Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 3 (1881 - 1882) 1

Fortegnelse over den danske historiske Forenings Medlemmer.

(November 1882.) De med * betegnede erlægge som Medlemmer af den norske eller svenske historiske Forening kun halvt Kontingent til den danske Forening.

*Åkerhielm, L., Friherre, Kancelliraad, Stockholm.

*Aall, D. M., Cand. juris, Christiania.

*Aars, J., Skolebestyrer, Christiania.

*Aas, P. N., kgl. Fuldmægtig, Christiania.

*Aas, Skoleinspektør, Frederiksstad.

*Åstrand, G., Student, Upsala.

Adeler, C. S. T., Baron.

Adler, B. D., Grosserer.

Adolph, Grosserer.

Ag er holm, E. V., Kaptajn.

*Alin, 0., Professor, Upsala.

S. C, Generalkonsul, Christiania.

Andersen, A., Kapellan, Vrensted (Hjørring).

*Andresen, C. W., Højesteretsassessor, Christiania.

Ankjær, A. E., Overlærer, Aalborg.

*Annerstedt, C, Universitetsbibliothekar, Upsala.

*Arcadius, C. 0., Folkehøjskoleforstander, Majoreberg, Sverrig.

Arlaud, A., fhv. Kontorchef.

*Arnesen, K., resid. Kapellan, V. Thoten, Norge.

*Arnet, R. E.., Provst, Sognepræst t. Vedø, Norge.

*Asbjørnsen, P. C, fhv. Forstmester, Christiania.

*Aubert, L. M., Dr. jur., Professor, Christiania.

Aumont, A., Stud. mag.

Baagoe, Cand. theol., Aarhus.

*Baashuus, J., Grosserer, Christiania.

Bache, C. P. M., Departementsdirektør.

Bache, N., Cand. jur.

*Bachke, A. S., Bergskriver, Throndhjeni.

*Bachke, O. A., Statsraad, Christiania.

*Bagge, A., Adjunkt, Nykoping.

Bagger, F. V., Pastor emeritus.

Bagger, J. H., Højesteretssagfører.

*Balke, K., Kjøbmand, Christiania.

Bang, F. S., Justitsraad, Kasserer i Privatbanken.

Bang, J. H., Overlærer, Sorø.

Bang, P. C, Oberstlieutenant af Artilleriet.

Bang, H. V. T. F., Sognepræst t. Føvling (Kolding).

Bang, C, Kasserer.

*Bang, A. C, Dr. theol., Sognepræst, Christiania.

Barfod, F., Forfatter.

Barth, A., Fuldmægtig.

Baruel, E., Cand. mag.

*Bassøe, K., Stud. philol., Christiania.

Beauvois, E., Corberon, Frankrig.

Bech, P. F., Grrosserer.

*Beer, M., Auditør, Christianssand.

Bendix, W.

*Bendixen, B. E., Skolebestyrer, Bergen.

Bergh, V., Cand. phil.

*Bergh, K., Overretssagfører, Bergen.

*Bergh, J., Højesteretsadvokat, Throndhjem.

*Berghman, G., Dr. med., Stockholm.

*Bergstrom, Landshøvding, Orebro.

Berlien, J. H. F., fhv. Arkivsekretær.

*Berling, E., Professor, Bibliothekar, Lund.

Bertouch-Lehn, J. J. S. E., Kammerherre, Hofjægerm., Lens
baron t. Sønderkarle.

*Bessesen, B. T., fhv. Provst, Kvindherred, Norge.

Besthorn, E., Cand. philol.

Bielke, Julie, Stiftsdame.

Bille, C. S. A., Ministorresident, Washington.

Bille, F. E., Kammerherre, Gesandt, Stockholm.

Bille-Brahe, J. C, Kammerherre, Stiftamtmand, Baron.

Bing, A.. Proprietær, Mullerupgaard (Slagelse).

Bing, H., Fabrikant.

Bing, L., Fabrikant.

Bing, L., Vexellerer.

*Birch-Eeichenwald, C, Sorenskriver, Christiania,

*Birkeland, M., Eigsarkivar, Christiania.

Bischoff, P. J. J., Adjunkt, Eanders.

*Bj or ni und, P., Eektor, Luleå.

Blechingberg, E. C. P., Etatsraad.

Bloch, V., Eektor, Fredericia.

Blom, C. H. G., Justitsraad, Overtoldinspektør, Eanders.

Blom, O. E., Oberstlieutenant af Artilleriet.

*Blom, A., Cand. mag., Skien.

*Boeck, Th., kgl. Fuldmægtig, Christiania.

*Boethius, S. J., Docent, Upsala.

Boldt, H. V., Translatør.

Bon de s en, J. H. T., Professor, Skolebestyrer.

Bondesen, J. M. G., Provst, Sognepræst t. Stillinge (Slagelse).

Borch, G. F., Dr. med.

Borgen, V. A., Etatsraad.

Bornemann, J. A., Lic. theol., Professor.

Borup, L. C, Overretsassessor.

Boye, P. H., fhv. Kontorchef.

Brandt, C. J., Præst.

*Brandt, F., Dr. jur., Professor, Christiania

Branner, V. J., Kommunelæge.

Brasch, C. H., Præst, Vemmetofte.

Brasch, O. M., fhv. Kollaborator.

Bregendahl, K. A., Kammerassessor, Fuldmægtig i det stat. Bureau.

Bricka, C. F., Bibliotheksassistent.

Brieka, G. S., Adjunkt, Frederiksborg.

Brinck-Seidelin, F., Overretsassessor.

Brix, C. C, Professor, Skolebestyrer.

Broberg, C. A., Etatsraad, Grosserer.

*Brock, A., Cand. mag., Christiania.

Brock, P., Dr. phil., Inspektør ved Samlingen paa Eosenborg.

Brockenhuus-Schack, Grevinde, Giesegaard.

Brodersen, V. 0., Cand. phil.

