Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 4 (1883 - 1884) 1

Fortegnelse over den danske Historiske Forenings Medlemmer.

(Juli 1884.) De med * betegnede erlægge som Medlemmer af den norske eller svenske historiske Forening kun halvt Kontingent til den danske Forening.

*Åkerhielm, L., Friherre, Kancelliraad, Stockholm.

*Aall, D. M., Cand.juris, Christiania.

*Aars, J., Skolebestyrer, Christiania.

*Aas, P. N., kgl. Fuldmægtig, Christiania.

*Aas, Skoleinspektør, Frederiksstad.

o
*Åstrand, G., Student, Upsala.

Ad el er, C. S. T., Baron.

Adler, B. D., Grosserer.

Adolph, Grosserer.

Agerholm, E. V., Kaptajn,

*Alin, 0., Professor, Upsala.

*A nder s en, S. C, Generalkonsul, Christiania.

Andersen, A. H., Sognepræst t. Tømmerup (Kallundborg).

Andersen, A., Handelsagent.

*Andresen, C. W., Højesteretsassessor, Christiania.

Ancker, P.M., Auditør.

Ankjær, A. E., Overlærer, Aalborg.

*Ann er stedt, C, Universitetsbibliothekar, Upsala.

*Arcadius, C. 0., Folkehøjskoleforstander, Majoreberg, Sverrig.

Ar laud, A., fhv. Kontorchef.

*Arnesen, K., resid. Kapellan, V. Thoten, Norge.

*Arnet, E. E., Provst, Sognepræst t. Vedø, Norge.

*Asbjørnsen, P. C, fhv. Forstmester, Christiania.

*Aubert, L. M., Dr.jur., Professor, Christiania.

Åumont, A., Stud. mag.

Baagøe, Cand. theol., Aarhus.

*Baashuus, J., Grosserer, Christiania.

Bache, C. P. M., Departementsdirektør.

Bache, N., Cand. jur.

*Bachke, A. S., Bergskriver, Throndhjem.

*Bachke, O. A., fhv. Statsraad, Christiania.

*Bagge, A., Adjunkt, Nykoping.

Bagger, J.H., Højesteretssagfører.

*Balke, K., Kjøbmand, Christiania.

Bang, F. S., Justitsraad, Kasserer i Privatbanken.

Bang, J. H., Professor.

Bang, P. C, Oberstlieutenant af Artilleriet.

Bang, H. V. T.F., Sognepræst t. Føvling (Kolding).

Bang, C, Kasserer.

*Bang, A. C, Dr. theol., Sognepræst, Christiania.

Barfod, F.

Barth, A., Fuldmægtig.

Baruél, E., Cand. mag.

*Bassøe, K., Stud.philol., Christiania.

Beauvois, E., Corberon, Frankrig.

Bech, P. F., Grosserer.

*Beer, M., Auditør, Christianssand.

Bendix, W.

*Bendixen, B. E., Skolebestyrer, Bergen.

Bergh, V., Cand. phil.

*Bergh, K., Overretssagfører, Bergen.

*Bergh, J., Højesteretsadvokat, Throndhjem.

*Berghman, G., Dr.med., Stockholm.

*Bergstrom, Landshøvding, Orebro.

Berlien, J. H. F., fhv. Arkivsekretær.

Bertouch-Lehn, J. J. S. E., Kanunerherre, Hofjsegerm., Lensbaron
t. Sonderkarle.

*B esses en, B. T., fhv. Provst, Kvimlherred, Norge.

Besthorn, E., Cand.philol.

Bielke, J., Stiftsdame.

Bille, C. S. A., Ministerresident, Washington.

Bille, F. E., Kammerherre, Gesandt, Stockholm.

Bille-Brahe, J. C, Kammerherre, Stiftamtmand. Baron.

Bille-Brahe, C. S., Baronesse, Egeskov.

Bing, A., Proprietær, Mullerupgaard (Slagelse).

Bing, H., Fabrikant.

Bing, L., Fabrikant.

Bing, L., Vexellerer.

Bing, H. M., Bankkasserer.

*Birch-Reichenwald, C, Sorenskriver, Christiania.

*Birkeland, M., Eigsarkivar, Christiania.

Bischoff, P. J. J., Adjunkt, Randers.

*Bjornlund, P., Rektor, Luleå.-

Bloch, V., Rektor, Fredericia.

Bloch, J., Arkivassistent.

Blom, C. H. G., Justitsraad, Overtoldinspektør, Randers.

Blom, O. E., Oberstlieutenant af Artilleriet.

*Blom, A., Cand. mag., Skien.

*Boeck, Th., kgl. Fuldmægtig, Christiania.

*Boethius, S. J., Docent, Upsala.

Boldt, H.V., Translatør.

Bondesen, J. H. T., Professor, Skolebestyrer.

Bondesen, J. M. G., Provst, Sognepræst t. Stillinge (Slagelse).

Borch, G.F., Dr. med.

Bornemann, J. A., Lic. theol.. Professor.

Borup, L. C, Borgmester.

Boye, P. J±., fhv. Kontorchef.

Brandt, C. J., Præst.

*Brandt, F., Dr.jur., Professor, Christiania,

Branner, V. J., Kommunelæge.

