Historisk Tidsskrift, Bind 5. række, 1 (1879) 1

Fortegnelse over dansk historisk Litteratur vedrørende Fædrelandets Historie for Aaret 1878.

T. Moilerup.

I. Tidsskrifter og Samlinger.

Aarsberetninger fra det Kongelige Geheimearchiv. 6. Binds
3. Hefte. S. 101—156. 4°. Kjbhvn.

Geheime - Eaadets Protokol over udenrigske Sager 1670—76.
(Sluttet.) S. 101—137. — Hildebrand Horrns Eelationer fra Moskov
1682-84. S. 138-156.

Meddelelser fra Rentekammerarchivet, indeholdende Bidrag til
Danmarks Historie af utrykte Kilder, udg. af -1011= Grundtvig.
1877. 191 S. Kjbhvn.

Bidrag til Bentekammerets Historie. S. 1—128. — Kjøbenhavns
Folkemængde i 1645. S. 129—134. — Danmarks Folkemængde i 1660.
S. 135-191.

Danske Magazin. Fjerde Række. 4. Binds 4. Hefte. S.
287—426. 4°. Kjbhvn.

P. G. Thorsen. Til Fru Sitzell Bryskes Amindelse (f 1573). S. 287-306. — O. Melsen. De danske Len 1544-47. S. 307—44. — H. Fr. Eørdam. Tvende Breve fra Johan Friis 1527. S. 345-46. — Samme. Danske studerende i Paris 1532. S. 347—48. — Samme. Christian Friis's Kanslered 1596. S. 349—50. — Samme. Tvende Breve fra Otte Hvitfeldt til Dr. Hans Eesen. S. 351 — 53. — Samme. Christian IV's Donationer til Vivike Kruse og hendes Søn Ulrik Christian Gyldenløve. S. 354—58. — Dietricß. Schåfer. Efterretninger om den Hær, som blev samlet i Sommeren 1523 for Kong Christjern den 2den. S. 359—62. — Tegneiser over alle Lande fra 1549. (Fortsættelse.) S. 363—78.

Historisk Tidsskrift, udgivet af den danske historiske Forening ved dens Bestyrelse. Fjerde Række. 6. Binds 3. Hefte. S. 341—498 og L. 115—L. 196. Femte Række. 1. Binds 1. Hefte. S. 1—356. Kjbhvn.

Side 736

4. E. 6. B. 3. H.: K. Hansen. Hertug Hans den ældre i Haderslev. S. 341—428. - 0. A. Hovgaard. Aaret for Absalons Val;? og Indvielse til Ærkebiskop i Lund. S. 429448. — S. M. Gjellerup. Studier til de Soranske Stifteisers Historie. S. 449-483. (1. rkebiskop Sunesøns Forhold til Sorø Kloster. 2. Sorø Klosterkonvents Sigil. 3. Ophævelsen af Frederik ll's Skole paa Frederiksborg Slot og Oprettelsen af den kongelige Latinskole i Sorø.) — Joh. C. H. E. Stecnstrup. Danske Kolonier i Flandern og Nederlandenc i det 10de Aarlmndrede. S. 484—497. — Litoratur og Kritik: C. F. Bricka. A. Heise: Kristiorn den anden i Norge og hans Fængsling. S. 115—139. — C. F. Bricka. Troels Lund: Mogens Hcinesøn. S. 139—168. — F. Schiorn. W. Thomsen: The relations between aiicient Eussia and Scandinavia and tho origin of the Eussian State. S. 169—176. — V. Mollerup. Oversigt over fremmed historisk Literatur for 1877. S. 177—196.

5. K. 1. ±>. 1. H.: H. Fr. Kørdam. Den kgi. Historieskriver Vitus Bering, en biografisk og littorærhistorisk Skildring. S. 1—115. — Joh. Grundtvig. Magnus Beringskjold. Efter utrykte Kilder. S. 116—338. — Litteratur og Kritik: J. A. Fridericia. J. O. Opel: Der niodorsaelisisch - danische Krieg, 1—212 Band. S. 339—347. — V. Mollerup. Fortegnelse over dansk historisk Litteratur vedrørende Fædrelandets Historie for Aarot 1877. S. 348—355. — Srnaastykker: C. F. Bricka. En kalendarisk Bemærkning om „dies soteriorum". S. 356.

