ved hvidingen, ligesom han skulde udtale sig om hyldingseden osv.: endvidere har han .dusket en fremstilling af Sønderjyllands historiske forhold til rigets højeste domstol. I forste henseende henviser Amthor i sit svar til mulige optegnelser fra 1(384, da kong Kristian V modtog hele hertugdømmets hylding under lignende forhold som nu, men udtaler iovrigt, at der i Liinigs «Eeiehs;irchiv» må findes mangfoldige exempler på hyldingsceremonier fra samtiden og den nærmeste fortid. Med hensyn til eden indskærper han, hvad det her især må komme an på. Alle bor aflægge den, adel og uadel, særlig stædernes råd og gejstligheden, og den bør affattes således, at den afskærer alle reservationes mentales. Kongen skal hyldes som eneste herre og suveræn arvekonge og dette skal også gælde hans kongelige arvinger og descendenter; den som ikke vil allægge en sådan ed, vil derved udpege sig selv som ildesindet. Eden bor aflægges skriftlig under hånd og segl.

Med hensyn til hojesterets forhold til SonderjyHand

Side 123

var Amthor hildet i en beklagelig historisk fejltagelse. Det har åbenbart været kancelliets ønske at finde en historisk hjemmel for udvidelsen af denne domstols jurisdiktiontil hertugdømmet, men Amthor stod i den formening,at højesteret svarede til de middelalderlige landsting,og oplyste, at hertugdømmet havde havt sit særlige ting på Urnehoved. Han overså herved, at højesteret har udviklet sig af kongens retterting og danehoffet, til hvilket sager kunde indankes fra de almindelige ting, også i Sønderjylland. Privilegiet af 1524, hvorved dette forhold ophørte, antog han derfor for at have været rettet mod fremtidige mulige misbrug, istedenfor at det i virkeligheden var rettet mod et ældgammelt historisk fællesskab. Alligevelfrarådede Amthor ikke übetinget at indføre appel til højesteret, men han mente nærmest, at den burde begrænsespå samme måde som den holstenske adels appel til rigskammerretten. Imidlertid synes hans historiske oplysninger i dette punkt strås at have dræbt den fuldt berettigede tanke at genoplive et fællesskab, som havde sin naturlige forudsætning i det fælles grundlag for lovgivningen.

Idet der iovrigt ikke er grund til at dvæle ved enkelthedernei Amthors forslag og betragtninger, skal kun hans opfattelse af hertugdømmets politiske fremtid endnu fremhæves.På den ene side lægger han da hovedvægten på, at hele den hidtilværende forfatning er fuldstændig ophævet.Kongen er enevældig herre og bor ikke stadfæste nogen stands særrettigheder, alting afhænger for fremtiden af hans frie bestemmelse: «Dann da dureh die «esrenwårtigeVerånderung antiqua rerum facies in den vornehmstenHauptstilckeii gåntzlich aufgehoben ist, so werden die Herrn Edelleute und andere Unterthanen alles was

Side 124

ilinen von alton Privilegien gelassen wird, um so viel eher vor einer biossen koniglichen grace annehmen.« På den anden side or det et hovedpunkt, at alt fællesskab med Holsten er fuldstændig og for bestandig afskaffet. Han formoder nok, at den slesvigske adel vil bede om at få sine privilegier stadfæstet, således som det forhen havde været tilfældet ved hyldingerne: <>doch glaube ich nicht, dass sie (die- Noblesse) sich so weit vergehen und auf einc priltendirte Fortsetzung der ehemaligen Communion verfallenwerde». Skulde det imidlertid ske, så kan han alt i forvejen tænke sig, hvilke grunde den vil anføre, og vil med lethed påtage sig at modbevise dem.

Nogen tid efter blev der skrevet til de to gamle og erfarne statsmænd T. B. Jessen og K. Gensch v. Breitenau (10. Beooinber, Tillæg 2x)). Den forste af disse, en præstesønfra Store Vi ved Flensborg, dengang 72 år gammel, havde som oversekretær i det tyske kancelli havt en væsenlig ud i hvad der skete i året 1684; han havde derpå været binet i udlandes og var fra 1713 præsident i den slesvigskeoverret og regeringskommission. Breitenau var en olding, som i 50 år havde været regeringens konsulen; i de statsretlige sporgsmål i hertugdommerne; han var oprindeligkommen hertil som hertugen af Plons repræsentanti det oldenborgske anliggende, men var bleven vunden fer den kongelige tjeneste og havde vistnok forfattet så godt bom hele den lange række stridsskrifter fra den følgendemenneskealder. Han havde nu i mange år boet i1) Den i dette af Sekestedt parafercde og vistuuk ogsa affattede reskript givno frerustilling af dot ved freclen skabte retsgrundlag1 og kongeus hcnsigter cr ikke uden interesse, da dct senere gik over i det forste iidkast til iudieiumelsespatentet.

Side 1-25

Lybek, men var endnu stadig, i sit 84. ar, dansk hgohejmeråd
»1).

T. B. Jessens svar er dateret «foran Gottorp, den 18. December«, og altså skrevet strax efter modtagelsen af det kongelige reskript. Det begynder med en gentagen lykønskning til den opnaaede endelige fred og de dertil knyttede garantier: «dasz die gottlieho Allmacht Ew. Konigl. Maytt. zu langen und spåten Zeiten, und Dero Konigl. Nachkommen bis zu dem Ende der Welt die Fruelite sothanen Friedens bei hochstbegliiekter Eegieraug geniessen lassen wolle!>

Hvad arveliyldingen angår, da udtaler lian sig for at. lade den foregå uden sammenkaldelse af ridderskabet, ved kongelige deputerede på de forskellige steder; det vil være mindre bekosteligt og dog tilstrækkeligt. De hertugelige embedsmænd må dog i forvejen have erklæret sig for, enten at ville anse sig for Loste fra deres tidligere troskabsed (på grund ;;f d\?t forrige herskabs brud på traktaterne, landets inddragelse efter krigens ret og dets ldgamle af et dansk len) eller at ville opgive embed og bestilling og da stå frit lig andre ikke edfæstede indbyggere og med dem deltage i arveliyldingen. En vægring af denne må medfore udvandring.

Med hensyn til stædernes og landskabernes ældre privilegier og retssædvaner tilråder han som en nådessag at stadfæste dem, ligesom det skete 1G84; men samtidig må det indskærpes, at ingen fremmed ret, særlig ikke kejserretten, således som det hidtil er sket, for fremtiden må påberåbes for domstolene, hvor kun kong Valdemars lovbog og de hjemlige forordninger har gyldighed. Auvokaternesantal1) Begge de UÆvnte mænd døde først i slutningen af uret I7r»l.

Side 126

katernesantalbor begrænses; de bør aflægge en forpligtendehyldingsed eller forlade landet, og der bor sættes en alvorlig straf for dem på at indblande fremmed ret i deres procedure. Den offenlige orden, som er kommen i forfald i hertugdømmet, må skærpes og politiet styrkes.

Medens Jessen som regeringspræsident således tager sagen praktisk og nøjes med en faktisk afskaffelse af landdagen og enhver politisk selvstændighed, går Brcitenau som gammel statsretsforfatter ind på en omhyggelig undersøgelse af alle herhen horende retsforhold; han gennemgår formerne for en tilknytning af landet, fremsætter formodninger om de vanskeligheder, som vil møde, og giver sine råd med hensyn til måden at overvinde dem. Desværre synes enkelte af hans indlæg at være gået tabte, men der er dog bevaret nok, enten i original eller i andres referat, til at man deraf kan få en tydelig forestilling om hele hans opfattelse af de pågældende spørgsmål.

Hans forste brev er af 17. December og indeholder en forespørgsel om meningen med den kongelige ordre. Sagen er af vigtighed, siger han, da et helt hertugdømmes stat ligesom skal indrettes fra nyt af, og den er så meget vanskeligere, som det ikke er bekendt, om kongen, som mange holder for, tænker på at inkorporere hertugdømmet i Danmarks krone og for fremtiden regere det i alt som andre provinser i kongeriget, eller at beholde det som et separat hertugdømme, som det har været i nogle hundred år, under en særlig kongelig ene-arveregering. Dette sidste, mener han, vil mærkelig lette det hele forehavende og af visse åbenbare grunde (»klar vorhandene Ursachen») være mest svarende til kongens interesse. Endvidere ønsker han en udtrykkelig tilkendegivelse af, om han kun skal udtale sig om de forhen hertugelige indbyggeres, eller

Side 127

tillige om ridderskabets hylding, hvilket sidste vil være
det vigtigste og det vanskeligste.

Dette brev fremkaldte et nyt reskript, ved hvilket det blev tilkendegivet Breitenau, at han skulde udtale sig både om ridderskabets og de menige indbyggeres hylding og indsende et projekt til eden for hver især, ligesom han skulde fremsætte sine betragtninger over begge de berørte former for hertugdømmets tilknytning og deres konsekvenser.

Breitenaus svar indsendtes den 7. Januar 1721 og bestod af en storre afhandling på 30 foliosider, der nu synes tabt1), og et endnu bevaret postskriptum på godt G foliosider. Efter kancelliets senere referat (Tillæg C) indeholdt hovedafhandlingen folgende punkter.

Der bor udstedes et patent til ridderskabet, ligesom det skete 1684,. for at meddele det kongens hensigt og forberede det på den fastsatte hyldingshojtidelighed; et udkast fandtes hoslagt.

Gejstligheden og stæderne skal aflægge eden for kongelige kommissarier; de nye stæder ligesom de ældre, der var repræsenterede på landdagene. Indbyggerne i amterne og landskaberne skal ligeledes sværge, særlig de godsejere som står i hertugelig tjeneste. Vil de hverken sværge eller sælge deres godser, skal disse sekvestreres.

Med hensyn til det slesvigske ridderskab udtalte Breitenau, at det burde skilles fra det holstenske, og han udførte denne tanke på 4 foliosider, ligesom han medgav en formel for dets hyldingsed. De tidligere privilegier for1) Det fandtes endnu 1848 i det tyske kancellis arkiv; se Wegener, om den evige forbindelse mellem Slesvig og Danmark, i Antislesv.-holst. fragmenter X 26.

Side 128

linje og lave mente han burde stadfæstes ved kongen>
nærværelse på Gottorp.

Endelig udtalte han sig om den mulighed, al hertugen af Gottorp vilde sende nogen for at protestere mou hyldingen, samt om hertugerne af Sønderborgs eventuelhfordring på medforlening med hertugdømmet; men dissi' udtalelser findes ikke refererede.

Det tilføjede postskriptum (Tillæg 3) gik ind pa
spørgsmålet om Sonderjyllands tilkommende regeringsform.
<.Da hertugdømmet under de nuværende forhold
ikke kan vedblive at være forenet med Holsten,
siger han, kommer det især an på det spørgsmål, om det
er bedre for kongens interesse, respekt og gloire at indlemmedet
i kongeriget Danmark og regere det
ligesom alle dette riges øvrige provinser, eller
at beholde og beherske det som et særligt, for sig
selv bestående suverænt hertugdømme.« For oat
inkorporere og unere hertugdømmet med Danmarks krone»
taler nu efter Breitenaus mening tre ting, medens
grunde taler derimod. Først kongelovens 19. artikel, der
bestemmer, at alt, hvad der erhverves af nogen konge,
skal blive uadskilleligt hos kongeriget og gå i arv til
mænd og kvinder. Endvidere den omstændighed, at det
er et ældgammelt dansk len og derfor kan siges at være
vendt tilbage til lensherren. Endelig fordi regeringen i su
fald vil være simplere og billigere: et par landsdommere
med appel til højesteret, rentekammeret i København osv.
Disse gruiiue afkræfter han dog selv ved at gøre gældende,at
Sønderjylland fra 132G har et udtrykkeligt privilegiumpå
ikke at blive forenet med kongeriget, hvilket
privilegium ikke er ophævet ved kongeloven, men syneatvære
udtrykkelig stadfæstet af kong Fredrik 111 ved

Side 129

Sønderborgernes forlening til fælles hånd. Med hensyn til det ældgamle forhold forud for forleningen afviser han derimod den historiske betragtning og hævder, at regeringsformener et politisk, ikke et historisk spørgsmål. Hensynet til regeringens 'billigere indretning afviser han som underordnet for en stor poteutat.

Efter denne mildest talt svage kritik af de tre første grunde, går han over til de «uovervindelige vanskeligheder og hindringer», som stiller sig i vejen for indlemmelsen. Hele landets stat måtte der vendes op og ned på; en ny lovbog måtte indføres (således som det jo uden vanskelighed havde fundet sted i kongeriget få år tilforn) og en del gamle skikke aflægges; indbyggerne vilde beklage sig bittert over alt dette og overløbe kongen med forestillinger osv. Af denne grund, fortsætter han, har heller ikke Frankrig. Savoyen og Østrig indlemmet deres ny erobrede lande i de ældre, men har ladet dem vedblive at bestå i dere> forrige stand med hensyn til love og administration; Alt vil stille sig langt simplere, dersom dette ligeledes udføres i Sønderjylland; overretten på Gottorp kan vedblive at bestå, dermed er det hele gjort; lovgivningen kan da efterhånden egaliser es imellem de forhen adskilte dele af hertugdømmet.

For sin anskuelse anfører han endelig «en anden hemmelig og vigtig grund« af kongeloven, men «af visse sonderlige grunde« vil han ikke vove sig så langt ud med sine forklaringer.

Til slutning udtaler Breitenau sig for, at kongen bør forandre sin titel således, at han kalder sig «suveræn hertug til Slesvig, også hertug til Holsten osv.», i modsætningtil de andre hertuger (af Sønderborg), som kalder sig «af Slesvig» paa grund af de små len, som de endnu

Side 130

ej or, eller den fordring på fælles-hånden, som de præten -
dorer. Han drofter endelig spørgsmålet om det fremtidige
forhold til hertugen i Holsten osv.

Kongen takkede den 18. Januar for de modtagne udførlige udtalelser, men beder Breitenau nærmere at angive, hvad han mener med sine hentydninger til kongelovens hindring for Sønderjyllands indlemmelse, samt til forholdenes ordning i Holsten.

Herpå svarede Breitenau igen under 4. Februar med et brev på 12 foliosider. Desværre indeholdes besvarelsen på hovedspørgsmålet dog ikke heri, men var tilføjet på et (tabt) bilag, vistnok for kun at læses af kongen personlig. Han har i dette bilag anført «eine und andere leicht begebliche casus», «wodurch die Sache verhoffentlich satsam wird erklårt sein», og beder kongen om undskyldning for sin frimodighed (Tillæg 4). Derpå går han over til andre spørgsmål, som senere er faldne ham ind. Således kunde der være tale om at henvise det slesvigske ridderskab med sine døtre til det lille Johannes kloster ved Slesvig, medens det holstenske vilde beholde tre store frøkenklostre for sig. Denne konsekvens af ophævelsen af det samlede ridderskab vilde han dog anse for unødvendig, da man flere steder i Tyskland har fællesskab om klostre mellem lande, der har helt forskelligt herskab. Efter derpå at have drøftet fordelene ved fortsat fællesskab i regeringen i Holsten, ender han med at fremsætte det spørgsmål, som han mener må klares, om hertugerne af Gottorp i henhold til overenskomsterne fra tiden før 1G57 skal beholde en eventuel arveret til Sønderjylland, og om dette i så tilfælde skal være len eller suverænt hertugdømme? Af besvarelsen heraf vil det tildels afhænge, om kongen fremdeles kan give dem titel af "hertuger af Slesvig«.

Side 131

Det er ikke vanskeligt at se og vil senere blive nærmere eftervist, at Breitenaus betænkeligheder ved en fuldstændig indlemmelse er begrundede i Sønderborgernes, især de plønske hertugers af kong Kristian V stadfæstede arveret. Kongelovens anseelse og ukrænkelighed vilde da efter hans anskuelse engang i tiden kunne komme til at lide et skår, når det kongerige, hvis udelelighed den hævder, dog skulde komme til deling mellem forskellige arvinger.

Denne opfattelse er i god konsekvens af Breitenaus stilling til hele denne sag; han havde selv været med til at sikre PLenerne deres ret til forlening med fælleshånden på Sønderjylland. At spørgsmålet om hertugdømmets fremtid nu af de krigsførende magter var afgjort som rent politisk, var for ham kun den ene side af sagen; den vedbliver for ham bestandig tillige at være en indviklet retssag, som skal paadømmes efter legitimitetens love. Idet kongen påberåbte sig at have erhvervet det suverænehertugdømme Slesvig-Gottorp med krigens ret, var det jo ikke blot fuldstændig og for bestandig tabt for den regerende hertugslægt (med mindre den kunde erobre det tilbage), men selvfølgelig også for alle dens eventuelle arvinger,og den suveræne konge måtte frit kunne fastsætte arvefølgen i det hele genforenede hertugdømme. For Breitenau dukkede derimod bestandig forestillingen om de bagved liggende slægttraktater op: Sønderjylland vedblev at være Oldenborgernes slægtarv, medens Danmark var kong Frederik lll's arv for alle tider. Efter denne betragtningmåtte dette hertugdømme altså konsekvent være undtaget fra den øvrige verdens politiske vilkår: ved en eller anden transaktion at kunne komme ind under andre statsretlige forhold; ellers kunde jo suveræne lande erobres, len forbrydes og inddrages, rigslande til- og fradommesfyrsterne;

Side 132

dommesfyrsterne;kun her skulde en afgørelse være
umulig!

Der er opbevaret en række bemærkninger af kong Fredrik IV til Breitenaus skrivelser, uvist fra hvilken tid. Kongen udtaler sig i det hele om hyldingen og dens ønskeligsto form (Tillæg 5). Af særlig interesse er her hansofte gjentagne bemærkning om inkorporationen. Han er (.platter diugs« for de tre grunde, som Breitenau havde opstillet for indlemmelsen i kongeriget, og o kan slet ikke finde», at de sex. andre kan opveje dem: «alligevel finder jeg sagen af den importance, at man ikke behøver strax ai forandre dette (Slesvig som separat suverænt hertugdumme), men lidt efter lidt, og således at overretten i Slesvig ret vel indtil videre kan beholdes istedenfor en regering».

Endelig den 20. Marts indleverede de to assessorer i det tvske kancelli, Frans von Hagen og Fredrik Esmarch (en præsteson fra Klægsbøl ved Tønder, som havde stået i kancelliet fra 1684), på oversekretæren Kristian Sehestedts ordre, en forestilling til kongen på grundlag af alle de indkomne betænkninger (Tillæg 6). De mente, at man i det hele burde folge Breitenaus råd, særlig med hensyn til Slesvigs selvstændighed, idet de dog ikke indlod sig på hans statsretlige betragtninger. Særlig mærkelig er dog kun deres ytring om de protesterende godsejeres behandling. Breitenau havde tilrådet at sekvestrere godserne ligesom i 1(384, men de tilråder at konfiskere dem: »såsom det nu forholder sig ganske anderledes end i 1684, da den hertugelig - slesvigske del nu er garanteret hans kgl. maj. for evig, medens der til hin tid slet ikke var udsigt til sligt, således at altså sagerne nu, gud være lovet, er kommen i en helt anden gænge».

Side 133

Hermed endte disse forhandlinger, som i det hele havde en rent foreløbig karakter, for først at genoptages i Avgust måned. Måske afbrødes de tildels for om muligt at skaife en mindelig overenskomst med Gottorperne tilveje, hvorved jo det hele spørgsmaal vilde simplificeres meget. Men de fra denne side opstillede fordringer forekom de danske statsmænd alt for vidtgående. Den 17. Maj krævede gehejmeråd Bassewitz i samtale med den danske afsending Westphalen i Riga: Pirmeberg og Segeberg, arveretten til Pien, bispedømmet Lybek i 6 slægtled og understøttelse til tronfølgen i Sverig. svarede, at disse forslag var «trop absurdes pour y faire quelque reflexioa serieuse», et bevis på, at Danmark følte sig sikkert i sin politiske stilling. Det er iøvrigt vel værd at lægge mærke til, hvorledes Bassewitz ved denne lejlighed omtalte ridderskabet. Det vilde, sagde han, ved alle midler modsætte sig et forlig på dette grundlag, o massen sie lieber den Herzog am Bettelstab sterben und das Konigreich Danemark in lichter Lohe brennen sehen mochten, als die Trennung des Schleswigschen von dem Holsteinisehen und in dem Herzogthum Schleswig die Aufhebung der gomeinschaftlichen Eegierung».

Kort efter optoges hoffet og regeringen af andre anliggender.Efter kongens formæling med Anna Sofie var hendes svoger Ulrik Adolf Holstein bleven storkansler (Juni) og strax efter ledsagede han kronprinsen til Tyskland til formælingen med Sofie Magdalene af Brandenburg - Kulmbach(3. Juli). Hyldingen på Gottorp blev derefter udsat til deres tilbagekomst, der fandt sted i de sidste dage af Avgust, Det ny formælede par blev ledsaget til Gottorp af den danske og slesvigske adel og modtoges her af

Side 134

kongen og dronningen (den 28. Avgust). Hyldingen fandt
derefter sted den 4. September. —

Af de i vinteren 172021 førte forhandlinger fremgår det med tilstrækkelig tydelighed, hvorledes alle parter etter freden i Fredriksborg opfattede Sønderjyllands stilling. Om to ting var alle enige: først, at hertugdømmet var bleven politisk adskilt fra Holsten; dernæst, at det var kommen i væsenlig samme stilling som 1684, under den danske konges suveræne højhed og i hans suveræne eje. Vi skal et øjeblik dvæle noget nærmere ved disse to kendsgerninger.

Fællesskabet med Holsten var indtil 1720 et hovedpunkt i Sønderjyllands offenlige ret. Oprindelsen dertil la langt tilbage i tiden, i middelalderen. Den holstenske adel, ført af sin stridbare greveslægt, havde erobret landet op til Kolding, ligesom den forhen havde underkastet sig det vendiske land Vagrien og ligesom den senere underkastede sig det frie Ditmarsken; navnet Holsten og Holstenere («Holster») omfattede politisk, og for adelens vedkommende også socialt, det hele land fra Hamborg til Lybek og Ribe. Efter Erik af Pomerns ihærdige kampe fremtrådte Sønderjylland dog igen som en selvstændig politisk landsdel, et dansk len, og i kong Kristian l's håndfæstning 1460 betragtedes de to lande som sideordnede og lige berettigede i et politisk fællesskab, hvert med sine ejendommeligheder og sin statsretlige stilling.

Først 100 år efter indtrådte der en yderligere udviklingog udklaring af disse forhold. Det politiske samliv med Danmark havde draget begge lande over imod kongerigetog Sønderjyllands overvægt i forbindelsen var nu kendelig i alle forhold. I kong Fredrik IFs tid fastslås hertugdømmernes offenlige ret for lange tider. På landdageni

Side 135

dageniFlensborg 1564 vedtages faste regler for fællesregeringen,medens stændernes ret til at begrænse hertugslægtensarveret til landenes regering hævdes; Hans af Sønderborg kunde ikke opnå hylding som «regerende herre». For fremtiden skiftes de «valgte« hertuger til at fere forsædeti fællesregeringen et år ad gangen. Hver styrer sine amter med tilhørende gejstlighed og stæder, men hele adelen med sit bøndergods, og do gamle stæder i politisk og judiciel henseende, sorterer under en fælles regering. Overfor denne står landretten som fælles øverste domstol og landdagen som deltager i den almindelige lovgivning og udskrivningen af skatter; den tager sig af det fælles forsvarsvæsen og repræsenterer landene udadtil. Delingen af amterne opfattes som politisk betydningsløs, landene udgør retlig et eneste politisk «korpus».

Fa år efter udgav de regerende hertuger en landretsordning, som fastsatte reglerne for retsplejen, og i året 1579 afgjordes den mangeårige lensstrid om Sønderjylland ved forliget i Odense. Når undtages dette sidste, som igen ophævedes ved freden i Koskilde 1658, holdt dette grundlag for den offenlige ret sig væsenlig uforandret indtil okkupationen af de gottorpske lande i året 1713.

Alle var, som vi så, efter Fredriksborgfreden enige om, at dette nu måtte opgives, og det blev i virkeligheden fuldstændig opgivet. Det var ingenlunde en nødvendig folge af territorialforandringen. Fællesskabet i regeringen havde ikke sin forudsætning i en ligelig fordeling af landområdet;den kongelige del havde tværtimod siden 1564 været 1/31/3 mindre end den gottorpske, da Sønderborgernes del var udskilt af den. Der vilde altså principielt intet have været til hinder for fremdeles at betragte de to hertugdømmersom ét politisk korpus, med en fællesregeriug for

Side 136

adelsgodset osv., samt en fælles politisk repræsentation og
organisation; forandringen vilde da være indskrænket til,
at kongen nu sad inde med en overvejende del af amterne.

Det manglede ikke på forsøg i denne retning. Ridderskabets stemning er tilstrækkelig karakteriseret i de foran citerede jtringer af Bassewitz, i en almindeligere form fremtræder tanken i en samtidig supplik fra «silintliche des H. Schleswig eingesessene Unterthanen». Dette mærkelige aktstykke, hvis oprindelse neppe mere kan efterspores, begynder med en lykønskning til freden og erhvervelsen af det hele hertugdømme, og går ud på at få det gamle justitskancelli (i Glykstadt) genindsat. Ansøgerne beder kongen betænke, at når det ene af de to fyrstendømmer lider, det andet nødvendigvis vil gå til grunde med det. hvorfor de besværger ham ved Kristi vunder: «denen anitzo sich sonder Zweifel håufig findenden Uindverderblichen Vorschlågen wegen allerhand Neuerungen kein Gehor geben, vielmehr es zum soulagement der armen Eingesessenen beider Fiirstenthlimer . . . bei dem alten, wobei es sich gottlob seit einigen seculis so wohl befunden, lassen».

Men dette skete ikke, og at det ikke skete må der tillægges den storste vægt. Hvad der skete var, at Sønderjylland exkorporeredes af det politiske korpus Slesvig-Holsten. Holsten vedblev at hvile på det gamle retsgrundlag; der var fremdeles en fællesregering med den gamle myndighed, og alle de gamle aftaler og retssædvaner vedblev at bestå. Men Sønderjylland var ikke mere indbefattet under dette fællesskab, det havde kun én «regerende herre«, både for amterne og for adelen. Det var den middelalderlige erobring af det danske hertugdomme, som Holsten hermed havde tabt.

Hermed var da Sønderjylland foreløbig uden politisk

Side 137

forbindelse til nogen side; det ejedes af kongen som suverænlandsherre og det måtte stå til ham som «første erhverver^ (primus acquirens) at fastsætte dets fremtidige skæbne. Ikke blot de gottorpske amter havde han vundet, ikke blot fællesdelen var han bleven eneherre over, også den gamle kongelige del havde han erhvervet i en anden forstand og til en fuldere ejendomsret end den, hvormed den forhen havde tilhørt den kongelige linje. Hele hertugdømmethavde forhen, ligesom endnu Holsten, tilhørt det oldenborgske hus, således at visse linjer stillede de for tiden »regerende herrer-, men arvegangen var fastsat og hele slægtens arveret i mandsstammen anerkendt. Dette var nu forbi for hele Senderjyllands vedkommende, efterat kongen og Danmarks krone havde fået det garanteret af de krigsførende magter og udskillelsen af dot gamle retsforholdderefter havde fundet sted. At de danske statsmændopfattede sagen således, fremgår tydeligt nok af alle de bevarede udtalelser.

Sagen stod væsenlig ligesom ved indlemmelsen 1084: til denne gik man stadig tilbage i tanken. Vel havde det tyske kancelli øje for, at der var kommen et nyt politisk moment ind ved garantierne, men det fremdrog dog med forkærlighed alt, hvad der dengang var ble ven fastsat og projekteret; man gik endog med Breitenau ind på at foreslå det samme patent og den samme edsformel ved hyldingen, kun med de nødvendigste forandringer.

Hvad der dengang var sket, var aldeles simpelt og klart en genoprettelse af det ene udelte hertugdømme, uden al forbindelse med Holsten, men tillige uden tilknytningtil noget andet politisk korpus. Det hedder i patentet af 28. Juni 1684, at kongen har inddraget den hertugelige del af Slesvig og forenet den med sin egen, hvorfor indbyggerne(ridderskab

Side 138

byggerne(ridderskabosv.) skal aflægge hyldingseden til ham som deres eneste suveræne landsherre; og i eden siges der, at den gælder kongen og lians «retmæssige arvesukcessoreri regeringen».

Nogen tid efter nedskrev kongen imidlertid sin vilje med hensyn til hertugdømmets fremtidige retsforhold (22. November 1084). Det fremgår heraf, at han anså sig for ligeså utvivlsom herre over Sønderjylland, som hans fader ved kongelovens affattelse var herre over Danmark og Norge; som første erhverver af landet disponerer han derfor over det på selvsamme måde. «Vi haver til os taget, siger han, hans (hertugens) anpart af benævnte fyrstendom Slesvig og med vores andel kombineret og sammenføjet», og han vil derfor pålægge sine efterfølgere aldrig at tillade, at det igen bliver adskilt og delt, «men at det til evig tid udi et samlet corpo udelt, uadskilt og usepareret, under kongernes, vore arvesukcessorers regering forbliver«. Ingen prins bør derfor nogensinde have len eller appanage i hertugdømmet, men hellere i kongeriget, når det skal være; der bør ikke mere holdes landdag, »eftersom det strider imod den kongelige suverænitet og højhed« 1).

At kong Fredrik IV kendte denne disposition, som var udstedt i to exemplarer, af hvilke det ene var nedlagt på Rosenborg, det andet uden tvivl fandtes i hans egne gemmer2), fremgår tilstrækkelig af indledningen til hans egne regeringsregler for sin søn, idet han her giver sig selv det vidnesbyrd at have fulgt sin faders råd og efterladteanvisninger. Blandt andet sigter han herved utvivlsomttil dette brev og den senere tilføjede efterskrift:1) Kong Chr. Vs Testamenter, ved J. J. A. Worsaae.

2) Deter tilligemed en raskke audre lignende dispositioner fra arveprius Fredriks bo komuieu til gehcjuioarkivet.