Brasch, C. H., Præst, Vemmetofte.

Brasch, O. M., fhv. Kollaborator.

Bregendahl, K. A., Kammerassessor, Fuldmægtig i det stat. Bureau

Bricka, C. F., Arkivassistent.

Bricka," G. S., Adjunkt, Frederiksborg.

Brinck-Se idelin, F., Overretsassessor.

Brix, C. C, Professor, Skolebestyrer.

Broberg, C. A., Etatsraad, Grosserer.

*Brock, A., Cand. mag., Christiania.

Brock, P., Dr. phil., Slotsforvalter og Inspektør ved Rosenborg.

Brockenhuus-Schack, Grevinde, Giesegaard.

Bruun, C. V., Dr. phil., Justitsraad, Bibliothekar ved d. st. kgl. Bibi

Bruun, F. C, Legationsraad.

Bruun, M. P.. Etatsraad, Aarhus.

Bruun, A. E., Hof bager.

Bruun, F. R. H. 8., Sognepræst t. Levring (Viborg).

Bruun, A., Adjunkt, Herlufsholm,

Bruus, J. C. S., Kaptajn.

Bræstrup, C. L. T., Assistent i Overretten.

Brønniche, H. F., Skibslæge.

Bugge, G. N., Sognepræst t. Torrild (Aarhus).

Busck, A., Cand. polyt.

Busk, Lærer, Odense.

Biilow, F., Cand. phil.

Børre, C. T., Overlærer, Frederiksborg.

Calundan, C. C. F., Arkivfuldmægtig.

*Oarlson, F. F., fhv. Statsraad, Stockholm.

Carstens, P. A., Fabrikdirektør, Aalborg.

'Carstens, C, Ingeniør, St. Michel, Finland.

*Caspari, J., Stud. philol., Christiania.

Casse, A. L., Dr.jur., Højesteretsassessor.

Cederfeld de Simonscn, C. C. S., Provst, Nykjobing p. M.

Co dor fold de Simon sen, H. C. J., Karamorhcrro, t. Erholm og
Sendergaarde.

*Celius, C. P., Skolebestyrer, Tromsø.

Christensen, C, Kammerraad, Hørsholm.

Christensen, Skræddermester.

Christensen, Lærer, Hobro.

H., Cand. jur., Ørskog, Norge.

Cold, D. H. 0., Dr. med., Justitsraad.

*Collett, A., Bnreanchef, Christiania.

*Collett, J., Amtmand, Christiania.

Collin, E., Etatsraad.

*Collin, J., Postexpeditør, Hammerfest.

Crone, M. A. C, Sognepræst t. Herrested (Odense)

Crone, F.. Exam.juris, Nyborg.

*Daae, L., Statsraad, Christiania.

*Daae. L., Dr,phil., Professor, Christiania.

Dahl, F. P. J., Sognepræst t. Kallehave.

Dahl, N. S., Grosserer.

Dahl, Kammerherreinde, Moesgaard (Aarhus).

Dahlcnborg, J. C. L., Overlærer, Aalborg.

Dahlerup, C. E., Amtmand, Herredsfoged, Odense.

Dahlerup, C. G., Sognepræst t. Øster-Ulslev (Nykjøbing p. F.).

Dahlerup, M. H. L., Stiftsprovst, Pastor emeritus.

Dahlerup, H. V., Sognepræst t. Ørbæk, Fyn.

*Dahll, L. C, Felttøjmester, Christiania.

Damgaard, A. K., Stiftsprovst, Odense.

Danneskjold-Sarusoe, 0. S., Geiiejmckonferensraad, Greve, Nordfeld

*Delgobo, C, Direktør, Ødegaardens Værk ved Brevig.

Deuntzer, J. H., Professor ved Universitetet.

Dithmer, L. N. 31., Cand. jur., Assistent i Justitsministeriet.

Djørup, F. C, Læge.

Dons, Kaptajn, Danrup.

Dorph, H. P. K., Sognepræst t. Øster-Egesborg. (Foren. Korresp.)

Dreyer, F., Kancelliraad, kgl. Hof-Bogtrykker.

*Drolsum, A. C, Universitetsbibliothekar, Christiania.

Drøhse, F., Boghandler, Tønder.

Diiring-Eosenkrantz, E. F., Hofjægermester, Baron, Fredensborg.

Eberlin, A. E. C, fhv. Birkedommer.

Egholm, H.A., Isenkræmmer.

Ehlers, E. D., Konferensraad, Borgmester.

*Ekstrand, A., Oppebørselskommissær, Stockholm.

Elberling, E., Bibliothekar ved Eigsdagens Bibliothek.

Elmqvist, A. F., Adjunkt, Nykjøbing p. F.

*Engelschiøn, E. A., Sorenskriver, N. Aurdal, Norge.

Engelstoft, C. T., Dr. theol., Biskop, Odense.

Engelstoft, F. D. T., Sognepræst t. Munkebo (Kjærteminde).

*Eriksen, A. E., Eektor, Tromsø.

Er slev, K., Dr. phiL, Professor ved Universitetet.

Es man, V. A., Sognepræst t. Karise (Kjøge).