Bruun, C. V., Dr. phil., Justitsraad, Bibliothekar ved d. st. kgl. Bibi

Bruun, F. C, Legationsraad, Fuldmægtig i Udenrigsministeriet.

Bruun, M. P., Etatsraad, Aarhus.

Bruun, A. E., Hofbager.

Bruun, F. E. H. 8., Sognepræst t. Levring (Viborg).

Bruus, J. C. S., Kaptajn.

Bræstrup, C. L. T., Assistent i Overretten.

Brønniche, H. F., Skibslæge.

Bugge, G. N., Sognepræst t. Torrild (Aarhus).

Busck, A., Cand. polyt.

Biilow, F., Cand. phil.

Børre, C. T., Overlærer, Frederiksborg.

C alun dan, C. C. F., Arkivfuldmægtig.

*Carlson, F. F., fhv. Statsraad, Stockholm.

Carstens, P., Læror, Frederikshavn.

*Carstens, C, Ingeniør, St. Michel, Finland.

*C asp ar i, J., Stud. philol., Christiania.

Casse, A. L., Dr. jur., Højesteretsassessor.

Cederfeld de Simonsen, C. C. S., Provst, Nykjøbing p. M.

Cederfeld de Simonsen, H. C. J., Kammerherre, t. Erholm og
Søndergaarde.

*Celius. C. P., Skolebestyrer, Tromsø.

Christensen, C, Kammerraad, Hørsholm.

Christensen, Skræddermester.

H., Cand. jur., Ørskog, Norge.

Claussen, G. E., Handelskommis, Frederikshavn.

Cold, D. H. 0., Dr. med.. Justitsraad.

*Collett, A., kgl. Fuldmægtig, Christiania,

*Collett, J., Amtmand, Christiania.

Co Hin, E., Etatsraad.

*Collin, J., Postexpeditør, Hammerfest.

Crone, M. A. C, Sognepræst t. Herrested (Odense).

Crone, F., Exam. juris, Nyborg.

*Daae, L., Sorenskriver, Ørskog, Norge.

*Daae, L., Dr. phil., Professor, Christiania,

Dahl, F. P. J., Sognepræst t. Kallehave.

Dahl, N. S., Grosserer.

Dahl, Kammerherreinde, Moesgaard (Aarhus).

Dahlenborg. J. C. L., Overlærer. Aalborg.

Dahlerup, C. E., Amtmand, Herredsfoged, Odense.

Dahlerup, C. G.. Sognepræst t. Øster-Ulslcv (Nykjøbing p. F.j.

Dahlerup, H. L., Justitsraad.

Dahlerup, M. H. L., Stiftsprovst, Pastor emeritus.

Dahlerup, H. V., Sognepræst t. Ørbæk, Fyn.

*Dahll, L. C, Felttøjmester, Christiania,

Damga ard, A. K., Stiftsprovst, Odense.

Dannemand, Grevinde.

Danneskjold-Samsøe, S., Gehejmekonferensraad, Greve.

*Delgobe, C, Direktør, Ødegaardens Værk ved Brevig.

Deuntzer, J. H., Professor ved Universitetet.

Dithmer, L. N. M., Cand. jur., Assistent i Justitsministeriet.

Djørup, F. C. Læge.

Do ns, Kaptajn, Daurup.

Dorph, H. P. K., Sognepræst t. Øster-Egesborg. (Foren. Korresp.)

*Drolsuni, A. C, Universitetsbibliothekar, Christiania.

Drøhse, F., Boghandler, Tønder.

Diiring-Eosenkrantz, E. F., Hofjægermester, Baron.

Eberlin, A. E. C, fhv. Birkedommer.

Egholm, H. A., Isenkræmmer.

Ehlers, E. D., Konferensraad, Borgmester.

*Ekstrand, A., Oppebørselskommissær, Stockholm.

Elberling, E., Bibliothekar ved Eigsdagens Bibliothek.

Elmqvist, A. F., Adjunkt, Nykjøbing p. F.

*Engelschiøn, E. A., Sorenskriver, N. Aurdal, Norge.

Engel stof t, C. T., Dr. theol., Biskop, Odense.

Engelstoft, F. D. T., Sognepræst t. Ørum (Grenaa).

*Eriksen, A. E., Rektor, Tromsø.

Erslev, K., Dr. phil.

Esmann, V. A., Sognepræst t. Karise (Kjøge).

Estrup, J. B. S.. Konseilspræsident, Finansminister.

v. Euch, Præst, Fredericia.

Ewerlof, F. A., fhv. Generalkonsul.

Evers, C, Boghandler.

Fabricius, J. 0., Provst, Sognepræst t. Magleby, Langeland.

*Falsen, C, Premierlieutenant, Vardøhus.

Fenger, C. E., Dr. med., Gehejmeetatsraad, Borgmester.

Fenger, H. M., Lic. theol., Præst.

Ferslev, H. C. L. V., Cand. jur., Arkivassistent.

Fe ve ile, E. S., Kaptajn, Klokker.

Fibiger, J. H. F., Sognepræst t. Ønslev, Falster.

Fiedler, J. C. G. S., Postexpeditør, Fuglebjerg.

Finsen, V. L., Dr. jur., Højesteretsassessor.

Fis c her, C, Etatsraad, Borgmester, Randers.

Fog, L. F., General.

Fog. B. J., Dr. theol. & phil., Biskop, Aarhus.

Fogh, E., Bogholder.

Forchhammer, J. N. G., Dr. phil., Rektor, Herlufsholm.

*Forseth, O. G., Gaardbruger, Øxendalen, Norge.

*Forstén, G., Kand., St. Petersborg.

*Forstrøm, 0., Student, Mosjøen, Norge.

*de Frese, T. G., Jægermester, Fristad, Sverrig.

Fridericia, J. A., Dr. phil., Biblioteksassistent.

Friederichsen, P., Jægermester, Kjærstrup (Maribo).

Friis, C. C. J., Cand. phil.