Aarboger for Nordisk Oldkyndighed og Historie, udg. af det
Kongolige Nordiske Oldskrift-Selskab. 1878. 1—4 Hefte.
337 S. Kjbhvn.

B. M. Olsen. Kronologiske Bemaerkningor om Olaf Tryggvasons Kcgeringshistorio. S.I — 58. — 0. Eygh og S. Bugge. En i Norge fnnden Spaendc mod Runeindskriffc fra Mellemjernalderen. S. 5972. — E. Vftdol. Nyere Undersogelser angaaende Jornaldornn paa Bornholm. S. 78—258. — M. JSygaard. Betydningcn og Brugen af Verbet munu. S. 259303. — C. Paludan-Midler. En Bcmscrkning om Vestcrvigstcnen. S. 304810. — J. Koniorup. Om den ros- Mldske Biskop Pcder Jacobsons Skibbrud og Ded paa Kysten af tpi i : a j. i nctf ci n1 ■) oio t i> T ™£U Tr:,.i - : Altenkirchen og Scbaprode paa Kygen. S. 319—337.

Samlinger til jydsk Historie og Topografi, udg. af det jjdske
historisk-topografiske Selskab. 7. Binds 1—21—2 Hefte. S.
1—199. Aalborg.

A. P. Gaardboe. St. Hans Aften i dot nordlige Vendsyssel. S. 17. — Palle Fløe og O. Melsen. Historiske Efterretninger om Hemmet, Nørre-Bork, Sønder-Bork- og Sønder-Vium Sogne. S. 8—66.866. — D. H. Wulff. Af Sebberklosters Arkiv. S. 67—78. — J. Kincli. Smaastykker S. 79—86. (1. Om Hr. Jens Hansen Eusk i Lønne, som blev brændt for Trolddom. 2. Viborg Landstings Dom i en Arvesag. 3. Forordning af 1554 om Husbygning i Nørrejylland.) — D. H. Wulff. To Bryllupsindbydelser fra 1679. S. 87—88. — H. Fr. Eørdam. Bidragtil Oplysning om den jydske Bondestands Vilkaar i Frederik IT s Tid. S. 89—111. — A. P. Gaardboe. Kulturhistoriske Efterretninger fra det nordlige Vendsyssel. S. 112—122. — A. P. Gaardboe. HistoriskeEfterretninger om Handelsforholdene i det nordlige Vendsysselfor

Side 737

sysselfor2 til 300 Aar siden. S. 123-128. — J. Kierckeby. Nogle Bemærkninger om Kæmpehøje m. m. i Eibe Stift. S. 129133. — Chr. Frølund. En Landsby-Skræder, der blev Præst. S. 134141. — J. Kinch. Breve og andre Skriftstykker af Eibe Stiftsarkiv. S. 142—178. — D. H. Wulff. Egholm Slot og Teglgaard. Buderupholm.S. 179-194. — D. H. Wulff. Fra Krigens Tid 1657. S. 195-197. — J. Kinch. Seglen og Leen. S, 197-199.

Samlinger til Fyens Historic og Topoqraphie. 7. Binds 2—42—4
Hefte. S. 97—378. Odense 1876—1878.

Høyer Møller. Biskop Hans Mikkelsens Dagbog. S. 97194. — C. Engelstoft. Actstykker fra Bispearchivet. S. 195—208. — J. L. Eohmann. Tvevad Slot. S. 209-232. — H. Fr. Eørdam. Præsten Christiern Bruns Optegnelser især fra Aarene 1572—1591. S. 233—307. —C.T. Engelstoft. Om Christine Munks Ligkiste i St. Knuds Kirke. S.Bll-333, —H.Fr.Eørdam. MesterHansKnudsenVeile. 5.834-378.