Estrup. J. B. S.. Konseilspræsident, Finansminister.

Evers, C, Boghandler.

Fabricius, J. 0., Provst, Sognepræst t. Magleby, Langeland.

*Falsen, C«, Premierlieutenant, Vardøhus.

Fenger, H. M., Lic. theol., Præst.

Ferslev, H.C.L.V., Arkivassistent.

Fe ve ile, E. S., Kaptajn, Klokker.

Fibiger, J. H. F., Sognepræst t. Ønslev, Falster.

Fiedler, J. C. G. S., Postexpeditøiy Fuglebjerg.

Finsen, V.L., Dr.jur., Højesteretsassessor.

Fischer, C, Etatsraad, Borgmester, Eanders.

Fog, L. F., General.

Fog, B. J., Dr. theol. & phiL, Biskop.

Fogh, E., Bogholder.

Forchhammer, J. N. G.. Dr. phiL, Eektor, Herlufsholm.

*Forseth, O. G., Gaardbruger, Øxendalen, Norge.

*F or sten, G., Kand., St. Petersborg.

*F or strøm, 0., Student, Mosjøen, Norge.

*de Frese, T. G., Jægermester, Fristad, Sverrig.

Fridericia, J. A., Dr. phil., Bibliotheksassistent.

Friederichsen, P., Jægermester, Kjærstrup (Maribo).

Friis, C. C. J., Cand.phU.

Frijs, C. E. Krag-Juel-Vind-, Kammerherre, Hofjægermester,
Lensgreve t. Frijsenborg.

Frijs, F. J. Krag-Juel-Vind-, Kammerherre, Greve, t. Baroniet
Juellinge.

*Fritzner, J., Dr. ph.il., fhv. Provst, Christiania.

*Fiirst, V., Grosserer, Christiania.

Gad, G. E. C, Universitets-Boghandler.

Garn el, A., Grosserer.

Giede, C. V., Overlærer.

Gjellerup, S. M., Biblioteksassistent.

Gigas, V. T., Grosserer.

Gigas, E., Dr. ph.il., Bibliotheksassistent.

Gislason, K., Dr. ph.il., Professor ved Universitetet.

Gløerfeldt, B. V. V., Havneoppebørselskontrollør.

Goos, A. H. F. C, Dr. jur., Professor ved Universitetet.

Gotschalck, E. G., Eitmester.

*Grandinson, K. G., Cand. phil., Stockholm.

Grave, N. J., Kaptajn.

Groothoff, A. V. H., Cand. jur., Assistent i Indenrigsministeriet.

Grove, G. L., Arkivassistent.

Grundtvig, J. D. N. 8., Kontorchef ved Kongerigets Arkiv.

Griiner, A. P., Kontorchef i Justitsministeriet.

Griinfeld, F., Dr. med., Reservelæge.

*Guldberg, CM., Professor, Christiania.

Gundorph, V., Cand. philol.

Gyth, P. A., Herredsfuldmægtig, Kallundborg.

Haageu, Frøken.

Hage, A., Hofjægermester, Oremandsgaard (Præstø).

Hage, J., Godsejer, Nivaagaard.

Hagerup, E., Boghandler.

*Halvorsen, J. 8., Bibliotheksamanuensis, Christiania.

Hambro, CL, Baron, London.

*Hammar, A. N., Lektor, Karlskrona.

Hammerich, J., Forpagter, Iselinge (Vordingborg).

Hammershaimb, V. U., Provst, Sognepræst t. Lyderslev.

Hannover, J., Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket.

Hansen, C C. L., Pastor emeritus.

*Hansen, J., fhv. Provst, Christiania.

Hansen, L. C, Provst, Sognepræst t. Eamløse (Frederiksværk).

Hansen, J. P., Etatsraad, Hj ørring.

Hansen, J. S., Sognepræst t. Husby (Eingkjøbing).

*Hansen, N. S., Overretssagfører, Ibestad, Nordland.

*Hansen, 0., Cand. phil., Christiania.

Hansen, C.8.V., Amtsfuldmægtig, Thisted.

Hansen, H. H. E., Apotheker, Hobro.

Hansen, Cand. phil., Oddense Folkehøjskole, Skive.

Harder, F. C. C, Kancellist i Civillisten.

*Hartmann, G. A., Bankdirektør, Throndhjem.

*Hartmann, H. K., Distriktslæge, Yadsø, Norge.

Hasselager, A. K., Overlærer, Herlufsholm.

Hastrup, F. J., fhv. Adjunkt.

*Hauan, J. A., Lensmand, Hammerfest.

Hauch, A. G. 0., Skolebestyrer.

Heering, A., Grosserer.

*Heffermehl, A. V., Sognepræst t. Hiso (Arendal).

*Heftye, T. J., Konsul, Christiania.

Hegel, F.V., Justitsraad, Universitets-Boghandler. (Foren. Kasserer.)

*Heiberg, E. 0., Overretsassessor, Christiania.

Heiberg, G., Sognepræst t. Vemmelev (Slagelse).

Heiden, F., Præst, Fredericia.

Heise, C. A. L., Dr. phil., Overlærer, Roskilde.

Hellemann, C. N., Pastor emeritus.

Helm s, J., Skolebestyrer.