Side 139

»Dette er siden i så vidt forandret ved restitutionen af
hertug Kristian Albrekt 1689, hvilken sag vi vil befale
gud og tiden.«

Men selv om det således var givet, at kong Fredrik IV tilsigtede det samme som hans fader havde tilsigtet, så var det dog ingenlunde en følge deraf, at han skulde nøjes med at bruge de samme former eller nøjes med de samme forholdsregler, som havde stået til hans rådighed. Tværtimod, erfaringen fra hin tid talte derimod. Han havde derfor skaffet sig de store magters garantier og han stræbte efter tillige at skaffe sig Gottorpernes frivillige afkald. Da dette ikke lykkedes, måtte han nej es med en betryggende anerkendelse fra indbyggernes side, og opmærksomheden henvendtes derfor igen på den forestående hylding som en akt af gennemgribende betydning. Landet skulde ved denne lejlighed samtykke i kongens opfattelse af hertugdømmets nye statsret. Fra dette synspunkt tages sagen igen under overvejelse ud på eftersommeren 1721.

Det svage punkt i tilknytningen af 1084 var oprettelsenaf et suverænt hertugdømme under kongen og «hans retmæssige efterfølgere», uden nærmere angivelseaf arvefølgen og uden en til exkorporationenaf det politiske korpus «Slesvig-Holsten» svarende inkorporation i Danmark. Vel var begge dele givne i den 1684 indførte faktiske regeringsform og i kongens testamentariske disposition, som efter den i Danmark bestående statsret var fuldt forpligtende; men den mulighed var dog ikke udelukket, at man engang i tiden vilde kunne påstå, at arvefølgen ingenlunde var bleven forandret ved hertugdømmets konsolidering, men endnu var agnatisk i linjefølge indenfor hele huset Oldenborg.Denne mangel undgik ikke opmærksomheden, da

Side 140

man nu igen kom tilbage til at tage sagen op til fornyet
overvejelse, og den blev derfor lykkelig undgået ved indlemmelsen1721.

Fortjenesten heraf tilkommer, såvidt man kan se, så godt som udelukkende oversekretæren i det tyske kancelli Kristian Sehestedt. Han var en søn af Kristoffer Sehestedt til Xislevgård på Fyn, af den gamle sønderjydske slægt med tre søblade, gehejmeråd i kong Kristian V:s tid. Som oversekretær i tyske kancelli efter Jessen (fra 1701) var han tillige udenrigsminister, og efterat være optagen i gehejmeråd et (1708) fik han en betydelig indflydelse på rigets politik. I forening med Ditlev Vibe, som var oversekretær i det danske kancelli, repræsenterede han en udpræget national politik i kongens råd, i modsætning til de mere eller mindre evropæiske strømninger, som iovrio-t gjorde sig gældende ved hove. De styrtedes sidst på året 1721 ved Holstein -Holsteinborgs voxende indflydelse, og Seheste^t, som havde giftet sig til Ravnholt, tilbragte derefter do sidste 20 år af sit liv som stiftamtmand på Fyn*).

Det skal nu her være opgaven i det enkelte at eftervise, hvorledes det lykkedes Sehestedt som leder af det tyske kancelli og den, der havde referatet af alle didhenhørende sager i konsejlet, at give hyldingen samme både skarpe og fyldige præg som det, han som udenrigsminister havde givet forhandlingerne om en endelig bilæggelse af det sønderjydske spørgsmål.1) Hojer. 1 157. 292. osv. Danske Atlas 111 474. VI 633. Hist. tidskr. 5. række 111 20 f. Udsigt over de danske rigsarkivers historie, s. tiOf. 268 f.

Side 141

Da i året 1815 det statsretlige forhold mellem Sønderjylland og Holsten igen fik betydning i anledning af den i forbundsakten af 8. Juni s. år fastsatte bestemmelse, at der i alle forbundsstater skulde indføres «eine landståndische Verfassung», var det i virkeligheden gået fuldstændig iglemme. Man forbavses ved at gøre sig bekendt med den tids overvejelser mellem danske statsmænd. Præsidenten i det tyske kancelli Otto Moltke, yngre søn af Adam Gottlob Moltke på Bregentved, syslede hele den følgende vinter i al stilhed med det spørgsmål, hvorvidt de gamle landsprivilegier hjemlede Slesvig en ret til deltagelse i en eventuel forfatning for Holsten, uden at kunne komme til klarhed over det. Han lod kancelliets arkivar, historikeren Henrik Behrmann gennemgå akterne fra 1721 og give en fremstilling af de historiske tildragelser og deres retlige fortolkning, og skønt denne udførte sit hverv med dygtighed , lykkedes det dog ikke Moltke selv at komme til nogen klarhed på dette punkt. Man kan måske sige, at denne omstændighed er bioven skæbnesvanger for os. Den bragte kancellipræsidenten, hvis danske sindelag og hengivenhed for kongehuset var hævet over al tvivl, til i hele sin lange embedstid at holde alle de historiske dokumenter tilbage, ligesom han efter evne forhindrede, at den statsretlige strid optoges fra dansk side. Hans tvivl bredte sig til de andre statsmænd, som ikke på første hånd havde studeret spørgsmålet, og som det synes til selve de regerende konger.

Tingen var den, at man i 1815 og senere savnede det nødvendige kendskab til tidligere tiders politiske forhold.Ligesom man var uvidende om lensforholdenes rette betydning, havde man tabt traditionen om de ældre konstitutionelleformer. Moltke fremsætter derfor alt den

Side 142

indvending mod indlemmelsen, som senere først og sidst blev gjort gældende af de slesvigsholstenske jurister, at arvehyldingen ikke havde fundet sted i de gamle kongelige amter og at deres forhold til den danske krone, såvel som deres statsretlige forhold i det hele, altså ikke var bleven paavirket af begivenhederne 1721. Denne del af hertugdømmetvar heller ikke indbefattet i den senere transaktion med Rusland, og grundlaget for dens offenlige ret var altså stadig suverænitetsdiplomet af 1658 og de arvelove, som dengang havde været gældende. Om denne tap drejer sig i virkeligheden hele den anti-danske opfattelse, idet den Løvrigt antager en dobbelt form: enten bliver den stående herved og tilkender altså kongehuset en übegrænset arveret til den gottorpske del, eller den går videre og påstår, at denne 1721 indlemmedes i den kongelige og tillige med denne gik ind under en fælles arvelov i Oldenborgernesagnatiske

Det vil i det følgende blive godtgjort, at begivenhederne 1721 både i deres helhed og i alle deres enkeltheder går ud på det modsatte, på en fuldstændig kuldkastelse af hele den ældre statsret og dens arvelove; men først og fremst vil det da være nødvendigt at fjerne den af Moltke fremsatte tvivl om, hvorvidt den kongelige del droges med ind under forandringen.

Når denne tvivl overhoved har kunnet komme op, og når den, som det synes, aldrig fra dansk side mødte det rette afgørende svar, da var det fordi den konstitutionelle tradition var så aldeles afbrudt. Det væsenlige ved hyldingen1721 var ikke den ed, som blev aflagt i de gottorpskeamter, men den som landets adel aflagde på Gottorp; den første var nemlig (statsretlig) en troskabsed, aflagt af undersåtterne til deres konge, den anden en politi

Side 143

litisk hyldingsed, aflagt af hertugdømmets repræsentationog forpligtende på dets vegne. Men repræsentationen stod for hele hertugdømmet, også den kongelige del, og hvad den gik ind på forpligtede alle indbyggerne; troskabsedenvar derimod selvfølgelig overalt i de kongelige stæder og amter bleven aflagt strax efter tronskiftet (1699) og behøvede ingen gentagelse 1721.

Thi hvad var det for en forsamling, som hyldede kong Fredrik IV på Gottorp den 4. September 1721? Skønt ordet ikke bruges, eller vel endog omhyggelig undgås, må den dog utvivlsomt kaldes en land dag, således som man plejede at indkalde den til hyldingen. En betragtning af forholdenes udvikling i den henseende vil tilfulde godtgøre

Lige fra valgrettens tid var det en vedtagen skik, at ethvert hertugskifte konstateredes af en landdag. Den nye hertug fremstillede sig til hylding og stadfæstede landenes privilegier: det var en akt, som svarede til kongevalget og håndfæstningens vedtagelse i kongeriget.

Kong Kristian V var den første, som afnødte stænderneen hyldingsed uden selv at være tilstede på landdagen og uden at stadfæste privilegierne i deres tidligere udstrækning.Den 2. Juni 1671 underskrev adelen og borgerstandenhyldingseden på et landdagsmøde i Eensborg, medens kongens stadfæstelsesbrev er dateret samme dag i København. Det er underskrevet «an Eides statt» og givet stænderne efter aflagt arvehylding; privilegierne stadfæstesmed forbehold af den i Slesvig indførte suverænitet og den i Holsten indførte førstefødselsret. I de brugte formler får hele den gamle statsret, med landdagen som en omfattende repræsentation, endnu sit traditionelle udtryk,således som det gentages i århundredernes løb, efter

Side 144

at almuen forlængst faktisk er udelukket: »Prælaten.
Kitter, Mannen, Kathe, Stådte, Einwohner der Fiirstenthiimeretc.
»1).

Ved det næste hertugskifte indkaldtes der ligeledes til et hyldingsmøde (17. Avgust 1695); men navnet «landdag» er nu alt ilde set af de regerende herrer, det kaldes «eine absonderliehe convocation». Ikke desmindre er det rettet til <■Prælaten, denen von der Ritterschaft, Stådten und gesammten Standen miserer Furstenthumer«. Imidlertid hindrede den strax efter udbrydende langvarige strid mellem de to regerende herrer udførelsen af det kundgjorte forsæt, og hverken den unge hertug Fredrik eller han^ umyndige søn Karl Fredrik eller kong Fredrik IV modtog den traditionelle hylding med privilegiestadfæstelsen. Denne var dog ingenlunde opgiven af stænderne, og neppe var det kommen til et forlig imellem fyrsterne, for ønsket om en landdag atter fremsattes med stor styrke.

I Kieler omslag efter hellig tre konger 1708 vedtog ridderskabet en forestilling til kongen og hertugen om forskellige anliggender, først og fremst imod den påtænkte ophævelse af fællesskabet og for indkaldelsen af en landdag til hylding og privilegiernes stadfæstelse. Adelen giver en vidtløftig fremstilling af hertugdømmernes forfatningshistorie tilbage til 1460, kalder sig selv for «stænder« og appellerer til herrernes kærlighed til deres »indfødte undersåtter, prælater, ridderskab, landskab, stæder og stænder».

Det ses heraf, at de virkelig repræsenterede stænders1) En ejendoinmelig, nieget betegnende formel bruges i konvokationdpatentet af 2. Sept. 1(339: „Praelaten, Eitter, iStiidte und gesaminte Stande, denen auf unser Purstenthiimer Landtagen zvi erscheino und allda iiblicher u. hergebrachter Gewohnheit nach Stelle u. Sutfragia zu fiihren oblieget u. zustehet —".

Side 145

antal nu er yderligere indskrænket, idet stædernes repræsentantermangler. Det var i henhold til freden i Travendal af 18. Avgust 1700, i hvis tredje afsnit fællesskabet var begrænset til »Prælaten, Ritterschaft und gewissermassen iiber einige Stådte»; Gottorperne havde alt tidligere søgt at udelukke den borgerlige stand. En endelig bindende aftale sluttedes i den henseende i Altona den 17. Juli 1709, i den store «reces«, som skulde ende åringers stridighederog indføre en endelig modus vivendi. Det hedder her i fjerde afsnit, at prælater og ridderskab fremdeles står under de to herrers fælles regering; stæderne nævnes ikke mere. I hemmelige tillægsartikler aftalte raderne endvidere, at man ikke mere vilde bruge ordet landdag, men derimod nok kunde gå ind på et møde med prælater og ridderskab til forhandling af offenlige anliggender1).

Dette sidste forsæt blev dog ikke bragt til udførelse: thi da adelens repræsentanter holdt på at få en virkelig landdag istand, indkaldtes den ved patent af 14. Sept. 1711 til møde i Rensborg. Den skulde bestå af »Prælaten u. Ritterschaft samt und sonders». Der holdtes da også virkelig en regelmæssig landdag med tiltale og svar, klager og forhandlinger, hvorefter de kongelige og hertugelige kommissærer afgav endelig besked på det, næstfølgende omslag i Kiel, den 25. Januar 1712. Ridderskabets første begæring var udskrivningen af en hyldingsdag for at privilegiernekunde blive stadfæstede, og denne begæring blev ingenlunde afslået, men som tidligere udskudt i en uvis fremtid. Den 27. April næstefter ratificerede de regerende herrer hver for sig de afgivne svar og samtidig stadfæstedes1) Falck, Sammlungen z. Kunde des Vaterlandes I 241 - 316. (Smi. reces i Eensborg 1712, k. 7, der viser, at freden i Travendal fortolkedes som anført. Falck, Urkunden. s. 258.)

Side 146

landenes privilegier omtrent i samme omfang som det var sket af kong Kristian V i året 1671. Det genoptagne mode sluttedes derpå definitivt den 4. Juni af de kongelige og hertugelige kommissærer: «allermaaszen dann also zugleichhiemit auf special k. u. f. ordre die bisdaherige Land-Tags-Versamlung im Namen Gottes geschlossen«. Endelig gav kongen under 19. Juli s. år adelen en ny forsikringom, at det ingenlunde var hans agt, som det var bleven forstået i Kiel, aldrig mere at lade holde landdagsforsamlinger:«aller maaszen auch Dero allergnådigste Meinungkeines Weges dahin ginge, alle Landtags Versamlungen nach diesem in totum aufzuheben». Det samme forklarede hertugen1).

Samtidig blev der truffet en anden aftale mellem de to regenter. Ved forliget i Hamborg den 5. Januar 1711 enedes man om for fremtiden at fastholde den fortolkning, at fællesskabet gjaldt det adelige gods og dets ejere, uanset om disse var af adel eller ikke, således at som følge heraf også de borgerlige godsejere personligt kom ind under den fælles regering og den fælles jurisdiktion. Denne omfattede herefter altså igen såvel adelige som borgerlige, ligesom før freden i Travendal, kun at de borgerligegodsejere nu var trådte i stedet for stæderne «i visse forhold". Da derfor et par år efter den skarpsindige statsretslærerAmthor gav en udforlig fremstilling af ridderskabetsretsforhold, udtalte han sig for, at man nu konsekventmåtte tilkalde de uadelige godsejere til landdagen. Denne som en repræsentation for hele landet og befolkningenskulde jo bestå af fællesregeringens «stænder», og medens stæderne var udskudte af fællesjurisdiktionen, var1) Jensen u. Hegewisch, s. 22550.

Side 147

nu de borgerlige godsejere optagne i den. løvrigt oplyses det her, at sådanne i virkeligheden jævnlig var mødte på landdagene, ligesom det alt havde gammel hævd, at de henhørte under fællesjurisdiktionen; kun den udtrykkelige indkaldelse havde man efter gammel skik undgået1). Ved hyldingen 1684 underskrev godsejerne sammen med ridderskabet.

Der kan da efter det her oplyste ikke ret vel være tvivl om, at den til hyldingen på Gottorp indkaldte forsamling i virkeligheden var en landdagsforsamling. Patentet af 22. Avgust 1721 indkaldte »Prælaten, såmtliche von der Ritterschaft und andere, so einige adeliche Guter im Herz. Schleswig besitzen», og som formål opgives hyldingen af kongen som eneste landsherre; kun navnet er undgået, således som man så gerne vilde det. Derimod afslog man ikke uden videre hertil at knytte en almindelig stadfæstelse af privilegierne og det tillodes stænderne at indgive et memorial med de traditionelle klagemål over rettens pleje og skattebyrden. Bønnen om fremtidige landdage i Sønderjylland blev ikke uden videre afslået, men som sædvanlig besvaret i svævende udtryk.

Når denne forsamling derfor hyldede kong Fredrik IV, så var det ikke enkelte mænd, hver i sit eget navn og på egne vegne, men det var hertugdømmets stænder. Der siges udtrykkeligt i patentet, at kongen vil, for at nå sit mål at forene den gottorpske del med den kongelige: »vonden gesamten eingesessenen Standen unseres Herzogth. Schleswig, als Prælaten, der Ritterschaft, Stådten, Amts- und Landschafts-Einwohnern und Unterthanendie1) Historischer Bericht von der Schl.- Hoist. Kitterschaft, 1714, s. 79 f. 73.

Side 148

thanendiealleinige Erb-Huldigung einnehmen»; desuden vil han løse de gottorpske undersåtter fra deres tidligere ed og tage dem under sin regering og i sin troskabsed. Samme tanke udtales, om man vil endnu tydeligere, i et noget senere reskript til generalsuperintendenten,idet det under 30. December s. år pålægges ham også at edfæste præsterne i de forhen fælles distrikter, som man hidtil havde glemt. Her lyder indledningen således: «Als wir nach ohnlångst eingenommener Erb- Huldigung s o w o h1 von Prælaten undßitterschaft d e & ganzen Herzogth. Schleswig als denen iibrigen geist- und weltlichen Standen in denen gewesenen fursti. Schleswigschen Stådten, Am tern und Landschaftenvor gut befinden» osv. Hyldingen svarer altså fuldstændig til de politiske garantier fra Englands og Frankrigs side, omfattende hele hertugdømmet. Denne hylding var en politisk akt, foretagen af hertugdømmets eneste repræsentation, ved en traditionel fiktion forestillendesamtlige stænder. For yderligere tydeligheds skyld og af praktisk-politiske grunde afkræver man derefterogså de stænder, som har været udelukkede fra repræsentationen, fordi de var henlagte under de enkelte hertugers særlige regering, den tilsvarende ed, men vel at mærke kun for så vidt som de forhen har stået under gottorpsk højhed og altså har været edfæstede til den fortrængtemedregent. En tilsvarende edfæstelse af de kongeligedistrikter vilde have været meningsløs.

Når der således ikke med føje kan rejses tvivl om, at hyldingen i året 1721, for så vidt som den foretoges af ridderskabet, var politisk forpligtende for hele hertugdømmet,så bliver spørgsmålet altså, hvad den gik ud på, hvilke forpligtelser den indeholdt. Hvad lovede stænderne

Side 149

og hvad lovede kongen; var nogen berettiget til at gøre
indsigelse og gjorde nogen indsigelse?

Det kongelige patent af 22. Avgust og edsformlen af 4. September 1721 har som bekendt været underkastede en talløs række fortolkninger; hvert ord og hver vending er ble ven vejet atter og atter, uden at man dog, som det synes, på noget punkt er nået til fuld enighed om den rette forståelse. Hovedgrunden hertil er uden al tvivl den fælles, at man har villet fortolke rent logisk og sprogligt uden det tilbørlige hensyn dels til tidens talebrug i det hele, dels til de dengang foreliggende faktiske vendinger i politisk diskussion i særdeleshed. Det vil imidlertid formentlig vise sig, at de to mærkelige aktstykker vel er tunge og indviklede i formen, men efter tidens tankegang klare i deres udtalelser og koncise i deres afgørelse. De foreligger i forskellige bearbejdelser, lige fra de første udkast af Breitenau til den endelig vedtagne form. Hver af disse bearbejdelser har sit særlige præg, sin bestemt gennemførte opfattelse af hyldingens betydning, en omstændighed, som selvfølgelig i hej grad letter forståelsen af den endelige redaktion. Det er en ikke uvæsenlig mangel ved de ældre danske fortolkningsforsøg, at dette forhold ikke i dem er bleven opdaget og fremstillet1).

Breitenaus udkast til eden (Tillæg 7) går ud på at hylde kongen som «alleinigen souverainen Besitzer und Erb-Eegent des ganzen Herzogth. Schleswig>, «alleinigen souverainen Herzogen zu Schleswig«: intet videre; intet1) Koncepterne fandtes ved akterne fra K584. som dog også, var bleven gennemgåede 184 G.

Side 150

om efterfølgere, intet om en forandret statsretlig stilling. Dette projekt billigede de to assessorer i det tyske kancelli i deres forestilling af 26. Marts som formentlig tilstrækkeligt.

Svarende hertil redigerede Esmarch derpå efter Breitenausudkast et patent til stændernes indkaldelse. Det er skrevet på den originale koncept til det tilsvarende patent af 28. Juni 1684 og indeholder kun de nødvendige forandringerheri. Indledningen nævner den ved patent af 30. Juli 1714 foretagne okkupation af de gottorpske lande, både i Slesvig og Holsten, og optager iøvrigt den i reskript til Jessen og Breitenau (af 10. Dec. 1720) givne fremstilling af freden og de i den indeholdte garantier for hele hertugdommetSlesvig og kongens hensigt at forene den gottorpske del med den kongelige under sin arveregering. Til gengæld lover han at stadfæste stændernes «wohlhergebrachte Freiheitenund Gerechtigkeiten». Om tanken med dette patentkan der ingen tvivl være; når kongen siger, at han ved freden har fået garanteret «die ewige und ruhige Besitz- und Beherrschung des ganzen Herzogth. Schleswigs umi folglich auch des hiebevor gewesenen fursti. Antheils (fur) Uns und Unsere Konigl. Erb-Successores an der Regierung», og når han siger, at han i kraft af denne fred vil tage de tidligere gottorpske undersåtter »unter unserer konigl. souverainen und alleinigen Erb-Regierung», så er det ligefrem, at han tænker sig et suverænt hertugdømme Slesvig, garanteret kongerne af Danmark; hyldingen skal fra landets egen side stadfæste dette. Tilbudet om derimodat stadfæste frihedsbrevene slår yderligere den historiskudviklede selvstændighed fast. Når den fremtidige arvefølge slet ikke nævnes, da ligger det deri, at den selvfølgeligmå

Side 151

følgeligmåfastsættes af den suveræne konge og at det
ikke trænger til nogen redegørelse for undersåtterne.

Disse udkast undergik imidlertid en ikke uvæsenlig forandring i kancelliet, uvist efter hvis initiativ; rimeligvis er det dog alt denne gang selve oversekretæren, som har taget sagen for. De ny koncepter er skrevne med en almindelig skriverhånd og senere atter rettede af Sehestedt

Eden er her fuldstændig omarbejdet, henimod den virkelig brugte formel. Først og fremst er den bragt i direkte forhold til patentet som en politisk akt. Breitenaus projekt gik ud på, at eden ydes i henhold til den ved freden trufne afgørelse; det nye derimod konstaterer, at kongen har fundet for godt ved sit patent: «das vorhin gewesene fursti. Antheil des Herzogth. Schleswigs mit dem ihrigen zu vereinigen und auf ewig zu inkorporiren», såvel som at tilkendegive ridderskabet, at det har at indfinde sig personlig hos ham for at tages i hans «alleinige Pflicht». Eden går derefter ud på, at vedkommende for sig og arvinger sværger til kongen som eneste suveræne landsherre, såvel som til lians kongelige arvesukcessorer i regeringen efter kongeloven.

Den tilsvarende form af patentet er mindre modificeret. Den har samme indledning, kun at okkupationen af Holsten udelades af omtalen som uvedkommende. Dernæst forstærkes udtrykket: «selbigen Antheil mit dem unsrigen zu vereinigen» ved tilføjelsen »und zu inkorporiren». De andre forandringer er uvæsenlige (Tillæg 8).

Sehestedts rettelser går ud på følgende. Patentet får en anden indledning; påberåbelsen af patentet 1714 udeladesog der hentydes kun til «de i tryk udkomne skrifter», af hvilke det fremgår, at «hertugen af Holsten« til trods

Side 152

for de højtideligste forsikringer har indladt sig i forståelse med kongens fjender og overgivet Tønning til dem, samt oprettet en traktat til deling af hans lande; Karl Fredrik har, efter at være kommen til skels år og alder, godkendt alt hvad der således er sket. Dernæst kommer den mærkeligetilføjelse til omtalen af, at kongen således har fundet sig foranlediget til at tage hertugens del af Sønderjylland i besiddelse: »als ein in beschwerlichen Zeiten unrechtuiiissigerWeise von der Krone Danemark abgerissenes pertinens».Endelig er der tilføjet, at provsterne skal indfinde sig på Gottorp (sammen med adelen), medens de øvrige embedsmænd og indbyggere (ligesom efter de tidligere udkast)skal aflægge eden for de beskikkede kommissarier.

Eden er selvfølgelig bragt i overensstemmelse hermed. Den vigtige passus om Sønderjyllands ældgamle forhold til kronen er indsat på et særdeles heldigt sted: kongen har ved patentet «das vorhin gewesene fiirstl. Antheil des Herzogth. Schleswigs mit dem ihrigen zu vereinigen und dero Krone als ein altes injuria temporum abgerissenes Stiick auf ewig wieder zu incorporiren fur gut befunden». De andre rettelser fremhæver kun yderligere edens betydning; handlingen kaldes ikke blot at træde i kongens "alleinige PHicht«, men også den «gewohnlichen Erb - Huldigungseid in behoriger Form abzulegeiiD. Ligeledes optages i eden den almindelige form for troskabsforholdet, hvorved den bringes over imod embedseden: (so gelobe ich) . . . «Ihr. Konigl. Majest. und Dero Konigl. Erb-Hauses Nutzen, Bestes und Vortheil in allem aussersten Fleisses suchen und befordern, Schaden und Nachtheil aber, aller Moglichkeit nach, warnen, verhllten und abwenden«.

Det vil let ses, at de to aktstykker ved disse forandringervar

Side 153

andringervarbragte til at sige noget langt mere end der fra først af var udtrykkelig udtalt i dem, selv om den samme tanke i det væsenlige lå til grund for begge former. Vi skal i det enkelte gennemgå disse forandringer i deres sammenhæng og efter deres samstemmende betydning.

Formelt er der da først den forandring, at eden, som jo er det egenlig forpligtende dokument, kommer til at påberåbe sig patentet og derved tilegner sig dets indhold. Eden aflægges ikke, som først påtænkt, fordi der er sluttet en fred af et vist indhold, men fordi der har fundet en indlemmelse sted ved et kongeligt patent; dette støtter sig da atter til freden og garantierne. Samtidig hermed udelades løftet om, at stændernes frihedsbreve skal stadfæstes; ed og patent skal nu kun indeholde en forpligtelse for stænderne, ikke noget løfte til dem.

Det andet sæt forandringer har et hertil svarende reelt indhold. En simpel edfæstelse, foranlediget ved en fuldbyrdet erobring og foretagen på en landdag, vilde ikke have bragt Sønderjylland i noget direkte statsretligt forholdtil Danmark; det var en sag udelukkende mellem kongen og hertugdømmet. Idet derimod eden henholder sig til patentet som en statsretlig akt, som en foretagen sammenknytning af hidtil adskilte landsdele, rettes opmærksomhedenpå noget mere; det bliver meningenat foretageen politisk forandring ud over den ved krigen og dens umiddelbare følger nodvendiggjorte. Denne landdagsedens grundlovgivende karakter, om dette udtryk tor bruges, henpeges der også til i det indskudte udtryk, at det er den sædvanlige arvehyldingsed. Man har vel fra tysk side gjort gældende, at der herved netop sigtedes til, at den hele handling var lig alle de foregående af samme

Side 154

art, at intet nyt tilsigtedes1). Men udtrykket betyder ikke dette; det er den ved slige lejligheder, ved tiltrædelsenaf en ny regent sædvanlige arvehylding. Således skriver hertug Fredrik efter sin tiltrædelse til kongen (6. Marts 1695), at han som sin faders »rechtmåssigerLandes-Successor und Nachfolger in der Regierungnvil kræve »die gewohnliche Erbhuldigung»2). Den hylding, som krævedes i året 1721, kunde nu ingenlundemed hensyn til sit indhold kaldes «sædvanlig»; thi det var henved et par hundred år siden nogen hertug var bleven hyldet som eneregent, og endnu længere siden nogen var ble ven hyldet som hertug i Sønderjylland alene. Derimod var den en hylding som andre, både her i landet og udenlands, således som de var «sædvanlige» ved en ny tiltrædelse.

Optagelsen af dette udtryk i eden er således en udtrykkelig tilkendegivelse af mødets retstiftende karakter, idet det iøvrigt selvfølgelig intet indeholder om den stiftede rets indhold. Kongen kan for så vidt godt hyldes som enehertug i modsætning til sin tidligere egenskab af delingshertug; men der kan også være sigtet til at han fra nu af står i et helt nyt retsforhold til landet, at han ikke mere er dets hertug, men dets konge.

Om det er det ene eller det andet, afgøres af de iovrigt brugte udtryk og da først og fornemmelig af den udtrykkelige tilkendegivelse af, at kongen har villet indlemmeSønderjylland i sin krone, som et i onde tider løsrevet le de mod. Indførelsen af dette i eden og patentet er det egenlig afgørende moment i den nye1) Xeues staatab. Mag. IX 254 ff.

2) „Kurtze, jodoch griindliche Anzeige" etc. (Febr. 1*396), p. 54.

Side 155

redaktion, den uomtvistelige kærne i Sehestedts tilføjelser; han har her grebet det lykkelige ord, som ikke kunde misforstås, ikke kunde bortfortolkes, medens alle de andre udtryk, hvor vel valgte de end er, levner plads til senere mistydning.

Endnu så sent som i året 1847, efter at grundene for og imod disse aktstykkers retstiftende karakter syntes at være udtømte, kunde man fra tysk side fremsætte det spørgsmål: Wann ist der Antheil Schleswigs injuria temporum der Krone abgerissen? — og besvare det med en påvisning af, at der herved sigtedes til freden i Roskilde 1658l).

Intet kan være mere oplysende med hensyn til den lethed, hvormed man i hin tid kom ud over de historiske undersøgelser; det har sit sidestykke i den hårdnakkethed, hvormed man i adskillige år modsatte sig anerkendelsen af lex regia som den danske kongelov. Men dette exempel viser da også, hvor utilstrækkelig en blot sproglig eller en fra moderne historiske begreber udgående fortolkning af historiske aktstykker er. Der foreligger nemlig fra selve samtiden den mest uimodsigelige fortolkning af de brugte udtryk, og den foreligger således, at den med sikkerhed kan siges at have været samtiden så fuldt nærværende som nogen anden af de politiske fraser, der dengang betegnede partiernes synspunkter og formål.

Året efter at den danske historiograf Amthor havde udgivet sin bekendte »Historischer Bericht von dem vormaligenundgegenwårtigen Zustande der Schleswig- Holsteinischen Ritterschaft», skrev han «auf allergnådigstemBefehl»en lignende bog under titel: «In jure et1) Xordalbingiscue Studien, IV 833 ff'.