Frijs, C. E. Krag-Juel-Vind-, Kammerherre, Hofjægermester,
Lensgreve t. Frijsenborg.

Frijs, F. J. Krag-Juel-Vind-, Kammerherre, Greve, t.Baroniet
Juellinge.

*Fritzner, J., Dr. phil., fhv. Provst, Christiania.

Funder, P. F. J., Sognepræst t. Spjellerup (Faxe).

*Fiirst, V., Grosserer, Christiania.

Gad, G. E. C, Boghandler.

Gamél, A., Grosserer.

Giede, C. V., Adjunkt.

Gjellerup, S. M., Bibliotheksassistent.

Gig as, V. T., Grosserer.

Gigas, E., Cand. mag.

Gislason, K., Dr. phil., Professor ved Universitetet.

Gløerfeldt, B. V. V., Havneoppebørselskontrollør.

Go os, A. H. F. C, Dr. jur., Professor ved Universitetet.

Gotschalck, E. G., Kitmester.

*Grandinson, K. G., Cand. phil., Stockholm.

Grave, N. J., Kaptajn.

Grove, G. L., Cand. jur.

Grundtvig, J. D. N. 8., Chef for Kongeriget3 Arkiv.

Grundtvig, S. H., Dr. phil., Professor ved Universitetet.
Griiner, A. P., Kontorchef i Justitsministeriet.

*Guldberg, C. M., Professor, Christiania.

Gundorph, V., Cand. philol.

Haagen, Frøken.

Hage, A., Godsejer, Oremandsgaard (Præstø).

Hage, J., Godsejer, Mvaagaard.

Hagerup, H., Boghandler.

*H alvorsen, J. 8., Litterat, Christiania.

Hambro, C. 1., Baron, London.

*Hammar, A. N., Lektor, Karlskrona.

Hammerich, J., Forpagter, Iselinge (Vordingborg).

Hammershaimb, V. U., Provst, Sognepræst t. Lyderslev.

Hannover, J., Underbibliothekar ved Universitetsbibliotheket.

Hansen, C. C. L., Pastor emeritus.

*Hanßen, J., fhv. Provst, Christiania.

Hansen, L. C, Provst, Sognepræst t. Ramløse (Frederiksværk).

Hansen, J. P., Distriktslæge, Hjørring.

Hansen, J. S., Sognepræst t. Husby (Kingkjøbing).

*Hansen, N. S., Overretssagfører, Ibestad, Nordland.

*Hansen, 0., Cand. phil., Christiania.

Hansen, C. B. V., Amtsfuldmægtig, Thisted.

Hansen, H. H. E., Apotheker, Hobro.

*Hartmann, G. A., Bankdirektør, Throndhjem.

*Hartmann, H. K., Distriktslæge, Yadsø, Norge.

Hasselager, A. K., Overlærer, Herlufsholm.

Hastrup, F. J., fhv. Adjunkt.

*Hauan, J. A., Lensmand, Hammerfest.

Hauch, A. G. 0., Skolebestyrer.

Haugsted, S. T., Sognepræst t. Tønning (Horsens).

Haxthausen, C. M., Baron, Overintendant.

Heering, A., Grosserer.

,'Heffermehl, A. V., Sognepræst t. Hisø (Arendal).
yleftye, T. J., Konsul, Christiania.

I[eg el, F. V., Justitsraad, Universitets-Boghandler. (Foren. Kasserer.)

*Beiberg, E. 0., Overretsassessor, Christiania.

H\ iberg, G., Sognepræst t. Vemmelev (Slagelse).

xTå,se, C. A. L., Dr. phil., Overlærer, Eoskilde.

H l^mann, C. N., Pastor emeritus.

Hex. is, J., Skolebestyrer.

HeH.eg, N. L., Dr. theol. & phil., res. Kapellan i Odense.

*Henrichsen, C, Rektor, Bergen.

Henrichsen, C. S., Højesteretsadvokat.

Herbst, C. F., Justitsraad, Musæumsinspektør.

*Hermanstorff, L., Cand. mag., Christiania.

*Heyerdahl, Pastor emeritus, Christiania.

*Hierta, F. Ph., Friherre, Fråmmestad, Sverrig.

*Hildebrand, H., Eigsantikvar, Stockholm.

*Hildebrand, E., Lektor, Stockholm.

Hindenburg, G. T., Overretsassessor.

Hjort, J. M. L., Provst, Sognepræst t. Elmelunde, Møen.

Hiort, H. J., Grosserer.

*Hiortdahl, T., Professor, Christiania.

Hirschsprung, H., Dr. med., Professor, Kommunelæge.

Holck, C. C. V. F., Kaptajn.

Holm, P. E., Dr. phil., Professor ved Universitetet.

Holm, J. J., Boghandler.

Holm, J. H. T., Læge.

Holm, F. C. J., Grosserer.

Holstein, E. F., Kammerherre.

Holstein, L. H. C. H., Kammerherre, Hofjaegermester, Lensgreve
t. Holsteinborg. {Ill)

Hoi ten, J. J., Kanirnerj linker, Kancellist i Udenrigsministeriet.

*Horn, H., Expeditionssekretaer, Christiania.

*Horn, J. 0., Toldkasserer, Moss.

Horn, F. Winkel, Dr. pMI.

Hornemann, G. M., Cand. mag.

*Hornemann, J., Forstander, Throndhjein.

Hoskiær, D. C, Sognepræst i Kallundborg.

*Huitfeldt, H. J., Arkivfuldmægtig, Christiania.

Hvas s, A., Student.

Høedt, F. L., Professor.

*Hølaas, A., Sekretær ved Statsrevisionen, Christiania.

Høst, A. F., Justitsraad, Universitets-Boghandler.

Høst, C, Boghandler.

Jacobsen, Godsforvalter ved Stamhuset Tjele ("Viborg).

Jacobsen, J. C, Dr. phil., Kaptajn, Brygger.

Jacobsen, C, Brygger.

Jacobsen, Galanterihandler.