*Henrichsen, C, Eektor, Bergen.

Herbst, C. F., Justitsraad, Musæumsinspektør.

*Hermanstorff,L., Cand. mag., Christiania.

*Heyerdahl, Pastor emeritus, Christiania.

*Hildebrand, H., Eigsantikvar, Stockholm.

*H ildebrand, E., Dr. phil., Stockholm.

Hindenburg, G. T., Overretsassessor.

Hjort, J. M. L., Provst, Sognepræst t. Elmelunde, Møen.

Hiort, H. J., Grosserer.

*Hiortdahl, T., Professor, Christiania.

Hirschsprung, H., Dr. med., Professor, Kommunelæge.

Holck, C. C. V. F., Kaptajn.

Holm, P. E., Dr. phil., Professor ved Universitetet.

Holm, J. J., Boghandler.

Holm, J. H. T., Læge.

Holm, F. C. J., Grosserer.

Holstein, L. H. C. H., Kammerherre, Hofjsegermester, Lensgreve
t. Holsteinborg. {Ill)

Holten, J. J., Kammerjunker, Birkedommer, Hørsholm.

Hoppe, J. C, Kontorchef i Indenrigsministeriet.

*Horn, H., Exspeditionssekretær, Christiania.

*Horn, J. 0., Toldkasserer, Moss.

Horn, F. Winkel, Dr. phil.

Hornemann, G. M., Cand. mag.

*Hornemann, J., Forstander, Throndhjem.

Hoskiær, Overretssagfører, Godsforvalter, Frederikslund, Odense.

*Huitfeldt-Kaas, H. J., Arkivfuldmægtig, Christiania,

Hvas s, A. N., Cand. juris, Helsingør.

Høedt, F. L., Professor.

*Hølaas, A., Sekretær ved Statsrevisionen, Christiania.

Hast, A. P., Justitsraad, Universitets-Boghandler.

Høst, C, Boghandler.

Jacobsen, Godsforvalter ved Stamhuset Tjele (Viborg).

Jacobsen, J. C, Dr. plul., Kaptajn, Brygger.

Jacobsen, C, Brygger.

*Jaeobson, L. T., Landmaaler, Eskilshem, Sverrig.

Jantzen, A. T., Sognepræst t. Gjentofte.

Ibson, E., Overlærer, Sorø.

Jensen, C, Godsejer, Fredsholm (Nakskov).

Jensen, K., Boghandler.

*Jensen, C, fhv. Statsraad, Christiania.

Jensen, S. H., Distriktslæge, Fanø.

Jensen, C. C, Handelsbogholder.

Jermiin, H. H., Kaptajn, Stamhusbesidder, Ausunlgaard.

Jets mark, J., Generaldecisor.

*Jonasen, G. A., Børskommissær, Stavanger.

Jonquiéres, J. A. F. de, Justitsraad, Kontorchef.

Irminger, C. L. C, Viceadmiral, Kammerherre.

Isberg, S. V., Grosseser.

.hiel, C. J. H. 8., Etatsraad, Overretsprokurator.

*Juell, H. A., Inspektør ved Fattigvæsenet, Christiania.

*Iverf?en, J., Kontorist, Stordøeu, Norge.

Jørgensen, T. A. ±5., Herredsfoged, Odense.

Jørgensen, A. D., Gehejmearkivar.

Jørgensen, B. S., Professor, Lektor ved Landbohøjskolen

Jørgensen, C. P. J., Cand. philol.

Jørgensen, S., Lærer, Kistrup (Faaborg).

Kahl, Provst, Sognepræst i Lund.

Kaikar, 0., Skoleinspektør og Overlærer, Viborg.

Kali, M. D. N., Postmester.

*Kallevig, H. S., Kjøbmand, Arendal.

-Kallevig, H., Kjøbmand, Arendal.

Kampmann, H. C, Fuldmægtig i Indenrigsministeriet.

*K ar de 11, S. J., Lektor, Ostersund.

*Karlson, K. H., Kand., Upsala.

Kauffmann, H., Adjunkt, Randers.

Kaufmann, J. J., Mægler.

•:Kempe, J. A., Cand. phil., Lund.

Kiellerup, J., Godsejer, Visborggaard (Aalborg).

Kinch, J. F., Overlærer, Eibe.

*Kiær, A. N., Underbibliothekar, Christiania.

Klein, C. S., Dr.jur., Gehejmeetatsraad, Højesteretsassessor.

Klein, K., Boghandler.

*Klemming, G. E., Overbibliothekar, Stockholm.

Klingenberg, K., Assistent.

Kl übien, A. H. F., Højesteretsadvokat.

*Knobelauch, 0., Boghandler, Christiania.

Knudsen, H., Pastor emeritus.

Knudtzon, N. H., Grosserer.

Koch, E. F., Dr. phil., Provst, Sognepræst t. Hovlbjerg (Aarhus).

Koch, J. G. C. F., Etatsraad, Borgmester, Odense.

Koch, P. F., Overretsassessor.

Koch, H. L. S. P., Provst, Sognepræst t. Brønshøj.

Koch, P. F., Etatsraad, Godsforvalter, Vemmetofte.

Koefoed, J. L. E., Statsraadssekretær.