Side 156

facto gegriindeter Beweis der vielfaltigen Treulosigkeiten, so das . . . Konigl. danische Haus von dera fiirstl. Holstein(rorttorfischenbishererlitten» (1715). Titelen fortsaetter efter tideus skik med at angive som bogens yderligere indhold, at der i den udforlig skal eftervises, «dasz das Herzogthum Schleswig durch ofFenbare Rebellionen und bose Intriguen der damaligen Holsteiner von der Krone Dane mark zum erstenmal abgerissen» —. Der gores i denne bog udfarlig rede for Senderjyllands politiskehistorie.Det var oprindelig en dansk landsdel ligesomNorrojylland,sproget det samme osv. Ved Holstenernes arge ranker <»g voldsomheder blev det lesrevet i aret 1326 og en lov forfattet, som gik ud pa at hindre dets genforeningmedkronen. Man lavede det til et hertugdemme, et iiarvelenn, «ikke uden en uoprettelig skade for kronen»; «en sa herlig provins» «skulde aldrig kunne falde tilbage til sin gamle retmaessige herre». Selvfolgelig tillsegger forfatteren ikke denne forbigaende bestemmelse, som oplifevedesfaar oftcr, nogon betydning. Da hertug Henrik af Sonderjylland dede 1375, fortssetter nan, bavde Danmarksrigeret til igen at inddrage bans saledes ledigbleviielenog at indlemme det i kronen1). Senere skilles det da atter fra riget, indtil det efter Adolfs dad kommer tilbago, men efter Kristian I's delvis skilles derfra. Han anforer en samtidig forfatter, som spaede rettelig, at det engang vilde sandes, hvor ilde man havde set sig for, «als man das Herz. Schleswig, welches der Krone wieder zugefallen war, aufs neue davon abreissen lassen». Det ses da heraf, at Amthor holder selve bortforleningen,1) Side 9: H., iler .... verstarb und also dem Reiche D. so viol melir Keclit hinterliess, sein nunmehro vacant gevvordenes feudum Avieder einzuzichon und der Krone zu incorporiren.

Side 157

selv om den delvis sker til kongens person som hertug, for en løsrivelse fra kronen. Derimod bruger han ved omtalen af hvad der skete 1658 intet hertil sigtende udtryk,hvadder jo er ganske naturligt, da ophævelsen af lensforholdet kun var et nyt led i en kæde, hvis blotte tilværelse var kongerigets übodelige skade. Ved indtagelsen afTønning, Gottorpernes sidste faste plads nord forEjderen, blev derimod «der Krone Danemark ein Dorn aus dem Fuss gezogen« (S. 73). Hermed ender de dels voldsomme, dels fredelige forsøg på fra Holsten af at løsrive Sønderjyllandfrakronen; Gottorps hertuger fortsætter de Rensborgskegreversbestræbelser; kampen har været stående i 400 år. Forfatteren kommer tilsidst tilbage til sine påstande,atSønderjylland ved forraden af de daværende Holstenere »zuerst von Danemark als seinem naturlichen Korper abgerissen sei»., at de følgende Gottorpere har fortsatsammeværk og fuldendt det ved deres forbund med Sverig. Men herved har de tillige skrevet deres egen dom. Det hedder i den hemmelige traktat med Stenbok af 21. Januar 1713, at det er let at forudse, at man fra dansk side vil tage Tennings overgivelse for et fredsbrud, (■und nicht nur die fursti. Lande feindlich tractiren, sondernselbigegar unter seine Botmåssigkeit bringen und sie des Herrn Herzogs Carl Friedrich Durchl. gånzlich zu entziehen bedacht seini>, hvorfor man som løn for hvad der således voves betinger sig Pinneberg og Segeberg fra Danmarkskrone.Efter denne selvskrevne dom, mener Amthor, vil det da også nok gå hertugslægten (S. 144. 143).

De udtryk og vendinger, som den kongelige historiografher bruger, var selvfølgelig almindelig bekendte blandt samtidens politiske mænd. Skriftet var officielt, den danske konges politiske program; i krigsårene, da udsigterne jævnligskiftede,

Side 158

ligskiftede,var selvfølgelig disse tanker bleven drøftede atter og atter mellem modstanderne, den indfødte adel og de kongelige embedsmænd, kongens og Gottorpernes partigængere.Indenfor dette ordforråd måtte man altså søge de betegnende, for alle forståelige udtryk i den endelige afgørelse af striden.

Med dette for øje vil ingen heller nu kunne misforstå patentets og edens ord. Kongen fortæller (ligesom Amthor), at han ved Gottorpernes onde intriger »bewogen worden, des Herzogen Carl Friedrich zu Holstein gehabten Antheil iin Herz. Schleswig als ein in beschwerlichen Zeiten unrechtmåssiger Weise von der Krone Danemarkabgerissenes Pertinens wieder in Possession zu nehmen«; samt at han efter de modtagne garantier har besluttet »selbigen Antheil mit dem unserigen zu vereinigenund zu incorporiren«1). Edsformularen gengiver tanken heri således, at kongen ved sit patent har fundet for godt »das vorhin gewesene fursti. Antheil des Herz. Sehleswig mit dem ihrigen zu vereinigen und De ro Krone als ein altes injuria temporum abgerissenes Stlick auf ewig wieder zu incorporiren«. Det forhold,som1) Den danske kommissionsbetænkning af 1846 søgte med urette at tillægge dette dobbelte udtryk en særlig betydning ved at fortulke det som: „forene den hertugelige del med den kongelige og (sammen mod den) at inkorporere den i kronen". Dette strider mod al sproglig logik og imod tidens bevislige talebrug. Således siger Holberg i sin „Danmarks og Norges beskrivelse" (s. 720), at det ene kommissariat (landetatens) er inkorporeret med det andet (søetatens). I bestemmelser for vajsenbuset (22. Juli 1720) fritager kongen alle dem for personlig skat, som sig der opholder eller dermed er inkorporerede. I 1594 er kongen enig med stænderne i at erklære, at de to hertugdømmer er således „unirt und einander incorporiret", at de ikke kan skilles, osv. (Waitz, Urkunden II 94).

Side 159

hold,somgenoprettedes, er tilstanden før 1326, da hertugdømmetudskiltes fra kongeriget, da det blev vedtaget, at samme mand ikke måtte være hertug og konge. Nu derimodslås det fast, at netop samme mand skal være herre og konge i begge lande, det er Danmarks krone, som vinder sit gamle len tilbage for evige tider. Om landet så skal styres særskilt eller som del af kongeriget, bliver det den enevældige konges sag at bestemme, det har intet med hyldingen at gøre.

Hertil svarer da nojagtig den udtrykkelige anerkendelse af kongerigets arvefølge. Det oprindelige udkast (Breitenaus) udtalte sig aldeles ikke om arvefølgen, men nøjedes med en anerkendelse af kongen som «arveregent ». Den ældste redaktion af den nye formel har formen: cKonigl. Erbsuccessoren in der Keglerung vigore legis regiæ»; Sehestedt har rettet det til «secundum ten or em legis regiæ». Begge disse udtryk forekommer som betegnelse for retsbestemmelser i visse aktstykker, som f. ex. i fredstraktaten i Fontainebleau: juxta tenorem pacis Westphalicæ, vigore tractatus W. — Således siger kongen også 22. November 1712 i brev til kurfyrsten af Sachsen, at hans søn «vigore legis regiæ» under visse forhold har nærmeste ret til tronfølgen1). «Secundum tenorem » er dog om muligt endnu tydeligere eller indeholdt måske efter Sehestedts mening en nuance, som han foretrak, idet det kun henviste til kongelovens bestemmelser som regulerende arvefølgen, medens «vigore» kunde synes at henvise til den som adkomst.

Det vil være overflødigt at dvæle ved de fortolkninger
af den nævnte passus, som blev fremsatte fra slesvigholstenskside1) Geheime Registratur 1712, s. 363 ff.

Side 160

holstensksidefor at undga at anerkende «lex regia» som brugt om den danske kongelov, der dengang forela trykt under denne titel. At det skulde sigte til patentet eller til arveloven af 1650 er fuldstsendig meningslest. Af sterre vaegt er den alt af Behrmann fremsatte pastand, at hele udtrykket gar pa det folgende, ikke pa det foregaende: i< ... Erbsuccessoren in der Regierung secundum tenorem legis regise treu hold und gewartig sein». Det skulde da tyde pa den i kongeloven fastsatte absolute lydighedspligt.

Men også denne fortolkning er dog aldeles håbløs. Undersåtternes übetingede lydighedspligt var i året 1721 ikke mere underkastet nogen tvivl og kunde ikke være genstand for et edeligt løfte. Troskabseden var absolut og havde alt dengang været det i lange tider. Skulde påberåbelsen af den i kongeloven formentlig indeholdte übetingethed have nogen betydning, måtte det vel være i modsætning til enhver konstitutionel ret, altså en opgivelse af den politiske frihed. Men en sådan existerede faktisk ikke mere, ingen vidste bedre end landdagens medlemmer, at den var fuldstændig voldgivet kongens enevælde. Alligevel var man lige nær efter som før denne arvehylding og strax efter kunde man uden at møde nogen tilrettevisning gentage den gamle bøn om landdage. Kongeloven var som bekendt heller ingenlunde nogen hindring for afholdelsen af møder af en så tam natur, hvad der jo faktisk viste sig 1831.

Det er heller ikke så, at selve edens text taler for denne forståelse; thi ganske vist sætter den af ridderskabetbrugte trykte blanket et komma foran «secundum» osv., men et andet oplag af blanketten, som i stort antal brugtes i amterne, mangler dette komma, ligesom det ikke findes i hertugen af Glyksborgs håndskrevne ed.

Side 161

Med andre ord: kommasætningen har her, som overhoved
dengang, været bogtrykkerens eller skriverens sag og beviserintet.

Desuden kan der ingen tvivl være om, hvorledes denne vending er indkommen i eden. Den almindelige troskabsed (embedsed) havde lige fra 1660 overalt i kongens riger og lande lydt på suverænitet, absolut dominium osv., og desuden forpligtet den sværgende til at bidrage til at overføre denne regering på kongens «rechtmåssige Erbsuccessoren (in der Regierung)». Således hed det også i hyldingseden 1684 (rechtm. E. in d. R.). Samme tanke skulde nu finde sit udtryk i hyldingseden 1721, men den skulde have et fuldt og utvetydigt udtryk; derfor ombyttes «rechtmas sige E.» med en anførelse af den gældende arvelov: «E. in der R. secundum t. 1. r.». Denne formel var ej heller ukendt i kancelliet. Det hedder i Kristian V's instrux for konsejlet (som Sehestedts fader altså havde havt til rettesnor i sit embed), idet kongelovens ukrænkelighed indskærpes, at ministrene skal tragte efter, «damit sothane lex regia ... unverbriichlich observiret, ... mithin die dadurch befestigte souveraine Erb - Regierung dieser Konigreiche und Landen . . . fiir uns und unsere konigl. Erb- Successoren nach Verordnung mehr besagter legis regiæ unverånderlich ... beibehalten werde»x).

Anvendelsen af kongeloven på arvefølgen i Sønderjyllandhavde alt engang tilforn været genstand for en offenlig drøftelse. Da kong Kristian V efter sin svoger Kristian Albrekts død 1694 forespurgte, om der var et testamente efter ham, ved hvilket arvefølgen ordnedes, fik1) (Gaspari) Urkunden und Materialien I3lf. Instruien er ker fejlagtig henført til Fr. 4, skønt kongen kalder Fr. 3 for sin fader.

Side 162

han et afvisende svar af sin unge søstersøn hertug Fredrik: ingen havde vel forlangt at se et testamente ved hans, kongens, tronbestigelse. Kongen svarede, at inan på Gottorpmeget vel kendte kongeloven, men at han ikke vidste af, om der existerede en lignende familielov for hertugslægten.Det var nemlig vel almindelig bekendt, at der forhen havde været udstedt arvelove med fastsættelse af førstefødselsretten, stadfæstede af kongen for Sønderjyllands og af kejseren for Holstens vedkommende, men disse love måtte anses for ophævede ved den i 1658 opnåede suveræniteti det danske hertugdømme. Fra det øjeblik af kunde hver af de regerende herrer fastsætte frit, hvorledes der skulde forholdes med arvefølgen i hans del af Sønderjylland,og kongen forlangte derfor at få at vide, om den afdøde hertug ikke havde taget bestemmelser til fordel for sin yngre søn, hvis naturlige værge han som morbroder måtte siges at være.

Fra disse forudsætninger må striden 1695 opfattes. Den ældre hertug Fredrik af Gottorp havde meget vel forståetden ret, han således havde erhvervet, og havde også virkelig stadfæstet førstefødselsretten i et testamente; hans ældste søn skal arve alle hans lande, hedder det, «einhalt des in unserm fursti. Hause eingefiihrten, auch nachgehends von Kaysern zu Kaysern beståtigten, nunmehro auch von uns im Fiirstenthum Schleswig aus unbeschrankter souverainenMacht bestårkten und erneuerten juris primogenituræ «1). Men på selvsamme måde, forklares det fra kongelig side, har kong Fredrik 111 fastsat arvefølgen i kongeloven. Dette gav anledning til følgende polemik, samtidig med at efterhånden den i det foregående antydede1) Anmerkungen iiber die Nachricht ete. (1t)96) Beilage Nr. 9.

Side 163

opfattelse klaredes. Den kongelige forfatter (Breitenau?) skriver først i «Nachricht wegen der zwischen Ihr. K. M. zu Danemark und Herzog Fr. erwachsenen Irrungen» (1695), at hertugens udtalelse om, at der ikke blev fremlagtnoget kongeligt testamente ved regeringsskiftet 1670, er meget nærgående: «nachdem lex regia Danica zu Gottorf nicht unbekannt, und dieser Punkt aus Ihr. Hoheit der Princessin des Herzogs Frau Mutter Eheberedung und der dabei stipulirten Renunciation vor so lange Zeit den fursti. Ministris schon sattsam bekannt gewesen» (s. 21).21).

Dertil svarede den gottorpske forfatter i sine «Anmerkungen iiber die Nachricht etc.» (1696), at han ikke vidste, at der 1670 var bleven gjort noget for at legitimere kongen: »dannwas anjetzo in vorgedachter Schrift de lege regia Danica angefiihret, davon haben Ihro Hochf. Durchl. so wenig Nachricht, als Sie. auch annoch abzusehen vermogen, wie lex regia Danica im Herzogth. Schleswig einzufiihren sein moge» (s. 8 f.).

Strax efter udkom det kongelige svar («mit konigl. Vorwissen und Approbation zum Druck befordert»): Kurze, jedoch griindliche Anzeige — (Februar 1<396): «Was dabeide lege Danica angefiihret wird, als ob nemlich, nach des Schriftstellers Meinung, solche ratione des Herz. Schleswigkeine Statt finden konne? verdiente wohl eine scharfe Antwort, . . . indem ihme als einem vermuthlich erfahrnen Bedienten billig nicht unbekannt sein sollen, dasz hier nicht de nomine legis regise, sondern de dispositione legislatoristanquam testatoris die Frage, under dera Konig Eriedrich 111 wohl nicht zu disputiren gemeinet sein1) Dette forholdt sig ganske rigtig, da Kristian Albrekt ved sin formæling 1667 blev gjort bekendt med kongeloven og sin bruds afkald på anden arveret end den i hin lov hjemlede.

Side 164

wercle, ob Ihre Mayest. dergleichen Disposition, wie in Regardder Kron Danemark, also auch des Herzogthurns Schleswig und Ihres daran habenden Antheils machen konnen?» (s. 9).

Herpå svaredes da atter fra gottorpsk side («Wahrhafter Bericht» ctc., Marts 1G96, s. 35 f.), at man havde forstået lex regia Danica om den danske lovbog, ikke om nogen kongelig disposition, som ingen kunde være så gal («so beraubten Verstandes») at ville gøre indsigelse imod1).

Derom var der altså enighed, at kongeloven strax ved sin udstedelse havde fået gyldighed for den kongelige del af Sønderjylland, således at arvefølgens orden og landets udelelighed herved var grundlovmæssig fastsat. Selvfølgelig kunde den dog ikke skabe nogen ny eller yderligere adkomst for kongeslægten i sin helhed, selve arveretten tilkom kun mandsstammen, selv om det modsatte af og til blev påstået, som i forhandlingerne med Plon 1G65.

Det må derfor også indrømmes, at »Erbsuccessoren secundum tenorem legis regiæ», dersom det stod ene eller skulde forklares blot efter sin ordlyd, vilde kunne lade en tvivl tilbage med hensyn til arverettens omfang; selv om denne ansås for begrænset til mandsstammen, tør det ikke benegtes, at udtrykket kunde være bleven brugt i henholdtil opfattelsen fra 1695. Men det kunde aldrig have fundet sted i den forbindelse, i hvilken det kommer 1721. Når det bruges samtidig med påberåbelsen af gamle historiskeminder om den danske krones, Sønderjylland omfattenderet, og når det sættes ind i edsformularen uden1) Senere ytringer gentager kun det samme: „Aut\vort-Schreiben" (Maj 1(596) s. 28. „Conspectus causaruni", p. 13.

Side 165

nogen udtrykkelig indskrænkning som en fortolkning af det vage: »rechtmåssige Erbsuccessoren», så er eller var for hin tids mennesker enhver somhelst tvivl om dets rette forståelse udelukket.

Det kan da i det hele siges, at de fleste udtryk og vendinger i aktstykkerne fra 1721 vanskelig enkeltvis kan fastholdes som utvetydige betegnelser for fastslåede politiske eller statsretlige begreber, således som man fra begge sider forudsatte og søgte at fastholde i striden i fyrrerne. Der er noget tvetydigt ved ordene: genforene, inkorporere, lex regia osv. . Men det som giver fortolkningen sit faste uomtvistelige grundlag, er henvisningen til det historiske forhold som skal genoprettes, det forhold, at Danmarks konge som sådan også er Sønderjyllands hertug. Er dette givet, da er der ingen strid imellem de iflæng brugte udtryk: «ai: genforene den gottorpske del med den kongelige«, »at inkorporere de to dele med hinanden" og «at inkorporere den gottorpske del i Danmarks krone som et løsrevet pertinensi). Da falder også kongelovens arvefølge af sig selv. Enhver anden fortolkning må nødvendigvis støde an på afgørende punkter og vise sig uigennemførlig.

Endelig, og også dette må der tillægges en ikke ringe betydning, stadfæster hele det ved hyldingen brugte ydre apparat den i akt styk kerne nedlagte og gradvis skarpt udformede tanke.

Man nøjedes ikke med at indkaldede gamle «stænder«, d. v. s. »prælat og ridderskab«, men føjede dertil de borgerligegodsejere, ja i sidste øjeblik også de gottorpske provster. Meningen hermed var utvivlsomt den at få repræsentanter for de traditionelle stænder. Således fremstilles det også på det bekendte »slesvigske bæger», et guldbæger, som dronningen kort efter forærede kongen til hans halvhundredårigefødselsdag

Side 166

årigefødselsdag(11. Oktober 1721). Her ses nemlig kongen på sin trone, foran hvilken tre mænd knæler, en adelsmand,en præst og en borgerlig; derover står: « Stændernei fyrstendømmet Slesvig hylde kong Fr. IV, 172.1, 4. Sept...1).

Det andet træk er dette, at ikke som i 1684 statholderen, men kongen selv og hans gehejmeråd med rigets storkansler i spidsen modtog hyldingen. Det fastsættes ved resolution dagen fer hyldingen, på Sehestedts referat af en række tvivlsomme punkter. Ligeledes måtte ridderskabet, der efter gammel skik skulde have lov til at fremsætte sine jonsker i anledning af hyldingen, gøre dette skriftlig og forinden til konsejlet, for at dette kunde fjerne utilborlige anmodninger, som end ikke måtte fremsættes, end sige kunde indrømmes. Først efterat eden var aflagt for ministeriet og den egenlig politiske akt således til ende, førtes ridderskabet af statholderen, som selv var bleven edfæstet, ind til kongen og kronprinsen (Tillæg 9. 10).

Endvidere var det kongelige patent af 22. Avgust forsynetmed et ?egl, som for første gang fremstillede Sønderjyllandsvåbenmærke i hovedskjoldet, blandt kronens suverænelande; det var taget ud af mellem skjoldet, hvor det havde havt sin plads ved siden af Holstens tre mærker. Det er ofte bleven fremdraget, at denne forandring ai' våbenet fandt sted dengang, alt Andreas Hojer tillægger det den rette betydning; men man har ikke været opmærksompå, at selve indlemmelsespatentet også i den henseende var bragt i fuld harmoni med sig selv. Det må i den henseende vel huskes på, at de andre mærker i1) Slesvigske provinsialefterretninger 1287 med tavle (A. D. Jørgensen, 4(J fortællinger, s. 2801.

Side 167

hovedskjoldet dengang forklaredes som tilhørende rigets øvrige lande: løven med de ni søblade ("Goternes konge«) tillagdes Nørrejylland, Lindormen (»Vendernes konge«) Fyn, de tre Laver Sælland, løven med øxen Norge. Det samme våben sattes samtidig i den bekendte store frontespice over kancelliporten og på de våbenskjolde, som anbragtes i kancellibygningens arkivhvælvinger, idet iøvrigt de enkelte mærker her ligeledes enkeltvis brugtes til at betegne de forskellige landsdele.

Også den ved hyldingen brugte og for fremtiden indførte kirkebøn giver vidnesbyrd om opfattelsen af den fremtidige arvefølge. Ved reskript af 7. December 1720 til generalsuperintendent Th. Dassow i Rensborg var det alt slået fast, at kirkebønnen overalt i Sønderjylland skulde være ens, kun omfattende kongen og hans hus, med udeladelse af hertugen af Gottop. der efter gammel skik også i de kongelige amter havde været medoptagen i bønnen; det hedder: «So befehlen wir Dir hiermit an, dasz, da wir. .. keine weitere offentliche Furbitte ... als allein auf uns und unser konigliches Erbhaus gleich in unserem Konigreich Danemark geschiehet eingerichtet und (iberall uniform abgelesen wissen wollen» ..., så skal han indsende et projekt til en sådan bøn. I hyldingsprotokollen findes nu den fremtidige bøn indført; den lyder på kongen, kronprinsen og kongens broder prins Karl, de tre eneste mænd af slægten, hvorpå den fortsætter: «lass dir in Gnaden befohlen sein die koniglichen Erbprincessinnen samt dem ganzen hochloblichen ko ni gi. Erb-Hause».

Endelig var det heller neppe tilfældigt, at netop den
4. September valgtes til hyldingsdag; det var 12 års dagen
efter kongelovens udgivelse i trykken, forsynet med en

Side 168

kongelig kundgørelse, der skulde danne et supplement til selve det historiske aktstykke. Denne udgivelse havde som bekendt vakt stor opmærksomhed, ligesom den havde været overvejet og forberedt mange år i forvejen. Det lå derfor nær til yderligere forherligelse af denne grundlov at fastsætte hyldingen i Sønderjylland til samme dag. Kronprinsen og hans unge hustru ankom til Gottorp den 28. Avgust og hele hoffet drog bort den 5. September, så on tidligere dag vilde ellers være falden naturligere.

Som alt hVre gange anført sluttede der sig til hyldingon på Gottorp en slags landdagsforhandling, idet konferensråd Ditlev Reventlov som prælat for hertugdømmet Slesvig (cl. e. provst for det adelige St. Johanneskloster, det eneste i hertugdømmet) og derved formand for ridderskabet indleverede et bønskrift til kongen. Som alt omtalt havde det i forvejen været forelagt konsejlet, men afleveredes umiddelbart til kongen «mit allertiefsten Respekt", hvorfor denne lovede «in konigl. Gnaden», »dasz oine allergewierigste Resolution erfolgen solle».

Supplikken, som få dage efter fulgtes af en anden (af 9. Sept.), gik ud på de almindelige punkter, nedsættelse i kontribution, ret til at affatte testamenter osv., og berørte kun ét politisk spørgsmål, afholdelsen af landdage. Det havde været en stående begæring i de sidste halvhundrede år, men nedsattes her til det mindst mulige. I indledningen udtales, at adelen håber på at bevare sine gamle privilegier i samme forhold som det holstenske ridderskab, forst og freinst de fra arildstid holdte sønderjydske landdago. Det hedder herom således:

»Ergeben die Patenta, dasz in dem Herz. Schleswig

Side 169

von Alters her Landtage allergnådigst ausgeschrieben, woselbstendie herrschaftlichen Propositiones Prælaten und Kitterschaft, Standen und Stådten zu ihrer allerunterthånigstenResolution eroffnet, welche dagegen ihre etwa gehabte gravamina in aller Submission vorgetragen und nachdem alles in genugsame Deliberation gezogen, ein gewisses Conclusum und so genannter Landtagsschluss gemacht worden, dergleichen annoch am 25. Jan. 1712 abgegebenund nachgehends am 27. April eodem von Ew. Konigl. Majeståt allergnådigst ratificiret worden. Wann nun hierauf die Wiederherstellung des so hochst nothigen Credits, folglich auch des ganzen Landes Wohlfahrt mit beruliet, als gelanget an Ew. Konigl. Maj. Prælaten und Kitterschaft allerunterthånigstes Bitten: Sie geruhen auch hinfiihro in diesem Herzogthum dergleichen Landtage ausschreibenzu

Svaret herpå lød således: «dasz . . .Ihre Konigl. Maj., wann Sie die Conjunkturen von der Bescliaffenheit finden solten, dasz ein Landtag in den Herzogthiimern auszuschreiben die Nothwendigkeit erfordern wilrde, Sie alsdann fernerweit Dero allergn. Resolution dieseswegen Dero getreuen Prælaten und iibrigen von der Ritterschaft kund thun und solchenfalls das benothigte verfugen lassen wollen».

Svaret på begge supplikker meddeltes under 17. September;,det var affattet på kongens vegne og under hans segl, men kun underskrevet af Sehestedt. Under 8. Juli 1722 supplicerede ridderskabet derfor igen om at få resolutionenudstedt af kongen selv, under hans egen hånd: men det tilstodes ikke. Året efter, den 19. Marts 1723, bad ridderskabet i begge hertugdømmer om en stadfæstelse af de givne tilsagn ved privilegiernes stadfæstelse, den 27. April 1712. Kongen havde dengang i almindelige udtryk

Side 170

stadfæstet adelens gamle rettigheder med de af kong Kristian V opstillede indskrænkninger og «nach Maasgebungdessen, so bei der in diesem und vorigem Jahr gehaltenen Landtagsversamlung verhandelt worden«, d. v. s. med underkendelse af enhver politisk magtfuldkommenhed. Alligevel var en ban fra ridderskabet i begge hertugdømmerom at få dette privilegium gentaget, en meget naiv misforståelse af stillingen. Efter hyldingen 1684 havde det slesvigske ridderskab indgivet en begæring om privilegiernes stadfæstelse og deri som første punkt andragetpå, at "das Fiirstenthum Schleswig mit dem HerzogthumHolstein quo ad corpus nobilitatis vermoge der uralten Privilegien ewig und unzertrennlich bei einander bleiben«. Derpå og på flere lignende punkter var der bleven svaret, at «viel puncta darin enthalten, so wider dem actum homagialem wie auch der souverainitet Ueffen, als zweiifeln Sie (I. K. M.) nicht, sie hinkiinftig in Überreichungder Supplikken sich besser vorsehen wiirden». I den samtidig givne stadfæstelse af de slesvigske privilegier indførtes da ligeledes forbeholdet om den suveræne eneregering«und dem alibier anjetzo an uns erneuertem und vorgangenem actui homagiali« (14. Juli 1(584).

I året 1723 fik ridderskabet imidlertid end ikke noget direkte svar. Som et indirekte, skarpt afvisende, må det betragtes, at der månedsdagen efter udgik en Jiongelig kundgørelse om stadfæstelse af alle privilegier og benådninger i de forhenværende gottorpske lande.

Kongen siger heri: »nachdem wie bereits vorlångst in dem vormahligen fiirstl. Antheil des Herz. Schleswig die uns rechtmåssig gebiihrende wirklichePossession und also die Einwohner daselbst zu unsern Unterthanen auf- und angenommen, wir auch

Side 171

allergnådigst fur gut und nothig befunden haben, dasz gedachten unsern Unterthanen iiber die ihnen vorhin ab fiirstl. Seiten ertheilte Octroyen und Privilegien zu ihrer desto mehrerer Sicherheit und Erhaltung des nothigen Credits, auch nunmehro befindenden Umstånden nach unsere gnådigste Confirmation ertheilet werde» osv.x). Det kunde ikke miskendes, at der i denne kundgørelse, samtidigmed at ridderskabets supplik blev henlagt, lå en bestemt underkendelse af dets ret til at få sine gamle privilegier stadfæstede. For kongens opfattelse er det ligeledes mærkeligt, at han få dage efter (den 24. April) nedskrev sit bekendte testamente, hvis bestemmelser næsten i hver paragraf ånder en så dyb uvilje og mistillid til ridderskabet2). I en ny supplik, affattet i det følgende års Kieler omslag, den 31. Januar, beder ridderskabet derpå kun om en offenlig deklaration om at det slesvigske ridderskabendnu har sine gamle (materielle) forrettigheder; men heller ikke dette toges til følge. Først efter tronskiftet stadfæstedes som bekendt det slesvigske ridderskabs privilegier,for så vidt de ikke stred mod den suveræne eneregering(12. Marts 1731). Samme dag stadfæstedes det holstenske ridderskabs privilegier, selvfølgelig uden dette forbehold. De havde nu mistet al politisk betydning.

Om opfattelsen af den ved indlemmelsen skabte retstilstandforeligger der alt fra de nærmeste år talrige vidnesbyrd;her skal kun et par nævnes. Kongens opfattelse fremlyser tilstrækkelig af de foran fremhævede ord i kundgørelsenaf 19. April 1723; hans tilegnelse af den gottorpskedel kaldes her: »die uns rechtmåssig gebiihrende1) For rentekamnierets vedkoinmende udstedt under 19. April, for kancelliets under 15. Maj 1723.

2) M. Steenstrups Danske månedskrift, 18G5, I .31.