*Jacobson, L. T., Landmaaler, Eskilshem, Sverrig.

Jantzen, A. T., Sognepræst t. Gjentofte.

Ib sen, E., Overlærer. Sorø.

Jensen, C, Godsejer, Fredsholm (Nakskov).

Jensen, K., Boghandler.

*Jensen, C, Statsraad, Christiania.

Jensen, S. H., Distriktslæge, Fanø.

Jensen, C. C, Handelsbogholder.

Jermiin, H. H., Kaptajn, Stamhusbesidder, Ausumgaard.

Jets mark, J., Generaldecisor.

*Jonasen, G. A., Børskommissær, Stavanger.

Jonquiéres, J. A. F. de, Justitsraad, Kontorchef.

Jonquiéres, G. C. de, fhv. Kontorchef.

Ir min g er, C. L. C, Viceadmiral, Kammerherre.

Isberg, S. V., Grosserer.

Juel, C. J. H. 8., Etatsraad, Overretsprokurator.

J uel-Kysensteen, C. A., Kammerherro, Baron.

*Juell, H. A., Inspektor ved Fattigvsesenet, Christiania.

*Iversen, J., Kontorist, Stordoen, Norge.

Jørgensen, T. A. 8., Herredsfoged, Odense.

Jørgensen, A. D., Arkivfuldmægtig.

Jørgensen, B. S., Professor, Lektor ved Landbohøjskolen

Jørgensen, C. P. J., Cand. philol.

Jørgensen, S., Lærer, Kistrup (Faaborg).

Kahl, Provst, Sognepræst i Lund.

Kaikar, 0., Seminarielærer, Jonstrup Seminarium.

Kali, M. D. N., Postmester.

*Kallevig, H. S., Kjøbmand, Arendal.

*K all evig, H., Kjøbmand, Arendal.

Kampmann, H. C, Cand. juris.

*Kardell, S. J., Lektor, Ostersund.

*Karlson, K. H., Kand., Upsala.

Kauffmann, H., Cand. philol., Eanders.

Kaufmann, J. J., Mægler.

*Kempe, J. A., Cand. phil., Lund.

Kiellerup, J., Godsejer, Visborggaard (Aalborg).

Kielsen, S. T., Overlærer, Herlufsholm.

Kinch, J. F., Overlærer, Eibe.

*Kiær, A. N., Amanuensis v. Universitetsbibliotheket, Christiania.

Klein, C. S., Dr. jur., Gehejmeetatsraad, Højesteretsassessor.

Klein, E., Boghandler.

*K lem min g, G. E., Overbibliothekar, Stockholm.

Klingenberg, K., Assistent.

Klubien, A. H. F., Højesteretsadvokat.

*Knobelauch, 0., Boghandler, Christiania.

Knudsen, H., Pastor emeritus.

Knudtzon, N. H,; Grosserer.

Knuth, A. V. F., Greve, Postmester, Sorø.

Koch, E. F., Dr. phil., Sognepræst t. Tilst (Aarhus).

Koch, J. G. C. F., Etatsraad, Borgmester, Odense.

Koch, P. F., Overretsassessor.

Koch, H. L. S. P., Sognepræst t. Brønshøj.

Koch, P. F., Etatsraad, Godsforvalter, Vemmetofte.

Koch, H. P. G., Provst, Sognepræst t. N. Vedby, Falster.

Koefoed, J. L. E., Legationssekretær, Kancellist i Udenrigsmin.

Kran o Id, C. J. C. F., Kaptajn, Aarhus.

Krarup, J. F., Arkivassistent.

Krieger, A. F., Dr. jur. & phil., Højesteretsassessor.

Krieger, W., Partikulier.

Kringelbach, G., Arkivassistent.

Kruse, M., Institutbestyrerinde.

*Kulsberg, 0., Stud. philol., Christiania.

Købke, J. P., Oberst, Generalintendant.

*Lagermark, J. A., Lic. phil., Stockholm.

*Lahn, C, Telegrafstationsbestyrer, Nærøsund, Norge.

*Lampe, H. J., Sognepræst i Frederiksværn.

Langballe, J. E., Prokurator, Eanders.

Lange, C. V., Generaldirektør for Skattevæsenet.

Langkilde, H. P., Cand. juris, t. Juulskov (Odense).

Larsen, H. F., Overretssagfører.

Larsen, E. F., Kontorchef i Indenrigsministeriet.

Larsen, V. L., Præst.

*Lassen, W., Bureauchef, Christiania.

Lassen, J. M., Oberstlieutenant af Artilleriet.

Lasson, T. 0., Grosserer.

Lau trup, C. L. A., Auditør.

Leemejer, J., Inspektør.

Lerche, C. A., Kamnierh., Lensgreve t. Lerchenborg (Kallundborg)

Lev in, S., Distriktslæge, Farsø (Løgstør).

Levinaen, N., Højesteretsadvokat.

Levy, M., Etatsraad, Bankdirektør.

Levy, M. A., Grosserer.

Liebe, C. C. V., Højesteretsadvokat.

Liebe, C. F. J. H., Statssekretær.

Liebenberg, F. L., Litterat.

Liisberg, Styrmand.

Li] li en skjold, P. A. M., Højesteretsassessor.

Lind, H. 0., Adjunkt, Eanders.

Lind, Tb.., Boghandler.

Lindahl, H. J., Cand. juris.

Lindberg, C. J., Justitsraad, Borgmester, Assens.

Linde, A. C. P., Konferensraad, Departementschef.

Linde, T., Overretsassessor.

*Linder, N., Lektor, Stockholm.

Linderup, Fuldmægtig, Nykjøbing i Sjælland.

Linnemann, S., Etatsraad, Bankdirektør.

*Linnstrom, H., Forlagsboghandler, Stockholm.

*Ljunggren, G., Professor, Lund.

Lohse, O. C, Adjunkt, Aarhus.

Lomholt, S., Grosserer.

Lorenzen, M., Cand. mag.