Korner up, L. F., Skibsbygmester.

Kranold, C. J. C. F., Kaptajn, Aarhus.

Krarup. J. F.. Kegistrator i Gehejmearkivet.

Krieger, A. F., Dr. jur. & phil., Højesteretsassessor.

Krieger, W., Partikulier.

Kringelbach, G., Arkivfuldmægtig.

Kruse, M., Institutbestyrerinde.

*Kulsberg, 0., Stud. philol., Christiania.

Købke, J. P., Oberst, Generalintendant.

*Lahn, C, Telegrafstationsbestyrer, Nærøsund, Norge.

*Langaard, C, Kontorchef, Christiania.

Langballe, J. E., Prokurator, Eanders.

Lange, C. V., Generaldirektør for Skattevæsenet.

Langkilde, H. P., Cand. juris, t. Juniskov (Odense).

Langkilde, C. V., Student.

Larsen, H. F., Overretssagfører.

Larsen, E. F., Overretsassessor.

Larsen, V. L., Præst.

*Lassen, W., Bureauchef, Christiania.

Lassen, J. M., Oberstlieutenant af Artilleriet.

Las son, T. 0., Grosserer.

Laursen, L. R., Student.

Lautrup, C. L. A., Auditør.

Leemejer, J., Inspektør.

Lerche, C. A., Kammerh., Lensgreve t. Lerchenborg (Kallundborg).

Levin, S., Distriktslæge, Farsø (Løgstør).

Levinsen, N., Højesteretsadvokat.

Levy, M., Etatsraad, Bankdirektør.

Levy, M. A., Grosserer.

Liebe, C. C. V., Højesteretsadvokat.

Liebenberg, F. L., Litterat.

Liisberg, Assistent ved Samlingen paa Rosenborg.

Lillienskiold, P. A. M., Højesteretsassessor.

Lind, H. 0., Adjunkt, Randers.

Lind, Th., Boghandler.

Lind, H. D., Sognepræst t. Søby, Ærø.

Lind, H. G., Boghandlermedhjælper.

Lindahl, H. J., Cand. juris.

Lindberg, C. J., Justitsraad, Borgmester, Assens.

Linde, A. C. P., Konferensraad, Departementschef.

Linde, T., Overretsassessor.

*Linder, N., Lektor, Stockholm.

*Linnell, L., Stud., Lund.

Linnemann, S., Konferensraad, Bankdirektør.

*Ljunggren, G., Professor, Lund.

Lohse, O. C, Overlærer, Horsens.

Lomborg, Lærer, Hobro.

Lollesgaard, Proprietær, Hannesborg (Odense).

Lorck, F. A., Vexelmægler.

Lorenzen, M., Cand. mag.

Lorenzen, H. R. Hiort-, Redaktør.

*Lous, K., Højesteretsadvokat, Christiania.

Lund, C. C, Kontorchef i Indenrigsministeriet.

T „ „.5 XT n A n 3
iJUllll, J_L. \J. J3.., >jaUU. JLUJtg.

Lund, T. P., Overretsassessor, Viborg.

Lund, T., Dr. phil.

Lund, G. F. V., Dr. phil., Professor, Rektor, Aarhus.

Lund, T. A., Fuldmægtig i Justitsministeriet.

Lund, F. C, Proprietær, Aldersro (Kallundborg).

*Lund, A. D., Forstmester, Namsos, Norge.

*Lundoll, J. A., Bibliotheksamanuensis, Upsala.

*Lundgreen, H., Bankdirektør, Throndhjem.

*Lundh, O. G., Arkivfuldmægtig, Christiania.

*Lundh, S. H., Ingeniør, Christiania.

Lunn, V., Ingeniør, Knabstrup (Kallundborg).

Lyn gbye, C. A., Cand. philol.

Lynge, H. H. J., Boghandler.

Løffler, J. 8., Arkitekt.

Løvenskiold, C. L., Kammerherre, Overhofmarskal

Løvgreen, Kontorchef, Næstved.

*Løvvig, C, Lensmand, Fitje, Norge.

*Mansson, L., fhv. Eigsdagsmand, Tranemåla, Sverrig.

Madsen, A. J. C. E., Oberst af Artilleriet.

Madvig, J. N., Dr. jur. & phil., Gehejmekonferensraad.

*Malmstrom, C. G-., Rigsarkivar, Stockholm.

Mansa, C, Godsejer.

Mantzius, Cand. phil., Birkerød.

*Marthinsen, G., Kjøbmand, Drammen.

Matzen, H., Dr. jur., Professor ved Universitetet.

Mazar de la Garde, D., Cand. phil.

Meinert, A. V., Sognepræst t. Flødstrup (Nyborg).

Melby, C. C, Stud. jur.

Melchior, Grosserer.

Meldahl, F., Etatsraad, Direktør for Kunstakademiet.

Meyer, A., Amtsvejinspektør, Randers.

Meyer, F., Højesteretsassessor.

*Meyer, T., Grosserer, Christiania.

*Michelsen, J. A., Konsul, Bergen.

Michelsen, A., Lærer, Hobro.

Mollerup, H. A.. Gehejraekonferensraad.