Danske Samlinger for liistorie, Topografi, Personal- og Literaturhisiorie, udg. af Cur. Bruiui, 0. Nielsen og S. Birket Smith. Anden Esskke. 6. Binds 2—3 Heftc. S. 97—288. Kjbhvn.

C. L. Løvenskiold. To Ceremonieller m. m. vod det danske Hof i det 17de Aarhundrede. S. 97—115. — A. Crone. Eigsmarskalk Kørbitz's Sendelse til Gottorp 1669. S. 116-141. — O. Nielsen. Indberetninger til Dr. O. Vorm. S. 142—167. — Troels Lund. Peder Oxes Løsøre. S. 168—190. — Smaastykker: IV. Ph. Weilback. Billedskæreren Abel Schrøder. S. 191—192. —C. Calundan. Michel Hansen Jernskjægs Beskrivelse af Eoskilde Domkirke. S. 198235. — P. M. Stolpe. Et Par Bidrag til Oplysning om Boghandelens Vilkaar i Begyndelsen af det 18de Aarhundrede. S. 236-243. - S. Birket Smith. Eaadmand i Kolding Jens Povlsens Slægtebog. S. 244260. — J. Paludan. Hvad har Søren Terkelsen egentlig skrevet? S. 231—268. —P. M. Stolpe. Vartov-Kilde og Holbergs „Kilderejse". S. 269-278. — A. Crone. Biografiske Optegnelser af Eigsmarskalk J. C. von Kørbitz. S. 279-284. — Smaastykker. V. S. Birket Srnith. Et Par Tillægsbemærkninger om Hieronynxus Justesen Ranch. S. 285—288.

Kirlcehistoriske Samlinger, udg. af Selskabet for Danmarks
Kirkohistorie ved H. F. Eordam. Tredie Eaekke. 2. Binds
2-3 Hefte. S. 209—576. Kjbhvn.

Smaastykker: 11. H. F. Eørdam. Præsterne i Nørrejylland i Aaret 1584. (Fortsættelse.) S. 209—213. IH. H. F. Eørdam. Aktstykker angaaende tvende Degneyalg i det 16de Aarhundrede S. 213—222. IV. H. F. Eørdam. Om Universitetets Kirke Fosie i Skaane. S. 222-237. — L. Koch. Fra Eationalismens Tid. S. 238—279. — H. F. Eørdam. Bidrag til Sjællands Stifts Kirke- og Præstehistorie. (1. Eaklev Præstekald i det første Aarhundrede efter Reformationen. S. 280. 2. Præster ved Frederiksborg Slotskirke (1567 — 1670). S. 294. 3. Rødovre Præstekald (indtil 1671). S. 334. 4. Høve og Flakkebjerg Præstekald i det 16de Aarhundrede. S. 345. 5. Om Roholte Sogns Adskillelse fra Kongsted. S. 362. 6. Fra Kallundborg, Eingsted og Eoskilde. S. 365.) —H.F. Eørdam. En

Side 738

gammel Praste4æurts Historie. (Forts.etteLo S. ;ii»!> — 457. — D. H. Wultf. Den hellisro dement Legend«. S. 458-471. — H. F. K#rdaru.Pcdor Christensens Ahnanakoptegnelser 1584—i's. S. 472522. — L. Koch. Ophsninger om den pietistiske Opvækkelse i Jjilaml i Begyndelsen af dotte Aarhundrede. S. 52" —501. — Smaavtykter: V. H. F. Bordum. Cliristiern ll's Beskatning af Gejstligheden i Aarhus Stift 1522. S. 502—508. VI. L. Daae. Satire over de kjebenliavnskcPræsters Xidkjærhed mod Komedier. S. 508—571. VIL H. F. Kordam. Om Hofprast .lojian Bartholomæiih Bluhmes Forhold til Kong Christian VI. S. 571 — 570. VIII. H. K. Nors>ko Helgener, at' Pr uf. Lud\. Daue. S. 570.

Historisk Åarbog ISW. Udg. af S. B. Thrigc. 306 S. Kjbhvu.