Lorenzen, H. E. Hiort-, Eedaktør.

*Lous, K., Højesteretsadvokat, Christiania.

Lund, C. C, Kontorchef i Indenrigsministeriet.

Lund, H. C. A., Cand. mag.

Lund, T. P., Overretsassessor, Viborg.

Lund, T., Dr. phil.

Lund, G. F. V., Dr. phil., Professor, Eektor, Aarhus.

Lund, T. A., Fuldmægtig i Justitsministeriet.

Lund, F. C, Proprietær, Aldersro, Kallundborg.

*Lund, A. D., Forstmester, Namsos, Norge.

*Lundell, J. A., Bibliotheksamanuensis, Upsala.

*Lundgreen, H., Bankdirektør, Throndhjem.

*Lundh, O. G., Arkivfuldmægtig, Christiania.

*Lundh, S. H., Ingeniør, Christiania.

Lunn, V., Ingeniør, Knabstrup (Kallundborg).

Lyngbye, C. A., Cand. philol.

Lynge, H. H. J.. Boghandler.

Løffler, J. 8., Arkitekt.

Løvenskiold, C. L., Kammerherre, Overhofmarskal.

Løvgreen, Kontorchef, Næstved.

*Løvvig, C, Lensmand, Fitje, Norge.

*Månsson, jLJ_fhv\_Eigsdagsmand, Tranemala, Sverrig.

Madvig, J. N., Dr. jur. & phil., Gehejmekonferensraad.

Magnus s en, C. W., Bogholder,

*Ma lins trom, C. G., Statsraad, Stockholm.

Mansa, C, Godsejer.

Mansa, J. H., Oberst.

Mantzius, Cand. phil., Birkerød.

Mar tensen, H. L., Dr. theol., Biskop, kgl. Konfessionarius.

*Marthinsen, G., Kjøbmand, Drammen.

Matzen, H., Dr. jur., Professor ved Universitetet.

Mazar de la Garde, D., Cand. phil.

Meinert, A. V., Sognepræst t. Flødstrup (Nyborg).

Melbye, J. C. F. V., Sognepræst t. Herstedøster.

Melbye, C. C, Stud. jur.

Melchior, H. E., Kancelliraad, Skolebestyrer.

Melchior, Grosserer.

Meldahl, F., Etatsraad, Direktør for Kunstakademiet.

Meyer, A., Amtsvejinspektør, Eanders.

Meyer, F., Højesteretsassessor.

*Meyer, T., Grosserer, Christiania.

*Michelsen, J. A., Konsul, Bergen.

Michelsen, A., Lærer, Hobro.

Molbech, C. K. F., Dr. phil., Professor.

Mollerup, H. A., Gehejmekonferensraad.

Mollerup, W., Dr. phil.

Moltke, E. G., Kammerherre, Greve, t. Nørager (Slagelse).

Moltke, F., Hofjægermester, Lensgreve t. Bregentved.

Moltke, C. C. H., Kammerherre, Greve, t. Lystrup.

*Monsen, M. G., Grosserer, Stavanger.

*Montan, E. V., Dr. phil., Professor, Stockholm.

Moresco, J. A., Grosserer.

*Morgenstierne, B, Bureauchef, Christiania.

Morville, N. G. C, Justitssekretær ved Overretten i Viborg.

Moth, C. L. J. P., Overlærer, Sorø.

Muhle, F. S., Cand. phil.

Munck, F. V., Sognepræst, Herlufsholm.

Muffelmann, H., Proprietær, Lyngby.

Muller, C. L., Dr. phil. & Lic. theol., Etatsraad, Musæumsclirektøv

Muller, H. C. D., Sognepræst t. Ledøje.

*Miinster, A., Ingeniør, Sande (Jarlsberg).

Møller, J., resid. Kapellan i Odense.

Møller, A., Kancelliraad, Overretsprokurator, Viborg.

Møller, O. L., Dr. med., Physicus, Aalborg.

Møller, E., Forretningsfører.

Møller, Tb.., Cand. phil.

Møller, Lærer, Hobro.

Mør eb, B. H., Overlærer, Kanders

IVfeergaard, de, Frue, t. Oxholm (Aalborg).

Nellemann, S., Højesteretsadvokat.

Tellem-an21, J. M. Y., Dr. jui., Jusliisminister.

*Nerman, A., Boghandler, Karlstad.

*Nicoll, J-, Cand. jur., Christiania.

Nielsen, 0., Dr. phil., Eaadstue-Arkivar.

Nielsen, C, Provst, Pastor emeritus, Nyborg.

Nielsen, G., Papirfabrikant.

Nielsen, H., Cand. theol., Aarhus.

Nielsen, H. J., Cand. mag.

*Nielsen, Y., Dr. phil., Universitetsstipendiat, Christiania.

*Nielsen, K. K., Overlærer, Lillehammer.

*N iels en, 0., Lensmand, Hvitesejd, Norge.

*Nilsson, A., Lieutenant, Malmø.

*Nisson, W., Bladudgiver, Christiania.

Nutzhorn, H., Cand. theol., Askov Folkehøjskole.

Nyholm, C. C. V., Højesteretsassessor.

Nyrop, C, Cand. juris.

*Nystrom, J. F., Cand. phil., Upsala.

Nægler, M. 8., Kammerherre, Oberst, Hofchef.

Nørregaard, J. P., Direktør.

*Odhner, C. T., Dr. phil., Professor, Lund.

*Olbers, M., Kamerer, Gbteborg.

Oldenburg, V., Byfoged, Odense.

Olsen, J. L., Hofbager.

*01sen, J. Kuliman, resid. Kapellan, Ølve (Terøen).

*Olséni, N., Cand. phil., Lund.

Olufsen, H. F. M., Oberst.

Otto, Th., Cand. polit.

Oxholm, Hofjægermester, Kosenfeldt (Vordingborg).

Paludan, H., Sognepræst t. Fejø.

Paludan, ,1., Dr. phil.