Mollerup, W., Dr. phil., xissistent red Samlingen paa Eosenborg.

Moltke, E. G., Kammerherre, Greve, t. Nørager (Slagelse).

Moltke, F., Hofjægermester, Lensgreve t. Bregentved.

Moltke, C. C. H, Kammerherre, Greve, t. Lystrup.

Moltke, F., Overauditør, Birkedommer, Fredensborg

*Monsen, M. G., Grosserer, Stavanger.

*Montan, E. V., Dr. phil., Professor, Stockholm.

Moresco, J. A., Grosserer.

'^Morgenstierne, 8., Bureauchef, Christiania.

Mor ville, N. G. C, Justitssekretær ved Overretten i Viborg.

Moth, C. L. J. P., Overlærer, Sorø.

Miiffelmann, H., Proprietær, Lyngby.

Muller, C. L., Dr. phil. & Lic. theol., Etatsraad, Musæumsdirektør.

Muller, H. C. D., Sognepræst t. Ledøje.

Muller, V. T. C, Kontorchef.

*Miinster, A., Ingeniør, Sande (Jarlsberg).

Møller, J., resid. Kapellan i Odense.

Møller, A., Kancelliraad, Overretsprokurator, Viborg.

Møller, O. L., Dr. med., Physicus, Aalborg.

Møller, E., Forretningsfører.

Møllerj Th., Cand. phil.

Møller, M. L., Lærer, Korsør.

Mørch, B. H., Overlærer, Randers.

Neergaard, de, Frue, t. Oxholm (Aalborg).

Nellemann, S., Højesteretsadvokat.

Nellemann, J. M. V., Dr. jur., Justitsminister.

*N er ni an, A., Boghandler, Karlstad.

*Nicoll, J., Cand. jur., Christiania.

Nielsen, 0., Dr. phil., Kaadstue-Arkivar.

Nielsen, C, Provst, Pastor emeritus, Nyborg.

Nielsen, G., Papirfabrikant.

Nielsen, H., Cand. theol., Aarhus.

Nielsen, H. J., Cand. mag.

*Nielsen, Y., Dr. phil., Universitetsstipendiat, Christiania.

*Nielsen, K. K., Overlærer, Lillehammer.

0., Lensmand, Hvitesejd, Norge.

*Nilsson, A., Lieutenant, Malmo.

*Nisson, W., Bladudgiver, Christiania.

Nutzhorn, H., Cand. theol., Askov Folkehøjskole.

Nyholm, C. C. V., Højesteretsassessor.

Nyrop, C, Cand. juris.

*Nystrom, J. F., Cand. phil., Upsala.

Næ gi er, M. 8., Kammerherre, Oberst, Hofchef.

Nørregaard, J. P., Direktør.

*Odhner, C. T., Dr. phil., Professor, Lund.

*Olbers, M., Kamerér, Goteborg.

Oldenborg, V., Byfoged, Odense.

Olsen, J. L., Hofbager.

*Oisen, J. Kuiiman, resid. Kapelian, Ølve (Terøen).

*Olséni, N., Cand. phil., Lund.

Olufsen, H. F. M., Oberst.

Otto, Th., Cand. polit.

Oxholm, Hofjægermester, Eosenfeldt (Vordingborg).

Pal ud an, J., Dr. phil.

S., Klokker, Bragernæs (Drammen).

*Pedroso, Z. C, Professor, Lissabon.

Petersdorff, C. A., KammerheiTe, Lensgreve t. Røepstorff(Odense),

Petersen, H. G., Overpostmester.

Petersen, H. H., Sognepræst t. Tiset (Aarhus).

Petersen, Helm, Kancelliraad, Boghandler, Odense.

Petersen, A., Lærer, Valløby (Kjoge).

Petersen, T. E., Overformynder.

Petersen, J., Apotheker.

Petersen, Lærer, Østermariæ (Nexø).

Petersen, R., Sognepræst t. Snodstrup (Frederikssund).

Petersen, K. N. H., Dr. phil., Musæumsassistent.

Petersen, 8., Oberstlieutenant, Viborg.

*Peterson, Th., Konsul, Moss.

Pip er, V. C, Bagermester.

*Platou, P., Grosserer, Christiania.

Ploug, C. P., Dr. phil.

Plum, P. A., Dr. med., Professor ved Universitetet.

Plum, P., Vinhandler.

*Posse, A., Greve, Statsminister, Stockholm.

Poulsen, C. M., Dr. phil.

Po vis en, A., Folkehøjskolelærer, Lyngby.

*Prebensen, N., Cand. jur., Christiania.

Prytz, F., Grosserer.

Puggaard, E., Grosserer.

Quaade, G. J., Gehejmekonferensraad, Kammerherre.

*Quiding, N., Boghandler, Lund.

Raben-Levetzau, J.. Gehejmelonferensraad, Kammerlierre, Hofjaegermester,
Lensgreve t. Cliristiansliolm.

Eandrup, F. E. M., Prokurator.

*Easch, J., kgl. Fuldmægtig, Christiania.

Basinussen, B. C, Musikus.

Easmussen, L. A. F., Provst, Sognepræst t. Stenstrup (Odense).

Rasmussen, O. F. C, Etatsraad, Godsforvalter, Gisselfeld.
.