Af Indholdet bemærke-,: C. Paludan-Miiller. Konj,' Frederik den
Tredje o<r Corlitb L'lteld otter kjøbenhavneTlreden af 27 Maj 16t>0.
S. 50—io£J.

Orersigt over det kgl. danske Yidenskabernts Selskabs J"urhandlinger
1878. Nr. 2. Kjbhvu.

Af Indholdet anføres: Vilhelm Thomsen. Kiclb Ludvig Weatergaard,
han^ Liv og Virksorahod. S. 87—114.

Videnskabernes Selskabs Skrifter. Femte Eaokke. Historisk
og philosophisk Afdeling-. 5. Binds I.H. 4°. Kjbhvu.

L. Muller. Det saakaldtc Hagcliora's Anvendelse og Betydning i
Oldtiden. 114 S. Om dets Forekomst og Betydning i Skandinavien
se S. 25 1, 74 £, 02 f.

Geografisk Tidskrlft. Udg. af tlct Kgl. Daziskc Geograiiske
Selskab ved E. Erslcv. 2. Bind. 4°. Kjbhvn.

Af Indlioldet bemærker: Fr. Krarup. Zeniorne^ Eej^o til 2sorden,
et Tolkning-« Forjog. S. 1 !■•"> —151.

Ugeskrift for Retsvæsen. Red. af O. J. Levison. 1878. Kjbhvn.

Af Indholdet bemærkes: V. A. Scchcr. Om teknterno af kong
Kristian den femtes danske lov og lovens udgivelse. S. 7B7—76ti.

Thenlogisk Tidskrift. Udg. af Chr. H. KaJkar. 1878. Kjbhwi.

Vf Indhnldot bemærke : L. koch. < »m Præsterne" Ollre og Accidentser
i den danske Kirke efter Keformationen. S. 005—022.

Ugeskrift for Skokn. Redig. af C. Christensen og C. Engell.
2—3 Bind. 1878. Kjbhvn.

Af Indholdet bemærkes: C. Engell. Almueskolen under Christian
VI. 11. Nr. 1, ?,, 5-18. ni. Tr. 27, 28, 84-C5. - C. EngoU.
Do gamle Degnes timelige Kaar. 111. Kr. 41, 42, 45, 40, 48, 51. 52.

Illustreret Tidende. Skildringer af Nutidens Begivenheder og
Personligheder etc. XIX Bind. 1877—1878. Kjbh\n.

Af Indholdet bemærke^: —p. Danske Adelivaabener. VII—X. (Xr. 957. Hol«tein-Ledreborg. Xr. Ob'3. Kåben-Levetzau. Xr. f« 72. Grev Sche.-l. Xr. 985. Grc\ Moltke-BregenUcd.) — Miignu-> P>tersen.En Dfbefont i Ltitofte Kirke paa Lolland. X'r. 970. — Facsimile af et Brev fra Torden->kjold. Xr. 985 gmlgn. Xr. 947. —

Side 739

Biskop Ove Bildes Portrait. Nr. 986. — George Stephens. Danske
Runekamme i England. Nr. 991.

Nutiden i Billeder og Text Anden Aargang. 1877—1878.
Kjbhvn.

Af Indholdet bemærkes: Edmund Lobedanz. Erindringer om
H. C. Andersen. Nr. 148. 156. 165. 172. 181. 188.

Ude og Hjemme. Nordisk illustreret Ugeblad. Forste Aargang.
1877—1878. Kjbhvn.

Af Indholdet" bemærkes: F.R. Friis. Slangerup Kirke. Nr. 4. — L. Frølieh. Johan Thomas Lundby. Nr. 8—9. — L. Schrøder. Henriette Herz. Nr. 11—12. —F.J. Meier. Smaa Bidrag til nogle ældie danske Kunstneres Historie. Nr. 2530. — A. D. Jørgensen. Den hellige Biskop Jon og Sæmund Frode. Nr. 84. — Troels Lund. Jens Koefod og Ole Stenvinkel. Nr. 37. — N. Bøgh. Med C. N. Rosenkildes Portrait, Nr. 42—43 smlgn. 44 („Rettelse") og 48 („Fra sidste Uge").