Pedersen, N., Cand. philol.

*P ed er s en, S., Klokker, Bragernæs (Drammen).

*Pedroso, Z. C, Professor, Lissabon.

Petersdorff3 C. A., Kammerherre, Lensgreve t< Røepstorff (Odense).

Petersen, H. G., Overpostmester.

Petersen, H. H., Sogneprsest t. Tiset (Aarhus).

Petersen, Helm, Kancelliraad, Boghandler, Odense.

Petersen, A., Lærer, Valløby (Kjøge).

Petersen, T. E., Overformynder.

Petersen, J., Apotheker.

Petersen, Lærer, Bagsværd.

Petersen, Læivr, Østermariæ (Nexø).

Petersen, R., Sognepræst t. Snodstrup (Frederikssund)

Petersen, K. N. H., Dr. phil., Musæumsassistent.

Petersen, 8., Kaptajn.

*Peterson, Th., Konsul, Moss.

Pip er, V. C, Bagermester.

*Platou, P., Grosserer, Christiania.

Ploug, C. P., Dr. phil.

Plum, P. A., Dr. med., Professor ved Universitetet.

*Posse, A., Greve, Statsminister, Stockholm.

Poulsen, C. M., Dr. phil.

Povl s en, A., Folkehøjskolelærer, Lyngby.

Prytz, F., Grosserer.

Pnufraarrl Ti, GrrtSSfvrflr.

Quaade, G. J., Kammerherre, Gesandt, Berlin

*Quiding, N., Boghandler, Lund.

Raben-Levetzau, J., Kammerlierre, Hofjasgermester, Lensgreve
t. Cliristiansliolm.

Randrup, F. E. M., Prokurator.

*Rasch, J., kgl. Fuldmægtig, Christiania.

Rasmussen, R. L., Justitsraad.

Rasmussen, R. C. Musikus.

Rasmussen, L. A. F., Provst, Sognepræst t. Stenstrup (Odense).

Rasmussen, O. F. C, Justitsraad, Godsforvalter, Gisselfeld.

Regenburg. T. A. J., Dr. phil., Stiftamtmand, Skanderborg.

Reiersen, C. F. K., Sognepræst t. Karlslunde (Kjøge).

Reimann, C. F., Apotheker, Fuglebjerg.

Reitzel, C, Boghandler.

Reitzel, Th., Boghandler.

Reu mert, L. L. J., Dr. med., Distriktslæge, Odense.

Eicard, C. F., Departementschef i Justitsministeriet.

Kichter, J. C. L., Præst. Vejle.

*Rietz, A., Stud., Lund.

Rimestad, C, Højesteretsassessor.

Ring, H. H., Bankkasserer.

Rist, P. F., Kaptajn, Helsingør.

Rode, V. M., Overretsprokurator.

Rosenberg, C, Dr. phil.

Rosendahl, O. W., Promierlieutenant, Bogholder.

Rosendal, Folkehøjskoleforstander, Vinding (Vejle).

Rosenkrantz, G. E. G. F., Gehejmekonferensraad, Kammerherre,
Baron.

*Rosenkrone, G. Hoff-, Stamhusbesidder t. Rosendal, Norge.

Eosenstand, F. V. ¥„ Etatsraad.

Rosen ørn, M. H., Kammerherre, Stiftamtmand, Randers.

Rosenørn-Lehn, E., Hofjægermester, Baron, Hvidkilde.

Rosenørn-Lehn, O. D., Udenrigsminister, Lensbaron t. Guldborgland
og Lehn.

Rosenørn-Lehn, Baronesse.

Rosenørn-Teilmann, I. C, Frøken, t. Stamhuset Nørholm (Varde)

Ro sing, H. P. M., Overlærer, Sorø.

Rothe, V., Etatsraad, Jernbanedirektør.

Rothe, P. C, Dr. theol., Stiftsprovst.

Ræd er, J. G. F., Kontorchef under Kjøbenhavns Magistrat.

Ræder, G., Proprietær, Dyrhavegaard (Kolding).

Rørdam, H. F., Dr. phil., Sognepræst t. Brændekilde (Odense).

Rørdam, T. S., Dr. phil., Sognepræst.

Sager, H. C, Byfoged, Rudkjøbing.

Scavenius, C. S., Godsejer, t. Klintholm, Møen.

Scavenius, Hofjægermesterinde, t. Basnæs.

Sc hade, A. H., Kjøbmand, Nykjøbing p. Mors.

Scharling, C. L., Overretsassessor, Viborg.

*Schartau, E. W. 8., Sognepræst t. Stro, Sverrig.

*Scheel, A. V., Byretsassessor, Christiania.

Scheel, L. V., Fuldmægtig i Finansministeriet.

Scheel, F. C. R., Kammerherre, Hofjægermester, Greve, t. Stam
huset Rosenkrantz, Rygaard.

*Schjelderup, W. M., Stud. juris, Christiania.

Schiern, F. E., Dr. phil.. Professor ved Universitetet.

*Schirmer, H. M., Arkitekt, Christiania.

Schiødte, J. C, Prof., Docent ved Univers., Musæumsinspektør.

Schiødte, A., Boghandler.

*Schiøth, H., Adjunkt, Christiania.

Schlegel, J. F., Gehejmeetatsraad.

Schleisner, P. A., Dr. med., Etatsraad, Stadslæge.

*Schmidt, L., Bogtrykker, Laurvig.

Schmidt, L. H., Præst.

Schmidt, V., Dr. phil., Professor.

Schmidt, "W. G., Mægler.

Schmidt, C. P. Christensen, fhv. Kollaboratør.

Schmidt, L., Cand. philol., Odense.

Schnipp, A., Boghandler, Helsingør.

Schousboe, V. C, Sognepræst.

Schroder, L., Cand. theol., Folkekojskolefbrstander, Askov.

Schurmann, J. C, Dr. tlieol., Professor, Seminarieforstander, Sognepriest,
Skaarup (Svendborg).