Eegenburg, T. A.J., Dr. phil., Stiftamtmand, Skanderborg

Eeiersen, C. F. K., Sognepræst t. Karlslunde (Kjøge).

Beimann, C.F., Apotheker, -b'ugiebjerg.

Eeitzel, C, Boghandler.

Eeitzel, Th., Boghandler.

Eicard, C. F., Departementschef i Justitsministeriet

Eichter, J. C. L., Præst, Vejle.

*Eietz, A., Stud., Lund.

Eimestad, C, Højesteretsassessor.

Eing, H. H., Bankkasserer.
.

Eist, P. F., Kaptajn, Helsingør.

Eode, V. M., Overretsprokurator

Eosenberg, C, Dr. phil.

Eosendahl, O. W., Premierlieutenant, Bogholder.

Eosendal, Folkehøjskoleforstander, Vinding (Vejle).

Eosenkrantz, G. E. G. F., Gehejmekonferensraad, Kammerherre,
Baron, t. Sophiendal.

Eosenkrantz, I. G. L. A., Baron.

*E os enkrone, G. Hoff-, Stamhusbesidder t. Eosendal, Norge,

*Svedelius, W. E., Professor, Upsala.

Svegaard, P., Lærer, Sorø.

*Sverdrup, U., Stud.jur., Christiania.

Sødring, E., Cand. pliil.

*Søraas, Stud. pliilol., Christiania.

Sørensen, S. A.. Kaptajn.

Sørensen, L. S., Stiftsprovst, Viborg.

Sørensen, C. T., Kaptajn.

Sørensen, A., Cand. mag., Hobro.

Sørensen, N., Lærer, Frederikshavn.

*Sørenssen, N. E., Sorenskriver, Tønsberg.

*Tainm, 0., Godsejer, Tvetaberg (Sodertelje).

Tang, Etatsraadinde, t. Nørre-Vosborg.

Tang, C. N., Konferensraad, Viborg.

*Taube, 8., Baron, Amanuensis, Stockholm.

*Taube, H. E., Greve, G-odsejer, Edebo, Sverrig.

*Thaulow, F., Læge, Kingerike, Norge.

Theis en, K., Skolebestyrer, Kolding.

Thiele, F. A., Byfoged, Skanderborg.

Thiele, J. E,, Cand. jur., Assistent ved den kgl. Kobberstiksamling

T his et, A., Arkivassistent.

Thodberg, J. 8., Lærer, Ærøskjøbing.

Thomassen, C. F., Lærer.

*Thomle, J. S., Dr. jur., Justitiarius i Højesteret, Christiania.

*Thorale, A., Højesteretsassessor, Christiania.

Thorkelin, B. F. J., Oberst.

Thor son, E. M., Underbibliothekar ved det st. kgl. Bibliothek.

*Thrap, D., Sognepræst, Christiania.

Thrige, S. 8., Professor, Skolebestyrer.

*T huesen, J., Politimester, Laurvig.

Thyregod, C A., Lærer.

Tietgen, C. F., Etatsraad, Bankdirektør.

*Tischendorf, (i. L., Cand. theol., Christiania.

Tom mer up, P., Sognepræst t. Toksværd (Næstved).

Trap, J. P., Dr.jur., Gehejmekonferensraad.

Trier, E., Cand. theol.

Trier, L., Cand. phil.

*Triigårdh, L. J., Sognepræst t. Kjerstorp, Sverrig.

Tuxen, N. E., Direktør ved Orlogsværftet.

Tvermoes, E., Grosserer.

Tiichsen, P. C, Sagfører, Faaborg.

*Unger, C. R., Dr. phil., Professor, Christiania.

Unsgaard, J. E. H. V., Amtmand, Thisted.

*Urbye, Sorenskriver, Stenlcjær, Throndhjem.

Urne, A., Assistent i Finansministeriet.

Ussing, J. L., Dr. phil., Professor ved Universitetet.

Ussing, O. Algreen-, Kammerjunker, Kontorchef i Justitsminist.

Lic.t.e (Næstved).

Waage, 0., theol, Provst, Sognepræst Herlufmagl
*Wachtmeister, H. G., Greve, Arup, Sverrig.

Wad, G.L., Cand.polit.

Wad, C. D., Assistent ved Statsbanerne*, Fredericia.

Vahl, J., Underbibliothekar ved det st. kgl. Bibliothek.

Waitz, G., Geh.-Regierungsrath, Berlin.

Wallick, C. W. J.N., Justitiarius i Kriminalretten.

Warburg, C. A., Fabrikejer.

Warburg, E. F. V.. Sognepræst i Svendborg.

*Warniuth, C, jun., Musikhandler, Christiania,

Vaupell, 0.F., Oberst.

Vaupell, F. L., Sognepræst t. Lunde (Varde),

*Wedberg, J. 0., Justitsraad, Stockholm.

Ve del, E., Kammerherre, Amtmand, Sorø.

Vedel. P. A. F. S., Dr. jur., Geh.-Legationsraad, Direktor i Udenrigsministeriet.

*Vedeler, G. F., Kaptajn, Horten.

Weeke, C, Bibliotheksassistent.