Ncer og Fjern. et Ugeblad, redigeret af P. Hansen. Syvende
Aargang. 1877—1878. Kjbhvn.

Af Indholdet bemærkes: Af en Autografsamlers Mappe. (Breve fra to danske Søhelte. Tordenskjold og Willernoes.) Nr. 291. — Adolf Hertz. Marie Rose, en Theaterhistorie fra forrige Aarhundrede. Nr. 294—295. — Stemninger fra en bedre Tid; en dansk Læges Breve fra, Krigen 1848—50. Nr. 294 og 298. — F. J. Meier. Et Blad af Kunstakademiets ældste Historie. Nr. 294. — Alex. Thorsøe. Upsalatoget 1843. Nr. 301—302. — Sophus Bauditz. Fra Ludvig Bødtchers „Romerske Dage". Nr. 305-306. - Alex. Thorsøe. Fra Stændertiden. I—H. Nr. 308—309. — O. Borchsenius. Ideale Demokrater. I—HI. 313. 315. 317. — F. J. Meier. Jakob Fosie, hans Datter og hendes Stambog. Nr. 326.

II. Særskilt udgivne Skrifter.

Scriptores Eerum Danicarum medii ævi. Tomus IX. Hauniæ
1878. 832 S. Folio.

Snorre Sturlesøn. Norges Konge Krønike, fordansket ved
N. F. S. Grundtvig. Tredie Udg. 1—2 Hefte. 352 S. Kjbhvn.

G. Stephens. Tordneren Thor, fremstillet på en skandinavisk Døbefont fra omtrent År 1000. Det eneste hidtil fundne Gudebillede, efterladt af vore Skando-gotiske Forfædre. 58 S. i 4°. (Ogsaa i engelsk Oversættelse.) Kjbhvn.

F. Sehested. Fortidsminder og Oldsager fra Egnen om Broholm.
340 S. samt 3 Kort, 1 Grundplan, 46 Kobbertavler
og 7 Tontryk i 4°. Kjbhvn.

C. Rosenberg. Nordboernes Aandsliv fra Oldtiden til vore
Dage. 1. Bind. Hedenold. 2. Hefte. 204 S. Kjbhvn.

Side 740

J. C. H. R. Steenstrup. Vikingetogene mod Vest i det 9de Aarhundrede.
(Ogsaa med Titel: Normannerne. Andet Bind.)
412 S. Kjbhvn.

J>. Bjamarson. Leifar fornra kristinna fræSa islenzkra: Codex Arna-Magnæanus 677 4° auk annara enna elztu brota af islenzkum gusfræBisritum. MeQ 5 fotolitograferuSum synisbloSum. 232 S. Kjbhvn.

A. D. Jørgensen. Den nordiske Kirkes Grundlæggelse og første
Udvikling. 4—5 Hefte. 368 S. Kjbhvn.

p. Bjamason. Um si3botina å Islandi. 177 S. Eeykjavik.

Kr. Erslev og W. Mollerup. Kong Frederik den Førstes danske
Eegistranter. Første Halvbind. 256 S. Kjbhvn.

C. F. Bricka og J. A. Fridericia. Kong Christian den Fjerdes
egenhændige Breve. 1. Hefte (1632—33). 160 S. Kjbhvn.

./. C. Gandil. 13 Bataillons Historie 1778—1878. Med
krigsministeriel Understøttelse og ved Bistand af Capitain
L. Duus af 13 Bataillon samlet og udgivet. 32 S. Kjbhvn.

F. Bajer. Nordens politiske Digtning 1789—1804. 346 S.
Kjbhvn.

A. Thorsøe. Den danske Stats Historie fra 1814—1848.
2. Afdeling (1840—48). 424 S. Kjbhvn.

O. Borchsenius. Fra Fyrrerne. Literære Skizzer. Første
Eække. 380 S. Kjbhvn.

Den dansk-tydske Krig i Aarene 184850. Udarbejdet paa Grundlag af officielle Dokumenter og med Krigsministeriets Tilladelse udgivet af Generalstaben. 2. Del. Krigen i 1849. 2. Afsnit. 3. Afdeling. 264 S. Nyborg.