Schwartzbrem, L. H. P., Provst, Sognepræst t. Slagslunde.

*Schybergson, M. G., Docent, Helsingfors.

Schiifer, D., Dr. phil., Professor, Jena.

Schøller, Kammerherreinde, t. Margaard (Odense),

Schønberg, K., Boghandler.

*Schøning, S. J., Telegrafstationsbestyrer, Narvsos, Norge.

Secher, V. A., Cand. juris, Arkivassistent.

Sehested, H., Kammerjunker, Brændeskov (Svendborg).

Sehestedt-Juul, 0., Kammerherre, t. StamhusetKavnholt (Odense)

*Silfv er stolpe, C. G. IL, Kammerherre, Stockholm.

*Simonsen, P., Kjøbmand. Christiania.

Skeel, V. S., Kammerherre.

*3kjelderup, J., fhv. Postmester, Christiania.

Skrike, A., Gehejmelegationsraad.

Slomann, E., Cand. phil.

*S merling, C. F., Kancelliraad, Stockholm.

Smith, C. JST., Provst, Sognepræst t. Korup (Odense).

Smith, F. L. E., Læge, Vejle.

Smith, M. F. G., Jægermester. Budbjerggaard (Nakskov).

Smith, S. 8., Universitetsbibliothekar.

*Smith, J. J., Lensnotar, Jonkoping.

Sneedorff, H. G., Kommandør-Kaptajn, Helsingør.

Sommer, C, fhv. Distriktslæge.

Sommersted, A. W., Overkrigskommissær.

*Sparre, G. A., Greve, Eigsmarskalk, Stockholm.

*Stabell, H., Eedaktør, Frederiksstad.

Stadfeldt, S. A. N., Dr. med., Professor ved Universitetet.

Stage, C, Boghandler.

Stampe, P. A. H., Jægermester, t. Skjørpinge (Stubbekjøbing).

*Stang, E., Højesterotsadvokat, Christiania.

*Steen, F., Sorenskriver, Førde, Nordfjord.

Steenstrup, J. C. H. E., Dr. jur.. Professor ved Universitetet.

Steenstrup, M. G. G., Dr. phil.

Steffensen, H. C, Auditør.

Steinnordh, J., Dr. theol. & phil., Lektor, Linkoping.

Stemann, Hofjægermesterinde, Helsingør.

Stephens, G.. Dr. phil., Professor ved Universitetet.

Sthyr, H. V., Lic. theol., Professor ved Universitetet.

*Stjernstrora, G., Bibliotheksarnanuensis, Upsala,

*Storm, G., Dr. phil., Professor, Christiania.

*Strokirk, W. T., Kancelliraad, Stockholm.

Strunk, C. A. F., Justitsraad, Musæumsinspektør.

*Strøm, C. A., Lensmand, Throndenæs, Norge.

Strøm, Th., Overlærer, Jægerspris.

*ci j. iji r\,.~, ±M (?.,...„ if
■ O Ul W li-l 5 A 1A1 .j \J f Oli (jOOCfcg IWJL 01, iUUOO.

Stub, C. F., Sognepræst t. Glostrup.

*Svedelius, W. E., Professor, Upsala.

*Sverdrup, U., Stud. jur., Christiania.

Sødring, E., Cand. phil.

*Søraas, Stud. philol., Christiania,

Sørensen, S. A., Kaptajn.

Sørensen, L. S., Stiftsprovst, Viborg.

Sørensen, C. T., Kaptajn.

Sørensen, A., Cand. mag., Hobro.

Sørensen, N., Lærer. Frederikshavn.

*Tamm, 0., Godsejer, Tvetaberg (Sodertelje).

Tang, Etatsraadinde, t. Nørre-Vosborg.

Tang, C. N., Konferensraad, Viborg.

*Taube, 8., Baron, Amanuensis, Stockholm.

*Taube, H. E., Greve, Godsejer, Edebo, Sverrig.

*Thaulow, F., Læge, Kingerike, Norge.

Theisen, K., Skolebestyrer, Kolding.

Thiele, F. A., Fuldmægtig i Indenrigsministeriet,

Thiele, J. K., Cand. jur., Assistent ved den kgl. Kobbcrstiksaiul

Thiset, A., Assistent i Civillisten.

Thodberg, J. 8., Lærer, Ærøskjøbing.

*Thomle, J. S., Dr. jur., Justitiarius i Højesteret, Christiania.

*Thomle, A., Højesteretsassessor, Christiania.

*Thorden, K. M., Docent, Upsala.

Thorkelin, B. F. J., Oberst.

Thorsen, P. G., Dr. phil., Etatsraad.

Thorson, E. M., Underbibliothekar ved det st. kgl. Bibliothek.

*Thrap, D., Sognepræst, Christiania.

Thrige, S. 8., Professor, Skolebestyrer.

*Thuesen, J., Politimester, Laurvig.

Thyregod, C. A., Lærer.

Tietgen, C. F., Etatsraad, Bankdirektør.

*Tischendorf, G. L., Cand. theol., Christiania.

Tommerup, P., Sognepræst t. Sejrø (Kallundborg).

Trap, J. P., Dr. jur., Gehejmeraad, Kabinetssekretær hos Hs. Maj.
Kongen.

Trier, E., Cand. theol.

Trier, L., Cand. phil.

*T rolle-Bonde, Greve, Kammerherre, Stockholm.

*Tragårdh, L. J., Sognepræst t. Kjerstorp, Sverrig.

Tuxen, N. E., Direktør ved Orlogsværftet.

Tvermoes, E., Grosserer.

Tiichsen, P. C, Sagfører, Faaborg.

Tørsleff, H., Boghandler, Slagelse.

*Unger, C. E., Dr. phil., Professor, Christiania.

Unsgaard, J. E. H. V., Amtmand, Thisted.

Urne, A., Assistent i Finansministeriet.

Ussing, J. L., Dr. phil., Professor ved Universitetet.