Wegener, C. F., Dr. phil., Gehejmekonferensraad,

*Weibull, M., Dr. phil., Professor, Lund.

Weis, A., Cand. polyt., Møller, Aarhus.

Weitemeyer, H., Cand. mag.

*Wessel, G., Cand. phil., Frederikshald.

Vestergaard, F. C. B. S., Borgmester, Nykjøbing p. Mors.

Westergaard, C. J., Justitsraad, Fuldmægtig i Krigsministeriet.

*Western, A., Stud. philol., Christiania.

Westesen, B. Q., Pastor emeritus.

*Westling, G. O. F., Docent, Stockholm.

*W es trin, T., Dr.phil., Stockholm.

Wes trup, J. S., Kaptajn.

Wichfeld, J., Kammerherre, t. Stamhuset Engestofte.

Wiese, G. C. C, Overretssagfører.

*Wieselgren, H., Bibliothekar, Stockholm.

Willer, M., Varemægler.

*Willmann, A., Premieraktor, Stockholm.

Wimmer, L. F. A., Dr.phil., Docent ved Universitetet.

Vind, S. G.H., Hofjægermester, t. Sanderumgaard (Odense).

*Winge, A., Konsul, Christiania.

Winstrup, L. A., Justitsraad, Bygningsinspektør. Koldiug,

Winther, C. M., Overretsprokurator.

Vinther, J. N., Lærer, Birkerød.

Winther, N., Prokurator, Hjørring.

*Winther, T., Adjunkt, Skien.

*Vogt, L. J., Toldinspektør, Frederikshald.

Wold, li., Frøken.

Worm, E. T., Sognepræst t. Gudom (Lemvig).

Worsaae, J. J. A., Dr. phil., Kammerherre, Direktør.

Wroblewsky, O. 8., Boghandler.

Wulff, E.L., Cand. jur.

van Wylich, P. F. N., Herredsfoged, Viborg.

*Væringsaasen, H., Gaardbruger, Elverum, Norge.

Yde, Lærer, Mors.

Zahle, N., Institutbestyrerinde.

Zahle, P. C., Sognepræst t. Vallensved (Næstved).

Øllgaard, P. A. M., Byfoged, Slagelse.

Østerberg, F., Stud. mag.

*Østgaard, H. E., Lensmand, Gudbrandsdalen.

*Øverland, O. A., Arkivassistent, Christiania,

Kjøbenhavn. Arbejderforeningen af 1860.
Athenæum.
Garnisonsbibliotheket.
Gehejmearkivet.
Generalstaben.
Japetus, Læseforening.
H. M. Kongens Haandbibliothek.
Krigsministeriets Bibliothek.
Metropolitanskolen.
Musaion, Læseselskab.
Officersskolen.
Eigsdagens Bibliothek.
Det statistiske Bureau.
Studenterforeningen.

Aalborg Garnisons Officers-Bibliothek.
Kathedralskolen.
Stiftsbibliotheket.

Aarhus Garnisonsbibliothek.
Kathedralskolen.

Bergen. Den gode Hensigt, Selskab*.
Kommunebibliotheket *.
Musæet*.

Christiania. Athenaeum*.
Det Deichnianske Bibliothek*.
Lseseforeningen for Lsererne ved Sagenes Skole*.
Det norske Kigsarkiv*.
Storthingets Bibliothek*.
Studentersamfundet *.
Det kgl. norske Frederiks Universitet *.

Christianssands Stiftsseminarium*.

Christian ss unds lærde og Real-Skole*.

Drammens lærde og Real-Skole*.
De Unges Samfund*.

Fredericia Garnisonsbibliothek.

Frederiksborg lærde Skole.

Frede riksh al ds Stiftsbibliothek*..

Goteborgs Musæums Bibliothek.

Herlufsholms Skole.

Horsens lærde Skole.

Jellinge Seminarium.

Karljohansværns Marinebibliothek H.

Kolding Latin- og Realskole.
Læseforening.

Kronborg Garnisonsbibliothek.

Lund. Den akademiske Forenings Bibliothek*.
Goteborgske Nations Bibliothek*.
Den historiske Forening*.
Skaanske Nations Bibliothek*.
Smaalands Nations Bibliothek*.
Universitets bibliotheket.

Nykjøbing Kathedralskole.
Lolland-Falsters Stiftstidende.

Odense Kathedralskole.
Fyns Stifts Læseforening.
Det militære Bibliothek.

Randers lærde Skole.

Ribe Kathedralskole.

Ringsted-Alsted Herreders theologiske Læseforening.

Roskilde Kathedralskole.

Rønne højere Realskole.

Skiens Latinskole*.

Side 792

Sorø Akademi.

Stockholm. Hogra Lararinneseiniuariet*.
Jakobs liigro Elementar-laroverk *.
Xorra Latinlaroverket*.
Det kgl. sveiiske Bigsarkiv*.
Kgl. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-Akademien.

Thisteds theologisko Lseseforening.

Throndhjem. Det kgl. Videnskabornes Selskab*.

Up sal a. Den liistoriske Porening*.
Studentorkoipsets Bibliothek *.

Vexio hogre Elomentar-laroverk *.

Viborg Kathedralskole.