Side 172

Possessiori'>. Han går herved tilbage til rigets gamle ret
til sit injuria temporum løsrevne ledemod.

Ligeså siger den slesvigske prælat Ditlev Reventlov i en ansøgning om toldfrihed for sit gods Schmoel i Holsten: «Ew. K. Maj. haben zu Dero unsterblichen gloire, nachdem das Herz. Schleswig in Dero konigl. Erbreiche und Lan den wiederum incorporiret word en, denen von der Ritterschaft dieses Herzogthums allergnådigste Freiheit verstattet, zu Copenhagen so wohl als in denen iibrigen Provincien das liberum commercium zu fiihren und die von denen Giithern kommenden Wahren dos innern Zolls wegen frei zu debittiren etc.» Ansøgningen, som stod i modstrid med denne indledning, blev afslået ved resolution af 8. Maj 1722.

Endelig bør også de senere forhandlinger mellem Danmark og hertugen af Kiel her tages i betragtning. Som bekendt begav Karl Fredrik sig kort efter freden i Fredriksborg til Peter den stores hof for her at finde en stotte imod Danmark og for sine fordringer på arvefølgen i Sverig (som Karl KITs søstersøn); han fik løfte på tsarens datter og hjælp imod de tre kongeriger. Fra nu af udvikledes der en travl virksomhed i diplomatien for at danne et forbund imod Danmark og at tvinge det til enten at udlevere Sønderjylland eller at give fuldt vederlag for det.

Det vil her især være af betydning at dvæle ved de tilbud, som blev gjorto i året 1725, efter Peter den stores død. Forholdene syntes dengang at stille sig så ugunstige for Danmark, at kongen efter overkrigssekretær (d. e. krigsminister)Gabels råd gjorde forslag om et ækvivalent, der dog ikke blev modtaget. Senere gik man igen fra det, hvad der var så meget lettere, som det ikke var gået den

Side 173

regelmæssige vej gennem kancelliet (Maj 1725:). Et par måneder efter fremkom de hertugelige råder Bassewitz og Stambcke med et modforslag: Fredrik IV skulde ikke blot beholde Sønderjylland, men også have det hertugelige Holsten imod at afstå Norge, som da ved Karl Fredriks tronbestigelse i Sverig vilde blive forenet med dette rige (16. Juli). Efter at dette forslag var bleven forkastet som latterligt, fremkom der i årets slutning et andet, efter hvilket kongen for Sønderjylland skulde give Oldenborg og Delmenhorst, Segeberg amt, arvefølgen i Plan, Sønder- Ditmarsk, Femern og Fredriksort. På dette tidspunkt havde imidlertid situationen imellem stormagterne klaret sig så vidt, at man kunde lade oversekretairen i det tyske kancelli. Frans v. Hagen, udstede en cirkulærdepeche til de danske afsendinge, i hvilken enhver tanke om at give vederlag for Sønderjylland blev tilbagevist; kongen stolede på sin ved garantierne erhvervede ret (12. Januar 172(52).

Det danske forslag af Maj 1725 findes ikke i de udenlandske registranter og viser sig også herved at savne den officielle karakter, som de andre forhandlinger har. Derimod findes der blandt gottorpske sager vedkommende disse forhandlinger et udkast, som øjensynligt hidrører fra denne tid. Det nævner et vederlag, som i flere punkter ligner det i December 1725 fra hertugelig side foreslåede, men gør endnu videre gående tilbud. Her vil der dog kun være anledning til at dvæle nærmere ved hvad der siges om arvefølgen3).1) Hojer, Fr. IV, II 113 f

2) S ml. Hojer, II 122. Her efter „geheime Registratur" og Westphalens relationer fra Kusland.

3) Tillæg nr. 11. Koncepten, som er skødesløst henkastet på brækket papir, i to løse læg, er etatsråd H. K. Strykes hånd. Han var indtil sommeren 1725 hertugelig afsending i Wien. (Om ham: Chronik der Universitiit zu Kiel 1858, s. 40 f.) Det formodede tidspunkt for affattelsen stadfæstes af en i slutningen forekommende, igen udslettet bemærkning, hvorefter man var i okkupationens 13. ar (fra Februar 1713).

Side 174

Kongen, siges der, insisterer på, Sønderjylland, men vil i vederlag for dette byde: Oldenborg og Delmenhorst; Bremen og Verden eller pengevederlag derfor; Segeberg amt og stæderne Lytkenburg, Oldeslo og Heiligenhafen; Pløn, tfantzau og die Wildniss; Femern, Helgoland og Fredriksort med to miles omkreds. Fremdeles vil kongen sikre det hertugelige hus den übestridte arveret til det kongelige Holsten efter mandsstammens afgang og altså opgive sit tvetydige, mod den gamle arveorden stridende forhold til Sønderborgerne.

Endelig skulde der tages bestemmelse om arveretten til Sønderjylland og til kongerigerne Danmark og Norge. Kongen erklærede sig her villig til højtidelig at anerkende hertugslægtens arveret til kongerigerne efter kong Kristian V's slægt af mand- og kvindekøn. Kongeloven påbød nemlig, at kronen for det tilfælde, at Fredrik lll's sønners efterkommere alle var uddøde, skulde gå til hans ældste, derefter til den næstældste datters slægt. Nu var imidlertid den ældste datter Anna Sofies efterkommere, kurfyrstehuset i Sachsen, gået over til den katholske tro og havde derved efter kongeloven tabt deres ret til arvefølgen, medens Fredrik lll's yngre søn Georg var død barnløs. Gottorperne, som nedstammede fra den næstældste datter Frederikke Amalie, måtte derfor være nærmest til tronfølgen efter Kristian V's hus.

Men idet kong Fredrik IV nu med sin modpart stiller
sig på standpunktet før Sønderjyllands indlemmelse, det
eneste, som hertugen anerkender, lover han tillige som3) Tillæg nr. 11. Koncepten, som er skødesløst henkastet på brækket papir, i to løse læg, er etatsråd H. K. Strykes hånd. Han var indtil sommeren 1725 hertugelig afsending i Wien. (Om ham: Chronik der Universitiit zu Kiel 1858, s. 40 f.) Det formodede tidspunkt for affattelsen stadfæstes af en i slutningen forekommende, igen udslettet bemærkning, hvorefter man var i okkupationens 13. ar (fra Februar 1713).

Side 175

første erhverver af den gottorpske del, at denne såvel som den kongelige del skal følge kongerigerne i arvegang efter Kristian V's samlede slægt. Gik altså hertugen ind på dette forlig, da var kongen villig til at se bort fra sin erhvervelse af Sønderjylland ved freden med Sverig, de opnåede garantier og den foretagne indlemmelse. Han erhvervede det da fra ny af ved et mageskifte med den atter anerkendte hertug. Men han erhvervede det som det, det var: et fuldkommen suverænt land. Fra dette øjeblik af kunde han personlig disponere aldeles frit over det; men han tilkendegiver nu, at lige så vist som han vil lade det gå i arv til alle kong Kristian V's efterkommereaf begge kan, lige så vist vil han derefter lade det gå videre til Gottorperne, der arver kongerigerne. Med andre ord: han tilsikrer Gottorperne, at han ikke vil misbruge den ved mageskiftet erhvervede übetingede dispositionsrettil at forandre, hvad der engang er fastsat, indførelsen af kongelovens arvegang dér hvor den vil komme dem til gode. Hvad der her tilbydes, dækker for Sønderjyllands vedkommende altså fuldstændig, hvad der alt var erhvervet 172021, men i formen gøres det muligt for modparten at se bort derfra og slutte traktaten uden nogen anerkendelse af det skete.

Men viser således dette danske forslag, at man end ikke dér, hvor man gjorde de videst gående indrømmelser, langt ud over, hvad der ellers blev budt, kunde tænke sig andet eller mindre end en fuldstændig tilslutning af hertug-, dømmet til moderlandet, så ligger det samme i det gottorpskeforslag af Juli 1725. Dette gik nemlig ud på en erhvervelse af Norge for hertughuset: «å perpetuité tant pour luy (Karl Fredrik) que pour ses heritiers masculins et femelles». Det nævnes end ikke, men forudsættes selvfølgeligsom

Side 176

følgeligsomgivet, at da også overdragelsen af Sønderjyllandvilde gælde for bestandig. — Med andre ord: striden drejede sig dengang kun om, hvorvidt Danmarks konge skulde have det suveræne hertugdømme, eller det igen skulde gå tilbage til den forrige deling og alle de ældre retsforhold. Men derom var alle enige, at beholdt Fredrik IV det hele, da var det for alle hans efterkommere »efter kongelovens indhold«'.

Det var da også denne ordning, som opnåedes ved det gottorpske hus's højtidelige afkald på al ret til Sønderjylland til fordel for kongen af Danmark og hans kronarvinger« evig tid (31. Maj 1773).

Der er i det foregående intet hensyn taget til de andre hertuger af det fælles-oldenborgske hus, den samlede linje Sønderborg, hvis formentlige arvekrav netop er kommen til at spille en så fremtrædende rolle i den nyere tid. Vi skal nu underkaste alle herhen hørende forhold en samlet undersøgelse.

Oldenborgernes arveret til Sønderjylland var som bekendt første gang bleven anerkendt af alle vedkommende ved hyldingen i Ribe 1460. Det er ikke des mindre en stor fejltagelse, når man har villet gå ud fra, at denne arveret her tillige fik sin endelige form og begrænsning, den gennemgik tværtimod i tidernes løb de mest indgribende

Efter håndfæstningen 1460 anerkendtes Kristian 1 og hans brødre som rette arvinger til hertugdømmet efter deres morbroder, Adolf af Schauenburg, men de anerkendte til gengæld stændernes ret til at vælge en enkelt hertug blandt slægtens mænd. Denne ret blev tilsidesat ved

Side 177

første hertugskifte, rnen dog ikke anderledes end at valgets form opretholdtes; begge Kristians sønner, Hans og Fredrik,valgtes til samhertuger. At de senere til en vis grad delte landet, forandrede ikke retlig dette forhold.

Ved omvæltningen 1523 afsattes kong Kristian II som hertug og hans farbroder Fredrik beholdt da alene det hele. Efter hans død valgtes hans sønner under ét til hertuger, men ved den endelige opgørelse af arven udelukkedes ikke des mindre den yngste fra skiftet imod en affindelse i penge. 20 år efter, 1564, afslog stænderne rent ud en anerkendelse af kong Kristian lIFs sønner som samhertuger; de modsatte sig vel ikke en affindelse af Hans med Als osv., men kun den ældste broder, kong Fredrik II valgtes og hyldedes som regerende hertug.

Således stod sagerne, da forliget i Odense sluttedes mellem kongen og de tre «regerende herrer» om Sønderjyllands fremtidige lensforhold (25. Marts 1579). Det bestemtes herved, at kongen skulde forlene hertugerne af Holsten og deres mandlige efterkommere med Sønderjylland og Femern, dog undtagen de allerede affundne og dem, som havde givet afkald. Derved udelukkedes kongens brødre fra dette forlig, som kun omfattede Fredrik II og hertugerne Hans af Haderslev og Adolf af Gottorp, der sad i fællig med hertugdømmet.

Dette moment er bleven overset endog i Stemanns «Greschichte des offentlichen und Privat-Eechts des Herz. Schleswig». Selve aktstykkerne taler dog tydelig nok; kongens brødre nævnes ikke med et ord og de ved forliget vedtagne formularer kender kun kongen og riget på den ene og de tre regerende hertuger på den anden side.

Den få år i forvejen (1573) udstedte "Landgerichtsordnung»,
hertugdømmernes grundlov for den borgerlige

Side 178

retsforfatning, er udgået fra den selvsamme opfattelse. Den er given af kong Fredrik II af Danmark og Norge, Johan den ældre og Adolf, arvinger til Norge, «alle Herzogen zu Schleswig, Holstein etc, Gevettern und Gebriidern,» og rettet til «allen und jeden Prælaten, denen von der Ritterschaft, Stadten, Communen und sonst allen und jeden Eingesessenen unserer Fiirstenthurner Schl. und Holstein etc.» Til slutning tages der forbehold for alle interesserede parter, således: «Jedoch soli diese Landgerichtsordnung . . . uns Konig Friedrichen und dem Reiche Danemarken an der Hoheit und Lehenwahr des Fiirstenth. Schl. und des Landes Femern, wie auch neben Ihr. K. W. uns Herzogen Johansen dem Eltern und Herzog Adolf zu Schl.-Holst. etc. an unserm daran hergebrachten Besitz und Gerechtigkeit, und dann den Standen und unsern såmtlichen getreuen Unterthanen in unsern Furstenthiimern an ihren Privilegien und Freiheiten, so von uns confirmirt und beståtigt, ganz unvorfånglich und unschådlich sein.»

Det samme fastholdes udtrykkelig senere; det hedder i den reviderede landretsordning af 1636, at der tages forbehold for kong Kristian IV og riget, hvad angar lenshojheden, «"\vie auch neben Ihr. K. Wiirden Uns Herz. Friedrich zu Schl.-Hoist, an unserer daran hergebrachten Erbgerechtigkeit, auf Maasse, wie solches allerseits in den 1579 zu Odensehe aufgerichteten Vertragen verabschiedet», og endelig for stsender og undersatter. Landets offenlige ret kender kun de regerende hertuger, lensherren og folket, — ikke de andre hertuglinjer.

Alligevel optog kongerne deres nære frænder på
Sønderborg i forleningen; de forlenedes selvstændig med
deres lille del af Sønderjylland og med fælleshånden på

Side 179

det hele hertugdømme. Heri lå der et løfte om eventuel forlening med dette for det tilfælde, at de virkelige lensmænds mandsstammer begge skulde uddø. Uddøde det ene, da vilde deraf kun følge, at det andet fik eneregeringen.

Således stod det, tiltrods for Sønderborgernes indsigelser, indtil der atter indtrådte en forandring ved suverænitetsdiplomerne af 2. Maj 1658, ved hvilke forliget i Odense ophævedes. De to regerende hertughuse, det kongelige og det gottorpske, ejede nu Sønderjylland med fuld suverænitet, dog kun for mandsstammernes levetid; den gensidige arveret blev lige så lidt afskaffet som fællesskabet i regeringen. Efter de suveræne huses afgang vilde lensforholdet atter indtræde.

Kort efter blev imidlertid kongen ligeledes suveræn arvekonge i Danmark og Norge og det blev for fremtiden ikke let at skelne mellem hans forskellige adkomster. Den opfattelse fremsættes således lejlighedsvis, at kvindelinjen har arveret til det kongelige Sønderjylland1), medens til andre tider Sønderborgernes arveret til denne del forud for Gottorperne omtales som selvfølgelig. 1 virkeligheden indtrådte der dog ingen forandring i det gamle forhold og kongehuset kunde ej heller være tjent med at forandre det; thi blev den kongelige del allodium, måtte det samme finde sted for den gottorpske, da adkomsten var den samme. Den danske politik gik da også meget snart over til at eftertragte dennes erhvervelse i åben kamp som den lideligsteudgang af hele dette utidssvarende forhold. Sålænge Danmark var et valgrige havde kongerne i deres egenskabaf hertuger havt fælles interesse med Gottorp i at1) 1665 mod Pløn (Konimissionsbetænkningen af 1846;.

Side 180

fastholde lensforholdet og den særlige arvegang; nu var
det modsatte tilfældet.

At opfattelsen (udenfor krigstilstanden) var den ældre uforandrede, at kun mandsstaminen var arveberettiget, haves der tilstrækkelige vidnesbyrd om. Således hedder det i traktaterne mellem kong Kristian V og hertugen af Pløn om et mageskifte for Oldenborg (1671) stadig, at de forskellige aftaler gælder for hertugen og hans «Leibs LehnsErben« på den ene, og kongen, hans «Erbsuccessores in der Eegierung und Lehns Erben»> på den anden side, og det hvad enten talen er om Oldenborg, Pien (i Holsten) eller Nørborg (i Sønderjylland). Således loves der hertugerne af det len, som skal overdrages dem på Als, en begrænsning af kontributionen til 4 rdl. af hver plov, og dette lover kongen for sig og de nævnte arvinger. Ligeledes siges det udtrykkeligt, at dette len efter den hertugelige lensstammes afgang skal falde tilbage til «lhr. K. M. zu Danemark, dero konigl. Erbsuccessoren in der Eegierung und Lehns-Erben«1), ligesom Oldenborg omvendt skal falde tilbage til Pløn.

Endnu 30 år efter udelukker man ikke den samme opfattelse. I tillægstraktaten til freden i Travendal, som sluttedes i Hamborg den 12. Juli 1701, forbeholdt Gottorperne sig en eventuel arveret til Sønderborgernes len på Als: «Ihre Durchl. behalten sich ... eventualiter den in Gottes Hånden stehenden auf diese Lande ledigen Anfall bevor, so weit sie aldann dazu berechtiget sein werden». Det ses, at man ikke uden videre har anerkendt denne ret, men heller ikke har kunnet negte den2).1) Ostwald, Zar Wurdigung, II 62. 64.

2) Falck, Urkunden, s. 248.

Side 181

Heller ikke gjordes der 1709 forskel på de to hertugdømmer med hensyn til arveretten, da det sachsiske kurfyrstehus efter kongens anmodning antog titlen: «arving til Danmark og Norge«, men urigtigt hertil føjede hele den øvrige kongetitel og derfor måtte gøres opmærksom på, at kongelovens arveret for de kvindelige linjer ikke gjaldt for hertugdømmerne1).

Men ligesom man officielt fastholdt den gamle begrænsning af arveretten til kun at gælde mandsstammen, således fastholdtes også opfattelsen af Sønderborgerne som stående udenfor den nærmeste arvegang, der var forbeholdt de to regerende huse indbyrdes. Således siger A. Hojer i sin lille Danmarks historie (1718), at hertug Hans af sin broder iik Als, Ærø osv. i appanage, og «hat hernach das Sunderburgische Haus gestiftet, davon alle appanagirte Linien zu Sunderburg, Norburg, Glticksburg und Plon abstammen» (s. 259 f.). Ligeledes kalder han i striden om Oldenborg kongen og hertugen af Gottorp tilsammen for «den nærmeste linje«, medens hertugen var beslægtet med greven i »nærmeste grad» (s. 508); han opfatter altså rigtigt begge de regerende linjer som en helhed, som siddende i sameje.

Breitenau, som endnu i året 1724 udgav et stridsskrift i denne sag, går ud fra det samme. Hertug Hans, siger han, sad i mange år med sin del af Holsten uden at tænke på forlening, indtil han blev opmærksom på, at stænderne påstod at have fri valgret efter de regerende huses afgang; derfor søgte han en forlening til fælles hånd «wegen der kilnftigen Succession». Begge de regerende landsherrer var forlenede med hele Holsten in solidum (ligesom i1) A. Hojer, I 16(3.

Side 182

Sønderjylland), men efter begges afgang vilde den oprindeligearveret igen kunne gøres gældende. Indtil da er Pløn simpelthen en del af den kongelige del, stående under den fælles regering1).

Til trods herfor brugtes, som forhen antydet, en enkelt gang Sønderborgernes arveret polemisk imod Gottorp - erne; det var fra dansk side til en vis grad klog politik at forbeholde denne ordning som mindre farlig end Gottorpernes eneregering, der kunde blive i høj grad fordærvelig for riget.

Hertugen afGottorp havde under 24. Maj 1661 sluttet et forbund med Sverig, hvori der fandtes en hemmelig artikel, som gik ud på, at hertugen, for det tilfælde, at Danmark skulde bukke under i en ny krig: «an diesen Fiirstenthumern koniglichen Theils habenden Eecht sich nichts \volien begeben, besondern ihro und ihren Successorensolches allerdings wollen reservirt haben». Dette blev senere bekendt og foreholdtes selvfølgelig Gottorperne som et fjendligt skridt, sigtende på en deling af de kongelige lande. (Nachricht von I. K. M. wider des Herz. zu Gottorp Durchl. habenden rechtmåssigen Beschwerden und Anspruchen, 1683, s. 10). Fra hertugelig side svaredes herpå, at der kun havde været tænkt på arveretten; gik Danmark til grunde i kampen med Sverig, vilde Gottorp kun have sin arveret reserveret, for at «die Herzogthiimer in keine fremde Hånde transportiret werden mochten» (Beantwortung der Schrift: Nachricht etc. 1684, s. 18). Men i de «auf konigl. allergnådigsten Befehl» i det følgendeår udgivne «Anmerkungen» til dette skrift siges1) Griindlicher Berickt von der fursti. Holstein-Plonischon streitigen Successions-Sache. Kopenhagen 1724, s. 86 f. (At Breitenau er forfatter, ses af hans relation til kongen af 17. Nov. s. år.)

Side 183

herimod: »Gesetzt, dasz das konigl. Antheil an den HerzogthiimernSchleswig Holstein durch was Zufall es auch sein mogen, wåre erlediget worden, was hatte ein Herzog zu Holstein Gottorf fur Erbgerechtigkeit daran zu prætendiren gehabt, indem Zeit der getroffenen Allianz noch mehr als 20 andere Herzoge zu Schleswig Holstein, so Ihr. K. M. nåher verwandt und folglich zu beriihrten Landenem nåheres Recht fiir (vor) H. Gottorf gehabt, im Leben gewesen?Man siehet die geflissene Begierde hieraus, nicht nur der konigl. Familie, sondern auch andern unschuldigen Vettern das ihrige zu entziehen. Dårum sich nicht zu verwundern, weim die Heiligen bisweilen das Wachs wieder holen und das unrechte Gut zu Zeiten wieder verloren geht» l).

Hvad der her fremsættes som selvfølgeligt, strider åbenbart mod de gamle arvelove, som Gottorperne havde for sig. Men det vilde heller ikke være ble ven fremsat fra dansk side, hvis ikke man kunde have sagt «Zeit der getroffenen Allianz». Der var i virkeligheden ingen forandring indtrådt med hensyn til antallet af mænd i det Sønderborgske hus; der levede endnu i 1685 ligesom i 1661 en hel snes af dem. Men nu var deres arveret tabt ved indlemmelsen 1684 og kongens disposition over hertugdømmet som et uafhængigt ledemod i de kongelige arvelande. Det kunde nu kun frarives kronen med magt eller ad de politiske forhandlingers vej, ikke ved arv.

Imidlertid kom restavrationen 1689 og ved den genindførelsenaf
den ældre ret; 1721 den gentagne indlemmelse.Dermed
var atter hertugslægternes eventuelle1) S.7f. Der står „das Wachs wieder holen:' (gentage), men der bør sikkert læses som anført: igen hente.

Side 184

arveret ophævet, ligesom i 1684 jure belli, via facti. At
det således var vitterligt for alle, skal nu nærmere eftervises.

Breitenau kom i sine betragtninger over den forestående hylding, som vi har set, gentagne gange ind på Sønderborgernes stilling. «Eine andere secrete wichtige råson ex lege regia» var imod den fuldstændige indlemmelse, mente han, og da kongen ønskede at lære denne at kende, skrev han nærmere derom. Dette svar er dog tabt, ligesåvel som hans hovedskrivelse, og den antydning, Hagen og Esmarch giver i den henseende, viser kun, at han har tænkt sig, at disse hertuger muligvis vilde mode ved hyldingen: «sich etwa wegen der Mitbelehnung des Herz. Schleswig angeben mochten».

Da Breitenaus gode råd imidlertid slet ingen betydning fik, eftersom ingen meldte sig til forlening, er det af mindre betydning, at hans udtalelser er tabte, da det i realiteten er let at se, hvad de gik ud på. Ved ophævelsen af Odense-forliget i året 1658 var hele forleningssagen overladt til kongen og riget, fra 1660 af altså til den enevældige konge. Forsøget på 1663 at nå til en ny aftale med Sonderborgerne mislykkedes; kongen vilde have lensbrevet udstedt på dansk og Odense - forliget uomtalt, men hertugerne krævede opfyldelsen af de gamle former.

Kong Kristian V gjorde derpå brug af sin ret til at negte en fornyelse af forleningen, han lod kun udstede forelobige tilståelser for at en begæring derom var fremsat, ligesom han lod hertugerne i uforstyrret besiddelse af deres len. De medlemmer af slægten, som ingen len havde, udelukkedes aldeles.

Således stod sagerne, da Breitenau, dengang «Gensch»,
kom til København for på hertugen af Pløns vegne at

Side 185

slutte aftalerne om Oldenborg (Marts 1671). I disse optoges,ved-siden af overdragelsen af Nørborg med en del af Als og Ærø til Pløn, en udtrykkelig tilsikring af, at kongen vilde forlene disse hertuger med fælleshånden på Sønderjylland efter gammel skik, derimod ikke de andre linjer: «Ihr. K. M. ... wollen Ihre f. D. zu Schl. H. Piben und dero Leibs Lehns Erben ... mit dem Herz. Schleswig und Lande Femern denen alten hergebrachten Ceremoniis, Lehenbrieffen und Vertrågen nach gnådig belehnen, jedoch dasz sie sich auch, wie devoten Vasallen gebiihret, betragen. Wegen der iibrigen Agnaten fursti. Sunderburgischer Linienhaben I. K. M., auf nochmaliges bewegliches Ansuchen, sich auf die deswegen vorhin im monat Octobri nåchstverwichenertheilte konigl. Resolution abermals bezogen«1).

Denne forlening kom dog aldrig til udførelse; og da der sluttedes en endelig overenskomst om udførelsen af de gjorte aftaler (28. Maj 1680), nævntes den end ikke, ligeså lidt som den aftalte, men ikke udførte medforlening i Holsten.Derimod udstedtes der fra nu af «mutsedler» til alle medlemmer af huset Pløn, altså en anerkendelse af, at de havde søgt forleningen2). Således under 30. Juli 1672 for Joakim Ernsts fire sønner; under 26. December 1676 for de tre efterlevende efter deres broder Bernhards død; 9. Marts 1700 for brødrene Joakim Fredrik og Kristian Karl efter deres fader Avgust, og 25. Juli s. år1) Ostwald, a. skr. s. 51.

2) „Mutsedlen" (af at „nmte", „anmode om" lenet) betegnede arveretten som liggende helt udenfor de nærmest forlenede slægters kreds. Da Fr. IV 1707 forlenedes med Oldenborg, meldte Gottorp sig til „die eventuale Mitbelehnung zur Anwartschaft"; men da huset 1681 havde afstået arveretten efter kongehuset til Pløn og alle dets frænder (Sønderborgerne), måtte Gottorp nøjes med „einem biossen Muthzettel" (Hojer, I 149).

Side 186

for dennes to efterlevende brødre i anledning af tronskiftet. Omtrent samtidig gaves der imidlertid et mutbevis for brødrene Filip Ernst og Kristian Avgust afGlyksborg efter deres fader Kristian, først af kong Kristian V, den 7. Juli 1699, derpå igen af Fredrik IV, den 18. Maj 1700.

Få år efter døde Hans Adolf af Pløn og efterlod sig
en sønnesøn Leopold Avgust, som under 17. Juli 1705 fik
et mutbens, men alt døde året efter.

Der levede nu følgende mænd af huset Pløn. Joakim Fredrik af Norborg, som havde mutbevis på forleningen, og en søn af hans afdøde broder Kristian Karl i ægteskab med en adelig dame, Fredrik Karl, kaldet Karlstein; han holdtes ikke for jævnbyrdig af sine slægtninge. Desuden en fætter Johan Ernst Ferdinand, som havde fået Rethwisch i Holsten, men på grund af sin katholske trosbekendelse ikke af kongen ansås for berettiget til at modtage et dansk len eller lensbevis.

Ved hyldingen på Gottorp mødte tre hertuger af det Sønderborgske hus: Joakim Fredrik af Nørborg, Filip Ernst afGlyksborg og Kristian Avgust af Avgustenborg1). Ingen af dem gjorde indsigelse imod det kongelige patent, hvorved adskillelsen af en del af Sønderjylland fra kronen betegnedes som en i onde tider foretagen løsrivelse, og tilknytningen af den i henhold til de politiske begivenheder kundgjordes. De kunde selvfølgelig ikke være i tvivl om, at en fornyet «løsrivelse», d. v. s. bortforlening, måtte betragtes som en umulighed.

Et udtrykkeligt afkald på formentlige arvekrav tænkte
man ikke på at forlange af dem; selve den akt, som foretogesfor1) P. L. Bramlorfs dagbog over prins Kristians forrnælingsrejse 1721 (gehejniearkivet).

Side 187

togesforderes øjne, var en fornegtelse af alle slige arvekrav.Deres
nærværelse ved den højtidelige handling var
afkald nok.

Konsekvensen af dette forhold var, at de af dem, som tillige var private godsejere, i denne egenskab aflagde hyldingseden sammen med de adelige og uadelige godsejere. Skete dette, da vilde det mere end noget andet betegne begge parters opfattelse af den nye ret; skete det ikke, da vilde det la udseende af og kunne siges, at den fyrstelige byrd havde fritaget dem for en almindelig forpligtelse.

Spørgsmålet forhandledes af konsejlet og forelagdes kongen til resolution den 3. September. Det bestemtes, at eden skulde af kræ ves de to fyrstelige godsejere, hertugerne af Glyksborg og Avgustenborg, i deres hjem, før den almindelige hyldingsakt begyndte. Der haves forskellige koncepter til eden, i hvilke kun det er mærkeligt, at den oprindelige hentydning til at de er lensmænd — (hvad der heller ikke var rigtigt for Kristian Avgust's vedkommende) — fjernedes.

Kristian Sehestedt mødte derpå i deres bolig og fik deres underskrift, hvorefter de dagen derpå var tilstede ved præsentationen for kongen. Kristian Avgust, der var dansk general og gift med en Danneskjold, blev ved denne lejlighed ridder af elefanten. Filip Ernst blev efter sin hjemkomst noget foruroliget over sin ed og bad kongen om en afskrift af den, men hans udtalelser og kongens svar kendes iøvrigt ikke. Da han to år efter indsendte sit testamente til kongelig stadfæstelse, foretoges denne «aus konigl. und hoher oberlandesherrlicher Macht und Authoritet», ikke som forhen «oberlehnsherrlicher»; enhvertale om et lensforhold var udeladt af testamentet.

