Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 3 (1881 - 1882) 1

Udsigt over den danske historiske Forenings Regnskab for Aaret 1881 og Virksomhed i Aarene 1881 og 1882.


DIVLxxx0

DIVLxxx1

Foreningen bar siden sidste offentlige Meddelelse udgivet:

For 2det Halvaar 1881: Historisk Tidsskrift, ste Kække, 3dje Binds
Iste Hefte (S. 1-328). Oktober 1881.

For Iste Halvaar 1882: Historisk Tidsskrift, ste Bække, 3dje Binds
2det Hefte (S. 329—568). Maj 1882.

For 2det Halvaar 1882: Historisk Tidsskrift, ste Kække, 3dje Binds
3dje Hefte (S. 569—834). November 1882.

Side 812

Paa Aarsmødet d. 25de Maj 1881 udtraadte Professor F. Schiern af Bestyrelsen, men gjenvalgtes. Paa Aarsmødet d. 16de Maj 1882 udtraadte Biblioteksassistent C. F. Bricka af Bestyrelsen, men gjenvalgtes. Bestyrelsen bestaar nu i November 1882 af Arkivar J. Grundtvig, Professor, Dr. phil. E. Holm, Biblioteksassistent S. M. Gjellerup, Professor, Dr. phil. F. Schiern og Biblioteksassistent C. F. Bricka. Af disse er Professor Schiern Foreningens Formand, Bibliotheksassistent Bricka dens Sekretær.

Foreningen, som i Maj 1881 talte 748 Medlemmer, har siden mistet ved Dødsfald 24 Medlemmer, og 26 have udmeldt sig, men til samme Tid er der indtraadt 102 nye Medlemmer, saa at den i November 1882 har et Medlemsantal af 800, af hvilke 228 betale halvt Aarsbidrag, de 151 som Medlemmer af den norske og de 77 som Medlemmer af den svenske historiske Forening.