C. St. A. Bille. Tyve Aars Journalistik. 23. Hefte. 168 S.
Kjbhvn.

,/. P. Trap. Statistisk-topographisk Beskrivelse af Kongeriget
Danmark. Anden Udg. 42—46 H. 384 S. Kjbhvn.

Tegninger af ældre nordisk Arkitektur. Samlede og udgivne
af V. Dahlerup, H. J. Holm og H. Storck. Tredie Eække.
1—-5 Hefte, 15 Blade i Folio. Kjbhvn.

Bornholms ældgamle Kirkebygninger efter Foranstaltning af Ministeriet for Kirke- og Undervisningsvæsenet opmaalte og undersøgte under Ledelse af H. J. Holm. XXXVI autograferede Blade med Text i Folio. Kjbhvn.

Side 741

F. R. Friis. Samlinger til dansk Bygnings- og Kunsthistorie.
5—8 Hefte. 195 S. Kjbhvn.

Indeholder: Kjobenhavns Slot. (Sluttet.) Bidrag til Frederiksborg
Slots Historic Efterretninger om Kronborg Slot.

V. Falle Hansen og V. Scharling. Danmarks Statistik. 1. Deels
6. Hefte, 2. Deels 1—3 Hefte. 272 S. Kjbhvn.

O. Nielsen. Kjøbenhavns Diplomatarium. 4. Binds 1. Hefte.
400 S. Kjbhvn.

Exner. Vaisenhusets Historie. Vaisenhusets Program 1878.

C. Engelstoft. Odense Byes Historie. Anden Udgave. 1. Hefte.
160 S. Odense.

O. Faoricius. Horsens Kjøbstads Beskrivelse og Historie.
6. Hefte. (Sluttet.) 106 S. Odense.

A. Petersen. Vallø og Omegn. En historisk Skildring. 7—87—8
Hefte. (Sluttet.) 96 S. Kjbhvn.

Fr. Carlsen. Efterretninger om Gammelkjøgegaard og Omegn.
2. Deel. 214 S. Kjbhvn.

C. Nyrop. Strandmøllen. Aktstykker til Oplysning om den danske Papirfabrikation med Strandmøllen som Midtpunkt. Udg. ved Fabrikejer C. Drewsens Foranstaltning. 362 S. i Imp. B°. (Ikke i Boghandelen.)

E. Carstensen. Hjørlunde Sogns Historie. Udg. ved Understøttelse
af det Kgl. Danske Landhusholdningsselskab. 360 S.
Kjbhvn.

o. vr'udiuunoisso'ii. -cLipingisstauur ninn xorni vio wsaréi. Ks/iipmannah.
70 S.

F. Krogh. Dansk Adelskalender. 1—4 Hefte. 487 S. Kjbhvn.

Ph. Weilbach. Dansk Konstnerlexicon. 8—10 Hefte. 280 S.
(Sluttet.) Kjbhvn.

G. L. Wad. Meddelelser om Eektorerne paa Herlufsholm
1565—1878. 240 S. Næstved.

C. F. Nielsen. Biographiske Efterretninger om G-eistligheden
og Lærerstanden i Oddens Pastorat. 102 S. Kjbhvn.

V. C. L. Topsøe. Politiske Portrætstudier. 234 S. Kjbhvn.

F. W. Horn. Peder Syv. En literærhistorisk Studie. 190 S.
(Samf. t. den danske Literaturs Fremme.) Kjbhvn.

Side 742

H. Degenkolv. Bidrag til en Skildring af Magister Christen
Lassen Tychonius og hans Virksomhed. Et Foredrag. (Udkast.)
30 S. Kjbhvn.

,7. Paludan. Om Holbergs Niels Klim med særligt Hensyn til tidligere Satirer i Form af opdigtede og vidunderlige Reiser. Et Bidrag til Kundskab om fremmed Indvirkning paa det 18 Aarhundredes danske Literatur. 346 S. Kjbhvn.