Side 188

Herved var Glyksborg bragt i samme forhold som de andre ikke - forlenede linjer, hvis testamenter stadig var bleven stadfæstede «aus konigl. vollenkommener Macht und Hoheit». At der iøvrigt ideto hertugers edsaflæggelse lå en fuldstændig anerkendelse af alt hvad der var foregåetog tilsigtet ved hyldingen, derom nærede selvfølgelig ingen nogen tvivl, hverken dengang eller i de følgende hundrede år.

Der kunde muligvis være spørgsmål om Joakim Fredriks stilling, men i virkeligheden var den dog lige så klar som de andres; en undladelse af at protestere imod den hele handling, ja en deltagelse i ceremoniellet, var uforenelig med en retsgyldig indsigelse. Men iøvrigt havde dette spørgsmål ingen praktisk interesse, da han døde fa måneder efter (25. Januar 1722) uden at efterlade sig børn.

Hele slægten var nu altså indskrænket til den katholske Ferdinand, der ikke var anerkendt som arveberettiget i Sønderjylland og iøvrigt ingen børn havde, og den unge Fredrik Karl, der ikke var anerkendt som legitim. Kongen stod altså temmelig frit overfor fremtiden og han benyttede i rigt mål denne frihed. Han kunde erklære huset Pløn for retlig uddød med Joakim Fredrik, og derefter inddrage Nørborg i henhold til traktaten af 1671; men Pløn og Sæbygård på Ærø vilde da gå i arv til de andre linjer af huset Sønderborg som gammelt lensgods. Derved vilde måske en ny linje blive lensberettiget i Sønderjylland.

Ved at anerkende Fredrik Karl som legitim kunde han derimod komme videre ved forlods aftaler. Det vilde desuden se ilde ud, om Fredrik IV året efter at have kronet sin adelig fødte hustru til Danmarks dronning,

Side 189

vilde underkende sønnen af en hertug og hans ægteviede
hustru som legitim arving i Danmark.

Under 7. November (1722) udstedte da også Fredrik Karl en revers til kongen, hvorefter han forpligtede sig til som vederlag for den kongelige anerkendelse at give afkald på Als og Ærø, for så vidt de tilhørte huset Pløn, «und selbige I. K. M. und dero konigl. Hause zu ewigem Erb und Eigenthum iiberlassen«. Indtil han kan tiltræde arven i Pløn skal kongen overlade ham nogle af de Nørborgske

Efter at denne revers var bleven stadfæstet af hertugens formyndere, Detlev Reventlov og v. John, deklareredes han på Københavns slot tillige med sin søster som legitime medlemmer af huset Sønderborg og et legitimationspatent udstedtes under 18. December af kongen som "supremus feudi dominus totiusque familiæ caput». Kort efter fik han udlagt Kørborg og Melsgård på Als og Sæbygård og Gudsgave på Ærø. Om en forlening eller mutbevis var der selvfølgelig ikke tale.

I året 1729 døde derpå hertugen af Rethwisch, som havde gjort fordring på Pløn, medens kongen holdt det besat med tropper og lod det administrere. Han satte derpå Fredrik Karl i besiddelse af det hele hertugdømme i Holsten og fik så til gengæld de sønderjydske godser formelt afståede (3. Oktober 1729). Dermed ophørte slægtens forhold til det danske hertugdømme; den uddøde som bekendt 1761 med Fredrik Karl.

Der haves endnu et hidtil upåagtet vidnesbyrd om kong Fredrik IV's opfattelse af Plønernes ret.. Det kunde jo ikke negtes, at denne slægt havde erhvervet sig en selvstændig ret til en eventuel arvefølge i Sønderjylland, og ingen kunde vide, om den engang i tiden kunde blive

Side 190

lige så farlig som Gottorpernes tegnede til at skulle blive. Da han derfor i Breitenaus skrift om arvefølgen i Pien stødte på en bemærkning om det hertugelige arkiv på slottet i Pløn, skrev han til forfatteren og pålagde ham at sætte sig i besiddelse af dette arkiv, udtage alt hvad der vedkom det oldenborgske forlig i original og kopi, lige til registraturer og protokoller, og sende det til København.

En så radikal fremgangsmåde kunde Breitenau selvfølgelig ikke godkende. «Erstlich ist E. K. M. bei der ganzen Sache habendes Absehen ohne allen Zweifel dahin gerichtet, geheimer raisons halber keine Nachricht von der ehemals vorgewesenen Oldenburgischen Successionsstreitigkeit und dariiber mit dem fursti. Hause Plon errichtetem Vergleiche in dem plonischen Archiv weiter zu lassen, sondern allsolches daselbst wo moglich zu supprimiren und in die Vergessenheit zu bringen, welchen Zweck aber zu erreichen bewandten Dingen nach und um folgender Ursachen willen eine pur lautere Unmoglichlichkeit sein diirfte.« Aktstykkerne var alt for bekendte, de fandtes f. ex. også hos Gottorperne osv.; det vilde være vanskeligt at få fat i arkivet og det vilde kuldkaste de påstande, man stadig havde fremholdt, at besættelsen af Plan havde fundet sted «aus blosser Absicht auf das bonum publicum»; kejseren vilde tage sig af modparten m. m. (17. Nov. 1724).

Ordningen af den nørborgske sag 1729 borttog endelig
den ængstelse, som Breitenaus legitimistiske anskuelser
havde holdt kongen i med hensyn til disse traktater.

Kort efter Ferdinand af Rethwisch døde hertug Filip Ernst af Glyksborg (12. November 1729). Sønnen Fredrik henvendte sig strax til sekretæren Jakob Gorritz i det tyske kancelli i København, dengang gehejme registrator,

Side 191

for at få gode råd med hensyn til hvad han nu havde at foretage. Denne svarede under 17. December, at hans fader havde søgt lenets fornyelse inden år og dag både efter sin faders og efter kong Kristian V's død, og det samme måtte han gøre; derefter vilde han strax fa mutbeviset.Imidlertid indkom hans ansøgning ikke; Gorritz sendte ham den 14. Januar 1730 afskrift af den ældre, men derved blev det. Kong Fredrik IV døde så den 12. Oktober og kort efter er ansøgningen konciperet i Rensborgog indleveret i København (28. Nov. 1730 og 14. Jan. 1731). Der kan neppe være tvivl om, at man har fået betænkeligheder i konsejlet imod at forny disse mutbeviser i den gamle form og at det hele derved er gået i stå, indtil den nye konge havde besteget tronen og omgivet sig med helt nye mænd. Derefter udstedtes der et mutbevisefter den gamle form, den 5. Marts 1731; det lovede altså forlening med hertugdømmet Glyksborg og med den fælles hånd på Sønderjylland. Ugedagen efter stadfæstedes ridderskabets privilegier, ligeledes i strid med den af den afdøde konge fastholdte praxis.

Brugen af den gamle formel i mutsedleu («fælleshånden»)varutvivlsomt en uagtsomhed eller måske snarere frugten af et misforstået retfærdighedshensyn hos den unge? konge, som var tiltrådt med en stærkt udpræget tendens til at rette faderens formentlige fejl. Efter 1721 at tale om en «fælleshånd» på Sønderjylland var uforsigtigt, ligesomdet var en forunderlig uagtsomhed, at man i de nye segl i kollegierne tildels igen indførte det ældre våben med de sønderjydske løver i midtskjoldet. A. Hojer har endog i sin historie omtalt det som en almindelig foranstaltning,hvad det ingenlunde var; thi f. ex. det kongeligereskript til overretten på Gottorp med meddelelse om

Side 192

kong Fredriks død viser det fra 1721 brugelige våben i den nye konges segl. Begge former brugtes således i adskilligeår samtidig, indtil formen fra 1721 atter blev enerådende.

At man ligeledes senere følte det som et misgreb, at forleningen i den gamle form var bleven opfrisket, viste sig ved det næste kongeskifte. Den 7. Oktober 1746 ansøgte hertug Fredrik om lenets fornyelse og kancelliet foreslog at gentage brevet fra 1731. Men i konsejlet blev man opmærksom på, at hertugen denne gang havde forsømt at nævne sin broder Karl Ernst, som 1731 havde været medoptagen i brevet, og det bestemtes derfor at «so wird soleher in der Antwort auch mit Stillschweigen iibergangen» (konsejl på Jægersborg, 28. Oktober, Schulin). Endelig udstedtes det sidste reskript «statt eines Muthzpttelsn under 7. Avgust 1767 for hertug Fredriks søn Fredrik Henrik Vilhelm. Da han døde 1779 uden at efterlade sig sønner, hjemfaldt som bekendt hans land til kronen og forleningerne ophørte. De eneste to efterlevende linjer af huset Sønderborg, nemlig Avgustenborg og Beck, havde ateng laet nogen forlening eller noget lensløfte af enevaldskongerne, lige så lidt som de havde ejet lensjord. Ldet de frivillig afstod Glyksborg len til kronen, opgav de tillige al udsigt til at gå ind i Glyksborgernes i sig selv så tvivlsomme ret.

Der står kun tilbage i få træk at eftervise, at den opfattelse af Sønderjyllands forhold til den danske krone, som de danske historikere i vort århundrede er gået ud fra og har hævdet overfor de Avgustenborgske påstande, altid har været gjort offenlig gældende og ingensinde er

Side 193

bleven modsagt af folk, som var fortrolige med de pågældendeforhold.

Den lovkyndige historiker Andreas Hojer, der selv som tilskuer på nærmeste hold — (han var i krigsårene i huset hos gehejmeråd J. G. Holstein og blev 1721 kongelig historiograf) — havde oplevet indlemmelsen, udtalte sig senere i sine statsretlige forelæsninger om sit hjemlands Sønderjyllands olfenlige ret. Den mest afgørende udtalelse er i den henseende hans svar på spørgsmålet, om Holsten er et mand- eller tillige et kvindelen. Dette spørgsmål, siger han, er vigtigt, da det beror derpå, hvorlænge det skal forblive i sin forbindelse med Danmark og Slesvig: «ifald den kongelige mandsstamme skulde uddø, hvis det da er mandlen, så blev det adskilt fra Danmark og Slesvig; er det derimod kvindelen, da er der længere håb, at det længere kan forblive i den kongelige familie«*). Altså kun «længere»; Slesvig derimod vil følge Danmark også ud over kvindelinjen.

Om Slesvig siges der, at det er suverænt og arveligt til kvinder («kvindelen»): «Da fyrstendømmet Slesvig blev indlemmet under enevoldsherredømmet, har fyrsterne skriftligerkendt enevældet, og quod semel placuit, semper placebit.» Om titlen »arving til Norge«, som hertugerne fører, hedder det: (denne titel strider også imod enevoldsregeringen,som af alle hertugerne er erkendt, forsåvidt som deri arveretten er fastsat år 1665, da kongeloven i Danmark og Norge blev indført, .... så de appanagerede fyrster ej kan vente nogen arvedel i disse riger.» Hertugenaf Kiel kan derimod arve som medlem af Fredriklll's arvehus. I året 1722 fratoges titlen den da1) A. Hojer, Jus publicum, s. 117 (4. kap. 30. sp.)

Side 194

deklarerede hertug af Pløn og således kan den også fratages de andre. Og endelig erklærer Hojer, at kongen efter at enevoldsherredømmet indførtes i Sønderjylland kan "indlemmedet med Danmark«, om han behager, d. e. gøre det til provins. Derimod kan han ikke afhænde det fra kronen, siden han er bunden ved kongelovens kapitel 191).

En anden forfatter, som havde særligt kendskab til Sønderjylland, Erik Pontoppidan, behandler det som en del af Danmarks rige. Hans «Marmora Danica» har to dele: 1) Sælland og Fyn, og 2) Slesvig og Jylland (udkom 1739—41). Da han derpå i året 1760 overrakte kong Fredrik V sin bog om det gamle København (Origines Havnienses), udtalte kongen ønsket om en hel rigsbeskrivelse,et værk, som længe havde stået på dagsordenen, og Pontoppidan lovede at lægge hånd på værket. Tre år efter udkom det første bind af «den danske Atlas, eller kongeriget Danmark med dets naturlige egenskaber osv.». I fortalen gøres der her rede for værkets plan og det betragtessom en selvfølge, at det skal omfatte Slesvig med. Således nævner han blandt tidligere arbejder Dankwarths Landesbeschreibung «for så vidt fyrstendømmet Slesvig angår«(p.XXIV), og såvel i den historiske fortælling som i den geografiske beskrivelse og det hosfølgende kort er grænsen for riget sat ved Ejderen. Om begivenheden 1721 siger han, at det fyrstelige huses «forrige del af Slesvig eller Sønder-Jylland blev kronen på ny indlemmet og til dets1) Sst. s. 41 f. 33. (3. kap. 3. sp.; 2. kap. 25. sp.; 3. kap. 4. sp.) Om Sønderborgernes arveret udtaler lian sig i sin Fr. IV's historie ved omtalen af Fredrik Karls deklaration til hertug og „rechtmåssiger Lehen- und Erbfolger aller derer Erbstiicke, woza die appanagirten Schl.-Holst. Fursten, konigl. Linie, der Geburt nach einiges gegrilndetes Amvartschaftsrecht haben" (II 79).

Side 195

betegnelse de to løver ... forsat i rigets store våben såsom på sit rette sted» (s. 352). Den oprindelige plan for værket blev da også fastholdt til det sidste, og i året 1781 udkom den syvende og sidste del af »den danske Atlas», indeholdende «hertugdømmet Slesvig«.

En tredje sønderjydsk forfatter, advokaten J. F.Hansen, borgemester i Sønderborg, som havde adgang til de bedste kilder, udtaler sig i sin «vollståndige Staatsbeschreibung des Herz. Schleswig» (1770) således om hertugdømmets statsretlige stilling: «1713 bekam der Konig v. Danemark den gottorfischen Antheil dieses Herz. durch das Eecht des Krieges, wurde 1720 durch den nordischen Frieden geruhiger Besitzer davon und ist seitdem allein souverainer Herzog zu Schleswig gewesen.» Efter kongeloven skal både kongerigerne og alle senere erhvervede lande, »mithin insbesondere das Herz. Schleswig, wie der Konig es jetzo besitzt, bei dem zu einer jeden Zeit regierenden Konige zu Dånem. u. Norw. fiirs klinftige ungetrennt und ungetheilt sein und bleiben» (s. 9 f.).

Endelig kan her endnu nævnes en forfatter, hvis kendskab til sønderjydske forhold ligeledes var gammelt, nemlig digteren Johannes Evald. Ligesom hans fader var født i Mellemslesvig i det gottorpske Tønder amt og først senere som præst var kommen til København, således gik han selv i Slesvig skole (fra 1754). I året 1770 skrev han en række brudstykker af en fortælling <(Panthakak» og i disse tales der gentagne gange om slesvigske forhold; tiden er årene nærmest efter 1720. Panthakak var født i byen F.*, hvorved der sigtes til Fredriksstad. Da en fremmed, som han på sine rejser træffer på, spørger om han er født i Danmark, svarer han: »ja, i Senderjylland, i F.*»; han kaldes en «jydsk student«; den som undrer

Side 196

sig over, at lian ikke kunde sove fastende, «må ikke kende vore landsmænds, de gode Jyders natur«. Da han ikke strax forlanger mad, klager digteren over «den utidige og barnagtige undseelse, hvorved især vore unge landsmænd udmærker sig så kendeligt fra alle andre nationer og i besynderlighed fra deres naboer, de Tyske». Panthakak fattede den mistanke til sin vært, at han var «en hemmeligtilhænger af den kielske gross-fyrste, og i den henseendeformodenlig vilde fritte ham ud, hvorledes Slesvigernevar fornøjede med den nye regering ... Han besluttede derfor helligt at være sin konge tro og ikke på pinebænken selv at røbe det allermindste af alt det, som kunde give nogen oplysning i denne sag. Så rosværdigt som dette forsæt var, så var det dog næsten overflødigt; thi sandt at sige, så vidste den gode P. ikke meget af denne forandringi regeringen eller af dens virkninger på hans landsmænds gemytter o 1).o1).

Disse udtalelser har vel i og for sig ikke nogen synderlig vægt, men de viser dog, hvor aldeles man tager fejl ved at påstå, at Senderjyllands rette forhold til kongeriget ikke var gået op for den almindelige bevidsthed. Tværtimod; man var aldeles på det rene med dette forhold, og det ikke fordi man skødesløst kaldte alle kongens lande, også Norge og Holsten, for danske, men fordi man vidste, at det stod i et ganske særligt forhold til kronen, at det var en del af det dansk-norske rige.

Udtalelserne fra konger og statsmænd svarer hertil. Under 20. Oktober 1758 reskriberede Fredrik V til Københavnsuniversitet, at indfødte Slesvigere skulde have adgang til at nyde klosteret, «da de ikke er Holstenere, men rette1) Evalds samlede 3krifter VI 285 f. 298. 309.

Side 197

Danske og fødte inden Danmarks riges grænser«. Da to år senere 100 års dagen for arveregeringens indførelse skulde højtideligholdes, reskriberedes der derom til overrettenpå Gottorp, «da det var kongens umiddelbare vilje, at det samme skulde ske i hertugdømmet». Søndagen den 12. Oktober skulde det overalt kundgøres for menighederne, men torsdagen den 16. Oktober, årsdagen for håndfæstningenskassation, skulde den egenlige højtidelighed foregå «som på de store festdage».

Endelig kan her mindes om A. P. Bernstorffs forestilling til kongen ora kongedatteren Louise Avgustas tilkommende formteling. Skulde kongeslsegtens mandsstamme i en nser fremtid udd«, hvad der antoges at vaere fare for, sa vil der opsta store vanskeligheder; thi vel er det sa, at kongedatteren da vil arve Danmark, Norge og Slesvig, men ikke derudover: «Memand kann die erblichen Rechte Tiiro konigl. Hoheit der Prinzessin L. A. auf Daneinark und Norwegen und auf das Herz. Schleswig verkeivnen» .... «Es ist unlaugbar, dasz in demselben Falle obgedachte Prinzessin die Erbin von alien Staaten, so ganz Danemark ausmachen, sein wiirde, doch Holstein ausgenommen. Dieses als ein ohnstreitiges Reichs - Mannlehen wiirde von den konigl. Landern abgerissen und dem nachsten Lehens- Erben zu Theil werden, und wo bleiben dann die gliicklichen Folgen des Austauscliungs - GescMfts?» — Han anbefalede derfor et oegteskab med den nsermeste lensarving, prinsen af Avgustenborg (19. Februar 1779).

Fra senere tid skal kun anføres korig Fredrik VFs notis af 2. November 1814 i Wien: «At forene Slesvig med Holsten for derved at tilvejebringe et større og kraftfuldere direktorat, finder ingenlunde mit bifald. For det første vilde det være aldeles imod konstitutionen, da hertugdømmetSlesvig

Side 198

dømmetSlesvighorer til det danske rige og næsten er
aldeles dansk» osv. Konstitutionen er kongeloven, under
hvilken Sønderjylland var henlagt1).

Samtidig begyndte allerførst hertug Fredrik Kristian af Avgustenborg at opdage sine formentlige fordringer på hertugdømmerne, ja på selve kongerigerne med, og det tyske kancelli begyndte at gruble over begivenhederne 1721 uden at kunne forklare dem. Traditionen i den danske regering havde fastholdt den bestående statsret, men den havde glemt begrundelsen, og det skulde vise sig så vanskeligt at genfinde den, at tvivlen imidlertid undergravede den dyrt erhvervede sikkerhed. Det er ikke her stedet at undersøge, hvilke rødder denne tvivl har i det foregående århundrede. Politisk var det vistnok nærmest det meget lovpriste mageskifte, ved hvilket Holsten opnåede samme enhed som Slesvig, medens Kiels universitet blev kongeligt. Men i sin dybeste grund var ulykken den, at genforeningen var enevældens værk, at statsretten ikke var bleven omsat i en levende ret ibr den .genvundne befolkning, at virkeligheden ikke svarede til, hvad digteren så frejdig fortæller om manden fra Gottorp amt, at han overalt, hvor han færdes i verden, kalder sig for «Sønderjyde». Århundreders udvikling tyngede her på en tidsalder, som manglede øje for folkets sprog og nationale liv.1) Wegener, Danmarks hist. i det 19. årh., s. 432. Møsting kalder samtidig kongeloven „das constitutionelle Gesetz", „die Constitution des Keichs1' (Slesv. pr. efterr. 4. 219).

Tillæg1).1) Den i originalerne brugte retskrivning er fulgt i aftrykket, i nrr. 5, 7 og 8 tillige den vilkårlige kommasætning.

1. K. H. Amthor til F. v. Hagen: Svar på forespørgsler m. h. t. Sønderjyllands tilknytning. 21. November 1720.

Wohlgebohrner Herr Justice-Raht,
Hochgeneigter Freund und Gonner.

Die betriibte Zeitung von unserm tapffern Tordenskiold hat micli so confus geniacht, dasz ich ein paar Tage her fast an nichts ånders denken konnen; Sonsten ich schohn vorgestern mit diesem. Schreiben vrilrde aufgewartet haben, um zu berichten, dasz ich von den bewusten beeden Materien, alles JSTachschlagens ohngeachtet, dennoch wenig oder nichts gefunden. Zwahr stehen noch verschiedene meiner Documenten und Manuscripten in Rensburg; Allein, wann ich sie auch hier hatte, so zweiffle doch sehr, ob sie in diesem Stilcke mir sonderlich viel Belehrung geben wiirden, weil, meines Erachtens, iiberall, ja so gahr in den Archiven selbst, nichts ausfilhrliches davon wird anzutreffen seyn.

Und zwahr was zuerst die Formalien der huldigung betrifft,soist bekannt, wie confus es damit in alten Zeiten in den hertzogthtimern hergegangen; So gahr, dasz auch nicht einmahl ein rechtes P]-otocoll dabey gehalten worden. Es mochte dann A° 1684 geschehen seyn, da Eonig Christianus Ytus, Glorw. Gedachtnus, sich, bekannter maszen, im Schleswigschenhuldigenlies: Wovon ich aber doch auch bis Dato noch nichts rechtes gefunden. Was indessen iiberhaupt bey dergleichenActibusHomagii gebrauchlich sey, ergeben die allenthalbenvorhandenehistorische Nachrichten überfliiszig, und ist unter andern das Theatrum Europæum fast in allen Theilen voll davon. In specie hat der bekannte Liinig, welcher das grosze Reichs-Archiv herausgegeben, auch noch erst neulich einen starken Folianten von allerhand dergleichen Ceremonialibuszusanimengetragen,

alibuszusanimengetragen,worin er unstreitig auch von deneu huldigungen, und was dabey Styli recepti sej, ausfiihrlich wird gehandelt haben: Ich zweiffle aber, dasz dieser Autor in einer hiesigen Bibliothec, ausser des hrn. Reitzer seiner, zu bekommen sej. Heines wenigen Ermessens dtirffte wohl das vornehniste bej der instehenden Schleswiger huldigung auf eine nachdriickliche Clausulirung des Ejdes ankommen, den die Unterthanen, so wohl von Adelichem als Bilrgerlichem Stande, unsrem und ihrem immehrigem Souverainen Erb-Konig, und eintzigem Hernn, nebst desselben KOniglichen Erben und Descendentenpræstirensollen. Wobej dann vielleicbt wohl nicht schaden konnte, wann in Specie denen Magistraten in den Stadten, und denen Probsten und Priestern, als deren gewis verschiedene nicht zum besten gesinnet sind, und die bey dem gemeinen Mann heimlich viel schlimmer impressiones machen konnen, ein nachdriicklicher Ejd, der keine reservationes mentalesadmittiret,und zwahr schrifftlich, von einem jeden unterschriebenundbesiegelt abgefodert wiirde. Pinden sich dann einige, die es abschlagen, so ist es desto besser, weil mann auf solche Ahrt die guht und tibelgesinnten bej Zeiten kennen lernet. Unter den herrn Edelleuten sollte ich fast meynen, dasz Niemand sich sonderlich opponiren wiirde, es mochte dann ein oder anderer sejn, der in des hertzogs specialen Diensten und Ptlichten stande; Wiewohl doch auch diesse gahr nicht befugt sind, von dem nexu Homagiali, wenigstens ratione ihrer Giihter, sich zu eximiren. Zwahr ist wohl nicht zu zweiffeln, dasz die Schleswigsche Noblesse bej solchem Actu zugleich wegen Beybehaltung ihrer Privilegien ein oder anderes vorstellendurffte;Doch glaube ich nicht, dasz sie sich so weit vergehen, und auf eine pratendirte Fortsetzung der ehmahligen Communion verfallen werde. Sollte es aber tiber Verhoffen geschehen, so weis ich schohn zum Voraus alle argumenta, deren sie sich mit einigem Schein bedienen kann, und getraute mich so dann dieselben allemahl, wann es mir allergnadigst anbefohlen wiirde, griindlich gnung zu wiederlegen. Endlich ist mir auch noch beigefallen, ob bej dem Actu Homagii der Adelichen Lehn-Guhter Erwehnung geschehen solle, oder nicht.

Auf dem ersten Fall mochte unmasgeblich wohl zu pracaviren seyn, dasz die Lehns-Muhtung nicht auf solche weise, und mit denen Ceremonien vorgenommen wurde, wie sie zu den Zeiten Friderici IIP", durch Eingreiffung und Wegwerffung eines Huhtes tiber dem Kopff, zur pratendirten Anzeige ihrer Freyheit,geschehen;Weil diese Ceremonie zu arrogant aussiehet, und mit dem Caracter der Souveraineté eben nicht compatibel ist. Vielleicht aber gefallet es unserm Allergnadigsten Konig, von dem Lehns-Puncte vors erste noch zu abstrahiren. Auf welchem fall es auch dieserwegen keiner ferneren præcaution gebrauchet. Wie dann ohnedem unter den Schleswigschen Adelichen Giihtern, ausser Gram, und Gereby., noch zur Zeit keine mehr vor Feudal bekannt sind; Ob ich gleich fast nicht zweiffle, dasz bey einer kiinfftigen genauen Untersuchung sich noch wohl dergleichen mehr hervor thun mochten.