Waage, 0., Lic. theol., Provst, Sognepræst t. Herlufmagle (Næstved).

Wad, G. L., Cand polit.

Ye hl, J., Underbibliothekar ved det store kgl. Bibliothek.

Waitz, G., Geh.-Eegierungsrath, Berlin.

Wallick, C. W. J. N., Kriminalretsassessor.

Warburg, C. A., Fabrikejer.

Warburg, E. F. V., Sognepræst i Svendborg.

*Warmuth, C, jun., Musikhandler, Christiania.

Vaupell, O. F., Oberst.

Vaupell, F. L., Sognepræst t. Lunde (Varde).

*Wedberg, J. 0., Justitsraad, Stockholm.

Ve del, E., Kammerherre, Amtmand, Sorø.

Vedel. P. A. F. S., Dr. jur., Geh.-Legationsraad, Direktør i Udenrigsministeriet.

*V ed el er, G. F., Kaptajn, Horten.

Weeke, C, Biblioteksassistent.

Wegener, J. J. S., Sognepræst t. Halsted (Nakskov).

Wegener, C. F., Dr. phil., Konferensraad, Gehejmearkivar.

*Weibull, M., Dr. phil., Professor, Lund.

Weis, A., Cand. polyt., Møller, Aarhus.

Weitemeyer, H., Cand. mag.

*Wessel, G., Cand. pliil., Frederikshald.

West, K., Cand. theol.

Vestergaard, F. C. B. S., Borgmester, Nykjøbing p. Mors.

Westergaard, C. J., Justitsraad, Fuldmægtig i Krigsministeriet.

*Western, A., Stud. philol., Christiania.

Westes en, B. Q., Pastor emeritus.

*Westling, G. O. F., Docent, Stockholm.

*Westrin, T., Dr. phil., Stockholm.

Westrup. J. S., Kaptajn.

Wichfeld. J., Kammerherre, t. Stamhuset Engestofte.

Wiese, G. C. C, Overretssagfører.

*Wieselgren, H., Bibliothekar, Stockholm.

Willer, M., Varemægler.

*Willmann, A., Premieraktor, Stockholm.

*Winge, A., Konsul, Christiania.

Winstrup, L. A., Justitsraad, Bygningsinspektør, Kolding.

Winther, C. M., Overretsprokurator.

Viuthcr, J. N., Lærer, Birkerød.

Winther, N., Prokurator, Hjørring.

*Winther, T., Adjunkt, Skien.

Wissing, Bogtrykker, Viborg.

*Vogt, L. J., Toldinspektør, Frederikshald.

Wold, Eagna, Frøken.

Worm, R. T., Sognepræst t. Gudom (Lemvig;.

Worsaae, J. J. A., Dr. phil., Kammerherre, Direktør.

Wroblewsky, O. 8., Boghandler.

*Væringsaasen, H., Gaardbruger, Elverum, Norge.

Yde, Lærer, Mors.

Zahle, N., Institutbestyrerinde.

Zahle, P. C, Sognepræst t. Vallensved (Næstved).

»ligaard, F. A. M., Byfoged, Slagelse.

Østerberg, F., Stud mag.

*Østgaard, H. R., Arkivassistent, Christiania.

*Øverland, O. A., Arkivassistent, Christiania.

Kjebenhavu. 'Arbejderforeningen af 1860.
Athenaeum.
Garnisonsbibliotheket.
Gehejraearkivet.
General vstaben.

H. M. Kongens Haandbibliothek.
Krigsministeriets Bibliothek.
Laaseforeningen Japetus.
Metropolitanskolen.
Officersskolen.
Rigsdagens Bibliothek
Det statistiske Bureau.
Studenterforeningen.

Aalborg Garnisons Officers-Bibliothek.
Kathedralskolen.
Stiftsbibliotheket.

Aarhus Garnisonsbibliothek.
Kathedralskolen.

Bergen. Den gode Hensigt, Selskab*.
Kommunebibliotheket *.
Musæet *.

Christiania. Athenaeum*.
Det Deichmanske Bibliothek*.
Laeseforeningen for Lasrerne ved Sagenes Skole*.
Det norske Rigsarkiv*.
Storthingets Bibliothek *.
Studentersamfundet *.
Det kgl. norske Frederiks Universitet *.

Christianssands Stiftsseminarium*.

Christianssunds Lerde og Real-Skole*.

Drammens lserde og Real-Skole*.
De Unges Samfdnd*.

Predericia Garnisonsbibliothek.

Frederiksborg lgerde Skole.

Fre d erik shalds Stiftsbibliothek *.

Goteborgs Musseums Bibliothek*.

Herlufsholms Skole.

Horsens lserde Skole.

Je Hinge Seminarium.

Karljohansvserns Marinebibliothek*.

Kolding Latin- og Realskole.
Lseseforening.

Kronborg Garnisonsbibliothek.

Lund. Den akademiske Forenings Bibliothek*.
Goteborgske Nations Bibliothek*.
Den historiske Forening*.
Skaanske Nations Bibliothek*.
Smaalands Nations Bibliothek*.
Universitetsbibliotheket.

Nykjøbing Katkedralskole.
Lolland-Falsters Stiftstidende.

Odense Kathedralskole.
Fyns Stifts Læseforening.
Det militære Bibliothek.

Randers lærde Skole.

Ribe Kathedralskole.

Ring sted-Akted Herreders theologisko Læseforening.

Roskilde Kathedralskole.

Rønne højere Realskole.

Skiens Latinskole*.

Sorø Akademi.

Stockholm. Jakobs lagre Elementar-liiroverk*.
Det kgl. svenske Rigsarkiv*.
Kgl. Vitterhets-, Historie- och Antiqvitets-Akademien *

Thisteds theologiske Læseforening.

Throndhjem. Det kgl. Videnskabernes Selskab*.

Upsala. Den historiske Forening*.
Studenterkorpsets Bibliothek *.

Vexio hogre Elementar-liiroverk*.

Viborg Kathedralskole.