./. H. Bang. Aktstykker vedrørende Johan von Biilow. Sorø
Akademis Program 1878.

Breve fra H. C. Andersen. Udg. af C. St. A. Bille og N. Bøgh.
1—2 Bind. 1318 S. Kjbhvn.

K. Arentzen. Baggesen og Oehlenschlæger. Literaturhistorisk
Studie. Vni. 1820—26. 256 S. Kjbhvn.

H. Bech. (runni Busck, et Levnetsløb i en Præstegaard. Anden
forøgede Udgave. 1—5 Hefte. 428 S. Kjbhvn.

F. Barfod. Lavrits Ulrich la Coar og Ellen Kristine Poulsen.
En lille pennetegning. 272 S. (Ej i Boghandelen.)

Mindeblade over Peter Andreas Fenger. Udg. af C. J. Brandt
og Fr. Nielsen. 116 S. Kjbhvn.

F. Barfod. Peter Andreas Fenger, en levnedstegning. 208 S.
Kjbhvn.

./. A. Sansen. Efterladte Papirer. Ordnet og udgivet af
A. og O. L. Hansen. 1. Hefte. 48 S. Kjbhvn.

J. Collin. Conchyliologen Otto A. L. Mørch. En biografisk
Skizze. 38 S. (Ej i Boghandelen.)

Ph. Weilback. JJertel TliOiTaldsens Lemuel. 32 S. (Sseriryk.)
Kjbhvn.

Anthon Frederik Tschernings efterladte Papirer. 3. Bind.
5—6 Levering. 102 S. Kjbhvn.

F. Barfod. Stamtavle over den danske linie af slægten
la Cour. Trykt som manuskript. 74 S.

F. Barfod. Slægterne Poulsen (fra Rolsegaard) og Dinesen
(fra Eørbækhovgaard), en stamtavle. Trykt som manuskript.
74 S.

Den Eeiersenske Families Stamtavle. 36 S. Kjbhvn. 1877.
(Ej i Boghandelen.)

Seidelin. Stamtavle over Familien Seidelin. 108 S. Aarhus

Side 743

S. T. Sveistrup. Stamtavle over den Sveistrupske Slægt. 10 S.
Kolding 1877. (Ej i Boghandelen.)

G. H. J. Ulrich. Stamtavle over Familien Ulrich. Med et
Tillæg vedrørende Familien Sparre. 12 Tavler i Tverfolio.
Kjbhvn.

P. M. Stolpe. Dagspressen i Danmark, dens Vilkaar og Personer
indtil Midten af det 18 Aarhundrede. 1. Bind. 330 S.
(Samf. til den danske Literaturs Fremme.) Kjbhvn.

C. C. A. Gosch. Udsigt over Danmarks zoologiske Literatur.
Tredie Afdeling. Literaturfortegnelse 1597—1875. VIII +
556 S. Kjbhvn.

Sv. Grundtvig. Danmarks gamle i'oikeviser. 5, Binds 1—21—2 Hefte.
390 S. i 4°= (Samf. til den danske Literaturs Fremme.)
Kjbhvn.

Sv. Grundtvig. Danske Folkoæventyr, fundne i Folkemunde
og gjenfortalte. Ny Samling. 240 S. Kjbhvn.

F. L. Grundtvig. Løsningsstenen. Et sagnhistorisk Studie.
194 S. Kjbhvn.

C. Nyrop. Etudes sur l'industrie danoise. Copenhague

C. Nyrop. Den danske Porcellænfabrikations lilbliven. En industrihistorisk Studie. Særtryk af Industriforeningens Maanedsskrift 1878, forsynet med Anmærkninger, Henvisninger og Kegister. 58 S. Kjbhvn. (Ej i Boghandelen.)

F. G. Burman Becker. Forsøg til en Beskrivelse af og Efterretninger om vævede Tapeter og andre mærkelige Væggedecorationer i Danmark. Anden forøgede Udgave. 60 S. Kjbhvn. (Trykt som Manuscript.)