Der Zweyte Punct, woriiber ich mit Meinem Hochzaehrenden Hernn Justice-Raht zu sprechen die Ehre hatte, betraf die Frage, ob kein Beweis in der Historie zu finden wiire, dasz mann vor diesem aus dem Hertzogthum Schleswig jemahlen in Gerichts- Sachen nach dem Hochsten Eechte des Konigreichs appelliret håbe? Hierauf wo nicht mit voltiger Gewisheit, doch wenigstens mit groszer "VYahrscheinliclikeit zu antworten, miiste mann wohl zufoderst den ersten Uhrsprung unsers itzigen Hochsten Gerichts betrachten; da sich dann von selbst ergeben wird, dasz eine solche appellation aus dem Schleswigshen keinen Platz haben konne, weil unsser Hochstes Gericht von gar keiner Herkunfft, sondern allererst unter den letzteren Konigen in die gegenwartige Form und Consistentz geliracht worden ist. Hingegen scheinet wohl gewis zu seyn, und findet mann hin und wieder in den Historien merckliche Vestigia davon, dasz gleichwie vor diesem drey Haupt-Codices Juris Danici gewesen, nehmlich das Jiitische, Seelandische, und Schonische Eecht, also auch jeder District seine besondere oberste Gerichts-Stelle behabt håbe, deren jede gleichsahm ein Hochstes Gericht daselbst præsentiret. Unter andern findet sich hievon ein mercklicher locus in Huitfelds Cronic P. IV. p: 620, des Inhalts, dasz Konigin Margretha gewisse erkauffte Schleswigsche Gtihter dem Viborger LandstingunterderKrohnenzugeleget

tingunterderKrohnenzugelegethatte; Damit sie nicht weiter zu dem so genannten Unieting im Fiirstenthum mochteu gezogen werdeu. "Woraus dann ziemlich klahr zu erselien ist, dasz das Hertzogthum Schleswig schon damahls seine gantz besondere Gerichtsbarkeit gehabt haben miisse. In denen PrivilegiensodieKonigeChristianus und Fridericus Imus denen damahligen Standen der Hertzogthtimer ertheilet, sonderlich aber in den letztern de A° 1524, ist vollends mit ausdriicklichenWortenverstelien,daszobschon das Ftirstenthum Schleswig von dem Konigreich Dennemarck zu Lehne ging, so soliten doch die Einwohner ausserhalb Landes nicht appelliren mogen, noch Jemand in Sachen welche Leib, Ehre und Guht belangeten, ausser den Fiirstenthumern zu Kechte geladen werden. Zwahr mochte mann hieraus einigermassen argumentiren wollen, dasz weil hier verbohten wird, die Unterthanen durch einige appellation,oderRechts-Ladungausserden Furstenthiimern wohin zu ziehen, solches vorhin, und in åltern Zeiten geschehen seyn musse. weil es sonsten der prohibition nicht bediirfft hatte; Allein weil rides Historica, wenigstens so viel mir bewust, diesem asserto wiederspricht, so glaube ich vielmehr dasz die Stande durch veranlassete Wiederhohlung dieser exemtion nur ratione der zukiinfftigen Zeit desto nachdriicklicher haben præcavirenundsichsolcherwegenin bestandige Sicherheit setzen wollen. Yon den erfolgten Zeiten ist vollends ausser dispute, dasz an gahr keine appellation aus dem Hertzogthum Schleswig nach irgend ein ander hoheres Gericht gedacht worden; Da hingegen die Konige und Hertzoge in beeden Fiirstenthumern ein ums andere jiersohnlich pråsidirten. Sollte inzwischen xvnser Allergnadigster Konig gleichfals vor guht befinden, vors erste, und noch zur Zeit, denen gesammten Einwohnern des Hertzogthums Schleswig dieses ihr altes Eecht de non evocando, und dabey deuen Herren Edelleuten insonderheit ein appartes Gerichte, von Adelichen und Gelehrten Rahten, gleichwie es bisher gewesen, ferner zu lassen; So glaube ich doch wenigstens,daszdiesesletzteresehr fiiglich auf der Noblesse ihrer eigenen Kosten geschehen konnte, selbige auch damit gahr wohl zu frieden seyn wiirde: Zumahlen es ohnedem schohn vor einer

besonderen G-nade zu aehten wåre, dasz der Konig, der nicht nur Souverain ist, sondern auch numerho den Fiirstlichen Antheil des Hertzogthums, als ein rechtmåssig conquestirtes Land, besitzet, dennoch denen dasigen Unterthanen nach wie vor den Genus des besagten Privilegii gonnen wollte. Wiewohl doch sodann vermuhtlich das sicherste zu seyn schiene, auch vielleicht andere mehr nebst mir aus wahrer devotion wiinschen wiirden, dasz Allerhochstgedachter Unser Konig, ausser einer generalen Gnaden-Versicherung, weder das itzt erwehnte Privilegiumdenonappellando,noch sonsten etwas dergleichen der Noblesse so leicht wieder schrifftlich ertheilete. Dann da durch die gegenwiirtige Veranderung antiqua rerum facies in den vornehmsten Hauptstiicken gåntzlich aufgelioben ist, so werden die Herren Edelleute, und andere Unthertkanen, alles was ihnen von alten Privilegiis gelassen wird, um so viel elier vor einer biossen Koniglichen Grace annehmen. Erhalten sie aber von neuem etwas schrifftliches driiber, so wird so fort auch wieder ein Kecht daraus gemacht; Welches doch mit dem Caracter eines Souverainen Monarchen eben nicht iiberein zustimmen. oder doch wenigstens denen rationibus Politicis entgegen zu lauffen scheinet, und hernach flugs mehr querulirensverursachet,wannderKonig mit der Zeit dermahleins hierin eine gantzliche Yeranderung treffen wollte. Auf welchem Fall, oder wann ja etwa Ihro Konigliche Maytt: aus bewegenden Ursachen, die ich, und roernes gleichen particulier Persohnen nicht allemahl wiszen kb'Dnen, allergnadigst vor guht befinden sollten, zu sollcher Veranderung so fort zu schreiten, der Noblesse dennoch, meines Erachtens, dadurch ziemlicher massen aller pratext zum Klagen konnte genommen werden, wann nur wenigstens ein limitirtes Privilegium de non apellando im Schleswigschen tibrig gelassen, und darin eben eine solche Summa appellabilis, wTie im Holsteinischen, determiniret wiirde. Dann gleich wie die Hollsteinische Ritterschafft sich niemahls drtiber beklaget, sondern es viehnehr bis diese Stunde vor einem sonderbahren beneficio halt, dasz sie in gewissen importantenSachenvondemLand-Gerichte nach der Kayserlichen Kammer appelliren kann; Also hatten die Herren Edelleute

und Eimvohner im Schleswigschen allenfals auch keine TJhrsache,das"Werckmitandern Augen als jene an zu sehen, wenn in wichtigen Processen denen streitenden Parthejen per modum privilegii et beneficii zugelassen wiirde, aus dem FiirstenthumnaclidemHochstenGerichte dieses Konigreichs zu appellircn. Jedoch dasz hievon, nach dem fast allgemeinen Gebrauch, Injurien. Criminalia, und diejenigen Sachen excipiret blieben, welche paratam executionem erfodern, dergleichen insonderheitdieCausæObstagialesund andere auf klahren Beweis von Brief und Siegel sich grundende Sachen sind; Als bey welcheu der Credit galir zu viel leyden durffte, wann der Process durcli appellationes, und andere solcherley remedia suspensiva, in die Lange hinaus konnte gezogen werden. Endlichsindmirauchbey dieser Materie noch ein und andere Observationes mehr beygefallen, als Z. E., ob es nicht hiefiihro sehr rahtsam, und fast nohtwendig seyn mochte, dasz wenigstens im Schleswigschen iiberall der Titul von Land-Eåhten, als eine reliquie der alten groszen Freyheiten und Prærogativen, gantzliehabolieret,undinden Caracter von Conference- oder Etats-Eahten venvandelt wiirde? Item, Ob es nicht so wohl dem hohen Eecht und Eespect unsres Souverainen Monarchen am aller-convenablesten, als auch nach andern Staats-Griinden mehr, gahr sehr zu rahten sey, dasz nochmahlen dureheine gescharffte Konigliche Constitution denen gesainmten OberundNieder - Gerichten des Herzogthums Schleswig anbefohlen wiirde, in judicando ledichlich nach denen inlandischen kundbahrenGewohnheiten,geschi-iebenenGesetzen,und der natiirlichenBillichkeitsichzurichten, ohne dasz mann jemahlen, unter dem Prætext eines so genannten Juris Communis oder Subsidiarii, die Komiscbe, Pabstische, Sachsische, und andere auslåndische Eechte, pro norma setzen, oder allegiren solle u. d. g: Allein ich bin ohnedem schohn weitlåuftig genug gewesen, weil ich an einen guhten Freund und Gonner zu schreiben wuste, der mirebenreben nicht verdenken wiirde, wann ich mit meinera raisonniren unter uns ein bisgen weit herum ragirte; da sonsten ich freylich gebiihrend stillschweigen, und so lange warten miiste, bis mann mich iiber dis oder jenes in specie

befragte. Ich bin ilbrigens mit schuldiger consideration unausgesetzt,

Heines Hochstgeehrten Herrn Justice-Kahts
gehorsahmst-ergebenster

Copenhagen
d. 21. Novembr. 1720.

Diener
C. H. Amthor.

(Original.)

2. Kongl. reskript til gehejmeråderne Jessen og Breitenau med pålæg om at afgive betænkning om arvehyldingen. 10. December 1720.

Friderich der Vierte, von Gottes Gnaden Konig zu Dennemark

Wohlgebohrner Eath, Lieber Getreuer! Dir ist vorhin bereits bekandt, welcher Gestalt durch den, mittelst Gottlicher Verleihung zwischen XJnsz und dem Ko'nige und der Crohn Sclrweden im Julio dieses Jalires bereits gescblossenen und unterzeichneten, im Octobri jungsthin aber ratificirten Frieden, wie auch durch die dariiber von der beeden Konige in Grossßrittannien und Frankreich Lbd. Lbd. alsz gevvesener Mediatoren erfolgte formelle Garantien, fur XJnsz und Unsere Konigliclie Erb-Successores an der Eegierung die Evvige und ruhige Bezitz- und Beherrscnung des gantzen Herzogtliumbs Schleswig, und folglicb aucb des Hiebevor gewesenen Fiirstlichen Antheils, darin festgesetzet und versichert worden.

Wanu Wir dann solchem nach entschlossen, von den gesambtenEingesessenen Standen jetzo gesagten Unsers HerzogtbumbsSchleszAvig, als Prælaten, der Eitterscliaft, Stadten, AmbtsundLandschaft-Uuterthanen und Einwohneren, die Einseitige und alleinige Erbhuldigung hiernegst foi-mblich einnehmen und ermelte gesambte Eingesessene des gewesenen Furstlichen Antbeils,wes Standes und Condition sie aucb seind. Ibrer HiebevorigenEydes-Pflicbte, womit Sie dem Furstlichen Hause verwandtgewesen, entscblagen, \må Selbige, Krafft obbesagten Frieden Schlusses und der dariiber erhaltenen solemnen Garantien,unter Unserer Konigl: Souverainen und alleinigen ErbundLandes-Regierung

undLandes-Regierungbringen, auch darnach die Eegiments- Form in Geist- und Weltlichen Sachen fiirs Kiinfftige einrichten zu lassen; So befehlen "VVir Dir hiemit allergnådigst, dasz Du der Dir desfalsz, so wohl aus den Historien, alsz ausz selbst eigener viel - Jahrigen Experience beywohnenden Wissenschafft nacli, Unsz deine Gedanken und Eeflexiones, was etwa zufordristbey der vorerst vorzunehmenden alleinigen Erb-Huldigung in regard der gewesenen Fiirstlichen Stådte, Åmbter und Landschafftenuud deren Eingeseszenen im Herzogthumb Schleszwig en general zu beobachten, und worauff Unsere zu Einnehmung dergleichen Erbhuldigung zu verordnende Commissarien hauptsachlichzu instruiren seyn mochten, allerunterthånigst und so bald immer thunlich, eroffnest.

Wornach Du Dich zu achten, und Wir verbleiben Dir
mit Konigl. Gnaden gewogen.

Geben auf Unserer Eesidentz zu Copenhagen den lOten
Decembris Anno 1720.

Friderich E.

C. Sehestedt.

An den Geli. Eaht Hr: Thomas
Balthasar von Jessen, Eittern pp

et in simili

An den Geh. Eaht Hr. Christoff Gensch v. Breitenau pp.

(Original og koncept.)

3. Efterskrift til Breitenaus betænkning af 7. Januar 1721.

Post Scriptum.

Nachdem Ihr Konigl. May. auch tiber den absonderlichen Punct, auf was weise, das kiinfftige Eegimentswesen, im gantzen Herzogthum Schleswig, etwa einzurichten, meine einfåltige unfurgreifliche gedanken allergnådigst erfordert, so komt es Hauptsiichlich auf die Frage an, weil das Herzogthum, bey nunmehriger Bewandtnis, mit Holstein nicht langer combinirt bleiben kan, ob es vor Ihr. Konigl. May. Hohes interesse, respect und gloire besser sey, dasselbe dem Konigreich Dennemarkzu

markzuincorporiren; um'ren und wie alle iibrige provinzen desselben Reichs, zu regiren, oder als ein separirtes, vor sich selbst bestehendes Souveraines Herzogthum, zu behalten und zu beherschen?

Nun scheinnt das erste, namlich das Herzogthum der Kron
Dennemark wurklick zu incorporiren und zu uniren, Vortriiglicher
zu seyn:

1) Weil der verhandene lex Eegia es also haben wil. Dan in articulo 19. seht expressé, dasz alle Lander, ja selbst die bewegliche Guter, so die Konige, unter was vor titul es geschehe, inskiinfftige acquirirten, bey dem Konigreiche unabtrennlich verbleiben und denen nacheinander, bisz ins tausendste Glied folgenden, auch aus der collatoral weiblichen Linie entsproszenen Konigen zugehoren solten.

2) Weil das Herzogthum Schleszwig vor uhralters schon ein sttick von Dennemark gewesen und einem Konigl. Sohne zur appannage verliehen worden, konte es also heissen: Redit ad Dominum, quod fult ante suum.

3) Weil an den Eegierungs Kosten ein zimliches wiirde zu ersparen seyn. Dan, an statt viele Bediente zu Regierungs, Kammer und Landsachen zu halten, dtlrffte nur alles wie in Dennemark eingerichtet und zur justiz ein oder ein paar Landes Dommer bestellet, die appellationes an das hochste Gericht und die Cameral Sachen an die Rentekammer zu Kopenhagen verwiesen werden etc.

Allein hiergegen ist viel erhebliches zu sagen, dan vor erst 1) mag Lex Regia, wegen soleher zugewonnenen Lander gelten, welche kein speciale privilegium wider dergleichen incorporation haben, als wegen des Herzogthums Schleszwig vorhanden ist. Sinteraal Konig Woldemar albereit anno 1326 durch einen Konigl. revers festgestellt hat, dasz das HerzogthumSchleszwig nimmer mit dem Reiche Dennemark solle unirt, noch mit demselben unter einerley Beherrschung gezogen werden.Dieses privilegium hat Konig Christian der Erste anno 1448 durch ein neues Diploma confirmirt, welches nachgehends, von allen dessen Nachkommen, Konigen zu Dennemark und regirendenHertzogen zu Schleszwig Holstein, vor giiltig angenomrneiiworden.

rneiiworden.Ja es ist gesunder Vernunfft nach nicht zu glauben, dasz der Glorwilrdigste Konig Friedrich 111 als Autor von lege Kegia, sich jenials solle haben einfallen lassen, das Herzogthum Schleszwig vor incorporabel mit der Kron Dennemarkzu halten, nachdem Er generaliter alle dessen privilegia, folglich auch dieses de non incorporando, eydttich confirmirt, ingleichen nur 1 oder 2 Jahr vorher et ante latam legem Eegiam, die Hertzoge zu Holstein Sonderburger, Norburger und Glucksburger linie mit ihrem innehabenden Antheil mehrerwehnten Herzogthums, samt der Gesamten Hånd daran wiirklich Belehnet]. Dahero allerhochstgemelter Konig in lege Eegia das HerzogthumSchleszwig keinesweges vor incorporabel an Dennemark gehalten haben musz, und seine Verordnung dahin nicht zu extendiren ist.

2) Die zweyte raison, weil das Schleszwigische Herzogthum anfiinglich ein stiick vom Keiche Dennemark gewesen, thut nichts zur Sache, zumal hier die Frage nicht ist, was solch Land vor diesem gewesen, sondern wie es hinfuro am Bequemsten regiert werden konne.

3) Die raison, dasz durch die incorporation an den Eegirungskosten etwas zu ersparen, relevirt eben wenig, Jnmaszen wan man die Kosten pro et contra balancirte, selbige gegen einander vermuthlich nicht grosz verschelen diirfften. Auszer dem musz es, vor einen Potentaten, umb seine Lande mit besserer Commoditet und Yergniigen zu beherrschen, auf die menage von ein oder ander tausent Reichsthl. nicht ankommen.

4) So wenig dringende Ursachen nun zu dergleichen incorporationverhanden, So viel mehre insuperable difficulteten und obstacula finden sich, solche werckstellig zu machen. Dan der gantze Etat des Herzogthums niuste umbgekehrt, das bisher etlich hundert jahr im Lande iibliche alte Jiitische Low und Sachsen-, auch etlicher Orten gegoltene Liibische recht, abgeschafft,dagegen die in Dennemark gewohnliche Gesetze wider oingefiihrt \uid die bisherige Gerichts und Pi-ocesz Ordnung

gantz ånders eingerichtet werden. Die arme Unterthanen, so biszhiezu ihrer Procesze halber nicht einen Fusz auszerhalb Landes setzen dtirfen, sondern mit guter commoditet ihr ausgehendRecht im Vaterlande haben konnen, wiirden dagegen mit mtihe und kosten an einen zimlich weit entlegenen ort, dessen Sprache doch die wenigste von ihnen kiindig, reisen, item die succession und Erbfalle im Lande ånders regulirt, die Verschreibung des Einlagers, so doch vor das rechte Palladium des Landes zu achten, abgeschafft werden, und sonst viel andere Hauptverenderungn geschehen mussen. Was nun hievon vor Confusiones zu erwarten ist unschwer vorher abzusehen. Der Klagen, lamentationen und gravaminum, von denen darunter leidenden Unterthanen, Ja Jhr Konigl. May. selbst hiervon habendes Verdruszes, Plage und Überlaufs wiirde niinmer ein Ende seyn. Umb welcher Umbstande willen dan auch ohne zweifel Frankreich, Savoyen, Østerreich und andere Puissancen ihre neu acquirirte, obscbon nahe gelegene provinden, mit ihren vorhin habenden Landern, nicht zu uniren, noch denselben zu incorporiren, sondern so viel moglich, bey dero vorigen Stande, gesetzen und ordnung zu lassen pflegen.

5) Zwar wåre die Sache dureheine andere secrete wichtige raison, ex lege Regia, noch mehr zu illustriren, ist aber, wegen gewisser sonderbarer TJmstande, sich voritzt so weit zu extendiren, nicht rathsam.

6) Fals nun Ihr. Konigl. May. allergnådigst gefiele, das Herzogthum, als eine separatam provinciam zu beherrschen. wird es wenig miihe erfodern, die Regierungsform einzurichten. Dasz bisherige Obergerichte konte unmaszgeblich an statt einer Regierung nur confirmirt werden. Was fur Personen aber dazu zu bestellen und was fur prædicate oder Besoldungen ihnen beyzulegen, item ob auszer dem noch ein hoherer official,unter dem titul eines Statthalters oder andern Nahmen, etc. zu verordtnen, stehet alles bey Jhr. Konigl. May. allergnadigstenGutfinden. Wofern aber hiebey etwas zu erwehnenerlaubt ist, wiirde Jhr. Konigl. May. hohen interessesehr vortråglich sein, solch Obergerichte nicht starker

als notig ist zu besetzen, veil iiberfltissige Leute, bey dergleiclien
Verrichtungen, melir hinderlich als befoderlich sind.

Hiebey ist ferner zu erwehnen nothig, dasz veil das Hertzogthum Schleswig, seit mehr als zweyhundert Jahreu hev, iinter zvey, auch wol dreyerley Herschafften gestandten, jede Herschafft, bey seinem Antheil. in policey, justitz oder andern Sachen, absouderliche Verordnungen eingefuhrt, dahero es, vielerdinge halber, in dem einem districte ånders, als in dem andern gehalten vorden, vie man, vegen der sogenanten formulæ Concordiæ, item vegen Einrichtung der Testamenten, die im fursti. Antheil frey gegeben, im Konigl. aber, ohno vorher erhaltene permission, nicht erlaubt seyn, item, vegen appellation aus den Åmtern, item vegen Ehe Klagen der geschwangerten, und gtiltigkeit der Verlobnisse, auch in mehr andern Sachen zu ersehen hat. Weil sichs nun nicht vol schicket, in una causa zveyerley recht in einerley Lande zu gebvauchen, so vtirde darauf zu denken seyn, vie alle dergleiclien differente constitutiones oder gevohnheiten, velche dem biszherigen Konigl. Obergericht am besten bekant. in eine harmonie zubringen, damit duren das gantze Herzogthum, vor alle desselben Unterthanen und Einvohner, so viel thunlich, einerley Recht und gevohnheit observirt verde.

Endlich ist noch die hochvichtige Frage, ob nach ergangener Huldigung, in der Konigl. titulatur hinkiinfftig eine Yerenderung zu machen und etva, an stat der Worte, Hertzog zu Schleszvig Holstein hinfiihro zu setzen, Souverainer Hertzog zu Schleszvig, auch Hertzog zu Holstein etc. zusetzen, umb eine distinction von andern Hertzogen zu Holstein zu machen, velche sich, theils vegen ihres im Herzogthum Schleszvig noch viircklich besitzenden, ob vol kleinen Antheils, theils vegen der daran pretendirenden gesamten Haud und Lehens Amvartung, des tituls von Schlesvig noch gebrauchen.

Jn Summa die gantze affaire mit Schleszvig kan, duren gottliche Hiilfe, vohl zur richtigkeit kommen, aber vegen Holsteinvird sich hernechst viel neue Schviirigkeit hervorthun, nemlich, ob die vorige gemeinschafftliche Eegierung daselbst hinferner zu continuiren und auf vas veise solches practicabel,

item, wan solches nicht tlmnlich und die gemeinschafft in Holsteinlanger nicht bey zu behalten, auf was weise die separationam ftiglichsten zu thun, insonderheit da Prælaten und Rittersckafft getheilet zu werden, aufs hochste depreciren werden, item wird die fernere Frage entstehen, ob durch die gegenwertigeVerenderung, wegen das Herzogthum Schleszwig, alle vorige mit dem Fursti. Hause errichtete Yertråge in totum cassirt oder annullirt seyn, oder, in wie weit, und in welchen Puncten, selbige nocli gtiltig bleiben sollen, welches eine sehr importante Sache ist, wovon das Konigl. interesse, gestalten Dingen nach, viel vortheil, hingegen auch vi el Schaden haben kan.

(Original.)1) Dette er urigtigt, da som bekendt ingen bortforlening af Sønderjylland har fundet sted efter Odense-forligets ophævelse 1658.

4. Uddrag af Breitenaus betænkning af 4. Februar 1721.

Allerdurchlauchtigster, Groszmachtigster Eonig,
Allergnacligster Herr!

Ewr. Konigl. May. allergnadigsten vveiterm Befehl, vom 18ten passato, betreffend das vorseyende Schleswigische Huldigungswerck, håbe ich den 23 dito mit schuldiger allerunterthanigsten veneration empfangen. Als nun Ewr. Konigl. May. in Konigl. Gnaden vergonnet, dasz ich, wegen der, in meinem letzmaligen allergehorsamsten unfiirgreiflichen Bedenken, nur obiter erwehnter secreten TJmbstandte, warum ob legem Eegiam, das Heryogthum Schleszwig, vor itzt, mit der Kron Dennemark nicht su uniren, sondern als ein separirtes, von sich selbst dependirendes souveraines Herzogthum, zu behalten, besser und profitabler scheine, mich deutlicher expliciren mochte, so håbe, zu schuldigster Folge, in der Beylage A eine und andere leicht begebliche casus angefiihrt, wodurch die Sache verhoffentlick satsam wird erklårt seyn, mit allerunterthanigster nochmaligen Bitte, in keinen Ungnaden zu nehmen,, dasz ich meinen gedanken, weil es mit Ew. Konigl. May. expressen allergnadigsten permission geschehen, in so weit nach gehenget håbe.

Nachdem auch Ew. Konigl. May. allergnadigst befehlen,
das jenige, was mir, dieser Sache halber, etwa ferner beyfielle,

allerunterthanigst weiter zu eroffnen, so wird die Schleszwigsche Ritte rschaflt, wan Sie hernechst von der Holsteinischen noblesse, totaliter separirt werden soli, uuter andern auch wegen ih rer Gerechtigkeit an den Jungfrauen Klostern in beyden Hertzogthumernein erlieblich dubium moviren. Nemblich, es ist bekanter maszen ini Herzogthum Schleszwig nur ein eintziges JungfrauenKloster zu S. Johannis bey der Stadt Schleszwig, dahingegenin dem Hertzogthum Holstein ihrer drey verhanden, neralichzu Jtzehoe, Preetz und Utersen, davon die beyde erste den iibrigen an Yermogen weit vorgehen, und eine sehr groszrerAnzalil adelicher Dames standmaszig unterhalten konnen. Soli nun die bisherige Union zwischen der Schleszwigschen imd Holsteinischen Ritterschafft aufgehoben seyn, und einc mit der andern keine gemeinschafft mehr liaben, wtirde nothwendig folgen, dasz keine holsteinische adeliche Dame hinfuro in das Schleswigs'che Kloster, liingegen auch keine von der Schleswigschennoblesse in die drey Holsteinische Kloster aufgenom]nenwerden diirfften, wobey die holstoinische Ritterschafft sehr protitiren, die Schleszwigische aber gewaltig leiden wiirde, da doch die meiste, vor itzt im Herzogthum Schleszwig possessionirteRitter Familien, der Herkunfft nach ebenfals Holsteiner sind, und deron Yorfahren die Holsteinische Kloster vermuthlich dotiren geholfen.

Diosem gravamini abzuhelfen, stundte zu envegen, ob nicht
practicabel, wan gleich beyderley Kitterschafften, ratione dorninij,
separirt, dasz ihnen dennoch bejderseits, die biszherige Gerecktigkeit,ihre
Tochter in die Kloster, so wol des einen als
andern Landes zugeben, mutuellenient frey bliebe, gestalt dan
in Teutschland nicht ungewohnlich, dasz die Einwohner des
einen Fiirstenthunis, in dem benachbarten, ob schon einer gantz
andern Herrschafft zugehorigen Lande, gewisse jura, Gerechtigkeitennnd
Freyheiten zu genieszen haben1).
Was ferner die, vor anno 1657 zwischen dem Konige und

Eeiche zu Dennemark, mit dem Fiirstl. Hause Gottorf, von zeit zu zeiten, obsonderlich wegen der Lehns-succession im Hertzogthum Schleszwig, errichtete Vergleiclie, samt denen darauf ergangenen investituren betrifft, und ob dieselbe, unangesehender itzigen, mit dem Hertzogthum Scheszwig sich zugetragenen Verenderung, gewisser rnaszen nocli gtiltig bleiben und der Hertzog oder seine posteritet ins kiinfftige, nach einen oder andern, in Gottes hånden stenenden hohen Sterbfallen, wieder einiges successions Eecht zu mehr angeregten Hertzogthum,und zwar mit, oder ohne souverainitet, zu geniessen und entzwischen sich. des tituls davon zu gebrauchen, auch denselben selbst von Konigl. Seite hinferner zu erwarten haben solle, dasz seind schvvere Sachen, worllber niemand, als der die interiora von der affaire, die mir unbekant, aus dem Grunde weisz, mit bestandt raissonniren kan. Bevorab, da villeicht deshalber die Nothdurfft zwischen den Hohen paciscenden und mediatoribus schon verabredet und ausgemacht ist, dasz es deswegenkeiner weitern deliberation mehr bedarff. Oder, daferne es nicht geschehen, wird diese materie doch bey dem bevorstehendenConvent zu Braunschweig, ohne Zweifel, vorkommen, dahero, wan E\v. Konigl. May. denselben zu beschicken notig finden, dero Plenipotentiarij, iiber diesen Piinct, welcher jedermanins Auge fallen Avird, eine ausftihrliche zulangende instruction,notliig haben werden.

Der im iibrigen, zu E. K. M. hochstschiitzbaren Gnade ich
mich in tieffster Submission empfehle und bisz in den Todt
verbleibe

E. Konigl. May**-Liibeck den 4. Febr.
1721.

C. G. v. Breitenau

(Original.)1) Det her udeladte vedkommer fællesskabet i Holsten.

5. Kong Fredrik IV's egenhændige notiser om hyldingen, (Efter modtagelsen af Breitenaus betænkning af 7. Januar 1721.)

1. Was die huldigimg in dem Filrstentum Schleswig anbetrift,So
wirt es vohrnemblich darauf ankommen, das alle

Stende Sovol vohr ihre Decendenten, und Sussessoren, als volir ihnen selbsten sich an uns, und unszern Erb Successoren EidlicliA'erbintlichmachen, keinen andere herschafft hin fiiro zu erkennen, besondern uns und unszere Erbnemer Alleinig huld Treuw: und gevertig zu sein, allen schaden nachdeihl und Prejudis, nach eiisersten Yermogen, hindern Steiiren, und nach allen Yermogen hiitten und abwehren, wie den das Formular, des Eides weitter Einsichhelt und Eingerichtet verden kan.

2. Yohrs andere wirt einem jeden Prister> Ein Ordentliches Formullar des Gebehts zu gestellet verden mtiszen wie er sein Gebeht Einrichten sol, Und musto auch dieszerwegen Ein Projecht, aufgestzet verden zu veitterer Aprobasiohn.

o. So wirt auch Avohl zu Observiren sein, und ein boeidigtcr Cecretarius aus der Teiischen Cantzelley, darzu Ordonniret verden miiszen, der Ein Ordentliches Prottocoll halten miiste, iiber alle die jenigen welche ihren huldigungs Eidt ablegen und aldorten Comparriren, als auch iiber diejenigen, so sich Etwan, veggern ohder durch andere Accidans, ohder wegen Yohrgebender Unpeszlichkeit Excussiren mochten, nicht ini Stande zu sein, comparriren zu konnen, darmit nuhn untter solehen Yohrvant, Etvas ungehiirendes, ohder Einige dardurch den Eidt abzulegen Yerschonet bleiben mochten vorzukommen, So kontte zu der Cittassiolm mit Eingefiiget verden, das alle und jede welche als schon Yorhin Erwehnet, einen dergleichen Yohrfalbekommen mo'chte, er solches also fort nach seiner Geneszung Yohr der Schleswigschen Kegirung Offentlich in beysein der Eegirungs Menisters, abzulegen schuldig und gehalten sein solle.

4. Was des Geheimbten Eahts Bretenau Frage betriff't. Ob das hertzogtum Schleszvig, dem Konigreich dennemarcken zu Incorporiren, ohder als Eine Separates Suverenes hertzogthum zu Kegiren. anbetrifft, Und soleher Gestalten das Obergericht zu Schlesvig zu Continuviren, So bin ich Platter dinges Yohr die 3. Ehrsten Eattiohnes und kan Gar nicht finden das ob Gleich der Geheimbte Eaht Brettenau 6 Rattiohnes dargen aniurt,das selbe ATon dem gevichte sein die Ehrstern 3 Auf

wigen zu konnen, dennoch befinde diesache von der Inportance,das man solches nicht alsofort Vonnohteu. hat zu Verendern,besondern peu, a pre pen, Und also das Obergericht zu Schleswig recht wohl in Stelle einer Eegirung, bis weitter Continuirt werden kan. Diesze Frågen befinden sich in des Herren Geheimbden Kalit Von Bretenaus bej Gelechtes P. S.

5. Nr. 1. tjber der frage, wegen des Tittuls, so man sich nach abgelechten huldiguns Actu bedien kontte, bin ich follenkomen des Heren Geheimbtenrath Bretenaus Meinung. und ist eine sehr gutte Fohrstellung, und Errinderung, welche gut und Nohtig ist, in allen Cantzelleien in der Tittullattur sich zu bedienen. Es Findet sich, des Geheinibten Eahts Bretennau bedennken Gleichfals in das Possschriptum dieszer halber.

6. Nr. 2. Ob die gemeinschaftliche Eegirrung in holstein nicht auch Contininuvirert, So befinde Gleilfals das nachdem unszerm Interes dardurch garnichts abgehet, wen selbe Gemeinschafftliche Eegirung Continuirt wirt, das solches auch am besten, bis weitter es darbey zu laszen. Es findet sich gleichfals im Posschripto des Geheimbten rahts Betenau bedencken hir iiber.

7. die Mottifen welche der Herr Gelieibteraht Brettenau vohr schlecht die Geistlichkeit zu Convintzihren das sie mit Gutten gewiszen den Erb huldiguns Eidt ablegen koimen, ist tlberaus wohl und Fundementamcntel aufgesetzet, Wiirde auch hochst Yonnohten sein das selbe Eatiohnes mit in dem Sittatsiohns Patent ein Gefiiret Avirt.

8. Was der Geheimbte Eaht Bretenau Erwenet wie es mit denen jenigen Verhalten werden sole, welche Gutter im lande haben solen, und dennocli sieh wegern mochten ihren Erb huldigungs Eid abzulen Aprobiren wir gleichfals deszelben Sentiment, und kontte solches Gefolget werden, als weitter mitter dem Tittul Wegen der Landschafften und Ampter, gesampten Einwoner zu Ersehen.

9. So ist es auch die frage ob der Erbhuldigungs Eiedt
Schrifftlich ohder nur miintlich, abgeleget werden soli, ohder
be}"der Gestalten, wen sie ihm Ehrstlich Mitutlich abgelegt,

als den dar auf das Gedruchte Formullar des Eides zu untterschreiben.

10. Ob nicht in jeder Ampt, der Ampmant mit noch
einem aus das Obergericht zu Schleswig in der besten Stadt
des Amps den Erb huldigungs Eid abzunehmen,

11. Das Gleichen werden die Verornete Comissarien Eine Taffel Von 12 Couverts des mittages halten muszen alwor sie diefornehmbsten bey sicli nehmen und Trachtiren konnen, wen sie Ekrstlich alle, den Erbhuldigungs Eid abgeleget, es kontte iiuch anjeden ohrt, ein Oxce wol gebratten werden Vohr den gemeinen man, und Einige Tonnen Bir Preis gegeben werden, NB. Es wirt auch Vonnohten sein, jedes obrts die Negstbelegenste Escliadron zu Pferde den selben Tach Paradiren zu laszen iimb alle Disorders zu steiiren.

12. "Wan nun Einige Prottestatsiohnes Ein kommen Solten, were ieh Gleichfals des gelieimbten Kahts Bretenaus Sentiment das darnach zu Yerfaren als wie er in dem 4 Punct Von erwehnet und das unszer Comissarien auf solehen begebenden fall dar nacli zu Instruiren sein miisten.

(Original.)

6. Betænkning af assessorerne i det tyske kancelli, Hagen og Tismarch; dat. 26. Marts 1721.

Allerdurchletichtigster, Groszmachtig
ster Erb-Konig,

Allergnadigster KOnig- und
Heir.

Nachdem Ew. Konigl. May* unsz Endesbenannten, durch den Herrn Geheimen-Raht und Ober-Secretaire Sehestedt, allergnådigstanbefehlen lassen, das Wir fiber die von den gesambtenStanden in dem gewesenen FurstlenAntheil des HertzogthumbsSchleszwig einzunehmende Erb-Huldigung, und was dem anhiingig, unsere allerunterthanigste Gedanken eroffnen sollen; So haben Wir auch, solchem Dero allergnadigstem Befehl zur allergehorsabmsten Polge, nicht ermangelt, zufordrist die dariibervon

iibervondenen beeden Herren Geheimen-Råhten von Breitenow und von Jessen, wie auch von dem nunmehro seel. verstorbenen Justitz-Raht Amthor, eingehohlte Nachrichten und Sentiments mit behorigem Fleisz und Attention durchzulesen und sind Wir also, befundenen und reifflich erwogenen Umbstanden nacli, der allerunterthnnigsten unvorgreifflichen Meinung, dasz, nach des Herrn Geheimen-Eatit von Breitenau Bedenken zo weit

1) Prælaten und Ritterschaft anlanget, liach dem Exempel des in Anno 1684 ausgelassenen Patents und Citation zufordrist, nach Beschaffenhelt der jetzigen Zeiten und Umbstanden und in conformitet des hiebey sub Nr. 1 angelegten Projects, ein gleiches Patent und Citation auszulassen sey, damit selbige in Zeiten von Ew. Konigl May* allergnadigsten Intention und Willen avertiret werden, und sich* zu dem bevorstehenden Erb- Huldigungs Actu gebiihrend præpariren kOnnen.

2do)2d0) Ratione der gewesenen Ftirstlichen Geistlichkeit, so solten Wir der allerunterthanigsten Meinung seyn, dasz auch die Commissarien, wie in Anno 1684 geschehen. jedoch mit Zuziehung des General - Superintendenten in der Stadt Schleszwig und dem Ambte Gottorff, und in den andern Stadten und Ambtern mit Zuziehung eines der negstgelegenen Koniglen Probsten, von ermelter Geistlichkeit den Eyd der Treue abzunehmen und Derselben bediirffenden Falls, wann Sie etwan den Eyd refusiren solte, dasjenige, so der Hr. Geheime-Raht von Breitenau pag. 6, 7, 8 & 9 solcherhalb vorgeschlagen, gehorig zu bedeuten hatten.

3tio)3tio) Betreffend die Stadte des gewesenen Fiirstl. Antheils so solten Wir allerunterthanigst vermeinen, dasz, wann Ew. Ko ni gi. May*. Selbige bey Jhren alten Gewohnheiten und Juribus allergnadigst lassen wollen, Sie zu Ablegung des Eydes gar keine Difficultet machen werden. Was sonsten in specie wegen der Stadt Tundern von dem Hrn Geh. Raht von Breitenaupag. 9 erinnevt wird, solches findet schon in dem Sub Xr. 3 hiebey angelegten Project der Verordnung, wie es mit der Justitz gehalten werden soli, seine behorige Abfertigung, und was Derselbe hiernegst pag. 10 wegen der neuen Stadte, als Friederichsstadt, Tonningen und Gardingen in Eyderstedt,

wie auch Burg auff Femern erwehnet, so miissen selbige ebenfalswie
A° 1684 geschehen, mit den alten Stadten zugleich zur
Huldiguug gezogen werden.

4to)4t0) Wegen der Landscliafften und Åmbter gesambten Einwohner und zwar Erstlich die in Fiirstlichen liolsteinischen Diensten stehende Bediente, so in dem Herzogtlnim Schleszwig mit Guthern angesessen, betreffend; So sind Wir der allerunterthanigsten Moinuug, dasz Selbige nacb dem Vorschlag des Hrn Geheinien-Rahts von Breitenau pag. 11, 12, 13 k 14 vors Erste von denen zum Erb-Huldigungs-Actu zu verordnenden Commissarien durch noffliche Schreiben zu invitiren, und wann Sie niclit zur Huldigung comparierten nochmablen an dieselbe zu schreiben, und Jhnen ein gewisser terminus zu Verkauffung ihrer immobil-Giihter an Konigl. Unterthanen, sub comminatione Confiscationis zu setzen wåhre; Wann Sie aber auch solehen terminum verstreichen lieszen, und Jhre Giihter zu verkaufen sich niclit resolviren wolten, alsdann eo ipso mit der wiirklichen Confiscation allcr soleher Giihter verfahren, und selbige niclit. wie der Herr von Breitenau vorgeschlagen, sequestriret werden miisten, iminaszen es anitzo damit eine gantz andere Beschaffenheit hat als A° 1684, Worauff der Hr. Geheime-Kaht von Breitenau zweiifelsohne nur zielet, weile jetzo der Fiirstl. Schleswigsche Antheil Ew. Konigl. May* auff Ewig garantiret worden; Zu der Zeit aber gar niclit eine solche Apparence gewesen, folglich die Sachen nunmehro Gottlob! in einer gantz andern Situation gerathen.

sto)5t0) Was die Jenige, so auszerhalb Landes sich befinden, oder in anderer frembden Herren Diensten stehen, und im Herzogthum Schleszwig possessioniret seynd, anlanget; So waliren "Wir der allerunterthånigsten Meinung, dasz, weile Selbige bey dem Huldigungs-Actu nicht wohl Personlich compariren konnen, Sie einen schrifftlichen Eyd der Treue ablegen und einsenden miisten.

6) Eatione aller iibrigen Eigenthiimer oder Besitzer von allerhand jtrivilegirten Giihtern, Hoffen und Vorwerckern sowohl auff dem alten Lande als in den neu eingeteichten Kogen; So miissen selbige auch absolument mit zur Huldigung gezogeu,

und wann sie die Huldigungs-Pflicht præstiret, aisdan in specie die Octroys auff den neu eiugeteicliten Kogen, welche Sie titulo oneroso besitzen, und von welchen Octroys auff Ew. Konigl. May* Rente - Cammer die Abschrifften werden verhanden seyn, confirmirt und gratis ausgefertiget werden.

Wegen der anderen ordinairen TJnterthanen, sowohl in den Landschafften als Åmbtern, sind Wir der allerunterthånigsten Meinung, dasz limen zufordrist dasjenige, zo der Herr Geheime-Raht von Breitenau pag. 14 vorgeschlagen, unter der Hånd vorzustellen, und sodann, nach abgelegter Landes-Huldigung auch ihre Privilegia zu confirmiren wiihren.

Was sonsten jetztgedachter Herr Geheimer-Raht pag. 15 wegen der Zehrungs-Kosten vor die zur Huldigung einzuladende Gemeine Unterthanen und Einwohner der Landschafften, Åmbter und Koge in Arorschlag gebracht: So ist zwar denenselben derentwegen in a° 1684 nichtes guth gethan worden; Wir stellen jedoch aber Ew. Konigl. May* allergnåden Resolution in Allerunterthånigkeit anheimb, ob Dieselbe auff dasjenige, so der Hr. von Breitenaw erinnort, dasz offters der Genusz ciner Kleinigkeit bey Gemeinen Leuten die Liebe und ein gutes Vertrauen gegen Jhre allergiiadigste Herrschaft bcfordern konne, einige allergiiadigste Reflexion maclien wollen?

7) Betreffend die Frage, ob es besser die Geiueine Unterthanen von allerseits Landschafften, Åmbtern und Kogen, an einem eintzigen Ohrt zusamraen, oder lieber auff verschiedene Platze, Partheyenweise, bescheidon zu lassen; So finden wir, unserm allerunterthanigsten Ermessen nach, Ersteres hochst bedenklich, auch fast impiacticable; hingegen am sichersten und gerahtesten zu seyn, dasz diese Leute ebenfals wie A° 1684 gescheheu, von denen zum Huldigungs Actu zu verordnenden Commissarien, und zwar in der Stadt eines jeden Anibts, durch Convocirung der Land- und Kirchspiels-Gevollmachtigen, Rahtund Lehens-Leuten in den Marschen; Auff der Geest aber durch Convocirung der Kirchspiel-Voigte und Ausschusz-Leutc aus jeglichem Hårde und Kirchspiel zur Huldigung gezogen. und Jhnen der Eyd der Treue abgenommen werden mlisse.

8) Was die von denen Stadten einzunehmende Erbhuldig'imgbetrifft;

g'imgbetrifft;So wiirde solche ebenfals von denen von Ew. Konigl. May' zum. Huldigungs Actu zu Verordnenden dreyen Comniissarien, gleich solches in A° 1684 geschehen, verrichtet werden mtissen, und zwar ohnmaszgeblich in folgender Ordnung,als

1. Von der Stadt Schleszwig

2. Von der Stadt Eckernfohrde

3. Von der Stadt Friedrichsstadt

4. Von der Stadt Tonningen

5. Von der Stadt Gardingen

6. Von der Stadt Husum

7. Von der Stadt Tundern

8. Von der Stadt Apenrade.

Wegen der Jnsul und Landschaft Fehmern und der dar;iuff gelegenen Stadt Burg aber, solten Wir der allerunterthiinigsten Meinung seyn, dasz zu Erspahrung der Unkosten nur einer von den dreyen Conimissarien wann die Huldigung in allen Stadten, Åmbtern und Landschafften auff dem fosten Lande geschehen seyn wird, sich dahin verfugete, und den Huldigungs-Actum, so wohl ratione des gantzen Landes als gemelter Stadt Burg verrichtete. Wobey Wir dann alleruntertluinigst vorstellen miissen, wie es wohl nothig sey, dasz gegen die Zeit auff angeregte Landschafft, sowohl zur Sicherheit des Commissarii, als auch zu Verhfihtung aller bey solchem Actu leicht entstehenden Desordres und Complotten, eine Compagnie Dragoner verleget werde, Jrngleiehen dasz deren Commandirende Chef bediirffenden Falls, von der Ordre dieses Commissarii, sowohl als die iibrige Chefs derer in den anderen Stadten, Åmbtern und Landschafften zu verlegenden Trouppen, von der Ordre der siimbtlichen Conimissarien dependiren, und dasz auch Ew. Konigl. May* hohen Respects halber, denen Commissarien in allen Stadten, wo Sie hinkommen, eine ordentliche AVache vor die Thiire gegeben werde, derentwegen dann die behuffige ordres aus Ew. Konigl. May* Krieges-Cantzley zu expediren wiihren.

9) Was dieseranegst der Herr Geheimer-Eaht von Breitenau§
2 pag. 17, 18, 19 & 20, wegen der Separation der

Schleswigschen von der Holsteinischen Noblesse angefiihret, und solisten solcherhalb raisonniret; So wiihre solches durch die zum Huldigungs-Actu zu Yerordnende Commissarien denen gesambten gewesenen Fiirstlen Unterthanen bevorab aber der Noblesse, gelegener Zeit und Ohrts bestens zu insinuiren, zu dem Ende Wir dann allenyaterthanigst fur nothig erachten, dasz ermelten Commissarien von dem gantzen Bedenken des Hrn Geheimen-Raths von Breitenau zu ihrer desto bessern Nachricht und information eine Copey gegeben werden miiste.

10) Bey dem von dem Hrn Geheimen-Rabt von Breitenau pag. 20 & 21 projectirten formul des von Prælaten und Kitterschaft auffzunehmenden Erb-Huldigungs-Eydes, finden Wir nichts zu erinnern, und dasz selbiger schriftlich von Jhnen zu stellen sey, gestalt aucb dieser Eydes-Formul filr die gewesene Fursti. G-eistlichkeit und alle iibrige Stadte-, Ambts- und Landschaffts- Unterthanen gebraucht werden konne, und nur der Introitus zu verandern sey.

11) Die Confirmationes der Privilegien flir Prælaten und Eitterschafft sowohl als die Stadte und gesambte Eingesessene in den Ambtern und Landscbafften, finden sicb hier in Ew. Konigl. May* Teutsclien Cantzelley in den Protocollen von Annis 1670 & 1671. Wornach dann auch selbige anitzo mutatis mutandis ausgefertiget werden konnen; Jedoch solten wir der allerunterthanigsten Meinung seyn, dasz zu Gewinnung der Zeit und Erspahrung Vieler Mtlhe und Arbeit in der Cantzelley (Gestalt wann die Privilegia von Worth zu Worth den neuen Confirmationen inseriret werden solten, selbige in einigen Jabren nicht wftrden confirmiret werden konnen) nur ein gestempelter Bogen Papier umb Eines jeden sein original-Privilegium zu schlagen. und darauff in generalen kurtzen terminis die Confirmation zu scbreiben wahre; Da sodann auch sothane Privilegia bey Ew. Konigl. May' kunfftigen hohen Anwesenheit zu Gottorff, nach eingenommener Erb-Huldigung, fast mehrentheils wlirden confirmiret werden konnen.

"Was aber die Taxa des gestempelten Papiers anlanget, so
stellen Ew. Konigl. May' Wir allerunterthanigst anheimb, ob
nicht solche, so wohl als die tibrige Gebilhr, nach dem sub

pag. 22 & 23 § 3 enthaltenen monito des Hrn Geheimen-Raths
von Breitenau und aus denen von Jhme angefiihrten Uhrsachen
auff ein leidliches zu setzeu wåhre?

12) Was der Herr Geh. Raht von Breitenau pag. 22 § 1 wegen eines zu haltenden Registers von denen Leuten, so zur Huldigung erscheinen, und welche hingegen ausbleiben, erinnert, solches wiihre der Instruction fiir die Comissarien zu inseriren.

13) Was hiernegst der Hr. Gelieiraer-Raht v. Breitenau § 2 wegen der Zehrungs-Kosten fiir die Commissarien erwehnet; so verstellen "Wir allerunterthånigst zu Ew. Konigl. May' allergnadigsten Resolution, ob nicht Dieselbe, weil doch dieser solenne actus mit Eclat und zu Ew. Konigl. May* allerhochstem Respect und Gloire verrichtet werden musz, duren dero eigene Bediente von Kliche und Keller, und was davon dependiret, ermelten Commissarien (dazumahlen diese Commission zum hochsten iiber 4 å 5 Wochen nicht dauren kann) eine offene Taffel, umb die Vornehmste in denen Stadten, wohin Sie kommen, wie solches an andern Ohrten in dergleichen Fallen gebrauchlich, gebiihrend zu tractiren, halten lassen wollen? gleich ich, der Justitz-Rath von Hagen, solches zu Cleve, Berlin und Konigsberg erlebet und gesehen håbe, wie es dann auff solehen Fall auch nothig wahre, dasz etwan ein Cammer-Junker verordnet wiirde, welcher die vices eines Marschals vertreten, und acht haben konto, damit alles ordentlich und richtig hergehen mochte.

Was im iibrigen Ew. Konigl. May* denen Commissarien zu Einrichtung ihrer Equippage und dem anhangig allergnåd. reichen lassen wollen, Solches dependiret von Dero allergnadigsten Resolution.

14) Die Benennuug der zu diesem Erb-Huldigungs-Actu zu verordnenden dreyen Commissarien iiberlassen Wir lediglich Ew. Konigl. May* selbst eigenen allergnadigsten Disposition, mit Dero allergnadigstem Erlaubens aber solten Wir jedoch der allerunterthanigsten Meinung seyn, dasz, nach dem Exempel von A° 1684 der Herr Geheimer-Raht und Statthalter Graff Carl von

Ahlefeldt der Erste Comnrissarius, die iibrige beede Persohnen
auch von Experience und Distinction seyn miisten.

15) Was der Hr. Geheimer-Eaht von Breitenau pag. 23 & 24 § 4 wie es mit denen Leuten, so der Hertzog von Holstein, umb gegen den Huldigungs-Actum zu protestiren, etwa absenden mochte, zu verhalten sey, erweknet; zo konnen wir nicht ånders als dessen Sentiment dartiber beypflichten, und dasz in conformitet dessen die Commissarien zu instruiren seyn werden.

16) Betreffend dasjenige, so der Hen Geh. Eaht von Breitenau pag. 25 § 5 in regard der Hertzogen Sonderburgisclier Linie, welche sich etwa wegen der Mitbelelinung des Herzogthums Schleszwig angeben mochten, beriihrt, so hatten die Commissarien auch solchenfalls sich Vorgeschlagener maaszen zu betragen.

17) Was derselbe § 6 pag. 25, 26, 27, et 28 wegen der ab Fiirstler Seiten etwa prætendirenden Separation oder Exemtion der Jnsul Fehmern vom Hertzogthum Schleswig anfiihret; so wahre solches denen Commissarien zu ihrer Nachricht zu communiciren, zumahlen es eine ausgemachte Sache ist, dasz ermelte Insul ein Pertinens oder incorporirtes Stiick des Herzogthunilbs Schleszwig sey, und davon nicht separirt werden konne.

18) Was Er tibrigens § 7 pag. 28, 29 et 30 wegen der von denen ehemaligen Hertzogen zu Gottorff erkaufften zweyen adelichen Guther Satrupholm und Arlewath envehnet; so konnen wir auch nicht ånders als seinem solcherhalb gefiihrten Sentiment in allem beypflichten.

Diesemnegst haben "Wir auch das bey des Hr. Geh. Kahts von Breitenau obofftangezogenem hereingesandten erstern allerunterthanigsten Bedenken angehangte Postscriptum durchgelesen und erwogen, welches dann in nachfolgenden Puncten bestehet.

1) Betreffend die Frage, ob das Herzogthum Schleszwig dem Konigreich Dennemark zu incorporiren, oder auch solches als ein separates Souveraines Herzogthumb zu regieren sey"? So diirffen Wir unsz zwar nicht unterstehen, über eine so hochwichtige Sache nnser geringes allerunterthanigstes Sentimentzu eroffnen; Finden aber jedennoch die von dem Hr. Geh.

Raht von Breitenau angefiihrte 6 Eationes, warunib das HerzogthumSclileswig als ein separates Souveraines Herzogthum kiinfftig zu regiereu sey, weit starker als die pro iucorporatione angezeigte drey rationes zu seyu.

2) Da es nun Ew. Konigl. Maj* allergnådigst gefallen solte, sotbanes Herzogthum als ein separates Souveraines Herzogthum regieren zu laszen; So sind Wir der allerunterthanigsten Meinung, dasz so viol die Einrichtung der dortigen Eegierung. ratione der Administration der Justitz anlanget, es nach der den 15 Novemb. A° 1684 ausgelaszenen Sub Nr. 3 hiebey angelegten und auff der jetzigen Zeiten Beschaffenheit in etwas veranderten Verordnung kiinfftighin gehalten werden musse.

Sonsten ist in A° 1685 die damahls sogenannte Justitz-
Cantzelley zu Gottorff aus nachfolgenden Persohnen bestanden, als
1) Der Hr. Graff Detlef zu Rantzau als Statthalter.
2) Hr. Graff Friderich von Ahlefeldt, als vice-Statthalter.
3) Hr. Geh. Kaht von Liliencrohu, als Cantzler.

4) Hr. Etats-Rath Job. Hugo von Lente als Estats-Rath und
vice-Cantzler auch Land-Ralit in Herzogtk. Schleszwig.

5) Hr. Estats-Raht Marquard Gude.
6) Hr. Estats-Kath Hermann Meyer.

7) Eegierungs-Raht und Land-Archivarius Joh. Steinmann.
8) Eegierungs-Eaht Hinrich Schmieden.
9) Eegierungs-Eaht Daniel Hausmann.
10) Assessor Adolph Beselin.

11) Assessor Fried. Wilhelm Schonbach.
12) Secretarius Peter Muller.

13) Secretarius Hinrich Ludwig Gude.

14) Eegistrator und Cantzellist Carl Frid. Knoch.
15) Cantzellist Gerhard Huttemann.
16) Ein Cantzelley-Bohte.

Welche nun von diesen Råhten und Bedienten Gage, und wie viel Sie genossen, Ein solches werden Ew. Konigl. May* aus der hiebey sub. Nr. angelegten von Dero Eente - Cammer erforderten Specification allergnåd. ersehen.

Vor itzo bestehet das bisherige Ober-Gericht aus nachfolgenden
Persohnen, als:

1) Hr. G-eh. Eaht Thomas Balthasar von Jessen.
2) Hr. GeL. Eaht Joh. Ludvig Freyherr von Konigstein.
3) Hr. Estats-Eaht Georg Grundt.

4) Justitz-Baht Alexander Tilemann von Heespen.

5) Cantzelley-Eaht und Cantzley-Secretaire Fricl. von der Maase.
6) Assessor Anthon Hildebrandt.

7) Eegistrator und Cantzellist Philipp Stoeben.
8) Copiist Lorentz Prehn.
9) Ein Cantzley-Bohte.

Was diese Persohnen fiir Gage haben, zeiget die sub
Nr. hiebey kommende Specification.

Nun wiirde wohl, unserer allerunterthanigsten ohnmaaszgeblichen Meinung nach, sothanes Ober-Gericht kiinfftig in eine Eegierung zu verwandeln, und (fals uns allergnåd. erlaubet se}-n mochte, solcherhalb Eyd- und pflichtmaszige Vorstellung zu thun) zu desto besserer administrirung der Justitz ftirs kilnfftige, als worilber, da das bisherige Obergericht mit so wenigen Persohnen besetzet und gar selten complet gewesen, viele Klagten moviret und revisiones actorum gesuchet worden, mit einigen mehreren sowohl adelichen als gelahrten wohl experimentirten Eahten zu besetzen seyn; Aus wie viel Persohnen aber solches Ober-Gericht, oder die kunfftige Eegierung bestehen solle, und was fiir welche dazu zu gebrauchen seyn mochten, Ein solches sambt deren Benennung verstellen in allertieffester Submission Ew. Konigl. May* Selbsteigener allergnildigster Gefalligkeit und Eesolution Wir lediglich anheimb.

3) Anlangend die von dem Herrn Geheimen-Eaht von Breitenau pag. 5 & 6 angefiihrte differente Verordnungen in Polizey- Justitz- und anderen Sachen, dasz Selbige in eine harmonie gebracht, und durch das gantze Land einerley Eecht und Gewohnheit observiret werden mochte; So hatte die kunfftige Eegierung diserwegen Vorschlage zu thun.

4) Betreffend die vorgeschlagene Veranderung der Titulaturwegen Schleszwig; So finden Wir, unserer allerunterthiinigstenMeinung nach, sothane Veranderung gar nicht nohtig zu seyn; Dazumahlen Ew. Konigl. May* ja ein groszer SouverainerKbnig

rainerKbnigund Herr von zweyen Konigreichen sind, also Dieselbe eo ipso umb so viel mehr als Souverainer Hertzog von Schleszwig, ohne das Prædicatum davon im Titul fiihren zu diirffen, consideriret werden mtissen.

Da sonsten der Herr Geh. Raht von Breitenau sicli iiber die Frage, ob die gemeinschafftliche Eegierung in dem Hertzogthum Holstein ferner zu continuiren, so auch wegen der vorigeu Vertriige mit dem Fiirstlen Hausze in seinem nachhero eingesandten allerunterthånigsten Bedenken vom 4ten Februarij weitlaufftig und deutlicher expliciret, so wird davon in dem folgenden 2n2n Punct mit mehren zu handeln seyn.

Was derselbe demnach

1) in angeregtem seinera zweyten Bedenken pag. 2 & 3 abermahls wegen der Separation der Sckleszwigschen von der Holsteinischen Noblesse, insonderheit aber ratione der adelichen Jungfrauen Clostere in beeden Hertzogthiimern meldet; So solten Wir alleruntertkånigst vermeinen, dasz obzwar die Separation der Noblesse, ratione Dominii allerdings geschehen, jedennoch solche nicht aulf die Clostere extendiret, sondern beyderley Ritterschafften die biszberige Gerechtigkeit, Jhre Tochtere in die Closter, sowokl des einen als des andern Landes zu geben, mutuellement frey bleiben miiste.

2) Betreffend die Frage, ob die Communion im Herzogthum Holsteiu zu continuiren, oder ob Prælaten und Ritter - schafft zu theilen sey? So finden wir die von dem Gekeimenßaht von Breitenow von pag. 5 bis pag. 10 weitlaufftig angefuhrte raisons, dasz die Communion bey behalten werden miisse sehr solide, und Ew. Konigl. May* Interesse allerdings besser und vortriiglicher zu seyn.

3) Was derselbe pag. 10 et 11 wegen der vorigen Vortråge mit dem F(irstlen Hausze anfukret; So sind wir der allerunterthånigsten Meinung, dasz alle bishero mit ermeltem Fiirstlen Hausze gemackte Vertrage cessiren, folglich auck dasjenige, so dem Hertzogen von Holstein in dem Vergleick von A° 1711 ratione des Ambts Tremsbiittel und der Liibeckiscken Patricien- Giitker eingeraumet worden, aboliret werden miisse.

4) Betreffend die Yertnige, wegen der Successions-Falle

im Hertzogthum Schleszwig; So wåhre, unseres allerunterthånigstenErmessens,
darauff vor der Hånd nicht zu reflectiren,
sondern die Deliberationes dariiber biszweiter auszusetzen.

6) Was der Herr Geh. Raht von Breitenau, wegen des Tituls von Schleswig erinnert, ob auch soleher ins kiinfftige dem Hertzogen Carl Friderich gegeben werden solle? So sehen wir nicht mit welchem Faeg Jhme soleher Tital benommen werden konte, dazumahlen E\v. Konigl" Mayt* allen und jeden abgetheilten Hertzogen zu Holstein diesen Titul bestandig geben.

Was des Herrn Geh. Eahts von Jessen fiber die Schleszwig'sche Huldigungs-Sache hereingesandtes allerunterthånigstes Bedenken, und zwar erstlich seine Meinung, dasz die Einnehmung der Erb - Huldigung von denen gewesenen Fiirstlen Stadten, Åmbtern und Landschafften, olme Convocation der Eingesessenen, und mit wenigen Kosten durch die Beambte eines jeden Orths, wie solches in A° 1684 geschehen wåhre, verrichtet werden konte, anlanget; So tindet sicb desfals in dem Protocollo von jetztermeltem Jahre das contrarium, immaszen die damabls verordnet gewesene Commissarien allenthalben sothane Huldigung eingenommen, und konnen Wir also von dem jenigen, so Wir solcherhalb oben, fiber des Hrn Geheimen-Eahts von Breitenau Sentiment allerunterthiinigst angezeiget, nicht abgehen.

Gleichergestalt finden Wir allerunterthanigst, dasz die FfirstP Bediente, Probste, Predigere, Kirchen- und Schul-Bediente, sambt den Advocaten, von denen zu verordnenden Commissarien und nicht vom Ober-Gericht vorgefordert werden, und huldigen miissen, wie solches die hiebeyliegende entworffene Patent und Citation sambt der Instruction fur die Commissarien breiter an Hånd geben.

2tens) Betreflend die jenige zo den Eyd refusiren; So
findet dieser Punct oben Artic. 4to4t0 seine Kichtigkeit.

3) Was Er wegen Confirmation der Stadte und Landschafften
Eechte, Statuten und Privilegien anfilhret, ist auch
schon oben Artic. 6 abgethan.

4) Betreffend die Abschaffung der Advocaten Miszbrauch
in allegirung der Kayserlen und gemeinen Eechte, ist als eine

sehr nivtzliche Sache in der Yerordnung wegen administrirung
der Justitz im Herzogthunib Schleszwig mit eiugefiihret.

5) Anlangend einen gewisseu Numerum der Advocaten; So konten dosfals, wann die neue Eegierung von Ew. Konigl. May' zufordrist wird regliret und angeordnet seyn, von soleher Eegierung Selbst desfals weitere Yorschlage geschehen. Jndessen miissen die Advocaten in Eyd genommen werden, und diejenige, so den Eyd refusiren, emigriren.

6) Was der Hr. Geh. Eaht von Jessen zuletzt, wegen Yerbesserung des Polizey-~\Yesens in den Stådten erinnert; so miiste dem Hrn Statthalter, als in dessen function solche Sachen einlauffen, ordre beygelegt werden, solcherhalb allerunterthiinigst Vorstellung und Yorschlage, nach eines jeden Ohrts Beschaffenheit zu thun.

AYas ilbrigens das hiebey liegende Schreiben von dem seel. Herrn Justitz-Ilaht Amthor anlanget; So finden die daria enthaltene Monita schon oben bey dem jenigen. so "NYir iiber der beeden Herren Geheimen-Eahte von Breitenau und von Jessen Sentiments allerunterthanigst angezeiget, Jhre abhelffliche Maasze auszer denen beeden nachfolgenden Puncten, nehmblich:

1) Ob nicht die Eegierung von dem Lande zu salariren, und

2) Ob nicht die Land-Båthe in dem Herzogthum Schleszwig
ktinfftighin in Conferentz- oder Estats-Eiihte zu verwandeln

Was nun den lten Punct betrifft, so finden Wir solches
sehr bedenklich zu seyn, und den

2ten Punct angehend; so solten Wir auch allerunterthånigst vermeinen, dasz es besser wahre es nach wie vor bey den Land-KaMen zu lassen; zumahlen die Landgerichts-Ordnung, die Constitutiones und Yerordnungen in diesem Hertzogthum doch vors Erste in ihrer volligen vigueur verbleiben mussen.

tibrigens und zuletzt wird Ew. Konigl. May* allerunterthiinigstanheimb gestellet, ob Sie allergnadigst wollen, dasz dem Herrn Statthalter Graffen von Ahlefeldt die Ober-Inspectiouund Auffsicht tiber die gewesene Fiirstliche Schleszwigsche Stiidte, gleich Er selbige iiber alle andere Stadte in den beeden Herzogthtimern Koniglichen Antheils vermoge seiner Instruction,

so weit das Commerce- und Policey-Wesen angehet, wiircklich
hat, anvertrauet, oder auch selbige, wie biszhero gewesen,
denen Ambtmannern gelassen werden solle.

Dieses ist nun alles dasjenige, so Wir auf Ew. Konigl. Mayt* allergnildigsten Befehl und nacli Anleitung derer von denen beeden Herren Geheinien-Eathen von Breitenow und von Jessen, wie auch des Seel. Hr11 Justitz-Eaths Amthors, eingezogeneu Nachrichten und Sentiments allerunterthånigst haben berichten konnen; Jra iibrigen aber alles und Jedes zu Ew. Konigl. May* Selbsteigenen allergnadigsten Eesolution in allertieffester Submission anheim gebeud.

Die Wir Zeit Lebens in allergetreuesten Devotion verharren

Ewer Konigl. May*

Copenhagen
den 26* en Martii
Anno 1721.

Allerunterthanigste, Treugehorsamste
und Plichtschuldigste
Diener und Unterthanen

Frantz von Hagen. Friederich Esmarch.

(Original.)

7. Hyldingseden.

A. Breitenaus udkast.

Wir Praelaten und gesambte Ritterschaft des gantzen HerzogthumsSchleswig, die wir bishero unter koniglicher und fiirstlicher holsteinischer Gemeinschaftlicher Regierung gestanden,anjeuo aber, da des furstlichon Hauses an vorgemeltes Herzogthum gehabtes Antheil durch einen gewissen publiquen Friedens-Vertrag an den .... Herrn Friederich den Vierten, Konig .... gelanget und also Hire Konigl. Maytt. nunmehro alleiniger souverainer Besitzer und Erbregent der gantzen HerzogthumsSchleswig geworden ist, geloben und schweren hiermit einen wiirklichen Eydt, dasz wir von nun an allerhochst ennelter Jhrer Konigl. Maytt. als unserm alleinigen souverainen Hertzogen

zu Schleswig getreu, hold und gehorsam seyn, deroselben Bestes Vortheil und Kutzen wiszen und befordern, Schaden und Nachtheilaber warnen und nach verniogen abwehren helfen, auch unsere Erb-Gtlter und Lehne uach altem Gebrauch verdienen wollen. So wahr als uns Gott helffe und sein heiliges Wort. Zu dessen Urkund u. s. w.

(Efter Esmarchs koncept og gengivelsen i Behrmanns afbandling.)

B. Den virkelig aflagte ed (med fremhævelse af Sehestedts indskud og rettelser).

Ich Endesbenandter*) von der Eitterschaft in dem HerzogtlmmSchleszwig, thue kundt hiermit: Nachdeni Ihre Konigl. ilajest. zu Dfmnemarck, Xorwegen etc. Mein allergnådigster Konigund Heri1, krafftDero sub dato Gottorff den 22. Augusti 1721, ausgelassenen Patents, das vorhin gewesene Fiirstl. Antheil des Hertzogthums Schleszwig mit dem Ihrigen zu vereinigen und Dero Crohne, als ein altes injuriå temporum abgerissenesStiick, auff ewig wieder zu incorporiren fiir gutli befunden, auch, krafft selbigen Patents, mir allergnadigst injungirenlassen, mich alhier Persohnlich einzufinden, umb in Dero alleinige Pflicht zu treten2) und den gewohnlichenErb-Huldigungs-Eyd in behoriger form abzulegen.So gelobe und verpflichte Ich fiir mich, meine Erben und Successoren hiermit und inkrafft dieses, dasz Ich und Sie Ihr. Konigl. Majest. zu Dånnemarck, Norwegen etc. Fiir unsern alleinigen Souverainen Landes-HeiTn erkennen und halten, Deroselben, wie auch Dero Konigl. Erb-Successoren in der Eegierung,secundum tenor om3) Legis Eegiæ, Treu, Hold und gewårtig seyn, allerhOchstgedachte Ihr. Konigl. Majest. und Dero Konigl. Erb-Hauses Nutzen, Bestes und Vortheil in alleni Russersten Fleisses suchen

und befor dem, Schaden und Nachtkeil aber, aller Moglichkeit nach, warnen, verhiiten und abweuden, auch alles dasjenige thun und leisten wollen, was getreuen und gehorsahmen Land-Sassen und Erb-TJnterthanen Ihrem SouverainenKonige und Landes-Herrn zu thun und zu leisten schuldigseynd. So wahr mir Gott helffe und sein heiliges Wort: Uhrkundtlich meiner Eigenhandigen TTnterschrifft und auffgedrucktenAdelichen Pittschaffts. Geschehen zu Sclileswig den 4ten September, Anno 1721.1) Oprindelig: Wir Endesbeuaudte Praelaten und . . . . og saledes helt igennem flertal.

2) Oprindelig: und in Dero alleinige Pflicht aufzunchmen (!),

3) Oprindelig: vigore. Derpa rettet til: nach inhalt.

8. Indlemmelsespatentet af 22. Avgust 1721 (med fremhævelse af Sehestedts indskud og rettelser).

Wir Friderich der Vierte, von Gottes Gnaden, Konig zu Dannemarck, Norwegen, der Wenden und Goliten, Hertzog zu Sclileszwig, Holstein, Stormarn und der Dithmarschen, Graff zu Oldenburg und Dehnenhorst etc. Entbieten, denen Wohhviirdigen,Ehrwiirdigen,Wohledlen, Edlen und Ersahmen, Prælaten, sambtlichen von der Ritterscnaift und anderen, so einige AdeliclieGliterim Hertzogthum Schleszwig besitzen, Unsere Gnade und ist Ihnen aus1) denen im Druck emanirten Scliriften zur Gniige bekandt2), w'elcliergestalt der Hertzog von Holstein,allerso wohl schrifft- als mtlndlichen, auch, durch dessen Ministros, wiederhohleten VersicherungenundSincerations schnur strax zu wieder, sich notorie zu Uns gedrungen und durch dessen collusion mit Unserm damahligen Feinde und erfolgtewiircklicheEinriiumung der Festung To'nningensichtreuloser-weise gegen Uns declariret und offentlich als Aggressor auffgefilhret, ja so gar, wegen vermeintlicher Theilung Unserer Lander, mit dem Feinde sich eingelassen und Tractaten daruber errichtot, auch gedachter Hertzog bey dessen erfolgtermajorennitet,sothane Dero Oncle des Ad"

ministratoris geftihrte Conduite in .allem approbiretundguth geheissen, dasz Wir dahero bewogen worden, des Hertzogen Carl Friderichs, zu Holstein gehabten Antheil im Hertzogthum Schleszwig, als ein in bescliAvehrlichenZeitenunrechtniasziger weise von der Chrone Danneniarck abgerissenes Pertinens, wieder in Possessionzunehnien. Wann nun durcli den, mittelst gottlicher Yerleihung, zwischen Uns und dem Konige und der Crohne Schweden im Julio Ao. 1720 geschlossenen und unterzeichneten auch darauff wiircklich ratificirten Frieden, so dann durch die dariiber von den beeden Konigen, als gewesenen Mediatoren erfolgte formelle und solemne Garantien, fur Uns und Unsere Konigl Erb-Successores an der Regierung, die Ewige und ruhige Besitz- und Beherrscliung des gantzen Hertzogthuins-Schleszwig und folglich auch des hiebevor gewesenen Fiirstl. Antheils in jetzt besagtem Hertzogthum darin fest gesetzet und versichert worden. und 'Wir dann solchemnach entschlossen, selbigen Antheilmitdem Unserigen zu vereinigeu und zu incorporiren und Dero Behueff von den gesambten Eingesessenen Standen Unsers Hertzogthums Schleszwig, als Prælaten, der Ritterschafft, Stildten, Ambts- und Landschaffts Einwohneren und Unterthanen die alleinige Erb-Huldigung, durch gewisse dazu Verordnete und authorisirte Commissarien einnehmen, die gesambte Eingesessenedesgewesenen Fiirstl. Antheils, Geist- und Weltliche.wesStandes und Condition Sie auch seyn, Ihrer hiebevorigenEydes-Pflicht,womit Sie dem Fiirstl: Hausse verwandtgewesen,entschlagen und selbige, Krafft obermelten Frieden-Schlusses und der dariiber erhaltenen Garantien, unter Unserer Konigl. Souverainen und alleinigen Erb- und Landesßegierungbringenund den Eyd der Treue ablegen zu lassen; Als gebiethen und befehlen Wir Prælaten und denen von der Ritterschafft, wie auch denen jenigen, so Adeliche Giither in mehr gedachtem Hertzogthum Schleszwig1) innehaben und besitzen,Krafftdieses Unseres offenen Patents, allergnadigst und Ernstlich, dasz Sie Sich den 4. des instehenden Monahts Septenibris,alsam

tenibris,alsamDonnerstage nach dem 12ten Sonntage Trinitatis,Sambtund Sonders auff Unserm Schlosse Gottorff, als woselbst Wir Uns jetzo Persohnlich auffhalten, zu dem Ende einfinden, urnb Unsere allergnadigste Intention desfals weiter zu vernelimen und darauff Uns, als Ilirem nunmehro alleinigen Souverainen Landes-Herra, besagter masse:a den schuldigen Eyd der Treue zu leisten und abzustatten, wie Wir dann auch allergnådigst wolien, dasz von denen Geistliclienalhier,die Probste alleine erscheinen sollen,denenilbrigen Geist- und Weltlichen Bedienten, Magistrateninden Stadten und iibrigen gesambten Eingesessenen TJnterthanen der gewesenen Fursti. Stadten, Aembter und Landschafftenaber,mandiren und befehlen Wir hiemit allergniidigst und Ernstlich, dasz sie sich auf Ahrt und Weise, wie ihnen solches von Unseren dazu verordneten und authorisirten Commissariennachund nach, in Unserm Nahmen, wird intimiret und injungiret werden, zu abstattung des Eyd.es der Treue an Uns, als ihrem alleinigen Souverainen Landes-Herrn an denen bestimten Ohrten Persohnlich sistiren und Unsern allorgnadigstenWillenweiter vernehmen sollen; Wohingegen sie alle Konigl. Gnade, Scliutz und Gerechtigkeit zu gewarten haben1); Diejenige aber, so ohne erhebliche Ehehafften,welchesie glaubwi'trdig zu bescheinigen schuldig seyn sollen, auszbleiben werden, gebiihrend zu Kede gestellet und nach befind en angesehen2) werden sollen. Wornach jedermanniglich sich allerunterthånigst zu achten. Uhrkundlich unter Unserm Konigl. Handzeichen und furgedrucktern Insiegel. Geben auff Unserm Schlosz Gottorff, den 22 Augusti Anno 1721.

"Priderich E,

L. S.
E.

C. Sohestedt.1) Opr.: unsenn den 30 Julii des 1714ten Jahres bereits ausgelassenem Patent und audern . . .

2) ausz wasz Ursachen wir . . .3) Opr.: gewesenen fiirstl. Antheils . . .1) Opr.: wohingegen ihnen claim sambt and senders ibre woblhergebracbte Freiheiten, Recbt und Gerechtigkeiten confirmiret, diejenige . . .

2) Opr.: von unserm Ober- Sachwalter deszfallsz gebiihrend besprochen . . .

9. Kongelig resolution af 3. September 1721 på konsejlets forestilling ang. enkelthederne ved hyldingen.

Ihr: Konigl. May* zu Dennemark, Norvegen etc. allergnadigste Eesolutiones iiber nebenstehende von Dero Conseil allerunterthanigst ilbergebene Puncta.

Puncta

Woriiber Ihr: Konigl: May4
allergnadigste resolution allerunterthånigst
ausgebethen wird.

ad lmum

haben Ihr: Konigl: May* allergniidigst resolviret, dasz der Hr. Grosz-Cantzler, nebst denen ilbrigen dreyen Herren Geheimen-Kåhten des Conseils, den Eyd der Treue von der Noblesse abnohmen solle.

1.

Wer den Eyd von der Noblesse abnehmen, und ob nicht Jemand Ihm beygefuget werden, und wer derselbe seyn solle ?

ad 2dum

haben Ihr: Konigl. May** Dero Conseils allerunterthånigstes Sentiment allergnadigst approbiret.

2.

Ob der Eitterschafft dasjenige, was Sie bey Ihr: Konigl: May** etwa bey dem Huldigungs Actu, Ihrer eigenen Angelegenheiten halber, allerunterthanigst vorzustellen haben, entweder vor Ablegung des Eydes, oder nachhero bey dem Hand- Kusz iibergeben, oder auch vor den Eyd dem Konigl. Conseil zu weiterer Vortragung weisen solle?

Das Conseil ist der allerunterthanigstenMeinung, das letztere am ftiglichsten geschehenkonte, nemblich, dasz die Ritterschafft vorhero dem Konigl. Conseil Ihr Anliegen vorzutragen und vorzuweisen

hatte, ohne dasz derselben erlaubetseyn solle, vor Ablegungdes Eydes Ihr: KBnigl: May" etwas zu iibergeben, und wiirde dieses umb so viel nohtiger seyn, danrit, wann in Ihrem memorial etwa was anstoszigseyn mochte, solches remediret und derentwegen das beho'rige verfiiget werden konte.

ad 3tium

haben Ilir: Konigl: May" gleichfalsz allergnådigst approbiret, dasz der Eyd von den beeden Hertzogen in Iliren Håuszern separatim abzunehmen

3.

Ob die beede Hertzoge von Augustenburg und Gliicksburg wegen Ihrer habenden Giiter auch den Eid ablegen sollen, und ob soleher nicht alsdann von Ihnen separatim abzunehmen

ad 4tum

haben Ihr: Konigl: May** allergnådigst resolviret, dasz die Abwesende von der Eitterschafft, wann Sie wieder zuriickgekommen, und die Kranken, wann sie genesen, alhier vor dem Statthalter und der Eegierung Persohnlich erscheinen und den Eyd unterschreiben sollen.

4.

Ob nicht denen Abwesenden von der Eitterschafft und denen jenigen, die Kranckheit oder anderer erheblichen Uhrsachen halber, hier nicht kommen konnen, der Eyd zur Unterschreibung zugesandt werden solle V

ad stum5tum-

Diesen Punct haben Ihr:
Konigl: May" allergnådigst
approbiret.

5.

Wegen der Wittiben und unmilndigen Kinderen, miiszen Ihre Curatores und Tutores den Eyd der Treue ablegen.

ad 6tum-

Diesen Punct gleichfalsz

6.

Ob nicht die vier Probste nach der Xoblesse å parte eingefordert uud den Ejd der Treue ablegen sollen.

ad 7mum

haben Ilir: Konigi: May* allergniidigst resolviret, dasz der Herr Statthalter, oder in deszen Abwesenheit der Herr Conferentz-Raht Reventlau, als Prælat, die Ritterschafft nach abgelegtem Eyd der Treue zu dem Hand-Kusz bey Ihr: Konigi. May* und nachgehends bey Ihr: Konigi: Hoheit dem Crohn-Printzen, uinb Deroselben Ihre unterthanigsto Reverence zu machen, auffilhren und præsentiren

7.

Wer die Ritterschafft, wann Sie hier den Eyd der Troue abgeleget und behorigermaszen unterschrieben, alsdann zu dem Hand-Kusz bey Ihr: Konigi:MMattytt auffiihren und præsentiren, ob solsches der Statthalter thun, und bey Eintritt in Ihr: Konigi: May" Gemach von dem Ober-Hoff- Marschall von der Thuren ab zu Ihr: Konigi: Mayu und nachgehends bey Ihr: Konigi: Hoheiten dem Crohn-Printzen, umb Deroselben Ihre unterthÉinigste Reference zu machen, eingefuhret werden solle.

ad Bvum8vum

haben Ihr: Konigi: May" allergniidigst resolviret, dasz die von Deroselben eingesetzte Priestere mit denen anderen Priesteren, so noch nicht geschwohren, mit eingeladen Averden

8.

Ob diejenige Priester, die von Ihr: Konigi: May* seith A° 1713, in dem fursti: Antheildes Herzogthums Schleszwigeingesetzet sind und bey Erlangung Ihrer Pfarre schon wtirklich den ordinairen Eyd der Treue abgeleget, mit denen anderen Priesteren zu der bevorstehendenHuldigung genundden jetzigen Eyd ablegen,oder damit verschonet

und nur zugleich mit denen anderen Priesteren, die noch nicht geschwohren, gleich wie aucli alle Schul-Bcdiente, Klisterund Organisten in den Stadten und Åmbteren eingeladenwerden.

ad 9num

kåben Ihr: Konigl:MMat(yt( allergnadigst resolviret, dasz die Geistliche Bediente, wann Sie den Eyd der Treue nicht ablegen wollen, sogleich suspendiret und limen 6 Wochen Bedenkzeit gegeben, und denen weltlichen Bedienten, zu Verkauffung Ihr er Giihter und Eåumung des Landes eine Frist von 6 Monathen verstellet werden solle.

9.

Wie mit denen so wohl Geist- als Weltlichen Bedienten zu verfahren, Avann Sie den Eyd der Treue nicht ablegen wollen? Ob die Geistliche entweder vors Erste suspendiret oder gantzlich abgesetzet und den Weltlichen ein gewisser terminus zu Verkauffung Ihrer Hauszer und immobilien, wie auch aus dem Lande zu genen angewiesen werden solle?

ad 10mum

haben Ihr: Konigl:MMattytt allergnadigst resolviret, dasz der Estats-Eath von Hagen das Protocollum bey dem Huldigungs-Actu von der Xoblesse, und der Cantzeley-Eaht Esmarch selbiges in den Åmbtern fiihren sollen.

10.

Wiirde wohl nohtig seyn, dasz aus der Teutschen Cantzeley Jemand beordret wiirde. der bey diesem Huldigungs- Actu das Protocollum fiihren, und alles was dabey vorgehet, anzeichnen konte.

ad H"wm

ut supra ad 9num, dasz denen auszerhalb Landes sich befindlichen Bedienten, auch 6 Monahten, nemlich å die insinuationis zu Verkauffung Ihrer Giihter gegeben werden sollen.

11.

Auf was ahrt und weise mit denen auszerhalb Landes sich befindlichen Bedienten und ihren hier im Lande habendenEffecten werden soli, wann Sie auff geschehenesZuschreiben

compariren oder den Ihnen zugesandten E}Td der Treue nicht ablegen wollen. Ob so dann Ihre Giihter und effecten eingezogen und confisciret werden sollen.

ad 12mum

haben Ihre Konigl: May4 allergnadigst resolviret dasz die Koege, umb Beybehaltung Ihrer Octroyen hernacher bey Deroselben allerunterthanigst einkommen

Uhrkundtlich unter allerhochstgeehrt: Ihr: Konigl: May* Handzeichen und furgedriicktem

Geben auf Dero Schlosz
Gottorff den 3ten Septembris
A° 1721.

12.

Ob denen Koegen, "vrie Sie stets darumb anhalten, die Versicherung zu geben, dasz Sie bey Ihrer Octroy sollen gelaszen werden.

Friderich K.

C. Sehestedt.

(Original.)

10. Hyldings - protokollen af 4. September 1721.

Protocollum,

So bey Ablegung des Erb-Huldigung-Eydes von Prælaten und
der Eitterschafft im gantzen Hertzogthum Schleszwig gehalten
Auf dem Schlosze Gottorff, den 4ten Septembris,

Anno 1721.

Nachdem Ihre Konigl: May" zu Dennemark, Norwegen etc.
allergnadigst resolviret, nach Inhalt Dero am 22ten Augusti,
dieses 1721sten Jahres ausgelassenen Patents, das gewesene

fursti. Gottorffische Antheil des Herzogthums Schleszwig mit dem Ihrigen zu vereinigen und dero Behueff von den gesambten Standen sothanen Hertzogthums, alsz Prælaten, der Ritterschafft,Stadten, Ambts- und Landschaffts - Einwolmern und Unterthanen die alleinige Erb-Huldigung einzunehmen, auch den Eydt der Treue ablegen zu laszen; Alsz ist mit; solchem Wercke heute der Anfang gemacliet, und darin nach und nach auf folgendeArth verfahren worden.

Den 3ten Septembris wurde von Ihr: Konigl:" May* der Hr
Geheime Rath Sehestedt zu denen beeden Hertzogen Christian
August und Philipp Ernst zu Holstein-Sonderburg und Gliicksburg
gesandt, umb von Ihnen einen Eydt der Treue abzunehmen,
welchen Sie, ohne die geringste Contestation in der Form
wie hier eingefilhret, unterschrieben1:
Den folgenden Tag darauff, als den 4ten versarableten sich des
Morgens Praelaten und iibrige von der Ritterschafft des Herzogthums
Schleszwig hier anwesende auf hiesigen Schlosze Gottorff,
in einem dazu verordneten Gemach, der Hr Statthalter
Graff von Ahlefeldt aber, war nicht mit Ihnen, sondern wurde
vorhero allein durch einen andern Gang von dem Etats-Rath
von Hagen in dem so genandten Kirchen Gemach, woselbsten
das gantze Konigle Conseil war, gefuhret, umb den Ejdt der
Treue zu unterschreiben, so Er auch ohne einige Difficulte
thate.

Hierauf nun wurde die Noblesse eingebracht, da dann nach geschehenem Compliment, Ihr: Hochgraffl: Excellentz, der Herr Grosz-Cantzler, Graff zu Holstenburg, Ihnen obigen Ihr: Konigl: May" allergnadigsten Willen kundt that und zugleich das Konigl: Patent vom 22ten Augusti, nachgehends die auf Ihn und die tibrige dreven Hn Geheime - Rathen des Conseils gerichtete Konigl: Vollmacht und dann den Eydt ofifentlich verlesen liesze.

Der Hr. Conferentz - Rath Detlef Reventlau auf Schmoel,

alsz Prælat und Probst des Klosters St. Joharmis vor Schleszwig,beantwortete solclies im Xahnien der gantzen Bitterschafft und zwar in denen nachfolgenden kurtzen Terminis: dasz weile Sie anjetzo mit mehrem Ihr: Konigl: May" allergnådigsteu Willen vernahmen und wohl versichert waren, dasz Sie von allerhochstgedachter Ihr: Konigl: Mayu alle holie Konigl: Gnade, Liebe und Gerechtigkeit zu gewarten hatten, so wehren Sie nunmehro auch bereit und willig, nicht allein Guth und Blut vor dieselbe aufzusetzen und Sie als Ihren alleiuigen SouverainenLandes-Herrn des gantzen Herzogthums Schleszwig in allertieffster Submission und mit allerunterthanigsten Respect zu erkennen, sondern aucli zu dessen Bekråfftigung den limen angedeuteten Eydt mit treuem Hertzen zu unterschreiben.

Hierauf wurde Ihnen der Eydt vorgeleget, da dann naclifolgcnde unterschrieben haben, alsz (Nr. 1—44)144) AVie nun solches geschehen, wurden Sic sambtlich von vorerwehnten Hrn Conferentz-Eath Keventlau nach des Koniges Vorgemach gefiihret und bey der Thiire des Gemachs, wo Ihr:Konigl: MayM unter einen rothen damaschen mit guldenen Galounen verfertigten Himmel, auf einen von dreyen Stuffen erboheten Trohn saszen, von dem Hr. Ober-Hoff-Marscliall Munch zum Handkusz empfaugen, auch nacbgehends, nach Ihr: Konigl: Hobeiten dem Crohn-Printzen, zu abstattung Ihrer schuldigen Keverence gebracht.

Des Mittags haben die vornehmsten von der Noblesse bey Ihr: Konigl: May" Taffell gespeiset, die iibrigen aber sind bey der Marschalls Taffell tractiret worden, womit dann dieser Actws mit Einnehmung der Huldigung und Abstattung des Eydes von der Noblesse sig geendiget.

(Original liyldingsprotokol i rødt fløjl.)

(Optegnelse på et løst ark blandt hyldingsakterne:)

Ihro Maystt. haben Allergnadigst Prælaten und der Eitterschafft bey abgelegten Huldigungs Actum nach abgelegter Harange uudt Handtkuszes denenselben Nachfolgendes miindlich zur Antwort entheilet.

Wir versichern Prælaten und Kitterschaft zuforderst
Unsere Genade.

Es ist Uns zwar lieb dasz sie Mir gehuldiget, aber noch
weit angenehmer, dasz sie es mit einem so guten und freywilligen
Hertzen ablegen.

Was ihr iiberreichtes Memorial anbetrifft, werden Wir uns
mit dem Ehrsten daraus Referiren laszen, und dariiber so weit
moglich eine favorable Resolution ihnen ertheilen laszen.

(Orig. med gehejmeråds-sekretærens hånd.)1) Disse eder er trykte i kommissions'betænkningen af 1846, og oftere.

11. Dansk forslag til en overenskomst med Gottorp, 1725.

Jhro Kånigl. May" von Dennemark insistiren auff die ab^
tretung des biszdaherigen Fiirstl. Antheils in dem Herzogthumb
Schleszwig.

Dahingegen aber wollen Sie

1) alle des Fursti. Hauses Scbulden ilbernebmen, und selbige, olme einigen weiteren Aufscbub desfalls zu fordern, hinfuhro als dero propre Schuld abtragen, und so dennoch jemand der Creditoren Sich von dem Fursti. Hause nicht abgeben. sondern die Obligation inhæriren wolte, so den wollen Jhro konigl. May** auff oigene Kosten das Fiirst. Hausz darunter vertreten, mithin dieses zu jeden Zeiten soleher aller wegen vollenkommen

Sie wollen daner auch

2) in specie die hypotheqven, so ettwan einen oder andern der Fiirstl. Creditoren in dem Schleszwigischen verschrieben und hactenus von Ihro Konigl. May** gemitzt worden, an diejenige, denen solche verschrieben sind, ohnweigerlich einniumen, und bisz die vollige Befriedigung sowohl an Capital alsz Zinsen erfollgt, Jhnen Dieselbe geruhig lassen.

Die Vorschiisse dahero, so ettwan ein oder anderer Fiirstl.
Bedienter gethan, Jhnen auch ebenfalls ohne der Fiirstl. Caminer
Zuthun wieder remboursiren.

Dabeneben gestehen

3) Jhro konigl- May** auff den Fall, welchen doch sonsten
der Hochste bestandig verMten wolle, dasz Dero itzige von

weyland Konig Christiano V abstaminende konigl. Brauche ulme Mim- und Weibliche Descendenten abgehen solte, dem Fursti, (lottorpischen Hause nicht alleine zu, dasz so dan das bisz 'laherige Fiirstl. Antheil in dem Schleszwigschen cum omni Souveranitateet Superioritatis jure an des Fiirstl. Hausz wieder /uriick falle, sondern auch

4) das biszdaherige konigl. Antheil in dem Scbleszwigischen mit eben solchen Rechten uud Gerechtigkeiten auff sothanen Fall demselben zu ewigen Zeiteu combinirt werde. gleichwie dan

5) auf sothanen in Gottes Hånden stenenden Todesfall der ohne dem per legem Regiam Danicani in ictum eventum dem Fiirstl. Hause schon vorhin in denen Konigreichen Dennemarck und Norwegen zugostandene Successio totalis nochmahlen daraitt bestiitiget, und nachdem

6) die von weyland Jhro konigl. Hoheiteu der Princessin Anna Sophia abstammende Chur-Siichsische Branche durch c-hangirung der Religion der sonsten auch per modo dictam legem Regiam Danicam auff besagte Konigreiche deroselben zugestandenen Rechten Sich verlustig gemacht, nunmehro auch noch ferner damitt declariret wird, wie uach abgang der von weyland Konig Cliristiano V herstammenden gegenwertigen KOnigl. Linie, zu denen sodan in so weit erledigten Konigreichen Dennemark und Norwegen niemanden ein nåneres Recht, alsz nur allein der itzigen von weyland Ihro Konigl. Hoheiten der Princessin Friderica Amalia herkommenden Fiirstl. Gottorpischen Branche competiere;

Dahero dan

7) Jhro konigl. May" auch versprechen, dasz hinfuhro bey denen einzunehmenden Erbhuldigungen jederzeit dem Fiirstl. Gottorpischen Hause schon die eventual Huldigung allethalben mitt geleistet, und zu dem Ende ein Fursti. Gesandter ad actum ictum mittadmittiret werden soli;

Was aber

8) den konigl. Antheil in dem Herzogthumb Hollstein betrifft,auch
solcherwegen erkennen Jhro konigl. May" dasz
nach abgang Dero gegenwertigen von weyland Konig Christiano

V abstamnienden iminnlichen Posteritet das Fursti. Hausz Gottorpden en ilbrigen von Ih ro Konigl. Kayserl. May** nur damitt simultanee investirte Agnaten darinnen vorgehe, und mitthin wollen Sie niclit nur allein bey denen in Jhrem Antheil des Herzogthumbs Hollstein ettwan einzunehmenden Erbhulldigungen ebenfalls die Eydes Formul darnach einrichten lassen, sondern Sie obligiren sich auch sowohl vor Sich selbsten, als alle nachkommendeKonige von Dennemarck dasz so der Fall sich ereigncn solte, dasz durch Dero weibliche Descendenten die Cronen von Denneinwck und Nonvegen auff jemanden der nicht zugleich ausz dem Fursti. Hause Gottorp ein regierender Herr in Holstein dermahleins kommen solten, so dan kein Konig von Dennemarck und Norwegen Sich des bis dahin gewesenen konigl. Antheils in dem Herzogthumb Hollstein nur auff einige weise anmaszen, noch dem Fursti. Hause Gottorp an Ergreiffung der Possession davon hinderlich fallen, vielmehr aber wohl ein jeder so dan seyender Konig von Dennemarck und Norwegen contra quosumque turbatores dem Fiirstl. Hause mitt aller Macht beystehen, und dieses zu jeden Zeiten dabey kriifftigst inaintenirensoli.

9-47 ....

(Koncept med den gottorpske etatsråd H. K. Strykos hånd.)